aSng 78:24
cAis 54:13

John 6

E Ieesuß To Makën A 5,000 Teß

Matiu 14:13-21, me Mak 6:30-44, me Luk 9:10-17

E Ieesuß to vaato vahik me en pa napan, pareß pahan en pa tonon va Galiliß. A tonon pamëh no a napan to pokaß ne sih a meh ëhnaneah pan, a Taëberius. A nap peo rakah to vatet e Ieesuß, suk ataeah, ee to ep in a ma tah vatoksean neß to nonok non pa vavatoß hah o teß varih to haraß ne a ma vu mët. E Ieesuß to ëp en pa siß ö tope, ko ihoß vaßpeh me e non pa ma vamomhë peß nën. Ka siß ö hat ka Taëën Apuh po Jiuß nee to pokaß ne o Pasovaß tavus en.

Ke Ieesuß vatatarih vah ko non, pareß ep in a nap peo rakah to nö maß manih peß, pareß hi en pe Filip pan, “Ea se voen maß ta ma taëën nih, para makën a napan varih?” E Ieesuß to sosoe va non manih, suk eß to pupunöß non o vaman pe Filip. Suk ataeah, eß koman to nat e non pataeah neß se heß a napan kee ëën.

Ke Filip piun a hi pe Ieesuß, pareß soe ke poan pan, “Ea se keh voen a taëën pa moniß to antoen non o 200 voaß moniß, a taëën pamëh hikta se antoen non a vamahun a napan varih. Suk ataeah, a napan to parin a peo vörep. Ee se kës kon ro ta ma siß pah ö.”

Ivëhkëk, a paeh a vamomhë koman pe Ieesuß, ivëh e Ëndruß, e kea pe Saëmon Pitaß to soe ke Ieesuß pan, “Eß to teß non a pah koaß to teß non manih to teß me non o tönim muß me a poa iian. Ivëhkëk, a napan to teß ne manih to parin a peo. A ma siß iian varih me ro tönim muß varih se poß vaßaus vah va in a nap peo varih nih?”

10 Ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Soe ke ra napan, kee ihoß.” A ö no a napan se ihoß to parin a kakaras vörep. Ka napan to peo onöt ne a 5,000 teß oeteß to teß ne nën, ee to hikta ëh vaßpeh o köövo me ro koaß. 11 Ke Ieesuß kon a ma muß, pareß soe vavihvih ke na e Sosoenën, ko heß a ma vamomhë peß, kee ki vakëkëh ke pa napan to ihoß ne nën. E Ieesuß to nok pet va en nën manih pa poa iian. A napan kurus to ëën a ma muß me ra ma iian ko mahun rakah ee.

12 A napan to ëën ko mahun vahik ee, ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Ununun öm a ma ö taëën varih no a napan to ëën këh, ee tomeß hat akuk.” 13 Ivëh, ka ma vamomhë peß ununun ee maß pa ma ö taëën no a napan to mahun këh. Pare vapuh hah o havun kove me ro pöök pa ma ö taëën no a napan to mahun këh.

14 A napan to ep in a tah vatoksean ne Ieesuß to nok, pare taneo ee pa soe pan, “O pöh man rakah, a teß pöß kovëh, eß a teß vanënën soe ne Sosoenën to soe voh pan, eß se vanö maß manih po oeh vëh.”

15 E Ieesuß to nat en pa napan to nok ee po kokoman va pa ö nee se öt poë ko vateßteß poë, keß tavus en a teß Sunön pee. Ivëh, keß këh en pa ö neß to teßteß non, pareß ëp en tope pehen.

E Ieesuß To Tet A Tonon

Matiu 14:22-23, me Mak 6:45-52

16 Pa matanpoen po poen avoeß pamëh no a ma vamomhë peß to nö, pare anoeh e ne maß peß manuh sinten a tonon. 17 A muhin to poen en e Ieesuß he meß avoeß e non pa tavus maß manih pa ma vamomhë peß. O vamomhë to peah ee po paröß, pare pahan ee pa tonon va Galiliß. Ee to kehkeh nö ne Kapaneam. 18 A tonon to sup, suk a tuvuh to pah ip suntan rakah en maß. 19 Ee to hoaß o paröß, ko teß varo va e ne maß manuh pa tönim, keß, a tönim me a paeh kiromitaß, pare ep na e Ieesuß to tet maß a tonon. Ee to ep na poë to tet maß a tonon, pare pah naöp suntan rakah ee. 20 Ivëhkëk, e Ieesuß to soe ken pee pan, “Koe öm a naöp, eöß akuk kuru.” 21 Kee pah vaeö suntan poß ee pa ep poë manih po paröß. Ka varuß vakomanih no paröß to tavus en pa ö nee to nönö ne.

A Napan To Vavaiu Ne e Ieesuß Koman A Iuun Hinhin Soneß

22 A muhin to takah en po meoh poen a napan he sun avoeß e ne sinten tonon va Galiliß. Ee to nat e ne pan, nopoen no pöh paröß ro to teß non nën. E Ieesuß to hikta tok vaßpeh me ra ma vamomhë peß po paröß pamëh. A ma vamomhë varoe to tok po paröß, pare pahan ee pa tonon. 23 Ivëhkëk, a ma paröß to taneß maß pa vöön va Taëberius to koe vatët ke maß manih pa ö muhin vëh ne Ieesuß to makën voh a napan pa taëën neß to soe vavihvih ke voh na e Sosoenën. 24 Ivëh, ka napan ep vahik ee pe Ieesuß me ra ma vamomhë peß to hikta teß ne nën. Ee to tok ee pa ma paröß poë varih, pare vatet pahan ee pee manuh pa pap tonon vöh, ko vos ee pa vöön nee to pokaß ne a Kapaneam, pan ee se ep in e Ieesuß nën me ra ma vamomhë peß.

E Ieesuß To Teß Va Non Manih Pa Taëën Va Pa Vöön Va Kin

25 A napan to taum poë manuh pa pap tonon vöh, pare hi poë pan, “Tövavaasis, eën nö vah va maß nih, parën tavus maß manih?”

26 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, eöm to hikta vaiu a maß neoß, suk a ma tah vatoksean varih nöß to nok voh. Ahik, eöm to vaiu a maß neoß, suk eöm to ëën voh a taëën nöß to heß a neöm, köm ëën ko mahun. 27 Eöm se nat nem kikiu suk varoe nem a taëën vëh se koa en, pareß hikta onöt non a heß a neöm o toßtoß tamoaan. Ahik, eöm se kiu suk varoe o vu taëën vëh se heß o toßtoß tamoaan manih pa napan. Keß o vu taëën pamëh ne eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se heß a neöm. Ke Tamön vëh, e Sosoenën, to heß voh en peöß pa tasun va pa nok va nën.”

28 Ka napan hi poß ee pe Ieesuß pan, “Ataeah poß to vih non na se nok, para nok a kiu ne Sosoenën to iu non?”

29 Ke Ieesuß piun, pareß soe pan, “Ivaßih a kiu ne Sosoenën to iu non a ö nöm se nok, eöm se vaman a neoß a teß ne Sosoenën to vanö voh maß.”

30 Kee hi hah ee pe Ieesuß pan, “O vu vëknöm taeah nën se nok to vataare a no möm, kemöm vaman poß a ma tah nën to nonok nom? 31 A kën sipuura to ëën voh o manaß manih pa moeh upin vamanih pa ö no o Puk pe Sosoenën to soe va non,

‘Eß to heß voh a napan a taëën va pa vöön va kin, kee ëën ee.’” a 
32 Ivëhkëk, e Ieesuß to soe ke raoe pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, eß to hikta teß non pan e Mosës ivëh to heß voh a napan pa taëën va pa vöön va kin. Ahik, E Tamön vöh pa vöön va kin to heß voh a neöm a taëën pamëh. Eß se heßheß avoeß e non peöm pa taëën man. 33 A taëën man pe Sosoenën ivëh, a teß vëh to kunah taneß voh maß manuh pa vöön va kin, pareß heß o toßtoß peß manih po oeh vëh.”

34 Kee piun a soe pe Ieesuß, pare soe pan, “Topoan, taneo non kuru nën se heßheß tamoaan va kov e nom pemöm manih pa taëën pamëh.”

35 Ke Ieesuß piun raoe pareß soe pan, “Eöß koman a taëën va po toßtoß tamoaan. Eteh se keh nö maß peöß, ko vaman a non neoß, pareß vavatet rakah non a soe peöß, eß se kon en po toßtoß tamoaan, pareß hikta se haraß hah non o maë me o manoe.
E Ieesuß to heß a soe vapipinoß vëh. Ka pusun in a soe vapipinoß pamëh to teß va non manih. Eteh to vaman non e Ieesuß, a apeneah to hikta se haraß hah non o maë me o manoe. A apeneah se vaeö tamoaan va kov e non manih pa ö neß to vatös me non e Ieesuß.
36 Eöß to soe moaan ke voh eoß peöm, eöm to ep voh em peöß a taëën to taneß maß pa vöön va kin, ivëhkëk, eöm to hikta iu vaman a nem neoß. 37 A napan kurus rakah varih ne Tamön to heß vahik voh en pee peöß, kee nö ee maß manih peöß. A teß to nö maß peöß, eöß to hikta antoen noß a veo eah. Ahik, eöß se öt eoß peß. 38 Suk ataeah, eöß to taneß voh maß manuh pa vöön va kin, paröß hikta onöt noß a suk o iu koman peöß. Eöß to taneß voh maß pa vöön va kin marën a suk o iu pa teß vëh to vanö voh a maß neoß köß nö maß. 39 Ko iu pa teß vëh to vanö a maß neoß, köß kunah taneß maß pa vöön va kin to teß va non manih, eöß to hikta se varakah noß ta pah teß va pa napan varih neß to heß voh a neoß. Eöß se kunkuin eoß pee po poen no oeh se hik. Ee se sun kurus ee po vahutët pe Sosoenën. 40 Ko iu pe Tamön to teß va non manih, a napan varih to ep voh ee peöß e Koaß peß, pare vaman a soe peöß, ee to kon ee po toßtoß tamoaan. Ko poen no oeh se hik, eöß se kunkuin hah eoß pee, kee toßtoß hah ee.”

41 O Jiuß to pënton e Ieesuß to soe pan eß a taëën va pa vööv va kin to kunah maß manih po oeh, pare heve ov ee peß ko vaato me ee peß. 42 Pare soe ee pan, “A teß vaßih e Ieesuß e koaß pe Jeosëp, ke ea varih to nat vavih rakah e no pe tamaneah pen sinaneah. Vahvapoßnih keß soe pan eß to taneß maß pa vöön va kin?”

43 Ke Ieesuß piun a soe pee, pareß soe pan, “Suk öm a soe peöß, paröm koe a vakihkiuh me a neoß. 44 E Tamön a paeh ro to vanö voh a maß neoß köß nö maß. Ka hikta pah teß to onöt non a nö maß manih peöß po kokoman koman peß. Ahik, e Tamön se heß eah o kokoman, pareß me maß eah manih peöß. Ko poen no oeh se hik, eöß se kunkuin taneß hah eoß peß po vapeepe, keß kon en po toßtoß. 45 A soe to kiun non manih po Vavaasis po Teß Vanënën Soe to teß va non manih pan,

‘E Sosoenën se vavaasis a napan kurus’, c 
kee pënton a soe peß, pare nat in poë, pare nö poß maß manih peöß.
46 A hikta pah teß to ep voh non pe Tamön, a teß varoe kovëh to teß me voh non poan to nö voh en maß, eß varoe kuru to nat non poan. A teß pamëh ivëh, eöß. 47 Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, eteh to teß me non o vaman, pareß vaman a no neoß, eß to kon en po toßtoß tamoaan. 48 Eöß koman rakah a taëën va po toßtoß tamoaan. 49 A kën sipuineöm to ëën voh o manaß manuh pa moeh upin, ivëhkëk, ee to mëtmët voh ee. 50 Ivëh ka taëën vëh to kunah taneß voh maß pa vöön va kin, etereh to ëën a taëën pamëh, ee to hikta antoen ne a mët. 51 Eöß a taëën va po toßtoß tamoaan to kunah taneß voh maß pa vöön va kin. Etereh to ëën a taëën pamëh ee to hikta onöt ne a mët, ee se kon ee po toßtoß tamoaan. Ka taëën pamëh eß a sionineoß nöß se heß a napan kurus va po oeh vëh, kee kon taneß o toßtoß tamoaan manih peß.”

52 Ko Jiuß pënton a soe vaßih, pare taneo ee pa vaato vasukaß me e Ieesuß, pare to soe ee pan, “Vahvanih ka teß vëh se makën a ra pa sionineah?”

53 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, eöm se keh hikta ëën a sionineoß e Koaß Te Pa Napan Kurus, me eöm se keh hikta kaak o eraß peöß, eöm hikta onöt nem a kon o toßtoß vamaman. 54 O teß varih to ëën a sionineoß, pare kaak o eraß peöß ee to kon ee po toßtoß tamoaan. Ko poen no oeh vëh se hik, eöß se kunkuin hah eoß pee, kee kon hah ee pa ma toßtoß pee. 55 A sionineoß eß a taëën vamaman, ko eraß peöß eß o kaak vamaman. 56 Ko teß varih to ëën a sionineoß, ko kaak o eraß peöß, ee to teß e ne manih peöß, köß teß e noß manih pee. 57 E Tamön toßtoß tamoaan vëh e Sosoenën, to vanö voh a maß neoß köß teß me noß o toßtoß tamoaan manih po kikis peß. Ivëh, keteh to ëën a sionineoß, eß se kon en po toßtoß tamoaan manih po kikis peöß. 58 Eöß to hikta teß va noß manih, pa taëën vëh no a kën sipuineöm to ënëën voh ne pa moeh upin. Ee to ëën voh a taëën pamëh, ivëhkëk, ee to mëtmët ee. Ke eöß vaßih, eöß a taëën to kunah taneß maß manuh pa vöön va kin. Ketereh to ëën a taëën pamëh ee se kon ee po toßtoß tamoaan.”

59 Manih pa koman a vöön va Kapaneam ne Ieesuß to teß non nën, pareß vavaasis non a napan pa ma soe poë varih pa koman a iuun hinhin soneß po Jiuß.

60 O vamomhë peo to pënton a soe pe Ieesuß ka ma upöm soe va ee manih pan, “O vavaasis vaßih to parin a hivaß. Eteh to onöt non a pënton a soe vaßih, ko nat vamaaka a pusuneah, pareß vatet?”

61 Ivëhkëk, e Ieesuß to nat en pa ma vamomhë peß to vaiihi suk e ne pa soe peß. Ivëh neß to soe suk ke raoe pan, “O vavaasis vëh miröß kës e non pa ma vaman peöm? 62 Eß se poß teß vah va non nih pa ö nöm se ep a neoß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se peah hah manuh pa vöön neß to taneß voh maß? 63 A Tuvuh Vasioß ivëh to heßheß non sih a napan o toßtoß tamoaan. Ko sionin hikta onöt non a heß o toßtoß tamoaan manih pa teß. Manih pa soe nöß to vavaasis a noß neöm, a Tuvuh Vasioß koman to vakikis non o vavaasis peöß. 64 Ivëhkëk, a ma papaeh teß to teß nö ne manih peöm, ee to hikta vaman a ne neoß.”

Manih po poen ne Ieesuß to taneo en pa vavaasis a napan, eß to nat voh en pe retereh ivarih to hikta vaman ne poë, me a teß vëh se vikuh in poan manih po teß varih to hat ov e ne poë.
65 Ivëh, ne Ieesuß to soe suk va i raoe manih pan “Ivaßih a tah nöß to koman voh noß, paröß soe pan, ‘Ahikta pah teß to antoen non a nö maß manih peöß, pa ö ne Tamön se keh hikta vanö maß poan, keß nö maß peöß.’”

66 E Ieesuß to sosoe va ko non manih, ko upöm vamomhë peo peß nö vakëkëh këh ee peß, pare hikta teß vaßpeh hah me ne poë. 67 E Ieesuß to hi en pa havun me ra poa vamomhë peß pan, “Eöm me kuru to kehkeh këh e nem peöß oh?”

68 Ke Saëmon Pitaß piun a soe peß, pareß soe pan, “Topoan, emöm se keh këh a oah pamöm nö ko teß vaßpeh me poß nem eteh? Emöm to hikta iu këh a nom oah, suk ataeah, a soe varoe ko pën ivëh to heß a no möm o toßtoß tamoaan. 69 Emöm to vaman e nem pën, pamöm nat e nem pën a Teß a Vivihan to taneß voh maß manuh pe Sosoenën.”

70 Ke Ieesuß piun a havun me ra poa vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Eöß to kon voh eoß peöm a havun me ra poa vamomhë peöß, vahvapoßnih ka paeh va peöm tavus en a oraß hat?”

71 E Ieesuß to sosoe non a soe vaßih suk e sunaiß e Saëmon va Iskariot vëh e Jiutas. E Jiutas eß a paeh va pa havun me ra poa vamomhë peß. Amot neß se vikuh en pe Ieesuß manih pa koreera napan varih to hat ov e ne poë, kee ip vamët ee peß.

Copyright information for `TPZ