John 21

E Ieesuß To Tavus A Tönim Me Ra Poa Vamomhë Peß

A ma tah kurus varih to tanok vahik ee, ke Ieesuß tavus hah en pa ma vamomhë peß manih pa tonon va Galiliß. Ka meh ö nee to popokaß va ne a tonon pamëh ivëh, a Taëberius. Keß eß ivaßih a ö ne Ieesuß to vataare hah vavoh in. A ma pah vamomhë varoe to tönun, pare teß ne nën. E Saëmon Pitaß ke Tömas a meh ëhnaneah e Didimus, ke Nataniel a teß va Kenaß manih pa muhin va Galiliß, me ra poa sunaiß Sëbëdiß, me ra meh poa vamomhë pe Ieesuß, ee to teß vaßpeh ne. Ke Saëmon Pitaß soe ke ro upöm vamomhë peß pan, “Eöß se nö eoß pa taanaß iian.” Ko upöm soe ee maß pan, “Emöm me se nö vaßpeh me a oah pa taanaß iian. Kee nö ko tok ee po paröß. Ivëhkëk, manih pa popoen avoes pamëh, nee to hikta vaon rakah ta pah iian.

Pa pöstakah rakah no a potan to pepeah nö non maß, ko vamomhë ep i na e Ieesuß to sun non sinten tonon. Ivëhkëk, ee to hikta nat e ne poë e Ieesuß. Ke Ieesuß hi en maß pee pan, “Pus koaß, eöm vaon vur em pa ta ma iian ah?”

Kee piun a soe peß, pare soe pan, “Ahik! Ahik rakah ta siß tah nemöm to vaon vu.”

Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Vöknah koe in a kë peöm manih pa papmatö in o paröß, paröm vaon ta ma iian.” Ivëh, kee vöknah ee pa kë pee ko iian oon suntan rakah ee, kee hikta onöt ne a rëh peah hah maß a kë manih po paröß.

Ke vamomhë vëh ne Ieesuß to iu oah rakah non sih poan soe ke Pitaß pan, “A teß vëh, eß e Sunön.” Ke Pitaß pënton vakomanih pan, “Eß e Sunön”, pareß pakuh vakis hah o ohop peß, pareß surap en na tonon ko akaß takin en. Ko upöm vamomhë varih to tok ne po paröß, hoaß takin me ee maß pa kë to puh non po iian. Ee to hikta teß varo këh voh ne a sinten tonon, ee to varo va ne maß manih pa 100 mitaß. O vamomhë to tatakin këh ko ne maß o paröß, pare ep ee po suraß ororan, no a pah iian to tok non me a pah ö taëën.

10 Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Teß maß öm ta ma iian po iian varih nöm to vaon ko maß.”

11 Ke Saëmon Pitaß peah hah en manuh po paröß, pareß rëh takin en maß pa kë to puh rakah non po iian apaßpuh. O iian to peo onöt ne a 153. Ivëhkëk, a kë vëh nee to rëh o iian to hikta tökrus. 12 Ke Ieesuß vaoe e na pee, pareß soe na pan, “Nö maß öm ko ëën.” Ivëhkëk, ahikta pah vamomhë to hi e Ieesuß pan, “Eën eteh?” Suk ataeah, ee to nat e ne pe, eß akuk kuru e Sunön. 13 Ivëh, ke Ieesuß nö en manuh pee, pareß kon a ö taëën ko heß en pee. Eß to kon a iian, pareß heß pet en pee.

14 Keß ivaßih a vakön poen ne Ieesuß to tavus a ma vamomhë peß murin in a ö neß to sun taneß hah pa mët.

E Ieesuß To Vavaato Me Non E Pitaß

15 Ee to ëën vahik ee ke Ieesuß soe ke Saëmon Pitaß pan, “Saëmon, sunaiß Jon, eën iu oah rakah kës e nom peöß pa ö no upöm to iu va ka ne neoß?

Ke Pitaß soe ken pe Ieesuß pan, “A, Sunön, eën to nat e nom peöß to iu e noß pën.”

Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Makën vavih a ma soneß sipsip peöß.”

16 E Ieesuß to vapöök hi en pe Pitaß pan, “Saëmon sunaiß Jon, eën iu rakah e nom peöß öh?”

Ke Pitaß piun, pareß soe pan, “A, Sunön, eën to nat e nom peöß to iu e noß pën.”

Ke Ieesuß soe ken peß pan, “Matop vavih nom o sipsip peöß.”

17 E Ieesuß to vakön hi en pe Pitaß pan, “Saëmon sunaiß Jon, eën iu e nom peöß öh?”

Ke Pitaß haraß vahat rakah en po tamak, suk e Ieesuß to vakön hi en peß pan, “Eën iu e nom peöß öh?” Ivëh, neß to soe suk va in na poan manih pan, “Sunön, eën to nat e nom pa ma moeh tah kurus, parën nat rakah e nom peöß to iu e noß pën.”

Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Mamakën vavih nom ah o sipsip peöß.”
18 Eöß to soe vamaman rakah keoß pën, “O poen nën to teß sekaß voh nom, eën se voh o voh pën, parën nö eom pa ö nën to iu nö nom. Ivëhkëk, o poen nën se manot, eën se kë a koreomah ka meh teß voh a oah po voh pën. Ko me koe ken pën pa ma ö nën to hikta iu nö nom.” 19 E Ieesuß to heß a soe vaßih, eß to sosoe suk non a ö ne Pitaß se mët vah va, marën a kë a ëhnan e Sosoenën. E Ieesuß to soe vahik vakomanih, pareß soe ke Pitaß pan, “Pitaß, suk a maß neoß ah.”

A Soe Pe Vamomhë Vëh Ne Ieesuß To Iu Non Sih

20 E Pitaß to tarih ko ep i na e vamomhë vëh ne Ieesuß to iu oah rakah non sih, to suksuk nö non maß raoe. E vamomhë pamëh to vahoß voh a pasuneah manih pa poen e Ieesuß, po poen nee to ënëën ne, pareß hi poan pan, “Sunön eteh vëh se vikuh ka oah manih pa napan varih to hat ov a nom oah?” 21 E Pitaß to ep na poan to suksuk nö non raoe, pareß hi e Ieesuß pan, “Sunön, ka teß poß vëh no ataeah se tavus amot maß manih peß?”

22 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Eöß se keh iu noß a ö neß se teß toßtoß non, ko onöt po poen nöß se hah maß, keß teß e non. Suk ataeah, a tah pamëh to hikta teß non pan, a tah pën. Suk varoe a maß neoß ah.” 23 Ivëh, ka soe nö vavah en topniira napan va po vaman, a soe pamëh to soe suk non e vamomhë pamëh to hikta antoen non a mët. Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta sosoe voh non pan, e vamomhë pamëh to hikta antoen non a mët. Ahik, eß to sosoe vavoh non manih pan, “Eöß se keh iu noß, ke vamomhë pamëh teß toßtoß e non, keß onöt po poen nöß se hah maß. A tah pamëh to hikta teß non pan eß a tah pën.”

24 E vamomhë akuk ko pamëh ivaßih, to ep voh non a ma tah poë varih, pareß kiuntön, ivëh, ka nat e no pa ma soe neß to vavatvus non, ee a ma soe man vaviß.

25 Eß to teß me non a ma meh tah peo ne Ieesuß to nonok voh non. Ea se keh kiun suk vahik rakah raoe, eöß to koman noß pan, o oeh avoes vëh to hikta apuh onöt non a ö neß se öt non a ma puk poë varih.

Copyright information for `TPZ