John 16

Eöß to soe vavoh ka neöm manih pan, eöm se nat nem vanun o vaman peöm. Oman, a napan se veo tavus këh ee peöm pa ma iuun hinhin soneß pee. Ivëhkëk, amot no o poen pamëh se keh tavus maß, kee ip vamët ee peöm. O poen nee se ip vamët a neöm, ee se koman ne pan, ee to nonok e ne pa kiu vih pe Sosoenën. Ee to nonok va ne manih peöm, suk ee to hikta nat ne pe Tamön, me eöß. Kuru nöß to soe momoaan keoß peöm a tah pamëh he meß avoeß e non pa tavus maß. Amot no a napan se nok a taateß pamëh manih peöm, köm koman hah em na pa soe nöß to soe voh ka neöm.

A Kiu Pa Tuvuh Vasioß

E Ieesuß to vavaato avoeß me e non pa napan, pareß soe ke rapoë pan, “Moaan voh nöß to teß vaßpeh me voh e noß peöm, ivëhkëk, eöß to hikta soe vanat voh a neöm a ma tah poë varih.
Kuru vaßih nöß to nö hah eoß manuh pa teß vëh to vanö voh a maß neoß. Ivëhkëk, a hikta pah teß va peöm to hi a neoß pan, ‘Eën nönö nom nih?’ A ma kokoman peöm to puh rakah e ne po tamak, suk eöß to soe vanat eoß peöm pa ö nöß se hah eoß manuh pe Tamön, a teß vëh to vanö voh a maß neoß. A meh tah to vatamak a non neöm, ivëh, a soe peöß to teß va non manih pan, a napan se veo tavus këh ee peöm pa ma iuun hinhin soneß pee, pare ip vamët ee peöm.

Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, eß to vih rakah non peöm pa nat a neoß, se nö hah eoß manuh pe Tamön. Eöß se keh hikta nö hah manuh peß, a, a teß vëh se kunkuin o kokoman peöm to hikta onöt non a nö maß manih peöm. Eöß se nö hah eoß manuh peß, paröß vanö maß a teß pamëh, keß kunkuin en pa ma kokoman peöm. Ko poen no a teß pamëh se kunkuin a ma kokoman peöm se tavus, keß nö maß, eß se vamaaka rakah ken pa napan va po oeh pa ö nee to teen ne a hat, suk a ma taateß hat nee to nonok ne. Eß se vamaaka o kokoman nun no a napan to teß me ne manih pa taateß totoopin, me a taateß kiiki teß. Eß se vataare en pa napan pa ö nee to koman vapiun va ne manih pa pusun in a taateß hat. Ka pusun in a taateß hat pamëh, ivëh, ee to hikta vaman a ne neoß. 10 Ee to koman vapiun va ne manih pan, a pusun in a taateß totoopin, ivëh, pö nöß se hah eoß manuh pe Tamön, köm hikta onöt nem a ep hah ka neoß. 11 A teß vavaßaus teß se vataare en pee pa ö no kokoman pee to nun suk non, manih po vahutët pe Sosoenën. Ee to koman vapiun ne pan, a teß sunön vëh to matop non sih o oeh vëh, eß e susun po oraß hat, pareß tok vahik voh en po vahutët.”
A napan va po oeh vëh to ep e Ieesuß to mët, pare koman ne pan, eß to tok po vahutët. Ivëhkëk, manih pa epep pe Sosoenën, e Ieesuß to hikta tok po vahutët. Manih pa mët pe Ieesuß, ne Sosoenën to vahoß en pe susun po oraß hat po vahutët, pareß vöknah en pa ma kikis peß.


12 Eöß to teß rakah me noß a ma meh soe nöß se soe ka neöm, ivëhkëk, eöm to hikta onöt nem a maaka in a soe pamëh kuru. 13 Ivëh, ko poen no a Tuvuh sosoe man se nö maß manih peöm o vamomhë, eß se vamaaka rakah en pa ma kokoman peöm. Köm nat em pa ma soe kurus poë varih, ee a ma soe man. Eß to hikta onöt non a soe a soe, neß to kon taneß manih po kokoman koman peß. Ahik, a soe neß to tënan manuh pe Tamön, eß a soe varoe ko pamëh neß se soe tavus ka neöm, me a ma taneah se tavus amot. 14 Eß se kon taneß a soe manih peöß, pareß vatvus manih peöm. Ka tah pamëh neß to nok, eß to vataare rakah en po kikis apuh peöß manih peöm. 15 A ma tah kurus ne Tamön to vaneah non, eß a ma tah kurus poë varih, ee a ma tah peöß. Eß kuru a ö nöß to soe suk voh pan, a Tuvuh sosoe man se soe ken peöm pa soe taeah neß to pënton manih peöß, pareß vateeraß poß ka neöm.”

O Tamak Se Tarih Ko Tavus En O Vaeö

16 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “A siß ö hat köm hikta se ep hah ka no neoß. Me a siß ö hat akuk ne eöm se ep hah em peöß.” 17 Ko upöm vamomhë peß vaiihi koman e ne pan, “A soe vaßih teß vah va non nih? Eß to sosoe ka rora pan, ‘A siß ö hat ka hikta se ep hah no eah, me a siß ö hat na se ep hah ee peß.’ Eß me to soe en pan, ‘A pusun in a soe vaßih to teß va non manih, eöß se nö eoß manuh pe Tamön.’” 18 A ma vamomhë peß to vaiihi e ne pan, “A soe vaßih, ‘A siß ö hat’, eß ataeah? Ea to hikta nat no pataeah neß to sosoe suk va non manih.”

19 E Ieesuß to nat en pa ma vamomhë peß to kehkeh hi ne poë a pusun in a soe vaßih, ivëh, neß to soe suk va i raoe manih pan, “‘A siß ö hat köm hikta se ep ka no neoß, me a siß ö hat ne eöm se ep hah em peöß.’ Eß akuk kuru a tah nöm to vaiihi suk nem. 20 Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, eöm se vaokook suntan rakah em, a napan kurus he haraß vaeö rakah e ne. Eöm se haraß em po tamak, ivëhkëk, o tamak peöm se nönö non ko tarih ko tavus en o vaeö, köm pah haraß vaeö suntan em. 21 Eöß se vapipinoß va in a soe pamëh manih, o poen no e köövo to kehkeh vahuh non a koaß, eß to haraß vahat rakah en po kamis, suk eß to nat e non peß se kon en pe koaß. Ivëhkëk, o poen ne koaß to vuß en, e köövo se vanun en po kamis vëh neß to haraß non, suk e koaß peß to tavus en maß manih po oeh. 22 Eß to teß akuk va kov e non manih peöm. Kuru nöm to haraß nem o tamak, ivëhkëk, eöß se hah maß ko ep ka neöm, köm pah vaeö suntan rakah em. O vu vaeö pamëh no a hikta pah teß to onöt non a kon tavus këh a ma kokoman peöm. 23 Manih po poen pamëh, nöm hikta se hi a nem neoß ta pah tah. Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, e Tamön se heß en peöm pa ma taneah nöm to hin suk manih pa ëhnaneoß. 24 Moaan voh, ko öök non maß manih kuru, eöm to hikta hinhin voh nem ta ma taneah manih pa ëhnaneoß, ivëhkëk kuru, eöm se hin em pataeah manih pa ëhnaneoß, eöm se kon em pataeah nöm to hinhin suk nem, ko poen nöm to kon vahik a tah pamëh, a ma kokoman peöm se puh rakah ee po vaeö.”

O Kikis Va Po Oeh To Hikta Onöt Non A Vöknah E Ieesuß

25 E Ieesuß to tooto avoeß e non, pareß soe pet en pan, “Eöß to vavatvus noß a ma soe peöß pa ma soe vapipinoß, ivëhkëk, o poen to meß avoeß e non pa tavus maß, nöß hikta se vatvus amot hah noß ta meh soe pa soe vapipinoß manih pa soe nöß to sosoe ka no neöm. Eöß se soe vatotoopin rakah keoß peöm pa ö ne Tamön to teß va non sih. 26 Manih pa hanan pamëh nöm se hin koe in a tah nën, eöm se vakoe a hin peöm manih pa ëhnaneoß. Peß eöß koman, eöß hikta se hi hah noß e Tamön a ö seß vaßaus a neöm. 27 Suk ataeah, e Tamön koman to iu e non peöm, eß to iu a non neöm, suk eöm to iu e nem peöß. Paröm vaman e nem peöß to taneß maß manuh peß. Ivëh, neß se piun suk a ma hin peöm. 28 Eöß to taneß voh maß manuh pe Tamön, paröß nö maß manih po oeh vëh. Ka kuru vaßih, nöß to kehkeh këh hah e noß po oeh vëh, paröß hah eoß manuh pe Tamön.”

29 Ka ma vamomhë peß soe ke poß ee peß pan, “Sunön, varuß vakomanih nën to soe vamaaka ke eom pemöm pa ma soe pën, eën to hikta nonok hah ka no möm ta soe manih pa soe vapipinoß. 30 Kuru nemöm to nat em pën a teß to nat nom sih a ma moeh tah kurus. Ko antoen e nom pa piun a hi pa teß, eß he meß avoeß e non pa hi a oah a hi peß. Keß ivëh, a tah to vataare a no möm, kemöm vaman e nem pën to taneß maß pe Sosoenën.”

31 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe ke raoe pan, “Eöm vaman kov em eh? 32 Pënton poß nem pa taß nöß se soe ka neöm, o poen to vatët en, pa tavus. Ahik, eß to tavus vahik voh en, a napan varih to hat ov a ne neoß se veo vavah ee peöm, köm tapeat em, ko nö vakëkëh em pa ma vöön peöm, ko këh em peöß peheoß. Ivëhkëk, eöß to hikta teß noß peheoß, ahik, e Tamön to teß vaßpeh me e non peöß.”

33 Ke Ieesuß vavaato avoeß ke non pee, pareß soe ke rapoë pan, “Eöß to soe keoß peöm pa tah vaßih, eöm se vatös me a neoß, paröm teß nem pa taateß kamöß vamanih pa ö nöß to soe vavoh ka neöm. Ko poen nöm to teß nem manih po oeh vëh, eöm se taum a ma punis me o tamak. Eöm se sun vakis rakah nem, suk eöß to vöknah vahik voh eoß po kikis va po oeh vëh.”

Copyright information for `TPZ