aEks 20:5
bProv 3:34

James 4

Eöm Se Heß Këm Pe Sosoenën

Eöm nat kës e nem pa ö no a ma punis me a ma vaato vasukaß to tataneß ne maß? Ee to tataneß ne maß po iu amamun varih to vavapus me ne a ma komëneöm. Eöm to iu e nem pa ma tah, ivëhkëk, eöm to hikta öt nem. Ivëh, ke eöm vamatop e nem pa ip vamët a meh teß, me eöm to teß nem pa taateß puhioß o upöm teß. Ivëhkëk, eöm to hikta onöt nem a kon a ma tah nöm to iu nem. Ivëh, köm teß nem pa taateß vaato vasukaß me a vapus. Eöm to hikta kon a ma tah nöm to iu nem. Suk eöm to hikta hinhin nem e Sosoenën. Ka tëëm nöm to hinhin nem, eöm to hikta kokon nem a ma tah poë varih. Suk eöm to iu heß vaeö koman hah a nem, paröm viivi pinpiun e nem pee. Eß a pusun in a ö no a ma hin peöm to hikta tatapiun suk ne.

Ivëh, ke eöm këh voh em pe Sosoenën. Eöm se nat e nem pan, a teß to iu non a ma tah va po oeh vëh, eß to vatoe me e non pa teß to vakihat me non e Sosoenën. Eteh to iu vakamöß me non a ma taateß va po oeh vëh, eß se tavus en e tövakihat pe Sosoenën. Eöm to koman vaponkiß e nem pa soe vëh, to teß non po Puk pe Sosoenën to soe va non manih pan,

“A Tuvuh Vasioß vëh ne Sosoenën to vahoß voh manih pea,
to iu rakah a rora se teß varoe no manih peß.” a 
Ivëhkëk, e Sosoenën to heßheß oah a rora o ururuan peß, vamanih pa ö no o Puk pe Sosoenën to soe va non,

“E Sosoenën to heßheß tonun non sih a nap möhmöh,
ivëhkëk, eß to heßheß non o ururuan peß manih po teß tö. b 
Ivëh, köm se heß avoes këm manih pe Sosoenën. Paröm heß tonun e susun po oraß hat, keß se rusin këh a neöm. Eöm se nö vatët maß manih pe Sosoenën, ke Sosoenën se nö vatët maß manih peöm. Eöm a nap nonok hat, eöm se veo tavus a ma taateß hat këh o toßtoß peöm. Eöm to pupunöß nem pa vatet e Sosoenën vaßpeh me a taateß hat va po oeh vëh. A taateß pamëh to hikta teß vih non. Ivëh, ke eöm se vavoon a ma kokoman peöm. Eöm se teß vatamak nem, suk a ma taateß peöm, paröm okook vörep nem! Eöm a napan to onon nem, eöm se panih paröm okook nem. Ke eöm a napan to vavaeö nem, eöm se tatamak nem. 10 Eöm se vöknah hah ëm pa matan e Apuh, keß se kë a neöm.

Eöm To Hikta Teß Nem Pan Eöm A Nap Kiiki Teß

11 Kën kea me vameneoß, eöm se nat nem vövöhioß nem ta ma vöhioß hat piuk suk o upöm teß. Eöm se keh teß nem pa vöhioß vatonun suk o upöm teß va po vaman peöm, keß, pa kiiki raoe, me eöm to kiiki ko sosoe vöknah e nem po Vavaasis Pe Sosoenën, nee to vavatet ne. Ka tëëm nöm to kiiki nem o Vavaasis pamëh, eöm to tavus va em manih pa nap kiiki. Ivëh, ke eöm hikta teß hah va nem manih po teß to vavatet ne o Vavaasis pe Sosoenën. 12 E Sosoenën varoe kuru to nok voh o Vavaasis peß, pareß tavus en a Tökiiki. Eß varoe kuru to antoen e non pa kon hah a ra, me a miröß a ra. Ivëh, keß hikta vih non peöm se kiiki nem o upöm teß.

Eöm Se Koe, Ke Sosoenën Vovoh Ke Non A ma Toßtoß Peöm

13 A ma paeh peöm to sosoe nem sih pan, “Kuru, keß, sinup nemöm se nö em pa ta pah vöön apuh. Emöm se teß nem maß nën po pöh kirismas, marën a nok a kiu moniß, ko kon a ma moniß peo.” 14 Ivëhkëk, eöm to hikta nat nem pa tah se tavus sinup! O toßtoß peöm to teß va non manih pa soaßpi vëh se tavus. Ka ep in eah pa siß tëëm kökööt akuk, keß hik vëvëhöß hah en. 15 Ivëh, keß vih non peöm se soe vamanih pan, “E Apuh se keh iu non, ea se teß toßtoß no, ko nonok no a tah vëh, keß, a tah vaßuh.” 16 Ivëhkëk kuru, eöm to teß nem o teß möhmöh, ko këëkë koman hah a nem pa soe tavus a ma kiu apaßpuh nöm to iu nok nem. O vu taateß va pa kë hah ëm, eß to paraß hat. 17 Ivëh, ka teß se keh nat e non pa tah totoopin neß se nok, ivëhkëk, eß to hikta nok, a, a teß pamëh to nok en pa taateß hat.

Copyright information for `TPZ