John 20

E Ieesuß To Sun Hah

Matiu 28:1-8, me Mak 16:1-8, me Luk 24:1-12

A siß ö hat ka muhin takah en po poen vamomoaan in o nënkikiu, ke Mariaß va Makdalaß nö en manuh po vapeepe to teß non pa top vös. Eß to tavus, pareß ep in a vös vëh to sunpip non a matan a ö vëh ne Ieesuß to pet non, to vahuk këh en pa matan a top vös vëh no a sionin Ieesuß to pet non. Eß to ep in a vös to vahuk këh a matan o vapeepe, pareß vaveo hah en manuh pe Saëmon Pitaß me a meh vamomhë vëh ne Ieesuß to iu suntan non sih poan. E Mariaß to tavus manih pee, pareß soe ke raoe pan, “O teß to kon taneß a sionin e Apuh manih po vapeepe, pare teß ke ee, kemöm hikta nat nem ee vahoß poë nih.”

Ke Saëmon Pitaß pen a meh vamomhë sun, pare nö ee manuh po vapeepe. A poa vahmomhë poë varih to vavaveo nö ne, ka meh vamomhë vavaveo oah e Pitaß, pareß tavus momoaan en manuh pa top vös. E vamomhë vëh to tavus momoaan manuh po vapeepe to kop, pareß ep varoe na a ma rara to pet ne, pareß hikta hop manuh pa ö nee to vahoß voh e Ieesuß. E Saëmon Pitaß to suk tavus e meh vamomhë peß, pareß hop en manuh koman a top vös. Pareß ep en po rara to pet non. Eß to ep me en pa ta rara vëh to mon voh non a pasun e Ieesuß. A siß ta rara pamëh to hikta pet vaßpeh me non o meoh rara. Eß to pet ke e non maß pa meh ö, eß to ep ke non pan a meh teß to nikun poan, ko vahoß nën. Ka teß vamomhë vëh to tavus momoaan manuh po vapeepe, eß me to hop en manuh pa koman a top vös. Pareß ep me en pa ma tah poë varih to tanok koman a top vös, ko vaman en. Manih pa ma poen poë varih nee to hikta nat vamaaka avoeß ne pa soe to kiun voh non po Puk pe Sosoenën to soe non, pan e Ieesuß se sun taneß hah en po vapeepe. 10 Vasuksuk poß no a poa vamomhë to vos hah ee vöön.

Mariaß Va Makdalaß To Ep In E Ieesuß

Matiu 28:9-10, me Mak 16:9-11

11 E Mariaß to sun avoeß e non sinten a top vös, pareß okook non. Eß to okook non, pareß kop ko ves hop e na pa koman a top vös. 12 Eß to ves hop na pa koman a top vös, pareß ep in a poa ankeroß to ohop ne a ma ohop kakaare. Pare ihoß ne manih pa ö no a sionin e Ieesuß to pet voh non. A paeh to ihoß non manih pa ö no a pasuneah to pet koe voh non, ka meh manih pa moneah. 13 Ka poa ankeroß poë varih hi ee pe Mariaß pan, “Köövo, eën okook nom ataeah?”

Keß piun raoe, pareß soe pan, “O teß to teß ke ee pa sionin e Sunön peöß. Ke eöß hikta nat noß ee vahoß poë nih.”

14 E Mariaß to sosoe vahik va ko non manih, pareß tarih ko ep en pe Ieesuß to sun non. Ivëhkëk, eß to hikta nat non pan eß e Ieesuß.

15 Ke Ieesuß hi poan, pareß soe pan, “Köövo eën iu nom e teh, parën okook nom?

E Mariaß to koman non pan eß a teß vëh to matop non sih a rak. Pareß soe va in poan manih, “Topoan eën se keh teß ke voh a sionin e Ieesuß, soe ka neoß ah a ö nën to vahoß eah, köß nö ko kon eah.”

16 Ke Ieesuß vaoe poan, pareß soe pan, “Mariaß”.

Ke Mariaß tarih, pareß soe vamanih po to va Hibru. “Rabonaëß”, ka soe pamëh to soe va non manih pan, “Tövavaasis”.

17 Ke Ieesuß soe ke Mariaß pan, “Koe a vaket peöß, suk ataeah, eöß to hikta peah avoeß hah noß manuh pe Tamön. Ivëhkëk, eën se nö na manuh pa ma kea peöß, parën soe ke raoe a ö nöß to hah eoß manuh pe Tamön, eß me e Tamëneöm. Eöß to nö eoß manuh pe Sosoenën peöß me eß e Sosoenën peöm.”

18 Ivëh, ke Mariaß va Makdalaß nö, pareß soe ken pa ma vamomhë pö neß to ep en maß pe Ieesuß. Pareß soe pet ken pee pataeah ne Ieesuß to soe ke maß poan.

Ieesuß To Tavus A Ma Vamomhë Peß

Matiu 28:16-20, me Mak 16:14-18, me Luk 24:36-49

19 A muhin to matanpoen en po poen vamomoaan in o nënkikiu, ko vamomhë peß tönun ee koman iuun, pare papanih pip rea, ko teß e ne koman iuun. Suk ataeah, ee to nanaöp e ne po Jiuß. E Ieesuß to tavus maß, pareß sun e non pa topniire, pareß soe ke rapoë pan, “Taateß moomo to teß vaßpeh me a no neöm.” 20 E Ieesuß to soe vahik vakomanih, pareß vataare en pee pa poa koreneah me a apaneah. O vamomhë to vaeö suntan rakah ee pö nee to ep in e Sunön pee.

21 Ke Ieesuß soe hahah ko ken pee pan, “Taateß moomo to teß vaßpeh me a non neöm. E Tamön to vanö voh a maß neoß manih, ke eöß me se vanö eoß peöm manuh po oeh avoes.” 22 Eß to soe vakomanih, pareß piu en pa tuvuh peß manih pa ma vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Kon öm a Tuvuh Vasioß, nöß to heß a neöm. 23 Eöm se keh ihan anoe a ma hat pa ma napan, a ma hat pee ne Sosoenën se ihan anoe en pee. Ivëhkëk, eöm se keh hikta ihan anoe a ma hat poë varih, a ma hat poë varih to hikta onöt ne ahik.”

E Ieesuß To Tavus E Tömas

24 A pah vamomhë to hikta teß voh non pö ne Ieesuß to tavus o vamomhë, ivëh e Tömas. A meh ëhnaneah ne to popokaß ne sih poë pan e Didimus. 25 E Tömas to hah maß ko upöm vamomhë soe ke poë pan, “Emöm to ep vur em pe Sunön pea.”

Ivëhkëk, e Tömas to soe ke raoe pan, “Eöß se keh hikta ep a henen a ma ni, nee to ni manih pa koman a poa koreneah, me eöß se këh hikta vahoß a kumis koreneoß manih pa henen a ma ni, me eöß se keh hikta vahoß a koreneoß manih pa henen o peö vëh pa apaneah, a, eöß hikta onöt noß a vaman a neöm.”

26 O nënkikiu to oah en ko vamomhë tönun hahah kov ee koman iuun, pare papanih pip rea, manih po poen pamëh ne Tömas to teß vaßpeh me non pee. A iuun a papanih vakis rakah, ivëhkëk, e Ieesuß to tavus, pareß sun e non topniire, pareß soe ke raoe pan, “A taateß moomo to teß vaßpeh me a no neöm.” 27 E Ieesuß to soe ke Tömas pan, “Vahoß a kumis koreomah manih, parën ep pa poa koreneoß, ko nö maß, ko vahoß a koreomah manih pa henen o peö vëh pa apaneoß. Parën koe a vapikpiuk, ko vaman a neoß.”

28 E Tömas to piun e Ieesuß, pareß soe pan, “Sunön peöß, eën e Sosoenën peöß.”

29 Ke Ieesuß soe ke poß poan pan, “Eën vaman kov eöm pö nën to ep ka neoß oh? Vaeö rakah po teß varih to hikta ep ka neoß, pare vaman a ne neoß, a napan va po oeh vëh se vaeö.”

A Pusun In A Soe Vih

30 E Ieesuß to nok a ma tah vatoksean peo rakah, o vamomhë peß he ep ne. A ma tah vatoksean poë varih to hikta kiun vahik ne manih po Puk vaßih. 31 Ivëhkëk, a soe va pa ma tah vatoksean poë varih nöß to kiun manih po Puk vaßih pan eöm se ep, paröm vaman e Ieesuß Kristo a teß ne Sosoenën to vateß voh poan, pan eß se kon taneß hah a napan kurus peß manih pa taateß hat, keßeß e koaß pe Sosoenën. Ivëh, köm se keh vaman nem eah, eöm se kon koe em po toßtoß tamoaan manih pa ëhnaneah.

Copyright information for `TPZ