aLo 31:6
bSng 118:6

Hebrews 13

E Sosoenën E Tamaara

Eöm se iu nem a ma meh upöm teß vamanih pa ma kea peöm. A ma paeh sipuura to vaoe voh ne a ma teß va pa ma meh muhin pa ma iuun pee, ko hikta nat va i ne raoe manih pan, eße o ankeroß. Ivëh, köm se vaoe nem a ma teß va pa ma meh muhin manih pa ma koman iuun peöm. Eöm se nat nem o teß varih to teß ne pa iuun nohnoh, vamanih peöm to teß vaßpeh me e nem pee. Eöm se nat nem o teß varih no o vakihat pee to nok vahat voh raoe, vamanih peöm to kamis vaßpeh me e nem pee.

O vaen peöm se teß totoopin non, ke voe me köövo se matop vavih ne o vaen pee pon. E Sosoenën se kiiki a ma taateß hat po teß varih to teß ne pa taateß rëhrëh. Eöm se koe a iu vörep a moniß, paröm teß vaeö me nem a ma tah nöm to öt nem. Suk e Sosoenën to soe pan,

“Eöß hikta se këh rakah noß oah, ko anoe a oah.” a 
Ea to onöt e no pa vaman a soe to teß non koman o Puk Vapenpen to soe non pan,

“E Sunön to vaßaus a non neoß,

ivëh, köß hikta se naöp noß ta tah no a teß se nok manih peöß.” b 
Eöm se nat nem a ö no a ma teß to vovoh voh ka no neöm, to vavaasis voh ne a soe pe Sosoenën, paröm koman nem a ö nee to teß vavih vavoh nee. Ko suk a ö nee to vaman vavoh ne. E Ieesuß Kristo to vatoe e non nopoen, kuru, me eß se teß tamoaan e non.

Eöm se nat nem pënton a ma meh vavaasis to teß ke ne. Eß to vih rakah pa ma komaara se kon taneß varoe o kikis manih po ururuan pe Sosoenën. A ma komaara hikta se vatet non a taateß va pa ëën a taëën supon, suk a taateß pamëh tomaß rëh ke këh a ra o vaman, ka hikta onöt no a kon vaßaus nën. 10 A napan varih o teß ësës heß po Jiuß to vavatet avoeß e ne po vatompoan vamoaan, marën a vasunön e Sosoenën, to hikta onöt ne a kon o vaßaus ne Ieesuß to heß a ra pa mët peß.
[... to hikta onöt ne a kon o vaßaus ne Ieesuß to heß a ra pa mët peß.] A napan to iu vatet varoe ne o vatompoan vamoaan pa tavus o teß totoopin pa matan e Sosoenën, ee me to hikta onöt ne a kon o vaßaus manih pe Kristo. Suk ee to koe ee po heß vëh, pa ö ne Kristo to mët pa kon hah këh raoe a hat pee.


11 A teß Susun po Teß Ësës Heß to teßteß ho voh non o eraß va pa vönaß manuh pa ö vasioß to vëknöm ro non a ma hat pa napan to se hik. Ivëhkëk, a sionin o vönaß nee to ësës voh ne manuh sinten a vöön. 12 Keß teß akuk va kov e non pa ö ne Ieesuß to mët voh en maß sinten a vöön, pa vahik a ma hat pa napan po eraß peß.
[... pa vahik a ma hat pa napan po eraß peß.] O eraß po vönaß, eß o vëknöm varoe va pa ö no a ma taateß hat se hik. Ivëhkëk, o eraß vëh pe Kristo to teß oah voh e non po vëknöm, o eraß peß to vahik rakah voh en pa ma hat pa napan.
13 Ivëh, ka se nö ee po vakum pe Ieesuß, ko teß vaßpeh me no raoe, ko poet vaßpeh me eah pa ö neß to mët vavoh.
Po poen ne Ieesuß to mët sinten a vöön Jerusalëm, a ma napan to vöknah a ëhnaneah, suk ee to koman ne pan, a teß no a nap vëvënsun to ip vamët sinten a vöön, to nok a taateß hat. Ivëh, ka se poet vaßpeh me e Ieesuß, suk ea to kon vaßaus pa mët peß.
14 Ee se koe a vatet o vatompoan vamoaan ko vaman varoe no e Ieesuß, suk ataeah, manih po oeh eß hikta teß non pan, eß a ö teßteß tamoaan pea. Ivëh, ka se ep amot a vöön teßteß tamoaan vöh a vöön va kin.

15 Ivëh, ka se heß vaeö koe no na e Sosoenën manih pe Ieesuß pa ma vaëhëh, na to vaëhëh no na manuh pe Sosoenën. 16 Ea se koe a anoe a nok a taateß vih, me a taateß ururuan, me a taateß vavaßaus a ma meh teß pea, suk a ma taateß vaßaus, me a ma taateß vih poë varih to heß vaeö ne e Sosoenën.

17 Eöm se vatet nem a ma teß to susun ka no neöm, paröm tënan nem raoe. Suk ee to matop a no neöm, ko toßtoß peöm teß totoopin non. Amot ee se heß e Sosoenën o vahutët va pa ma vaßaus nee to nok, köm se keh tënan nem raoe, ee se teß me ne o vaeö, pare nok vavih a kiu pee. Ee tomeß nonok me ne o tamak ko hikta se vaßaus a no neöm.

18 Eöm se hinhin vatëh ka no möm o teß susun peöm, suk a ma kupu pemöm to haraß vavih e ne ko teß maaka e ne, kemöm iu nok tamoaan e nem pa taateß totoopin. 19 Eöß to hinhin vakis a noß neöm kurus se hinhin nem e Sosoenën, keß se vanö vëhöß hah maß neoß manem peöm.

O Hin Va Pa Vih

20 E Sosoenën to vatoß hah e Ieesuß, ka manih po eraß peß, eß to nok o vatompoan voon teßteß tamoaan topniira, me e Sosoenën. Ivëh, keß teß non a teß Sunön to matop a rora vamanih pa teß mamatop sipsip. 21 Ivëh, köß hinhin suk a noß neöm pan, e Sosoenën a kamöß se heß a neöm a ma tah vihvih nöm to iu nem, marën ö nöm se vatet o iu peß. Ka manih pe Sosoenën, ea se heß vaeö koe no eah manih pe Ieesuß Kristo. Ke Kristo, na se kë no a ëhnaneah pa ma tamoaan. Oman!

22 Ivëh, kën kea, eöß to hi vakis a neöm pa tënan, ko teß me nem o kokoman tö, suk a soe vëh nöß to kiun nös se vaeh o vaman peöm, eß hikta teß rë non. 23 Eöß to iu noß neöm se nat nem pan, e kea pea Timotiß to tavus këh en pa iuun nohnoh. E Timotiß se keh nö vëvëhöß en maß, kemöm poß nö em nös pa ep a neöm.

24 Eöm se heß a soe vavihvih pemöm manih po teß to susun ka ne neöm, me manih pa ma napan pe Sosoenën. A ma kën kea varih pa muhin va Italiß to vanö nös a soe vavihvih pee manih peöm.

25 Eöß to hinhin suk a noß neöm pan, o ururuan pe Sosoenën se teß vaßpeh me a non neöm kurus.

Copyright information for `TPZ