James 3

Ea Se Matop Vavih No Pa Ma Ö Toto Va Pea

1Kën kea me vamen, eß hikta teß non pan, a peo peöm se tavus o tövavaasis. Suk ea to nat e no pemöm varih a napan to vavaasis nem a napan, no e Sosoenën se kiiki oah rakah a möm. 2Ea kurus to nonok vapiun e no pa ma pah tëëm. A napan se keh hikta sosoe ne ta ma tah hat, ee se teß e ne o teß totoopin, ko antoen me e ne pa matop vavih o iu va po sionin. 3A tëëm ne ea to vahoß a ta aën manih pa rivon a hös, marën a ö neß se pënton a ra. Ea to antoen e no pa matop a rivoneah, ko vatotoopin nö e no pa sionineah. 4Eß to vatoe e non po paröß vëh o apuh, no a tuvuh apuh to totoon vah non poan. Ivëhkëk, a tah vëh to vatotoopin nö non o paröß apuh pamëh, to paraß soneß. Ko vavanö koe non poan pa ö ne tövavanö to iu non. 5Eß to vatoe me e non pa mean a teß. Eß a ö soneß va po sionin, ivëhkëk, eß to këëkë koman hah a non ko vaeö non, suk a ma tah apaßpuh neß to nok.

O siß tëkrea soneß to antoen e non pa taneo a suraß apuh manih koman a muhin.
6Ka mean a teß to teß va e non manih pa suraß. Eß

to puh non pa ma vu taateß hat. Eß to vavapean non o sionin avoes pa ma vu hat. Eß to nonok non a ma vu taateß hat manih po toßtoß pea vamanih pa suraß ororan, ka suraß pamëh to taneß no maß po suraß ësës tamoaan.
7A napan to antoen e ne pa varauß a ma vu vönaß poa, vamanih po növan, me ra ma vu kuruß, me ro iian. Ka ma tah poë varih teß e ne paan a matop pee. 8Ivëhkëk, ahikta pah teß to antoen non a matop a mean a teß. Eß to poa, ko paraß hat, pareß teß va non manih pa ëtoß hat ipip teß. 9A meara, eß marën a kë a ëhnan e Apuh e Tamaara. Ivëhkëk, ea to teß e no sih pa vapöpöötan a napan varih ne Sosoenën to nok raoe, kee vatoe amot me ne peß koman. 10A ma taateß kë a ëhnan e Sunön, me a taateß vapöpöötan o teß to tataneß ne maß pa paeh a rivon! Kën kea me a kën vamen a vu taateß vëh to hikta teß non pan, eß a taateß vih. 11A ruen vih kës me a ruen hat to pët koko e ne sih pa paeh a rën? 12Kën kea me vamen, o naon vëh o fik antoen kës e non pa voaß o voaß öliv, keß, o ka voaën antoen kës e non pa voaß o voaß fik? Ahik! Me a koveß ruen to puh non pa sö, to hikta antoen non a vatvus a ruen kakaak.

A Teß To Teß Me Non O Nat Vih, Eß Se Nok A Taateß Vih

13Eß to teß pöß non ta ma teß topnineöm to teß me ne o kokoman natsean me o kokoman maaka? Eß se keh teß non tah ma teß to teß va ne nën, a, ee se vataare in a taateß teß vatotoopin, pa ö nee to teß va ne. Me ee se nonok ne a ma tah vih pa taateß tö vëh to taneß maß po nat vih. 14Ivëhkëk, eöm se keh teß nem o teß amamun, ko teß me nem a taateß puhioß kikis manih pa ma kupu peöm. Paröm nat nem teß me nem a taateß kë koman hah ëm, suk o nat natsean peöm, suk ataeah, a taateß pamëh se tavus va en manih po piuk. Eß se koaan en pa soe man. 15O vu nat “natsean” pamëh to hikta taneß maß pe Sosoenën, me a Tuvuh Vasioß. Ahik. Eß to taneß maß po oeh vëh, me manih pe susun po oraß hat. 16Manih pa ö poanheh no a taateß puhioß, me a taateß amamun to teß ne, a, a taateß nun to teß non nën, me a ma vu taateß hat. 17Ivëhkëk, a napan to kon a ma vu nat natsean to taneß no maß pe Sosoenën, vamomoaan ee to nonok ne sih a ma taateß vivihan, me a taateß moomo, me o kokoman tö, me ee to heß vaeö ne a napan. A ma teß to teß me ne o kokoman natsean to vamatop tamoaan e ne pa vaßaus o teß varih, to tataum ne a ma punis, me ee to nonok vavih ne o upöm teß. Ee to nonok ne a taateß vih to vatoe kurus non manih pa napan. Pare hikta nat ne pa piuk. 18Ea se keh punöß rakah no pa teß vakamöß me no o upöm teß, ea to nep a taateß moomo manih po toßtoß pea, keß teß va non manih po voaß tah na to nep.

Copyright information for `TPZ