John 3

E Nikodimus To Vavaato Me Non E Ieesuß

Eß to teß voh non a pah teß a ëhnaneah e Nikodimus, e Nikodimus koman eß a to Parësiß. Eß me a teß va po Vakum Teß Susunön po Jiuß. O pöh poen pa popoen neß to nö maß manih pe Ieesuß, pareß soe pan, “Tövavaasis, emöm to nat e nem pën a Tövavaasis ne Sosoenën to vanö maß, suk ataeah, a hikta meh teß to onöt non a nok a ma tah vatoksean varih nën to nonok nom pa ö ne Sosoenën se keh hikta teß vaßpeh me non eah.”

Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Eöß to soe vamaman rakah keöß pën, a teß se keh hikta tavus vavoon, eß to hikta antoen non a teß manih pa koman a Matop Vih Pe Sosoenën.” Ke Nikodimus soe varuß ke Ieesuß pan, “Ivëhkëk. a teß se keh manot voh en eß se tavus vavoon vahvanih? Eß kës to onöt e non pa hop hah manuh pa koman e sinaneah ke sinaneah vapöök vahuh hah poan?”

E Ieesuß to piun poan, pareß soe pan, “Eöß to soe vamaman rakah keoß pën, a Tuvuh Vasioß me a ruen se keh hikta vatvus o toßtoß voon manih pa teß, a teß pamëh hikta antoen non a teß hop manih pa Matop Vih Pe Sosoenën. A tah no sionin to nok keß tavus, eß a tah va po sionin, ka tah no a Tuvuh Vasioß to nok eß a tah koman pa Tuvuh Vasioß. Eën se nat nom töhkak in a soe vaßih nöß to soe ka oah pan, ‘Eöm se panih ko tavus vavoon.’ A tuvuh to tata suk non sih o iu peß, ka tënan ro no a tanih peß. Para hikta nat no eß tataneß non maß nih, pareß nönö non nih. Eß to vatoe akuk va kov e non manih pa teß to panih, pareß tavus vavoon manih pa Tuvuh Vasioß.”

Ke Nikodimus hi hah en pe Ieesuß pan, “A tah pamëh nën to sosoe nom se tavus vahvanih?” 10 Ke Ieesuß piun, pareß soe ke poan pan, “Vahvanih kën hikta maaka i nom a tah vaßih. Eën poß a tövavaasis pa napan va Israël toh? 11 Eöß to soe vaman rakah keoß pën, eöß to sosoe e noß pa tah nöß to nat noß. Paröß sosoe tavus e noß pa tah nöß to ep voh. Ivëhkëk, eöm to tarih ke voh em pa soe pamëh. 12 Eöß to soe vahik ke voh eoß peöm pa ma tah kurus to teß ne manih po oeh vëh. Ivëhkëk, eöß to sosoe ka noß neöm sih a ma tah va pa vöön va kin köm hikta vaman nem a soe peöß. 13 Ahik voh ta teß to peah avoeß voh non manuh pa vöön va kin. A paeh ro a teß to kunah taneß maß nën, ivëh eöß, e Koaß Teß Pa Napan Kurus. 14 Moaan voh manih pa moeh upin ne Mosës to vahan a kuruß nee to nok po bras manih po naon.
[... ne Mosës to vahan a kuruß nee to nok po bras manih po naon.] Po poen no a napan va Israël to mëtmët ne pa kot po kuruß, ke Sosoenën soe ke Mosës pan, eß se vahan a kuruß nee to nok po pras manih po naon. Ko teß varih to ves na pa kuruß pamëh to han non po naon se toß hah ee. Ivëhkëk, a kuruß koman pamëh to hikta teß me non to kikis marën a vatoß hah a teß vëh to teß me non a kot pa kuruß. A ma teß varoe to pënton a soe pare vaman ne e Sosoenën, ko ves na a kuruß, ee to toß hah ee, suk o vaman pee. Ea se ep o vahutët pamëh to teß non manih po Puk vëh o Nampaß 21:4-9.
Ka tah pamëh to vataare non a ö no a napan kurus va po oeh vëh se vahan va in e Koaß Teß Pa Napan Kurus manih po naon.
15 Ka napan kurus varih to vaman a ne neoß, ee se kon ee po toßtoß tamoaan.

16 E Sosoenën to iu rakah non a napan va po oeh vëh, ivëh keß vanö maß a pah Koaß ro peß pan etereh se vaman poë, ee se kon taneß o toßtoß tamoaan manih peß, pare hikta se ro ne. 17 E Sosoenën to hikta vanö voh maß e Koaß peß manih po oeh marën a vateß a napan pa punis. Ahik, eß to vanö voh maß poan marën a ö neß se voen hah raoe. 18 A napan varih to vaman ne e Koaß pe Sosoenën ee hikta se teen ne a punis. Ivëhkëk, o teß varih to hikta vaman ne e Koaß pamëh, ee se teen ee a punis. Suk ataeah, ee to hikta vaman ne e Koaß pe Sosoenën a paeh ro. 19 Ka pusun in a teß pa napan po vahutët ivëh pan, o maaka to taneß maß manuh pa vöön va kin to nö voh maß manih po oeh. Ivëhkëk, a napan to hikta iu vaman ne o maaka pamëh. Ee to iu teß vaviß rakah e ne pa popoen. Suk eße to iu nok ne a ma taateß hat. 20 O teß varih to nonok ne sih a ma taateß hat, ee to hikta iu ne o maaka, pare hikta iu teß me ne po maaka. Suk ataeah, o maaka pamëh to meß vataare en pa ma taateß hat pee, ka ma taateß hat poë varih nee se kon kamis suk ee. 21 Ivëhkëk, o teß varih to vavatet ne a soe man, a napan poë varih to kon ee po maaka, ivëh, ka napan inan ee pee to nonok ne a ma kiu pee po kikis pe Sosoenën.

E Jon To Soe Vamaaka E Ieesuß Eteh

22 Po meoh poen ne Ieesuß to vaato vahik me en pe Nikodimus, pareß nö vaßpeh me en pa ma vamomhë peß, kee nö ee pa ö muhin nee to pokaß ne a Jiutiaß, pare teß e ne nën. Ka napan nönö kov e ne pee, ke Ieesuß me ra vamomhë peß pupui kov e ne pee pa ruen. 23 E Jon to pupui non a napan pa ö neß to teß non pa vöön va Aënon, a vöön pamëh to teß vatët non pa teß vöön va Salim. Suk ataeah, a ma ruen peo to teß ne nën. Ka napan nönö kov e ne maß manih pe Jon, keß pupui e non pee pa ruen. 24 A ma tah kurus poë varih to tatanok ne e Hëërot he meß avoeß e non pa vahoß e Jon manih pa nohnoh.

25 A ma meh vamomhë pe Jon to vaato vasukaß me a pah to Jiuß. Ee to vaato vasukaß suk ne a taateß no a napan se suksuk ne manih pa taateß vahu, ke Sosoenën sih inan raoe to tavus vavoon manih po epep peß. 26 Ivëh, ko vamomhë nö ee manuh pe Jon, pare soe ke poë pan, “Tövavaasis, eën nat kës e nom pa teß vëh to teß vaßpeh me voh a rora manuh pa pap ruen vöh nee to pokaß ne sih a Jödën. A teß pamëh nën to sosoe suk voh nom to pupui non a napan pa ruen, ka napan nönö kov e ne manuh peß.”

27 E Jon to piun a ma vamomhë peß, pareß soe pan, “A teß se kon en pa taeah ne Sosoenën se heß poan.” 28 Eöm koman to pënton voh em peöß to soe ka neöm pan, “Eöß to hikta teß noß pan eöß e Kristo, ahik. Eöß a teß ne Sosoenën to vavovoh maß pan eöß se vatotoopin a hanan neß se suk maß. 29 A pah tövaen se keh me ta köövo, e köövo pamëh to tavus en e köövo peß. E vamomhë pe tövaen pamëh se sun non, pareß vaeö rakah en pa tënan a soe pa teß tövaen. Eß to teß akuk va kov e non manih pa ö no vaeö to puh non manih pa komaneoß, suk eöß e vamomhë pe tövaen. 30 Ka ëhnaneah tavus en a teß sunön, ka teß ëhnaneoß tavus en a siß tah pinpiun.”

A Pah Teß Ro To Taneß Maß Pa Vöön Va Kin

31 “A teß to taneß maß pa vöön va kin to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus. Ka teß to teß non manih po oeh vëh, eß to vavaato suk ro non a ma tah va po oeh. Ivëhkëk, a teß to taneß maß pa vöön va kin eß to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus va po oeh vëh. 32 Eß to vavatvus non a tah neß to ep, pareß tënan voh, manih pe Tamaneah. Ivëhkëk, manih pea no a hikta pah teß to pënton, pareß kon a tah ne Sosoenën to sosoe non. 33 Eteh to kon a soe pe Sosoenën, pareß öt vakis ko vaman a soe pamëh, eß to vataare en pan, ‘E Sosoenën eß a sosoe man.’ 34 A teß vëh ne Sosoenën to vanö maß ivëh e Ieesuß, eß to vavatvus non a soe peß, suk ataeah, e Sosoenën to heß avoes voh en peß pa Tuvuh Vasioß. 35 E Tamön to iu rakah non e Koaß peß, pareß heß poan a tasun to apuh oah e non pa ma moeh tah kurus. 36 O teß varih to vaman ne e Koaß pe Sosoenën, ee to kon ee po toßtoß tamoaan. Ivëhkëk, o teß varih to hikta vaman ne a soe pe Koaß pe Sosoenën, ee to hikta antoen ne a kon o toßtoß tamoaan. Ahik, e Sosoenën se veo en pee manuh po suraß ësës tamoaan.”

Copyright information for `TPZ