aSng 69:9

John 2

O Vaen Manih Keenan

E Ieesuß to vaoe vahik en pe Filip pen Nataniel ko pöök poen oah ee. Ka pah teß vaen en manih pa vöön va Keenan, a vöön pamëh to teß non manih pa muhin va Galiliß. Ke sinan e Ieesuß nö en po vaen pamëh. Kee vaoe me ee maß pe Ieesuß me ra ma vamomhë peß, pan ee se nö pa taëën va po vaen pamëh. O voaën to hik rakah en, ke sinan e Ieesuß soe ke sunaißeah pan, “O voaën to hik këh en pa napan.” Ke Ieesuß piun a soe pe sinaneah pareß soe pan, “Sisiß, eß a tah koman pën, eß to hikta teß non pan, eß a tah peöß. A aoaß nöß se vataare o kikis peöß to meß avoeß e non pa tavus maß. Ke sinaneah Mariaß soe ke ra nap kiu pan, “Eß se keh soe ka neöm a nok ta taeah, eöm se nok suk a ö neß se soe va ka neöm.”

Manih pa koman a iuun vëh no a napan to teß ne pa taëën va po vaen, to teß non a tönim nöh me a paeh nee to nok voh pa vös no o Jiuß to vavahu ne sih pa ma poen va pa taateß vahu. A ma papaeh nöh to onöt ne a vapuh a 100 ritaß pa ruen. Ke Ieesuß soe ke ra nap kiu pan, “Isisu a ruen manih pa ma nöh varih.” Kee isisu a ma nöh poë varih kee puh rakah ee pa ruen. Keß soe ke poß en pee pan, “Kan taneß a ruen manih pa ma nöh ruen varih paröm teß ke na e susun pa taëën va po vaen.” Ivëh, kee koß ee pa ruen, pare teß ee manuh pe susun pa taëën. Ke susun pa taëën va po vaen punöß en pa ruen, eß to puta en pa ruen to ninin va i non manih po voaën. Pareß hikta nat non o voaën pamëh taneß maß nih. Ivëhkëk, a nap kiu varih to teß maß a ruen to nat e ne. Ke susun pa taëën vaoe en na pe tövaen. 10 Pareß soe ke poan pan, “A ma tamoaan no a napan to vavovoh ne sih o voaën vih manih pa napan to teß ne pa taëën va po vaen. Vasuksuk no a napan se keh kaak vaonöt ee, kee heß poß maß o teß voaën vëh to hikta teß vih tiroëß non. Ivëhkëk, varuß vakomanih nën to heß maß o voaën vih, no a napan sih vu kaak momoaan!”

11 Manih Keenan pa muhin va Galiliß ne Ieesuß to nok a tah vatoksean vamomoaan peß nën. Manih pa vöön pamëh neß to vataare o kikis peß ko vamomhë peß ep, pare vaman poë.

12 E Ieesuß to nok vahik a ma tah varih manih Keenan, pareß nö vaßpeh me en pe sinaneah manih pa vöön nee to pokaß ne a Kapaneam. Eß to nö vaßpeh me en pa ma kea peß me ra ma vamomhë peß, kee teß e ne nën pa ma siß poen.

E Ieesuß To Veo A Napan To Vavavoen Tah Ne Koman A Iuun Hinhin Apuh

Matiu 21:12-13, me Mak 11:15-17, me Luk 19:45-46

13 A siß ö hat ko poen va po Pasovaß tavus en. Ivëh, ke Ieesuß nö en manuh Jerusalëm. 14 Manih pa koman a Iuun Hinhin Apuh neß to taum a napan to vavavoen ne o purmakaöß, me ro sipsip, me ro panuh. Ko upöm vonvoen ne marën a ës ke na e Sosoenën. Eß to ep en po upöm to ihoß ne pa ma pok ko papanih ne a ma vu moniß. 15 E Ieesuß to kon o opëß, pareß nok opëß rëprëp teß, pareß veo tavus en po purmakaöß me ro sipsip. Kee këh tavus ee pa Iuun Hinhin Apuh, eß to kopkoep en pa ma pok po teß varih to papanih moniß ne, ka ma moniß pee tataru ee manih po oeh. 16 E Ieesuß soe ke ro teß varih to vavavoen ne o panuh pan, “Kokon öm a ma tah varih, paröm teßteß tavus këh na a iuun pe Tamön, paröm koe a nok a ö totoaan peöm manih koman a iuun Peß.” 17 Ka ma vamomhë peß ep in a ma tah varih to tanok, pare koman hah a soe to kiun non po puk pe Sosoenën to soe non pan,

“Eöß to iu rakah noß a iuun pën se teß vavih non,
ivëh, köß koman vëhvaß rakah e noß pa matop vavih a iuun pamëh.” a 
18 Ko Jiuß soe ke Ieesuß pan, “Vataare a möm ah, ta tah vatoksean to vataare a nom oah to teß me nom o kikis va pa nok a ma kiu varih nën to nonok nom.” 19 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöm se kök a Iuun Hinhin Apuh vëh, köß eok hah eoß peß po kukön poen ro.” 20 Ko Jiuß piun poë pare soe pan, “O 46 Kirismas to kon voh a möm pa eok a Iuun Hinhin Apuh vëh. Eën onöt rakah kës e nöm pö nën se eok hah a Iuun Hinhin Apuh pamëh po kukön poen ro, ha?”

21 Ivëhkëk, a Iuun Hinhin Apuh vëh ne Ieesuß to koman voh non ivëh, a sionineah, eß se mët ko vakön poen neß se sun taneß hah en manih po vapeepe. 22 E Ieesuß to sun taneß hah manih po vapeepe, ka ma vamomhë peß koman hah a soe neß to soe voh, pare vaman rakah ee pa soe peß, me a ma soe to kiun non po Puk pe Sosoenën.

23 E Ieesuß to teß avoeß e non Jerusalëm ko poen va po Pasovaß tavus en. Ka nap peo ep a ma tah vatoksean neß to nonok non, pare vaman ee peß a teß vëh ne Sosoenën to vateß maß, keß nö maß. 24 Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta vaman non raoe, suk eß to nat vavih e non pa ma taateß pee. 25 Eß to hikta iu non ta teß se soe vanat poan o kokoman po upöm teß. Suk ataeah, eß to nat vahik e non pa ma kokoman pee.

Copyright information for `TPZ