bSng 118:25-26
cSek 9:9
eAis 53:1
fAis 6:10

John 12

E Mariaß To Uh A Mon E Ieesuß Po Kompoß Manih Bëtaniß

Matiu 26:6-13, me Mak 14:3-9

O tönim me o pöh poen to meß avoeß e ne pa tavus ka taëën apuh va po Pasovaß tavus en. Ke Ieesuß nö en pa vöön ne Lasarus to teß non. A ëhnan a vöön pamëh nee to popokaß ne a Bëtaniß. Ke Lasarus, eß a teß ne Ieesuß to kunkuin taneß hah voh poan pa nap mët. Manih pa vöön pamëh nee to nöhnöh ke Ieesuß a taëën, a taëën pamëh to makah vahik en, ke Martaß kunkun non a taëën e Lasarus heh ihoß vaßpeh me non a napan varih to ënëën me ne e Ieesuß. Ke Mariaß kea pe Martaß teß en maß po siß puto vanom o pöh voen vaßpuh rakah. O vanom pamëh nee to nok voh po tah nee to popokaß ne o naat. Pareß koß manih pa mon e Ieesuß, ko varak o vanom pamëh pa uvineah. Ko avuh vih va po vanom pamëh puh rakah en pa koman iuun nee to ënëën ne. Ivëhkëk, a paeh a vamomhë koman pe Ieesuß ivëh e Jiutas va Iskariot, eß a teß pamëh se vikuh amot e Ieesuß manih po teß varih to hat o ve ne poë to soe pan, “Vahvanih ke köövo vëh to hikta vavoen o vanom manih po upöm teß, ka kon a 300 voaß moniß koman pea,
A 300 voaß moniß varih, to vatoe non po voen pa pah teß kikiu po pöh kirismas.
para vaßaus o teß arus?”
Ivëhkëk, e Jiutas to hikta koman tiroëß non a nap arus. Ahik, eß to soe a soe vaßih, suk eß a teß kakaveo. Keß eß me a teß pamëh to matop non sih a moniß pee, pareß kakaveo tamoaan non sih a moniß to pet non po kove moniß pamëh.

Ke Ieesuß pënton a soe ne Jiutas to sosoe non, pareß soe ke poan pan, “Koe e köövo vëh, keß öt non o vanom vëh keß onöt po poen nöß se mët, köm pe a neoß po vapeepe. A nap arus to teß tamoaan me e ne sih peöm, peöß to hikta se teß tamoaan me a noß neöm.”

O Teß Susunön Ësës Heß To Vaonöt A Soe Va Pa Ip Vamët E Lasarus

A nap peo va Israël to tënan a soe to soe non pan, e Ieesuß to teß non manih pa vöön va Bëtaniß. Ivëh, nee to nö suk ee nën, ee to hikta nö varoe pa ep e Ieesuß. Ahik, ee to nö me ee pa ep pa teß vëh ne Ieesuß to kunkuin taneß hah voh poan pa nap mët, ivëh e Lasarus. 10 Ko teß susunön ësës heß nok ee po kokoman vakoaan va pa ip vamët me e Lasarus. 11 Suk ataeah, a nap peo va Israël to kokoman hah a tah ne Ieesuß to nok voh pö neß to kunkuin taneß hah e Lasarus pa nap mët. Ee to heß tonun ee po teß ësës heß, pare vaman vaviß e ne pe Ieesuß.

E Ieesuß To Vos Manuh Jerusalëm Vamanih pa Teß Sunön

Matiu 21:1-11, Mak 11:1-11, me Luk 19:28-40

12 Ko meoh poen, no a nap peo varih to vaman ne e Ieesuß, to nö ee Jerusalëm, ko poen pamëh eß o poen apuh va po Pasovaß. Ee to pënton a soe va pa ö ne Ieesuß to nönö nö non maß. 13 Ivëh, kee kon a ma pea vito, pare öhön poë manih hanan. Ee to akeh poë, pare haraß vaeö rakah, pare tataoa ne, pare sosoe ne pan,

“Vaeö ke na e Sosoenën!
E Sosoenën se tapui a oah
Suk eën to nö maß pa ëhnan e Sunön, Pareß tapui e Sunön va Israël.” b 
14 E Ieesuß to kon a tönkiß, pareß tok pa tonuneah, ka tah vaßih ne Ieesuß to nok pö neß to tok pa tonun a tönkiß sekaß to vapuh rakah en pa soe to kiun non po Puk pe Sosoenën no a teß vanënën soe vëh e Sëkaraëaß to kiun voh, ka soe pamëh to soe va non manih pan,

15 “Koe a naöp,
ta Israël,
a teß sunön peöm to nö en maß.
Pareß ihoß non pa tonun tönkiß sekaß.” c 
16 Po vamomoaan no ma vamomhë peß to hikta nat vamaaka ne pa pusun in a soe vaßih. Ivëhkëk, murin in o poen ne Ieesuß to sun taneß hah pa mët, pareß kon o ëhnan apuh. O vamomhë peß to maaka man poß ee pa pusun in a soe pamëh to takiun non manih po Puk pe Sosoenën.

17 A nap peo rakah to teß vaßpeh me voh ne e Ieesuß po poen neß to vatoß hah e Lasarus, ko vavoe tavus këh na eah pa ö vëh nee to pe voh poë. Ivëh, ka napan varih to ep voh ne pa tah ne Ieesuß to nok manih pe Lasarus, to vavatët pet ee po upöm pee pataeah to tanok. 18 A nap peo to pënton a soe va pa ö ne Ieesuß to kunkuin taneß hah e Lasarus pa nap mët, to nö ee pa ep peß manih hanan. 19 Ko Parësiß vavaasoe koman e ne pan, “Ep këk öm! A napan kurus to vataruin suk ee pa teß vëh, ka tah na to kehkeh nok no pa sunpip a napan pa vatet e Ieesuß to hikta onöt non a man.”

A Ma Pah To Grik To Kehkeh Ep Ne Pe Ieesuß

20 Eß to teß me voh non a ma pah to Grik to nö maß manih Jerusalëm pa vasunön e Sosoenën po poen va pa Taëën Apuh va po Pasovaß. 21 A ma to Grik poë varih to nö ee pa ep e Filip, e Filip eß a teß va Bëtsaëtaß, ka muhin peß ivëh Galiliß. Ka ma to Grik poë varih to soe ke poë pan, “Topoan, emöm to kehkeh ep nem pe Ieesuß.” 22 Ke Filip soe ke Ëndruß, kee nö ee pon pa soe ke Ieesuß a ö no a ma to Grik to kehkeh ep ne poë. Ee to nö pare tavus manih pe Ieesuß, pare soe ke poë pan, “A ma to Grik to kehkeh ep ne pën.” 23 Ke Ieesuß piun va in a soe pee manih pan, “O poen ne Sosoenën se kon o ëhnan apuh manih peöß e Koaß Teß pa Napan Kurus to öök en. Manih pa ö nöß se mët ko sun taneß hah pa mët, paröß hah eoß pa vöön va kin. 24 Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, o voaß kon vëh ne ea to poßpoß eah manih po oeh, se pisiß maß, pareß voaß vapeo en. Ivëhkëk, eß se keh hikta pisiß momoaan, eß se teß avoeß e non o pöh voaß kon ro. 25 Eß to teß akuk va kov e non manih pan ta pah teß se keh iu suntan non o toßtoß peß manih po oeh vëh, o toßtoß peß se ro amot en. Ivëhkëk, a teß vëh to heß tonun o toßtoß peß manih po oeh. Eß se kon en po toßtoß tamoaan. 26 A teß vëh to nonok non sih a ma kiu peöß, eß se vavatet rakah non a soe me a taateß peöß. Ka vöön nöß to teß noß, no o teß kikiu peöß se teß vaßpeh me e ne peöß. Ka teß vëh to nonok non a ma a kiu peöß, e Tamön vöh pa vöön va kin se kë en peß, pareß heß en peß po ëhnan apuh.

E Ieesuß To Vavaato Suk Non A Mët Peß

27 E Ieesuß to vavaato avoeß me e non pa nap susunön po Jiuß, pareß soe pan, “Kuru nöß to haraß vahat rakah eoß, ko kokoman peöß punis rakah en, köß koman pinpiun eoß. Keöß koman se poß soe vahvanih? Eöß se pöß soe eoß pan, ‘Tamön, kuru eöß to iu noß a ö nën se kon këh a neoß pa punis vaßih to kehkeh tavus non peöß. Ivëhkëk ahik, suk ataeah, eß akuk kuru a pusun in a ö nöß to nö suk voh maß manih po oeh vëh. 28 Tamön, eën koman se vataare o kikis apuh pën!’”

E Ieesuß to sosoe va ko non manih, ka to kunah taneß maß pa vöön va kin to soe vanon manih pan, “Eöß to vataare voh eoß po kikis peöß, köß se nok hah va eoß nën.”

29 A napan to sun vatët ne nën to tënan a to pamëh to kunah taneß maß pa vöön va kin, pare koman ne pan, a kara to kukuruh non, ko upöm to koman ne pan a ankeroß to vavaato me non maß poan.

30 Ke Ieesuß piun a soe pee, pareß soe pan, “A to vaßih nöm to pënton nem, eß a to marën a vaßaus a neöm, eß to hikta teß non pan, eß se vaßaus a neoß. Ahik. Eß marën a vaßaus a neöm. 31 Kuru eß o poen ne Sosoenën se kiiki a taateß pa napan va po oeh vëh. Ka kuru me, ne Sosoenën se veo kunah en pa teß susun vëh to matop non a ma taateß hat manih po oeh vëh.
a teß susun vëh to matop non a ma taateß hat manih po oeh vëh, ivëh, e susun po oraß hat.
32 Kuru ne eöß to teß noß manih po oeh vëh. Ivëhkëk amot, no a napan va po oeh vëh se vahan ee peöß köß han noß pa kuruse. Manih pa poen pamëh nöß se peret ke ra napan kurus a hanan, kee nö ee maß peöß.

33 A soe vaßih ne Ieesuß to sosoe non, eß a soe neß to sosoe vanat non a napan a ö neß se mët vah ava.

34 Ka napan piun a soe peß pare soe ke poë pan, “Emöm to pënton taneß voh a soe vaßih manih po Vavaasis pe Mosës. O Vavaasis pe Mosës to soe non pan e Kristo se teß tamoaan non manih po oeh. Vahvapoßnih kën soe pan, ‘A napan se vahan e Koaß Teß Pa Napan Kurus to han non manih pa kuruse?’ Eteh poß, E Koaß Teß Pa Napan Kurus?”

35 Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “O maaka pamëh se teß vaßpeh me a no neöm pa siß poen kökööt akuk, eß hikta se teß varë me a no neöm. Ivëh, ko maaka pamëh se teß vaßpeh me a no neöm, köm nönö vah nem, peß to hat non peöm se pönpön vah nem pa popoen. A teß vëh to pönpön vah non pa popoen eß to hikta nat non eß nönö non nih. 36 Kuru no maaka pamëh to teß vaßpeh avoeß me non peöm. Ivëh, köm se vaman rakah o maaka pamëh pa ö neß to teß avoeß me a no neöm manih po oeh, köm sih tavus o pus koaß va po maaka pamëh.” Eß to soe vahik vakomanih, pareß aven këh en pee pareß nö en.

A Soe Pa Teß Vanënën Soe Vëh E Aisaëaß To Soe Non Pan, A Nap Peo Va Israël To Hikta Vaman Ne E Ieesuß

37 A nap peo rakah to ep voh ne a ma tah vatoksean ne Ieesuß to nonok non, ivëhkëk, ee to hikta vaman ne poë. 38 Keß a tah pamëh to vamaaka rakah en pa soe no a teß vanënën soe vëh e Aisaëaß to sosoe suk voh non, pareß soe pan,

“Sunön, etereh to vaman ne a soe na to sosoe ke voh no raoe poß?
Me etereh to inan ne pa ma kiu eh varih
ne Sunön to nonok non po kikis peß?” e 
39 Keß ivaßih a pusun in a ö no a napan va Israël to hikta onöt ne a vaman suk e Ieesuß, e Aisaëaß to kuin voh a soe to soe non pan,

40 “E Sosoenën to kekehoß en pee,
pareß vavanun en pa ma kokoman pee.
Suk ee tomeß ep in ta kiu apuh pa matëëre,
pare nat ee pa pusun in a soe pamëh,
pare panih a ma kokoman pee,
pare nö maß peöß köß vatoß hah raoe.” f 
41 E Aisaëaß to nok a soe vaßih, suk eß to tata o kikis apuh to teß non manih pe Ieesuß, pareß sosoe suk non poan pa soe vaßih. 42 A nap peo, me ra nap apaßpuh po Jiuß to vaman e ne pe Ieesuß. Ivëhkëk, ee to nanaöp e ne po Parësiß. Pare hikta onöt ne a vatvus o vaman pee. Ee to nanaöp ne pan o Parësiß tomeß veo tavus këh ee pee pa ma iuun hinhin soneß pee. 43 Ee to iu ne pan, a napan se kë varoe ne a ma ëhnëëre, pare nat ne kë ne a teß ëhnan e Sosoenën.

A Soe Pe Ieesuß Se Kiiki A Napan

44 E Ieesuß to tooto suntan rakah e non, pareß soe pan, “Eteh to vaman a non neoß eß to hikta vaman varoe a no neoß eß to vaman me e non pa Teß vëh to vanö voh a maß neoß köß nö maß. 45 Keteh to ep a non neoß, eß to ep me non pa Teß vëh to vanö voh a maß neoß. 46 Eöß to nö vavoh maß manih po maaka va po oeh vëh. Ivëh, ketereh to vaman ne a ma soe peöß, ee to hikta onöt ne a teß pa popoen. 47 Etereh to tënan ne a soe peöß, pare hikta vaman ne a soe pamëh, a, eöß to hikta se kiiki noß raoe vamanih pe tökiiki. Suk eöß to nö voh maß pa kon hah a napan va po oeh vëh. 48 Eß to teß non a tökiiki teß, pe retereh to heß tonun a neoß pare hikta kon a ma soe peöß. Ka soe nöß to sosoe noß, eß a soe ko pamëh se kiiki o teß poë varih po poen no oeh vëh se hik. 49 Ka tah nöß to sosoe noß, eß to hikta teß non pan, eß a soe koman peöß. Ahik, e Tamön vëh to vanö voh a maß neoß to soe ka neoß a tah nöß se soe me a tah nöß se vavaasis. 50 Ivëh, köß nat e noß po toßtoß tamoaan to taneß non maß manuh pa soe pe Tamön. Ka tah nöß to sosoe no, eß a tah ne Tamön to soe voh ka neoß, köß sosoe noß.”

Copyright information for `TPZ