aAis 54:1
bJen 21:10

Galatians 4

Manih Pa Kiu Pe Ieesuß Kristo, Ea Se Tavus O Pus Koaß Pe Sosoenën

Ivëh, köß se soe keoß peöm pa tah vaßih, a pah voe se keh teß me non ta pah koaß peß, amot ne koaß pamëh se kon en pa ma moeh tah kurus peß. Eß to teß va non manih pan, a ma moeh tah kurus poë varih to teß e nee a ma tah pe koaß. Ivëhkëk, o poen ne koaß pamëh to teß sekaß non, eß to teß va non manih pa teß kikiu akuk pe tamaneah. Ko poen neß to teß non a koaß, eß se ta rakah non o teß varih to matop ne poë, me ra ma teß susun, keß se onöt po poen ne tamaneah to soe voh. Ea me to teß akuk va e no nën. Moaan voh ne ea to teß voh no manih po Vavaasis pe Mosës, ko Vavaasis pamëh matop voh a rora sih. Ka teß va no manih po siß koaß sosoneß, para teß va e no manih po teß kikiu akuk varih to kiu ne manih pa ma taateß va pa ma kum varih to teß ne manih po oeh vëh. Ivëhkëk, o poen ne Sosoenën to vamatop voh pan, eß se vanö maß e Koaß Oeteß peß, ka köövo vahuh poan. Keß teß en paan o Vavaasis pe Mosës. E Sosoenën to nok a tah vaßih, marën e Koaß pamëh se voen taneß hah a ra a napan to teß no paan o Vavaasis pe Mosës. Ke Sosoenën nök a ra, ka tavus o pus koaß vamanman peß.

Kuru ne ea to teß no o pus koaß pe Sosoenën, ke Sosoenën vanö maß a Tuvuh pe Koaß Oeteß peß manih po toßtoß pea. Ka Tuvuh pamëh to nok a ra, ka ook va ee na manih pe Sosoenën. “Tamön, Tamön”. Ivëh, ka kuru vaßih, ne ea to hikta teß hah no pan, ea o teß kikiu akuk. Ahik, ea to tavus ee o pus koaß pe Sosoenën. Ea se keh teß no o pus koaß pe Sosoenën, ea se kon taneß ee pa ma tah vihvih neß to vamatop keon voh ka ra.

E Pöl To Koman Tiroëß Rakah Non A Napan Va Galesiaß

Moaan voh nöm to hikta nat nem pe Sosoenën, paröm teß va e nem manih po teß kikiu akuk manih po tah varih to hikta teß ne pan, ee ro sosoenën vamaman. Ivëh, ka kuru vaßih nöm to nat em pe Sosoenën vamaman. Ke Sosoenën nat e non peöm. Keß teß vah va poß non nih, köm tarih hah em manuh pa ma taateß tekö va pa ma kum teß varih to teß ne manih po oeh vëh? A ma kum poë varih to hikta onöt ne a vatotoopin a neöm manih pa matan e Sosoenën. 10 A ma tamoaan nöm to koman vaviß e nem pa vatet a ma vavaasis vamoaan varih, a taateß va pa ma poen apaßpuh, me a ma taateß va pa ma sivö voon me a ma poen apaßpuh vatötönun va pa ö na to vaphan na po meoh Kirismas. 11 Eöß to koman noß a ma taateß poë varih, paröß nanaöp rakah me e noß peöm. A ma kiu varih nöß to nok voh topnineöm, tomeß ro akuk ee.

12 Kën kea, moaan voh nöß to teß vavoh e noß manih peöm, ivëh, nöß to hin vakis suk rakah e noß peöm se tavus vamanih peöß, eöß to këh vöh maß a ma tah va po Vavaasis pe Mosës varih to nohnoh voh a ne neöß. Moaan voh ne eöß koman to këh voh maß o Vavaasis pamëh, paröß teß va noß manih peöm o teß varih to hikta teß nem pan eöm ro Jiuß. Ka manih pa ma poen poë varih nöm to hikta nok voh ta pah hat manih peöß, pa ö ne eöß to vavaasis voh a noß neöm a Soe Vih. 13 Suk ataeah, eöm to nat e nem peöß to teß me noß o kamis manih pa sionineoß, paröß vovoh voh eoß nös manem peöm, ko vatvus momoaan a Soe Vih manih peöm. 14 A sionineoß to sunë. Ka tah pamëh tomeß heß kokoman a neöm köm koman em pan, eöm se heß tonun em peöß. Ivëhkëk, eöm to hikta heß tonun a neoß, paröm hikta tetekö nem pa teß vaßpeh me a neoß. Ahik, eöm to öt em peöß. Vamanih pa ö nöm to öt va in a pah ankeroß pe Sosoenën, keß eöm to öt e Ieesuß Kristo. 15 Manih po poen pamëh ne eöm to haraß rakah em po vaeö manih pa ma kokoman peöm, paröm vih ke nem peöß. Ivëhkëk, o vaeö pamëh teß poß non nih kuru? Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, manih po poen pamëh neöm to teß rakah me e nem po iu apuh va pa vaßaus a neoß. Ivëh, köm se keh onöt e nem, köm të a ma tök matëëneöm, paröm heß em peöß. 16 Eß teß vahvapoß non nih, köß vavatvus noß a Soe man manih peöm, köm tënan a soe pamëh, ko vakihat hah me em peöß?

17 Pënton poß öm, o teß varih to kiu vëhvaß rakah ne pa vamanman a neöm, eß to hat ov e non peöm pa vatet o iu pee. Ee to kehkeh rëh hah e ne peöm, pan eöm se tarih hah këh a möm, paröm vatet o iu pee. Paröm iu raoe. 18 Eöß se keh nö ro eoß nös peöm, paröß teß vaßpeh me a noß neöm, ivëh, ka ma pah teß se keh nö maß peöm, pare vamanman a no neöm, eß to teß vih e non pa ö no a ma taateß po teß poë varih se keh teß totoopin ne. 19 Suk ataeah, pus koaß peöß, eöß to haraß noß o kamis to apuh va non manih po kamis vëh ne köövo to haraß e koaß pö neß to kehkeh vahuh non. Eöß to anoeh avoeß rakah e noß pan, eöm se tavus kurus o pus koaß pe Sosoenën, paröm vatet rakah o iu peß. Vamanih pa ö ne Ieesuß to tavus vavoh e Koaß pe Sosoenën, pareß vatet rakah en po iu peß. 20 Eöß to tamak rakah, peöß to hikta teß vaßpeh me a noß neöm. Eöß se keh teß vaßpeh me a noß neöm kuru, eöß to onöt e noß pa soe ka neöm ta ma soe vih. Eöß to pah kokoman vörep e noß peöm, paröß hikta nat noß, eöß se vaßaus vah va ka neöm nih.

A Soe Vapipinoß To Teß Non Manih Pa Poa Köövo Varih E Hagaß Pen Saraß

21 A ma upöm peöm to iu teß avoeß e ne manih paan o Vavaasis pe Mosës. Soe ka neoß öm, eöm inan kës voh em pa soe to kiun non po Vavaasis pe Mosës, ha? 22 O Puk pe Sosoenën to soe non pan, e Abraham to teß me non a poa koaß oeteß. E köövo kikiu akuk pe Saraß vëh e Hagaß to vahuh a paeh, ke köövo taihan vëh e Saraß to vahuh a meh. 23 E koaß vëh ne köövo kikiu akuk to vahuh, eß to tavus manih pa hanan va po vaen. Ivëhkëk, e koaß vëh ne köövo taihan to vahuh, eß e koaß soe pe Sosoenën neß to heß voh pe Abraham.

24 A soe vapipinoß to teß non manih po vahutët pamëh to teß va non manih pan, a poa köövo to sun suk ne o pöök vutompoan to teß topnin non e Sosoenën pen a napan. E Hagaß to vëknöm non o vatompoan ne Sosoenën to nok voh pen e Mosës me ra napan va Israël, manuh pa tope Saënaëß. Amot no pus koaß peß se vëknöm ne o teß varih to teß ne paan o vatompoan pamëh. Ivëh, nee to tavus suk voh o teß kikiu akuk. 25 E Hagaß to vëknöm non o vatompoan vëh to tanok voh manuh Tope Saënaëß pa muhin va Arebiaß. Kuru no a napan to teß ne manuh Jerusalëm, ee to teß va ne manih po teß kikiu akuk. Suk ataeah, ee to vavatet ne o Vavaasis pe Mosës. 26 Ivëhkëk, a meh Jerusalëm to teß non manuh pa vöön va kin. Ke köövo taihan vëh e Saraß, to vëknöm non a Jerusalëm, a vöön vöh kin, ko koaß va pa vöön va kin pamëh ee ro taihan. Suk ataeah, ee to hikta vavatet ne o Vavaasis pe Mosës. Ivëh, ka vöön pamëh to teß va non manih pan, eß e sinëëro teß varih to teß me ne o vaman. 27 Ivëh, ka soe to kiun non manih po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Vaeö rakah ah, Jerusalëm,
eën to teß va nom manih pe köövo hikta kokon koaß.
Taneo ah, pa vaëhëh me o vaeö.
Eën to hikta haraß nom o kamis vëh,
no köövo kokon koaß to haharaß ne sih.
Ivëhkëk, eën se kokon o koaß peo rakah.
Ee se peo oah e ne po koaß,
pe köövo vëh to teß me non e voe manot peß.” a 
28 Kën kea peöß, eöm kurus varih, eöm o pus koaß pe Sosoenën, suk ataeah, eöm to tavus va em manih pa ö ne Aësak e koaß pe Abraham to tavus vavoh. E Sosoenën to nok voh a soe vaman peß manih pe Abraham, ke Aësak tavus poß. 29 Ivëhkëk, manih po poen pamëh ne koaß vëh to tavus pe köövo kikiu akuk pe Abraham, to vakihat me e non pe koaß vëh ne köövo taihan to vahuh. E koaß pamëh ne Sosoenën to nok suk voh a soe vaman peß manih pe Abraham. Ka kuru vaßih, no a taateß vakihat to tatavus avoeß e non manih pa poa koaß poë varih. Ivëh, ka kuru vaßih, no koaß varih to tavus pa hanan va po vaen to vakihat tamoaan me e ne po koaß varih to tavus manih po kikis pa Tuvuh pe Sosoenën, ko koaß poë varih, ivarih, ea o teß va po vaman. 30 O Puk pe Sosoenën teß me non a soe taeah? Eß to teß me non a soe vaßih,

“Veo e köövo kikiu akuk pën me e koaß peß,
suk ataeah, e koaß pamëh to hikta onöt non,
a kon ta tah manih pa ma tah pe tamëëre, pen e koaß pe köövo taihan.” b 
Ea to nat e no po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan.
31 Kën kea, ea to nat vavih e no pea to hikta teß no pan, ea o pus koaß pe köövo kikiu akuk, to teß no paan o Vavaasis pe Mosës, ahik, ea to nat e no pea ro pus koaß pe köövo taihan, ea to teß va no manih po teß totoopin manih pa matan e Sosoenën, suk ataeah, ea o teß va po vaman.

Copyright information for `TPZ