John 11

A Mët Pe Lasarus Se Vataare O Kikis Pe Ieesuß

A teß nee to popokaß ne e Lasarus to haraß vahat rakah e non pa kamis. Pareß teß non pa vöön nee to popokaß ne Bëtaniß. A vöön pamëh ne Mariaß pen kea peß Martaß to teß ne sih. E köövo vëh e Mariaß, eß to koß voh a mon e Ieesuß po kompoß, pareß varak o kompoß pamëh pa uvineah, e vameneah Lasarus to haraß non a kamis. Ke Mariaß pen Martaß taß ee pa pah teß keß teß en pa soe pee manuh pe Ieesuß, pareß soe ke poë pan, “Topoan, a teß nën to iu vörep nom sih to haraß non a kamis.”

E Ieesuß to pënton a soe vaßih, pareß soe pan, “A kamis ne Lasarus to haraß non to hikta teß non pan a kamis neß se mët oah. Ahik, a kamis neß to haraß non eß a kamis to se vataare a napan o kikis pe Sosoenën me a napan se kë a ëhnaneah, ka manih pa hanan pamëh ne Koaß pe Sosoenën se kon suk po ëhnan apuh manih pa napan.” E Ieesuß to iu vörep rakah non sih a poa tom kea e Martaß pen Mariaß ke vameere Lasarus. E Ieesuß to nat en pa soe, pareß hikta nö vëvëhöß manuh pa ep e Lasarus. E Ieesuß to teß en po meoh pöök poen manih pa ö neß to teß non. O pöök poen poë varih to oah ee ke Ieesuß taß en pa ma vamomhë peß, pareß soe pan, “Nös öm ka nö ee manuh pa muhin va Jiutiaß manuh pa vöön pe Lasarus.”

Ka ma vamomhë peß soe ke poë pan, “Topoan, varuß no Jiuß to kehkeh ip vamët a nom oah po vös nën. Ka kuru nën to kehkeh hah e nom nën, ha?”

Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “A havun me ra poa aoaß to te non pa paeh a potan, ha? Ta pah teß se keh nönö vah non pa potan, eß to hikta onöt non a kuß, suk ataeah, eß to ep vavih e non po maaka va po oeh vëh. 10 Ivëhkëk, a teß pamëh se keh pönpön vah non pa popoen, eß se kuß en. Suk ataeah, eß to hikta teß non to maaka se vaßaus poan keß ep vavih non.”

11 E Ieesuß to nok a soe vapipinoß vaßih, pareß soe pan, “E vamomhë pea Lasarus to koroh varo rakah en. Varuß vakomanih na se nö, köß kunkuin hah eoß peß, keß sun hah en.”

12 Ko vamomhë soe ke poë pan, “Ivëhkëk, Topoan, eß se keh koroh varoe non, a kamis se hik këh en peß, keß haraß vavih hah en.” 13 O vamomhë pe Ieesuß to hikta nat ne pe Ieesuß to sosoe ke non pee pan, e Lasarus to mët vahik en. Ee to koman ne pan e Ieesuß to sosoe ke non raoe pan e Lasarus to koroh akuk e non.

14 Ivëh, ke Ieesuß soe vamaaka ke poß en pee pan, “E Lasarus to mët vahik en. 15 Eöß to ep a noß neöm, paröß teß vaeö noß. Suk eöß to hikta teß vaßpeh me voh noß eah manih pa poen neß to haraß non a kamis. Ivëh, ko poen nöß se kunkuin taneß hah eah pa mët, köm ep, paröm vaman poß em peöß. Aeoh, nös öm ka nö ee pa ep eah.”

16 E Ieesuß to sosoe va ko non manih, ke Tömas vëh a meh ëhnaneah e Didimus, soe ke ro upöm vamomhë peß pan, “Aeoh, ka nö vaßpeh me e Ieesuß ka napan sih ip vamët a ra, ka mët vaßpeh me eah.”

E Ieesuß To Teß Non Manih Pa Vöön Va Bëtaniß

17 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to nö, pare öök vatët ee manih pa vöön va Bëtaniß, ke Ieesuß nat en pe Lasarus to mët en ko vataanaß poen peß ivëh neß to pet manih koman a top vös. 18 A hanan to taneß non pa vöön va Bëtaniß, ko vos non Jerusalëm, to onöt non a kukön kiromitaß. 19 O Jiuß peo to nö maß pa ep pe Martaß pen kea peß Mariaß, to teß vamö koman ne raoe, suk e vameere Lasarus to mët. 20 E Martaß to pënton en pa soe to soe non pan, e Ieesuß to nö en maß. Eß to sun, pareß tavus këh en pe Mariaß to teß non koman iuun me ra napan, pareß nö en pa ep pe Ieesuß.

21 E Martaß to nö ko ep en pe Ieesuß, pareß soe, “Topoan, eën se keh teß voh nom manih, e vameneoß Lasarus to hikta se mët non, suk eën to teß me nom o kikis va pa vatoß hah o teß varih to haraß ne a ma kamis. 22 Ivëhkëk, kuru nöß to nat e noß pe Sosoenën se heß en pën pataeah nën to iu nom, parën hin eah.”

23 Ke Ieesuß piun a soe pe Martaß pareß soe pan, “Martaß, e vameomah Lasarus se sun taneß hah en pa mët, pareß kon hah en po toßtoß.”

24 Ke Martaß piun a soe pe Ieesuß, pareß soe pan, “Eöß to nat e noß peß se toß hah en po poen no a ma napan kurus se sun taneß hah pa mët me manih po poen no oeh vëh se hik.”

25 Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Eöß a hanan va pa sun hah pa nap mët, me eöß o toßtoß tamoaan. A napan varih to vaman a no neoß, pare mët. Ee se kon ee po toßtoß tamoaan. 26 Ka napan varih to teß toßtoß ne, pare vaman ne a ma soe peöß, ee me hikta se mët ne. Suk ataeah, ee se kon me ee po toßtoß tamoaan. Martaß, eën vaman e nom pa soe vaßih, keß ahik?”

27 Ke Martaß soe pan, “A, Topoan, eöß to vaman e noß pa soe pën, peß eën e Kristo me eën e Koaß pe Sosoenën. Eën a teß ne Sosoenën to soe voh pan eß se vanö maß, keß nö maß manih po oeh marën a kon hah a napan peß.”

28 E Martaß to soe vahik va ko manih pe Ieesuß, pareß nö hah en iuun, pareß soe aven ke kea peß Mariaß pan, “E Tövavaasis to nö en maß, pareß teß e non manih, eß to iu non pan eën se nö ko ep in eah.”

29 E Mariaß to pënton vakomanih, pareß sun ko vëvëhöß rakah en pa ep e Ieesuß. 30 E Ieesuß to meß avoeß e non pa vos manuh vöön. Eß to teß avoeß e non manih pa ö ne Martaß to ep vu non maß poan. 31 O Jiuß varih to teß vaßpeh me ne e Mariaß koman iuun to vatö ne o kokoman peß, ee to ep in e Mariaß to sun, pareß vëhöß tavus këh en pee, pare vatet ee peß. Suk ataeah, ee to koman ne pan e Mariaß to nö non pa ook manuh po vapeepe. 32 Ivëhkëk, e Mariaß to nö ko tavus en pa ö ne Ieesuß to teß non. Mariaß to ep e Ieesuß ko vuß rakah en manih pa moneah, pareß soe ke poan pan, “Topoan, eën se keh teß voh nom manih, e vameneoß Lasarus hikta se mët non.”

33 E Ieesuß to ep in e Mariaß to okook non me ra napan varih to nö vaßpeh me maß poë to okook me ne, pareß haraß vapunis rakah en manih po kupu peß. 34 Pareß hi en pee pan, “Eöm vahoß maß a sionineah nih?”

Ka napan soe ee pan, “Sunön, maß ah parën ep.”
35 Ke Ieesuß vauhunun matan en.

36 Ivëh, ko Jiuß varih to teß ne po mët ep e Ieesuß to okook non, pare soe ee pan, “Ep öm, eß to iu suntan rakah e non pa teß vëh.”

37 Ivëhkëk o upöm to soe ee pan, “Moaan voh neß to nok vavavih hah a teß kehoß, keß ep vavih hah en, vahvapoßnih keß hikta vaßaus e Lasarus, keß nat non mët?”

E Ieesuß To Vatoß Hah E Lasarus

38 E Ieesuß to haraß vapunis rakah en. Pareß nö en manuh pa top vös. A top vös pamëh to teß non no a meh vös apuh to pet non nee se teß hop a teß mët koman a top vös, pare vahoß pip hah a matan a top vös pamëh. 39 Ke Ieesuß soe ke ra napan pan, “Vahuk öm a vös manem.”

Ivëhkëk, e Martaß e vamen e Lasarus to soe ke Ieesuß pan, “Sunön, kuru eß o vataanaß poen ne Lasarus to pet manih koman a top vös. Eß to avuh hat en.”

40 Ivëhkëk, e Ieesuß to piun poan, pareß soe ke poan pan, “Eöß to soe moaan ke voh eoß pën, eën se keh vaman a nom neoß. Eën to onöt e nom pa ep po kikis pe Sosoenën.” 41 Ivëh, ka napan vahuk ke ee pa vös apuh vëh to sunpip non o hopaß oho koe vëh pa top vös vëh ne Lasarus to pet non. Ke Ieesuß ta peah na kin, pareß soe pan, “Tamön, eöß to soe vavihvih nös oah, suk eën to tënan vahik eom pa hin peöß. 42 Ke eöß koman to nat e noß, a ma tamoaan nën to tëtënan nom sih a ma soe peöß. Ivëhkëk, kuru ne eöß to soe vatvus rakah eöß pa tah vaßih, pan a napan varih to kum ne manih, se pënton, pare ep, ko vaman a ö nën to vanö a maß neoß, köß nö maß manih po oeh vëh.”

43 E Ieesuß to soe vahik vakomanih, pareß vaoe vakis rakah en na pan, “Lasarus, tavus mah.” 44 Ke Lasarus tavus këh en maß pa top vös. A poa koreneah me ra poa moneah me a mataneah to pöm avoeß e ne po rara. Ka varuß vakomanih ne Ieesuß to soe ke ra napan pan, “Pureß këh öm eah po rara vëh to pöm non poan, keß nö en.”

A Nap Susunön To Vaonöt A Soe Va Pa Ip Vamët E Ieesuß

Matiu 26:1-5, Mak 14:1-2, me Luk 22:1-2

45 A nap peo varih to nö maß po mët, pare tamak vaßpeh me e Mariaß to ep a tah ne Ieesuß to nok manih pe Lasarus, pare vaman ee pe Ieesuß, eß e Kristo. 46 Ivëhkëk, o upöm to ep a tah ne Ieesuß to nok manih pe Lasarus, pare nö ee manuh po Parësiß, ko uhioß ke pee pa ma taeah neß to nok ee he ep ne. 47 Ivëh, ko teß sunön ësës heß, me ro Parësiß vaoe ee po Kum Teß Susunön po Jiuß, kee nö maß, kee ihoß ko vahutët suk ee pa ö nee se nok vah va in e Ieesuß, pare soe pan, “Ea se nok va in a teß vëh nih to nonok vatëh non o tah vatoksean o pöh peo? 48 Ea se keh ep akuk no eah, keß nonok avoeß nö e non pa taateß vaßih. A napan kurus va pea se vaman poë ko vatet poë, ka nap vavapus va Room nö maß, ko miröß ee pa Iuun Hinhin Apuh pea me ra napan pea.”

49 Ivëhkëk, eß to teß non a pah teß to teß non po komön o kum pamëh, a ëhnaneah e Kaëfas. Manih po kirismas pamëh ne Kaëfas to teß non a Teß Susun po Teß Ësës Heß. E Kaëfas to soe ke raoe pan, “Eöm kurus varih po kum vëh, eöm to hikta teß me nem to kokoman. 50 Eöm to hikta nat kës ko nem pa taateß to vaßaus a rora to soe va non manih pan, eß to vih non pa pah teß se kon a tasun pa napan pea varih Israël, pareß mët. Peß to hikta vih non pa napan pea se ro kurus manih pa koreera nap vëvënsun va Room.”

51 E Kaëfas to soe a soe vaßih, eß hikta koman hah a non. Manih po kirismas pamëh neß to teß non eß a Teß Susun po Teß Ësës Heß. Eß to vanënën a soe to soe non pan, e Ieesuß se mët, pareß vaßaus a napan va Israël. 52 A mët pe Ieesuß to hikta se vaßaus varoe non a napan va Israël. Ahik, a mët peß eß a mët marën a ununun a napan kurus, kee tönun, pare tavus ee o pöh kum teß.

53 Taneo non po poen pamëh no a nap susunön po Jiuß to nok ee po kokoman va pa ip vamët e Ieesuß. 54 Ivëh, ne Ieesuß to hikta nönö vateeraß suk vah non topniira napan va Jiuß. Eß to këh en pa vöön nee to teß ne. Eß to nö, pareß teß non pa vöön nee to popokaß ne Efraëm. A vöön pamëh to teß vatët non manih pa moeh upin, pareß teß vaßpeh me non o vamomhë peß nën.

55 Eß to öök vatët en po poen va pa taëën apuh po Jiuß nee to popokaß ne o Pasovaß. Ka nap peo va Israël to nö ee Jerusalëm pa nok a ma taneah nee se ës ke na e Sosoenën. Ka ma tah poë varih ës, kee tavus ee o teß vivihan vamanih pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe va non. 56 O Jiuß to kiu vëhvaß rakah ee pa ep këh e Ieesuß, ee to sun ne koman a Iuun Hinhin Apuh. Pare ihi ne o upöm pee pan, “Eöm koman kës nem pan, eß se nö en maß manih po poen apuh va pa hin pea, keß ahik?” 57 O teß susunön ësës heß, me ro Parësiß to soe ke ra napan pan, ta pah teß se keh nat non pa ö ne Ieesuß to teß non, eß se soe vanat rapoë kee nö, pare öt poë ko vahoß poë pa nohnoh.

Copyright information for `TPZ