aLev 19:18
bEks 20:14; Lo 5:18
cEks 20:13; Lo 5:17
dJen 15:6

James 2

Ea Se Iu No A Napan Kurus

Ma kea me kën vamen, eöm o teß va po vaman manihß pe Apuh pea e Ieesuß Kristo to teß me non o ëhnan apuh. Ivëh, köm se nat nem ep va nem manih pan, a ma meh teß to apuh oah e ne po upöm teß. Ta pah teß se keh nö maß ko vakum vaßpeh me a neöm to ohop non a ma ohop matan vavih, pareß vahoß non a rin gol. Ka tëëm avoeß pamëh no a teß arus se keh ho maß, to ohop non a ma ohop vamoaan, pare pö. Ke eën se keh nok vavih a teß vëh to ohop non a ma ohop matan vavih, parën soe keah pan, “Eën se ihoß manih pa ö ihihoß vih vëh.” Parën soe ke a teß arus, “Sun nom ah manem.” Keß, eën se soe pan, “Ihoß ah manih po oeh pa havin moneoß.” Eën nonok nom ataeah? Eën to nonok va nom o teß manih, pee to apuh oah e ne po meoh upöm. Eën to teß me nom o kokoman hat, parën koman nom pan, a meh teß to vih oah e non po upöm.

Pënton nem ma kea me vamen vih peöß. E Sosoenën to vateß voh a nap arus manih pa ma muhin kurus, pan ee se öt oah ne o vaman. Me ee se ho manih pa Matop Vih pe Sosoenën vëh, neß to soe vaman ke voh o teß varih to iu rakah ne poë. Ivëhkëk, eöm to hikta vataare nem a taateß ta manih pa nap arus. A nap öt ö vörep to pupunöß tamoaan ne sih, pan ee to susun ne po toßtoß peöm. Ee ivarih, to rëh a neöm po vahutët. A nap öt ö vörep ivarih, to sosoe vavahat ne a ëhnan vih pe Ieesuß vëh, to vaneah ka no neöm.

O Vavaasis pe Sosoenën, e Sunön pea to teß non po Puk peß, to soe non pan,

“Eën se iu rakah nom a meh teß vamanih pa ö nën to iu koman hah va ka nom.” a 
Eën se keh vavatet nom o vavaasis vëh, eën to vavatet e nom pa taateß totoopin.
Ivëhkëk, eöm se keh nonok vavih oah varoe nem a ma meh teß, paröm heß tonun nem a ma meh, eöm to nonok nem a taateß hat. Eöm to teen e nem pa hat, suk eöm to kökök e nem po Vavaasis pe Sosoenën. 10 A teß se keh vavatet kurus rakah e non po Vavaasis pe Sosoenën, ivëhkëk, eß to kök a pah ö ro va po Vavaasis, eß to nok en pa hat, eß to kök kurus rakah en pa ma Vavaasis pe Sosoenën. 11 A paeh a Sosoenën avoeß to soe pan,

“Eöm se nat nem nonok nem a taateß teßteßvaasiß,” b 
pareß soe pet en pan,

“eöm se nat nem ip vamët a meh teß.” c 
Ivëh, ke eöm se keh hikta nok a taateß teßteßvaasiß, ivëhkëk, eöm to ip vamët a meh teß, eöm to teen em pa hat, suk eöm to kök kurus em pa ma Vavaasis pe Sosoenën.
12 Manih pa ma tah kurus nöm to sosoe nem, me a ma tah ne eöm to nonok nem, a, eöm se kokoman hah nem, e Sosoenën se kiiki en peöm po vavaasis totoopin peß vëh, to nonok a rora ka teß taihan këh no o kikis va pa taateß hat. 13 Ivëh, köm se vataare nem a taateß ururuan manih po upöm teß, tomaß e Sosoenën hikta vataare a taateß ururuan manih peöm po poen neß se kiiki a neöm. Ivëhkëk, a teß vëh to vataare non a taateß ururuan, eß to antoen e non pa sun po vahutët, ko hikta se naöp non po poen ne Sosoenën se kiiki a ma napan.

O Vaman Vaßpeh Me A Kiu Vih

14 Kën kea me vamen, o teß se keh soe pan, ee to teß me ne o vaman, ivëhkëk, ee to hikta nonok ne a taateß vih, o vaman pee, eß a tah akuk rakah. O vu vaman kës pamëh to antoen e non pa kon hah raoe? 15 A kea keß a vamen pa ëhnan e Kristo tomaß kökööt non ta tah o ohop, keß, ta taëën. 16 Ke eën se keh soe ke a teß pamëh pan, “E Sosoenën to teß vaßpeh me a nom oah! Eöß to iu noß pan, eën se teß vatö, parën nö, ko hop o ohop va pa tuvuh ko vëhvaß a sioniumah, parën nö ko ëën vörep, parën mahun.” Ivëhkëk, eën to hikta heß eah a tah no a teß pamëh to iu non, a, o vaato pën eß a tah akuk rakah. 17 Keß vatoe e non po vaman pën varoe, o vaman vëh to hikta vavatvus non a taateß vih, eß o vaman to mët.

18 A pah teß to antoen kës e non pa soe pan, “Ëen to teß me nom po vaman, keöß to teß me noß pa ma taateß vih varoe.” Ivëh, köß iu noß pan, ëen se vataare a neoß o vaman pën pa ö nën to hikta nonok nom ta pah tah, keöß se vataare a oah o vaman peöß manih pa ma taateß vih nöß to nonok noß. 19 Eöm to vaman e nem pan, eß to teß non a paeh a Sosoenën ro! Eß to vih rakah. Ivëhkëk, o oraß hat to vaman pet va ne nën, pare rikrik rakah e ne po naöp.

20 Eën a teß papön, eën se keh vaman varoe nom, ko vaman pën to hikta nonok non a taateß vih, eß o vaman pën eß a tah akuk rakah. 21 Suk, e sipuura, e Abraham to tavus voh a teß totoopin pa matan e Sosoenën, manih pa taateß vih neß to nok voh pa ö neß to vatok voh e sunaißeah Aësak to ës vamanih po heß pa tonun a pok. 22 Ivëh, ke eöm ep em po vaman pe Abraham, me a ma taateß vih neß to nonok voh non, to kiu vaßpeh voh ne sih. O vaman to puh voh manih pa ma taateß vih neß to nonok voh non. 23 A tah pamëh to vataare non a pusun in a soe to teß non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“E Abraham to vaman voh non e Sosoenën,
ke Sosoenën öt voh o vaman pe Abraham,
ivëh, ka manih po vaman peß, e Sosoenën to pokaß voh poan a teß totoopin.” d 
Ke Abraham, ne Sosoenën to pokaß poan eß e vakamöß peß.
24 Ivëh, ke eöm ep em, o teß to tatavus totoopin ne pa matan e Sosoenën manih pa ma taateß vih nee to nonok ne, eß to hikta teß non pan, o vaman varoe.

25 O meoh vapipinoß vih ivëh, pe köövo rëhrëh e Rehap. Eß to tavus voh e köövo totoopin pa matan e Sosoenën manih pa tah neß to nok.
[Eß to tavus voh e köövo totoopin pa matan e Sosoenën manih pa tah neß to nok.] E Rehap to teß me voh non o vaman vaßpeh me a tah neß to nok. Ep na po Puk Josuaß, 2:1-24.
Po poen neß to kamöß, ko vaho voh a nap epep kaveo manih pa iuun peß, pareß vaßaus raoe, kee rusin ke pa meh hanan.

26 Keß vatoe e non manih pa sionin a teß to hikta teß me non ta tuvuh, eß to mët. Ivëh, ko vaman koraß to hikta vataare non a taateß vih me a kiu vih, eß me to mët.

Copyright information for `TPZ