aSng 22:18
cSng 34:20
dSek 12:10

John 19

Ke Paëlat taß a nap vëvënsun, kee rëp poë po uris rëprëp teß. Vasuksuk in a ö nee to rëp vahik poë, ka nap vëvënsun kon o uris toßtoß, pare nok o tah to matan va non manih po uvan, pare vahoß manih pa pasuneah. Pare nok ohop to matan va non manih po ohop rë ereraß pa teß sunön. A ma tëëm peo rakah nee to nönö ne maß manih peß, pare sosoe va ne manih pan, “Potan avih Sunön po Jiuß.” Ee to sosoe vahik va ko ne manih, pare tatapan ee peß.

E Paëlat to tavus hah en maß, pareß soe ke ra napan pan, “Ep këk öm, eöß to me tavus hah eoß maß peß manih peöm, to vataare a neöm, peöß to hikta taum ta hat manih peß, na se vahoß suk eah po vahutët. Ke Ieesuß tavus taneß hah en maß manuh pa iuun pe Paëlat. Ee to uvan maß poë po uvan nee to nok po uris toßtoß, pareß ohop non o ohop rë ereraß. Ke Paëlat soe va maß manih pan, “Ep öm, ivaßih a teß pamëh.”

O teß susunön ësës heß, me ro teß utut to ep in e Ieesuß, pare taoa ko soe pan, “Ni öm eah pa kuruse, ni eah öm pa kuruse.” Ke Paëlat soe ken pee pan, “Eöm koman se öt eah, paröm ni eah pa kuruse, peöß to hikta taum ta hat manih peß.” Ko Jiuß soe ke na e Paëlat pan, “Ea to teß me no a taateß to soe non pan, a teß vëh eß se mët rakah. Suk ataeah, eß to soe voh pan, ‘Eöß E Koaß Pe Sosoenën.’”

E Paëlat to pënton a napan to soe a soe vaßih, ko pah naöp suntan rakah en. E Paëlat to ho hah en manuh pa iuun pa kaman, pareß hi en pe Ieesuß pan, “Eën a teß va pa vöön poanheh?” Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta piun hah poan. 10 Ke Paëlat hi hahah kov en peß pan, “Eën rës rakah e nom pa piun a soe peöß öh? Eën nat poß e nom peöß to teß me e noß po kikis va pa ö nöß se vahah toßtoß eoß pën toh, me eöß to onöt e noß pa soe, kee ni ee pën pa kuruse.”

11 E Ieesuß to piun a soe peß, pareß soe pan, “E Sosoenën vöh pa vöön va kin se keh hikta heß voh a oah o kikis vaßih, eën to hikta onöt nom a vöknah a neoß. Ivëh, ka teß vëh to vahoß voh a neoß manih pa koreomah, a hat pa teß pamëh to apuh oah e non pa teß hat pën. 12 E Paëlat to pënton a soe vaßih, pareß punöß vakis rakah en pa ep këh ta hanan neß se amun vah va in e Ieesuß, kee nat ne ip vamët poë. Ivëhkëk, a napan va Israël to tënan a soe vaßih, pare taoa suntan rakah ee, pare soe na pan, “Eën se keh vahah toßtoß maß a teß vaßih, eën to hikta onöt nom a ö sën teß hah nom e vamomhë pe Sisaß. Etereh to koman ne a tavus o teß sunön, ee o teß poë varih ne Sisaß to hat ov e non pee.”

13 E Paëlat to tënan a soe vaßih, pareß me tavus en maß pe Ieesuß, pareß ihoß en pa ö ihihoß pa teß pëpënton vahutët. Manih pa ö pamëh, nee to pokaß ne pan, “a moeh vösvös”, po to po Jiuß o ëhnan pamëh to teß va non manih Gabataß. 14 A tah to matan va non manih pa topnin potan va po Vatönim. O Vatönim eß o poen va pa vamatop a ma tah va po nënkikiu va po Pasovaß, ko poen pamëh, eß o Poen Apaapo. Ke Paëlat soe ke ro Jiuß pan, “Ep öm, eß ivaßih a teß sunön peöm.”

15 Ka napan taoa, ko pët soe maß pan, “Ip vamët öm eah, ip vamët öm eah! Ni öm eah pa kuruse.”

Ke Paëlat hi hahah kov en pee pan, “Eöm iu nem a ö söß ni e sunön peöm pa kuruse, ha?”

Ko teß susunön ësës heß piun maß Paëlat, pare soe pan, “Emöm to hikta teß me nem ta meh teß sunön, e Sisaß varoe a paeh.”

16 Ke Paëlat heß en pe Ieesuß pan ee se ni poë pa kuruse.

Ee To Ni Ee Pe Ieesuß Pa Kuruse

Matiu 27:32-44, me Mak 15:21-32, me Luk 23:26-43

A nap vëvënsun to me ee pe Ieesuß,
17 pare heß poë a kuruse vëh, nee se ni poë, keß teß en. Ee to këh ee pa vöön, pare tavus ee pa tope nee to popokaß ne a ö to matan va non manih po Kahoß In A Teß Mët. Manih po to Hibru nee to pokaß ne pan, a Gölgötaß. 18 Manih Gölgötaß nee to ni ee pe Ieesuß pa kuruse me ra meh poa teß. E Ieesuß to han non pa teß kuruse peß po topnin, ka meh poa teß to han vakëh ne.

19 E Paëlat me to taß a napan, kee kiun o kiun, pare vahan manih pa pasun a kuruse. O kiun pamëh to soe va non manih pan, “IVAßIH E IEESUß VA NASARËT A TEß SUNÖN PO JIUß.” 20 A nap peo po Jiuß to ëh o soe vanat pamëh, suk ataeah, a ö vëh ne Ieesuß to han non to hikta teß varo këh non a vöön va Jerusalëm, o soe vanat pamëh nee to kiun voh po kukön to, o Hibru, me o Latin, me o Grik. 21 O teß susunön ësës heß to ep a tah vaßih, pare pah heve suntan ee, pare soe ke Paëlat pan, “Eën se nat nom kiun vamanih pan, ‘Sunön po Jiuß’. Eën se kiun vamanih pa ö neß to soe vavoh, ‘Eöß a teß Sunön po Jiuß.’”

22 Ke Paëlat piun raoe, pareß soe pan, “A soe nöß to taß, kee kiun eß se pah teß va e non nën.”

23 A nap vëvënsun to ihan këh e Ieesuß pa ma ohop peß. Pare ni ee peß pa kuruse, ko ki vakëkëh ee pa ma ohop peß pa taanaß ö. Ka taanaß teß vëvënsun kon vakëkëh ee pa ma ohop peß. Ee to kon me ee po ohop rë peß, o teß vëvënsun to ep va ne manih pan, o ohop pamëh nee to hikta kukurus o rara, pare kun vavaßpeh. Ahik, o ohop pamëh nee to nok voh po paeoh o rara. 24 Ee koman to vavasoe e ne, pare soe pan, “Ea se vi a saatuß, para ep këh eteh se kon po ohop pamëh.” Ka tah pamëh to tanok to vapuh en pa soe to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Ee to ki vakëkëh ee pa ma ohop peöß,
pare vi a saatuß to ep këh eteh vëh se kon po ohop peöß.” a 
Keß a taateß akuk ko pamëh no teß vëvënsun to vatet, pare taum ee pa teß se kon ohop pamëh.

25 Manih pa sinten a kuruse ne Ieesuß to han non, ne sinaneah, pen e kea peß, me e Mariaß köövo pe Kliopas, me e Mariaß va Makdalaß to sun ne. 26 E Ieesuß to ep in e sinaneah pen e vamomhë peß vëh neß to iu suntan non sih, to sun ne nën, ivëh neß to soe suk va maß manih pe sinaneah pan, “Eß i maneom e koaß pën.” 27 Vasuksuk poß ne Ieesuß to soe ke poß en pe vamomhë peß pamëh pan, “Eß i maneom e sinömah.” Taneo non po poen pamëh no e vamomhë peß pamëh to me en pe sisiß pe Ieesuß pa iuun peß, pareß matop e non peß.

E Ieesuß To Mët En

Matiu 27:45-56, me Mak 15:33-41, me Luk 23:44-49

28 A ma tah kurus to hik ee ke Ieesuß nat en pa ma kiu peß neß to nok to hik en, pareß soe vamanih pan, “Eöß to mët eoß po manoe.” Eß to soe suk a soe vaßih marën a vapuh a soe to kiun non po Puk pe Sosoenën. 29 Eß to teß non a nöh to pet vatët non nën, no voaën to teß non peß. Ivëh ka nap vëvënsun kon a ta tah pupui nöh, ko vapuhpuh na po voaën, pare vahoß manih po noton in o naon nee to popokaß ne o hisop, ko vahoß na pa rivon e Ieesuß. 30 Ke Ieesuß kaak poß en po voaën pamëh, pareß soe en pan, “Eß to hik en”. Eß to soe vahik vakomanih, ka tuvuh peß hik këh en peß, keß vamösru ko mët en.

A Teß Vëvënsun To Ruk A Apan E Ieesuß Po Peö

31 Eß o poen vamatop a ma tah va pa taëën va po Poen Apaapo. Ko Poen Apaapo pamëh, eß o poen apuh rakah.
Ko Poen Apaapo apuh pamëh, eß o Poen Apaapo va po Pasovaß.
Ko Jiuß nö maß pe Paëlat, pare hi poë, teß vaonöt ke raoe kee kökök a ma moeero teß varih to han ne pa kuruse, pan ee se mët vëvëhöß. Ee to kehkeh herep ne raoe këh a ma kuruse. Suk ataeah, eß o Vatönim ipamëh, kee hikta iu ne a ma sioniire se han ne pa kuruse po Poen Apaapo apuh pee.
32 A nap vëvënsun to nö maß ko taneo ee pa kökök a ma moeera poa teß varih to han vaßpeh me ne e Ieesuß. 33 Ivëhkëk, ee to öök manih pe Ieesuß, pare ep ee peß to mët en. Ivëh, nee to hikta kökök suk pa poa moneah. 34 Ka pah teß vëvënsun ruk na a apan e Ieesuß po peö, ko eraß me a ruen takoß vëvëhöß rakah ee maß. 35 Ka teß to ep voh non pa tah pamëh to hutët en pa tah neß to ep voh, ka tah pamëh neß to ep voh eß a tah a man rakah. Ivëh, ke eöm me se vaman o vahutët pamëh. 36 Ka ma tah poë varih to tanok, ee to vapuh ee pa soe to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Ahik ta pah teß to kök to pöh soaß va pa teß pamëh.” c 
37 Me a meh soe to kiun non po Puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Ee se ut ne pa teß vëh nee to ruk poë po peö.” d 

Ee To Pe E Ieesuß Po Vapeepe Voon Rakah

Matiu 27:57-61, me Mak 15:42-47, me Luk 23:50-56

38 Vasuksuk poß in a mët pe Ieesuß, ne Jeosëp va pa vöön va Arimatiaß to nö manuh pe Paëlat, pareß hi poan pan, eß se iu non ko heß poan a sionin e Ieesuß. E Jeosëp me voh to vavatet aven voh e non pe Ieesuß. Suk ataeah, eß to nanaöp voh non o te susunön po Jiuß, pareß hikta vataare non o vaman peß. Ke Paëlat soe vaonöt ken peß pa teß a sionin e Ieesuß. Keß nö ko teß en pa sionineah. 39 Ke Nikodimus a teß vëh to nö voh pa ep pe Ieesuß pa pah popoen, to nö vaßpeh me en pe Jeosëp. Eß to teß maß o vanom avavuh vih rakah, o vanom pamëh nee to kon taneß po hunun in o pöök naon, pare hovën. Ka punis in o vanom pamëh to oah non o 30 kilogram. 40 Ka poa teß poë varih e Nikodimus pen Jeosëp to teß ee pa sionin e Ieesuß, pare kupkup poë po rara matan vavih rakah. Ko vatëk poë po vanom vamanih pa ö no o Jiuß to nonok va ne sih po teß mët.

41 Eß to teß voh non a rak, pareß teß non a ö vavahoß teß mët no a hikta pah teß to pet avoeß non nën, to teß vatët non pa ö vëh no a nap vëvënsun to ni voh e Ieesuß pa kuruse.

42 Eß to matanpoen en po poen vamatop in a ma tah va po Poen Apaapo. Ivëh, ke Jeosëp pen e Nikodimus kehkeh vahoß vëhöß ne a sionin e Ieesuß pa ö vavahoß teß mët. A ö vavahoß teß mët pamëh to teß vatët non manih pa ö nee to ni e Ieesuß pa kuruse. Ee to teß ee pa sionin e Ieesuß, pare vahoß ee peß nën.

Copyright information for `TPZ