Hebrews 6

Ea Se Teß Vakis No Ko Anoeh No E Sosoenën Se Vavih A Ra

Ivëh, ka se nat no teß avoeß no manuh po vavaasis vamomoaan suk e Kristo. O vavaasis vamomoaan pamëh to teß va non manih po vaasis pa teß vamemeß. Ea se teß va no manih pa teß natsean to vavaasis, ko iu avoeß e non pa kon a ma meh vavaasis suk e Kristo. Ivëh, ka se nat no teß avoeß no manuh po vavaasis vamoaan suk e Kristo, o vavaasis pamëh to kunkuin a komaara, pan ea se heß tonun a ma taateß to hikta teß me ne o toßtoß man manih pee, me ea se vaman e Sosoenën. A ma vavaasis vamomoaan suk e Kristo, ivarih, a ma vavaasis va pa taateß vapupui no o Jiuß to vatet ne,
a taateß vapupui no o Jiuß to vatet ne. A ma taateß po Jiuß va pa vavoon a napan pa taateß vauhu po Jiuß, eß to teß ke e non pa pupui vëh na to vavatet no kuru.
me a vahoß a koreera manuh pa pasun a teß, me o vavaasis va pa mët me a sun hah, me o vavaasis va pa kiiki a ma napan va po toßtoß tamoaan.
Ivëh, ko vaman pea se nönö nö non, ko tavus na pa ö na se kon o vavaasis natsean, vamanih pa ö ne Sosoenën to iu va ka rora.

A napan varih to pënton voh ee pa soe pe Sosoenën ko vaman ee, ivëhkëk, ee to hahah ee po vavaasis vamomoaan suk e Kristo, eße to hikta onöt rakah ne a panih, ko vaman hah a soe nee to pënton voh. Ee to kon voh a Tuvuh Vasioß vamanih po heß pe Sosoenën pa nok a kiu peß. Eße to nat voh ee pa ö no a soe pe Sosoenën to vih va non. Pare haraß voh ee po kikis pe Sosoenën se matop amot e non pa ma napan. A napan poë varih se keh hah ee po vavaasis vamomoaan suk e Kristo, ee to hikta onöt rakah ne a panih hah maß. Suk ataeah, a taateß hah manuh pa taateß vamoaan to vatoe va e non manih pee to ni hah ee pe Koaß pe Sosoenën manih pa kuruse. A tah pamëh to teß va non manih pa ma meh teß to vavovoeak hah ne e Ieesuß vamanih pa ö nee to nonok moaan vavoh ne pa ö ne Ieesuß to han voh non pa kuruse.

O upöm teß to teß va ne manih po oeh ne Sosoenën to vanö maß a uhön keß vavih o oeh ka ma moeh taëën pupu vavih ne nën ka napan ënëën ne. Ivëhkëk, o upöm teß to teß va e ne manih po oeh to teß me non o meon toßtoß, o meon toßtoß se keh pu topnin a ma taëën, ee hikta se teß vih hah ne. O oeh se keh hikta vavoaß vavih a taëën e Sosoenën se miröß en peß.

Ivëhkëk, eöm a ma vamomhë peöß, emöm to hikta koman nem a soe vapipinoß va po oeh hat to huh a non neöm. Emöm to nat e nem pan, eöm to kon a tapui o pöh apuh, ke Sosoenën se kon hah a neöm, ivëh, köm nonok nem a ma kiu vihvih va pa vaßaus a napan. 10 E Sosoenën a totoopin tamoaan, eß hikta se anoe non o iu nöm to vataare nem manih peß, pa ö nöm to nok a ma kiu vaßaus vih varih nöm to nonok tamoaan nem manih po teß varih to vaman ne e Ieesuß. 11 Emöm to iu suntan rakah nem pan, eöm se vavatet rakah nem a taateß vih vëh, keß öök na po poen no a ma tah na to anoeh no, se tavus vaman. 12 Ea hikta se teß no o teß karauh, ivëhkëk, ea se vatet a kiu vih no teß va po vaman to nok voh, para vaman, ko anoeh no, ko kon a ma tah vih ne Sosoenën to soe vaman voh.

Ea Se Vaman No A Soe Man Pe Sosoenën

13 Ivëh, ke Sosoenën soe vaman ke voh e Abraham pa ö neß se nok o vatompoan pa tah ne Sosoenën se nok. Suk ahik voh ta teß to apuh oah non o kikis pe Sosoenën. Ke Sosoenën vateß a ëhnaneah pa nok o vatompoan peß pen Abraham. 14 E Sosoenën to soe ke Abraham pan, “Eöß to soe vaman voh ka oah a ö nöß se tapui rakah a oah, ko heß a oah a ma pus koaß peo.” 15 A ma tamoaan ne Abraham to teß voh non pa taateß anoeh, pareß kon en pa ma tah ne Sosoenën to soe vaman ke voh poan.

16 Ivëh, ka teß se keh iu non a soe peß se man rakah, eß se pokaß a meh teß no a ëhnaneah to apuh oah non a ëhnan komaneah, ka soe man pamëh se vatö o kokoman pa teß, ivëh, ka taateß heve se nat non teß non topnin a poa teß. 17 E Sosoenën to kehkeh vamaaka voh ke non o teß varih to se vaneah a ma tah neß to soe vaman voh. Eß hikta se panih hah non a soe vaman peß. Ivëh, keß vahoß a soe kikis pa tah neß to soe vaman ke voh raoe. 18 Eß to teß non a poa tah man varih, a soe kikis me a soe vaman ne Sosoenën to hikta se panih rakah non. E Sosoenën hikta se piuk non manih pa ö neß to soe a soe vaman peß. Me Sosoenën hikta se piuk non manih pa ö neß to soe a soe kikis peß. Ivëh, ka napan varih to panih a taateß hat moaan pee, ko heß rea manih pe Ieesuß, se anoeh ko ötöön vakis ne o vaman neß to heß raoe. 19 Ea to teß me no a taateß anoeh manih po kokoman pea vamanih pa ankaß to ötöön non o paröß keß atan non. O vaman pea manih pe Ieesuß se teß eh non, suk o vaman pamëh to me ho a ra pa rum vapenpen vëh to teß non tonun o rara rë.
O rara rë to han pip non a paeh rum vapenpen koman a Iuun Hinhin Apuh po Jiuß. Ka Teß Susun po Teß Ësës Heß varoe se ho po paeh poen komön o pöh kirismas. E Ieesuß me to ho pa ö vapenpen vöh pa vöön va kin pa vaßaus a ra, ka huk vatët manuh pe Sosoenën.
Ivëh, ka se huk vatët manuh pe Sosoenën vöh pa vöön va kin.
20 E Ieesuß to vovoh ho ka ra manuh pa vöön va kin. Vamanih pa Teß Susun po Teß Ësës Heß va pa ma tamoaan, me vamanih pa ö ne Mëlkisëtëk me o vuteß peß to teß vavoh ne.

Copyright information for `TPZ