Hebrews 11

A Taateß Vaman

Ka taateß va po vaman to teß va non manih, ea to nat vavih va e no manih pan, a tah na to anoeh no se tanok, eß se tanok en. Ea to hikta ep avoeß no pa tah pamëh na to nat no pan, eß se tanok, ivëhkëk, eß se tanok amot en. Ivëh, ka manih po vaman pe sipuura ne Sosoenën to vaeö me raoe, suk ee to vaman ne a soe vaman peß.

Manih po vaman pea, ea to maaka e no pan, e Sosoenën to nok voh a akis, me o oeh manih pa soe varoe ko peß. Ivëh, ka ma tah varih na to ep no, ne Sosoenën to nok taneß manih pa ma tah na to hikta onöt no a ep.

E Ebel to vaman voh a soe vaman pe Sosoenën, ivëh, keß heß o heß va pa vönaß manuh pe Sosoenën to vih oah e non po teß heß pe kea peß Keen. Manih po vaman pe Ebel, e Sosoenën to pokaß voh poan a teß totoopin. Ke Sosoenën vaeö in o heß peß. Eß to mët voh en, ivëhkëk, a taateß vaman peß to vavaasis avoeß e non pea pa vatet a taateß pamëh.

E Inök to vaman voh non a soe vaman pe Sosoenën, ivëh, keß nö en pa vöön va kin, eß hikta mët, ivëh, ka napan hikta taum voh poë. E Sosoenën to me këh en peß po oeh, suk a pop peß to vih pa epep pe Sosoenën. Ahikta teß se heß vaeö e Sosoenën pa ö neß to hikta teß me non o vaman. A teß to nö non manuh pe Sosoenën, eß se teß me non o vaman, pan e Sosoenën to teß e non, keß se tapui en po teß varih to vaiu ne poë.

E Noaß to vaman voh non a soe pe Sosoenën to soe non pan, a unat se miröß o oeh. Ivëhpëhkëk, a unat to meß avoeß voh e non pa tavus, ke Noaß tënan a soe pe Sosoenën, pareß nok en po paröß apuh, ne eß me ra kën tom sinan peß se hop ko teß ne, ko nat ne kon vahat. Manih po vaman peß, eß to vataare a ma taateß hat pa napan. Ivëh, ke Sosoenën pokaß en peß a teß totoopin.

E Abraham to vaman voh non e Sosoenën, pareß pënton a soe peß, pareß këh en pa muhin koman peß, pareß hikta nat non eß nönö non nih. A muhin pamëh ne Sosoenën to soe vaman voh a ö neß se heß poan. E Abraham to vaman voh non pan, e Sosoenën se heß poan a muhin koman peß, ivëh, keß teß vavoh non manih pa teß va pa meh muhin manih pa muhin neß to teß non. E Abraham, ke Aësak, ke Jekop, to teß voh ne pa ma iuun teßteß vah. Ke Aësak, me e Jekop to nat e ne pan, ee se kon vaßpeh me e Abraham a muhin vëh ne Sosoenën to soe vaman voh. 10 Ivëh, ke Abraham to anoeh voh e non o poen ne Sosoenën se eok a vöön eh vëh se teß tamoaan non.

11 E Saraß me to vaman voh non pa ö neß se han koaß en, ivëhkëk, eßeß pen e voe peß Abraham to manot ee, me e Saraß to vavihi, ivëh, kee hikta onöt ne a vatvus ta koaß. E Saraß to vaman voh e non pe Sosoenën se suk en pa soe vaman peß, ko heß en pee ta koaß. 12 E Abraham to manot ro voh en, ivëhkëk, eß to vasipun en pa napan to teß peo va i ne manih po vesun varuh akis me manih po kösan va sinten tahiß, no a hikta teß to onöt non a ëh.

13 A ma teß varih, e Abraham, me Aësak, me Jekop, to vaman voh ne, pare mët ee. Ee to hikta ep in a ma tah ne Sosoenën to soe vaman ke voh raoe. Ee to meß voh e ne pa vaneah a ma tah poë varih. Ivëh, kee nat e ne pan, ee a nap aun. 14 A napan to sosoe va ne nën to nat e ne pee to vavaiu ne ta teß muhin se vaneah ne. 15 Eße to hikta koman hah ne a muhin vöh, nee to këh voh maß. Ee se keh koman ne, eße se hah ee pa muhin pamëh. 16 Ivëhpëhkëk, ee to anoeh voh ne a vöön vih oah pee ipamëh, ivöh pa vöön va kin. Ivëh, ke Sosoenën hikta haraß vapoet non pa ö nee to pokaß ne poë e Sosoenën pee. Suk eß to vamatop ken pee pa vöön voon pee vöh pa vöön va kin.

17 E Abraham to vaman voh non, ko heß en pe koaß peß Aësak vamanih pa vönaß nee se ës ke na e Sosoenën. Pa ö ne Sosoenën to punöß poan. E Abraham voh, ivëh ne Sosoenën to heß voh a soe vaman peß. Ivëh, ke Abraham vamatop voh en pa heß a pah koaß ro peß, vamanih pa vönaß neß to ës ke na e Sosoenën. 18 E Sosoenën to soe vovoh voh ken pe Abraham, “E Aësak se vasipun in a ma napan.” 19 E Abraham to vaman non pan, e Sosoenën se vatoß hah e Aësak, pa ö neß se keh ip vamët voh poan, vamanih po heß neß to ës ke na e Sosoenën. Ivëhkëk, e Abraham to kon hah en pe Aësak to hikta mët.

20 E Aësak to vaman voh non e Sosoenën. Ivëh, keß heß voh en pa tapui peß manih pe Jekop, pen Isoß. A tapui pamëh nee se kon amot a ma tah vihvih.

21 E Jekop to vaman voh non e Sosoenën, ivëh, keß heß en pa tapui peß manih pa poa koaß oeteß pe Jeosëp, vamomoaan in a mët peß. Eß he toon hah a non po toknon, pareß hinhin non e Sosoenën se tapui a poa koaß pe Jeosëp.

22 E Jeosëp to vaman voh non e Sosoenën pa ö neß to vavaato suk non a nö pa napan va Israël se tavus këh a muhin va Isip. Eß to soe voh a soe pamëh pa ö neß to vatët non pa mët, me o soe vanat va pa ö nee se teß a ma soaß peß pa ö nee se tavus këh a muhin va Isip.

23 E taman me sinan e Mosës to vaman voh ne e Sosoenën, pare hikta nanaöp ne a soe kikis pa teß sunön va Isip. A soe kikis pamëh to soe non pan, a napan va Israël se ip vamët a ma koaß oeteß pee. Ee to ep voh e koaß pee to matan vavih. Ivëh, kee koaan e Mosës pa kukön sivö, suk ee to vaman ne pan, e Sosoenën se vateß poan pa vaßaus a napan va Israël.

24 E Mosës to vaman voh non e Sosoenën pa ö neß to apuh maß. Pareß hikta iu voh non a ö ne semon a teß sunön va Isip se vasinan avoeß i non poan. Ivëh, keß koe en pa kon a tasun pa teß sunön va Isip. 25 Ivëhpëhkëk, e Mosës to vamatop e non pa kon kamis vaßpeh me ra napan pe Sosoenën, varih a napan va Israël. Pareß rës e non pa heß tonun e Sosoenën pa kon vaeö pa tëëm kökööt, vamanih pa ö no napan va Isip to nonok va ne. 26 E Mosës to vamatop voh e non pa kon poet vaßpeh me ra napan pe Mesaëaß.
E Mesaëaß, e Kristo to meß avoeß voh e non pa koaß po poen ne Mosës to teß non, ivëhkëk, e Mosës to vaman voh non pan, e Mesaëaß se koaß taneß maß pa napan va Israël. Ivëh, keß iu teß vaßpeh me non a napan va Israël, ko kon punis vaßpeh me raoe.
Eß to rës voh e non pa öt a moniß, me a ma moeh tah vihvih va pa kaman va Isip. Suk ataeah, eß to ep e non na po voen apuh oah neß se kon amot ne Sosoenën se heß poan.

27 E Mosës to vaman voh non e Sosoenën, ivëh, keß këh tavus a muhin va Isip, pareß hikta nanaöp non o heve pa teß sunön va Isip. Ea to hikta onöt no a ep in e Sosoenën pa mataara, ivëhkëk, e Mosës to teß me non a taateß vaman, vamanih pa teß to ep in e Sosoenën, ko vaman peß manih pe Sosoenën to eh. 28 E Mosës to vaman voh non pan, e Sosoenën se kon ke a ma koaß oeteß vamomoaan va Israël, kee hikta se mët ne, ivëh, keß vavaasis a ma napan va Israël pan, ee se ip a sipsip vamanih pa ö ne Sosoenën to soe, pare kon o eraß peß ko rëp manih pa ma hopaß. Suk a ankeroß se ep in o eraß ko hikta se ip vamët non a ma koaß oeteß vamomoaan pee.

29 A napan va Israël to vaman voh ne pan, e Sosoenën se me tavus këh raoe a muhin va Isip, ivëh, ka naman vëh nee to popokaß ne a Naman Ereraß nö vakëh, ka napan suk ee po oeh. Ka nap vëvënsun va Isip kehkeh vatet ne raoe, ka naman takök hah maß ko kopös en pee, kee mëtmët ee.

30 A napan va Israël to vaman voh ne pan, e Sosoenën se vaßaus raoe, ivëh, kee vavatvi ne a kiikin vös va Jerikoß po tönim me ro pöök poen. Ke Sosoenën vaßaus raoe ka kiikin vös pamëh takök, ko taru vahik en. 31 E Rehap a köövo teßteßvaasiß moaan voh to vaman non pan, e Sosoenën se kon ke en peß keß hikta se mët non, ivëh, ke Rehap vaßaus vavih a poa teß to nö pa epep aven pa vöön va Jerikoß. Ke Sosoenën vaßaus en peß, keß hikta mët vaßpeh me ra napan varih Jerikoß to vatösoe ne e Sosoenën.

32 Eöß to hikta teß me noß ta tëëm, nöß se vahutët suk pet noß na a ma teß varih to vaman voh ne e Sosoenën, e Gideon, me Barak, me Samson, me Jëptaß, me Devit, me Samuël, me ra ma meh teß vanënën soe. 33 Eße to vaman voh ne ko vavatet ne e Sosoenën, pare kon a ma tah ne Sosoenën to soe vaman voh, pa ö nee to vapus pip vaeh suk a napan pee Israël. Pare onoah a ma napan va pa meh muhin to vakihat me ne e Sosoenën. Pare hinhin ne e Sosoenën se matop non raoe, pareß sunpip ko ötöön a rivoeero laëon, kee hikta onöt ne a miröß ko ëën ta ma paeh pee. 34 Eße to vaman voh ne pan, e Sosoenën se vaßaus raoe, ivëh, ka suraß hikta ës i raoe, ka ma meh tavus këh ee po teß se ip raoe po rapis rë. Eße ro sunë, ivëhkëk, ee to kon eh hah ee, pare teß eh oah rakah e ne koman a ma vapus me ro upöm teß. 35 O köövo to vaman voh ne pan, e Sosoenën se vaßaus raoe, ivëh, ke Sosoenën vatoß hah en pa ma paeh teß pee to mët voh ee. Ivëhkëk, a ma meoh upöm teß to mët, suk o teß to rës voh ne a taateß vaman po teß poë varih, pare nohnoh voh raoe, ko ip vamët ee pee. Ivëh, ka ma teß poë varih to vaman ne se sun hah, ko teß ne po toßtoß vih manuh pa vöön va kin. Suk ee to koe ee pa rusin këh o kamis no teß hat to nonok ne manih pee.

36 A ma meh teß va po vaman no teß hat to rëp vavakmis voh raoe po uris, ka ma meh nee to nohnoh po uris eh, ko vahoß raoe manuh pa iuun nohnoh, pare kö raoe. 37 O teß hat to tösvös voh a ma meh teß va po vaman, ko soß kukurus a ma meh pee, ko moes kukurus ee pa ma meh po rapis rë. O teß va po vaman to arus voh, pare ohop voh ne a ma kap sipsip me a ma kap meemeß. Ka nap hat nonok vahat voh ne raoe. 38 O teß va po vaman varih, to vih oah e ne po teß to nonok vahat ne raoe. Ko teß va po vaman to nönö vah voh kov e ne, vamanih po teß aun koman a moeh totope upin, pare teß voh ne koman o oeh me manih pa ma vëvë.

39 A ma teß varih to vaman voh ne. Ivëh, ke Sosoenën pokaß raoe pan, ee a ma teß vih vörep. Ivëhkëk ee to meß avoeß e ne pa kon a ma tah vih ne Sosoenën to soe vaman voh. 40 Suk ataeah, e Sosoenën to teß me voh non o meoh kokoman to teß vih oah e non, to onöt non a ö na se kon a ma tah vihvih to se vaßaus vaßpeh raoe. Suk ee to hikta onöt ne a kon vovoh këh voh a ra.

Copyright information for `TPZ