John 7

A Kën Kea Pe Ieesuß To Hikta Vaman Ne Poë

E Ieesuß to vaasis vahik en pa napan pa soe va po toßtoß tamoaan, pareß vavatvi vah kov e non pa muhin va Galiliß. Eß to hikta koman non a nö manuh pa muhin va Jiutiaß. Suk ataeah, a ma pah teß susunön po Jiuß to kehkeh ip vamët ne poë.

A ma poen vivihan po Jiuß to vatët ee.
A ma poen vivihan poë varih no a napan va Jiutiaß to nö, pare koroh ne pa ma tanu pee, pare kokoman hah ne a ö no a kën sipuiire to koroh voh ne pa ma tanu manuh pa moeh upin.
Ivëh, ka ma kea pe Ieesuß soe ke poë pan, “Vahvanih kën hikta këh a muhin vaßih parën nö manuh pa muhin va Jiutiaß ko nok ta ma tah vatoksean nën, ka ma vamomhë pën me ra napan ep? Ta pah teß se keh iu non, pan a napan se nat vavih poë, eß se nat non nonok vakoaan non a ma kiu peß. Eën se keh iu nok rakah nom a ma kiu poë varih, eën se sun vateeraß rakah manih pa matëëra napan kurus.” A kën kea koman peß to hikta vaman ne poë, ivëh, nee to soe suk vamanih.

Ke Ieesuß piun a ma soe pee pareß soe ke ra poë pan, “O poen nöß se nö manuh Jerusalëm to hikta öök avoeß non maß. Ivëhkëk, a ma poen kurus peöm pa nö nën to tavus vahik voh ee. A napan va po oeh vëh to hikta onöt ne a rës a neöm. Ivëhkëk, ee to rës e ne peöß, suk eöß to sosoe tavus noß a ma taateß hat nee to nonok ne sih. Ivëh, köm se nö ko tönun vaßpeh me a ma upöm peöm manuh Jerusalëm pa ma poen vivihan po Jiuß. Ivëhkëk, o poen nöß se nö Jerusalëm pa vakum me a napan pa ma poen vivihan poë varih to hikta öök avoeß non maß.” E Ieesuß to soe vakomanih, pareß teß e non manih pa muhin va Galiliß.

E Ieesuß To Sun Non Pa Matëëra Napan, Pareß Vavaasis Non Koman A Iuun Hinhin Apuh

10 O poen no a ma kën kea peß to nö vahik ee manuh Jerusalëm pa ma poen vivihan poë varih, ke Ieesuß me to nö en. Ivëhkëk, eß to nö aven en pareß hikta iu non a ö no a napan se inan poë. 11 Manih pa ma poen vivihan poë varih no a nap susunön po Jiuß to vavaiu vah kov e ne peß, ko vaiihi vah kov e ne pan, “A teß vëh e Ieesuß teß non nih?”

12 Manih pa topniira nap peo poë varih, ee to vavisvis ke ne pa ma upöm pee, suk e Ieesuß. A ma upöm pee to sosoe ne pan, “Eß a teß no a taateß peß to parin a vih.”

Ko upöm soe ee pan, “Eß a teß pikpiuk to pikpiuk non sih a napan.”
13 Ivëhkëk, a hikta paeh va pa napan poë varih to sun pa matëëra napan, pareß soe tavus o kokoman peß manih pa napan. Suk ataeah, ee to nanaöp e ne po teß susunön po Jiuß.

14 Po topnin rakah in a ma poen vivihan po Jiuß, ne Ieesuß to ho en koman Iuun Hinhin Apuh, pareß taneo en pa vavaasis a napan. 15 Ko teß susunön po Jiuß pënton o vavaasis peß, pare vatötöhkak rakah ee, pare soe ee pan, “A teß vëh kon taneß maß o nat vëh nih, eß hikta nö voh pa ta siku?”

16 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “O vavaasis vaßih nöß to vavaasis a noß neöm, eß to hikta teß non pan o vavaasis koman peöß. Ahik, o vavaasis vaßih nöß to vavaasis noß, eß o vavaasis pe Sosoenën a teß vëh to vanö voh a maß neoß. 17 Ta pah teß se keh vavatet rakah non a soe pe Sosoenën, eß se maaka rakah va non manih pan, o vavaasis nöß to vavaasis noß, eß o vavaasis pamëh to taneß rakah maß manuh pe Sosoenën, pareß hikta taneß maß manih peöß. 18 Ka teß vëh to vavaasis non a napan po kokoman koman peß, a, a teß pamëh to iu kë koman hah non a ëhnaneah. Ivëhkëk, a teß vëh to vavaasis non a napan, pareß kë non a ëhnan a teß vëh to vanö voh maß poan, a, a teß pamëh eß a teß no a taateß peß to totoopin, me eß a hikta pikpiuk. 19 Moaan voh ne Mosës to heß voh en peöm po Vavaasis peß, ivëhkëk, eöm to hikta iu nem a vatet o Vavaasis pamëh. Vahvapoßnih köm kehkeh ip vamët e nem peöß?

20 Ka napan to teß vatët ne peß piun poë, pare soe pan,
A napan to teß vatet ne pe Ieesuß to hikta nat ne po vaheheve pe Ieesuß, me ra nap susunön po Jiuß.
“A oraß hat to teß non pën, emöm to hikta kehkeh ip vamët a nom oah.”

21 Ke Ieesuß vavaato avoeß me e non po teß susunön po Jiuß, pareß soe ke ra poë pan, “Eöm kurus varih to ep voh em pa tah vatoksean nöß to nok voh manih pa koveß ruen va Bëtsaëtaß, paröm töhkak ko haraß vahat rakah em, suk eöß to vatoß a teß manih pa koman o Poen Apaapo pea.
Ep hah na pe Jon 5:1-16, ko ëh o vahutët to soe non a ö ne Ieesuß to vatoß e voe manih komön o Poen Apaapo, kee taneo ee pa nok vavahat e Ieesuß manih pa ma soe pee.
22 E Mosës to heß voh en peöm po vavaasis va pa pe a ö kokoaan pa ma pus koaß oeteß peöm. Eß to hikta teß non pan e Mosës ivëh to heß voh o vavaasis pamëh. Ahik, o vavaasis pamëh to taneß voh en maß manuh pa kën sipun. Ivëhkëk, komön o Poen Apaapo nöm to peepe e nem pa ma ö kokoaan pa ma pus koaß oeteß peöm, ivëh, köm kök em po Vavaasis pe Mosës.

23 Eöm to kehkeh vatet vavih rakah nem sih o Vavaasis pe Mosës. O Vavaasis pe Mosës to soe non pan, eöm se pe em pa ma ö kokoaan pa ma pus koaß oeteß peöm. Ivëh, ko poen va pa pe raoe se keh tavus maß po Poen Apaapo, eöm se nok em. Eöm heheve suk poß nem ataeah pa ö nöß se vatoß hah ta pah teß po Poen Apaapo pea? 24 Eöm se koe a kiiki a ma moeh tah po matan varoe, paröm kokoman vavih voh, ko kiiki poß a ma moeh tah nöß to nonok noß manih pa taateß totoopin.”

A Napan To Kehkeh Nat Rakah Ne Pe Ieesuß Eteh

25 A napan to teß ne manih Jerusalëm to pënton e Ieesuß to vavaato va non manih, pare vaiihi e ne pan, “A teß ko vëh no o teß susunön pea to kehkeh ip vamët ne, ha? 26 Ep këk öm, eß to vavaato rakah e non pa matëëra napan. Ka hikta pah teß sunön to onöt non a soe ta pah soe manih peß. A nap susunön pea to nat pöß e ne peß e Kristo? 27 Ivëhkëk, ea to nat e no pa vöön peß, ko poen ne Kristo vamaman se keh nö maß, ka hikta pah teß to onöt non a nat in a vöön peß.”

28 E Ieesuß to vavaasis non a napan koman a Iuun Hinhin Apuh, pareß soe ke raoe pan, “Oman, eöm to nat e nem peöß, paröm koman nem pan eöm to nat e nem pa vöön nöß to taneß maß, ivëhkëk, eöm to hikta nat nem. Eöß to hikta nö voh maß manih po kikis koman peöß. Ahik, e Tamön vöh to vanö voh a maß neoß no a taateß peß a man rakah, neöm to hikta nat nem peß. 29 Eöß to nat e noß peß, suk eöß to taneß maß manuh peß, ke eß koman ivëh to vanö voh a maß neoß.”

30 E Ieesuß to soe vakomanih ka ma upöm teß to teß vatët ne peß, kehkeh öt e ne peß, marën a vahoß poë pa nohnoh. Ivëhkëk, a hikta paeh va pee to onöt non a vaket eah. Suk ataeah, o poen neß se taum a punis me eß se haraß o kamis to meß e non pa tavus maß. 31 Ko teß varih to vaman voh e Ieesuß to vavaasoe e ne, pare soe pan, “O poen ne Kristo se nö maß eß se kës nok en ta ma tah vatoksean to apuh oah e ne pa ma teß tah vatoksean no a teß vëh to nonok non?”

A Nap Susunön Po Jiuß To Pupunöß Ne Pa Öt E Ieesuß

32 A ma meh Parësiß to tënan a soe no a napan to vavisvis suk ne a ma tah ne Ieesuß to nonok non. Ivëh, ko teß susunön ësës heß, me ro Parësiß vanö ee maß pa ma to pirisman koman pee to ut ne sih pa Iuun Hinhin Apuh, kee nö ee maß to öt e Ieesuß.

33 Ke Ieesuß soe ke ra napan pan, “Eöß hikta se teß varë me a noß neöm manih po oeh vëh. Suk ataeah, eöß se nö hah eoß manuh pe Tamön. E Tamön vëh to vanö voh a maß neoß. 34 Ke eöm se iu ep e nem peöß, ivëhkëk, eöm to hikta onöt nem a taum a neoß. Paröm hikta onöt me nem a vos pa vöön nöß se teß noß.”

35 Ka nap susunön po Jiuß vaiihi koman e ne pan, “A teß vëh se nö nih, ka hikta onöt no a taum eah? Eß se kës nö manuh pa ma vöön apaßpuh varuh Grik no o upöm pea to teß ne, pareß vavaasis a napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ha? 36 Ataeah neß to koman non, pareß soe suk vamanih pan, ‘Eöm se iu ep e nem peöß, ivëhkëk, eöm hikta onöt nem a taum a neoß paröm hikta onöt me nem a nö pa vöön nöß se teß noß.’”

E Ieesuß To Sosoe Suk Non A Tuvuh Vasioß

37 O poen apuh vëh to vahik non a ma poen vivihan po Jiuß to tavus en, ke Ieesuß sun ko vavaoe suntan rakah en, pareß soe pan, “Koe o teß varih to haraß ne o manoe kee nö maß manih peöß, köß heß raoe a ruen kee kaak. 38 O Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe ka rora pan,

‘Etereh to vaman ne a ma soe peöß,
a ruen va po toßtoß tamoaan se nönö va kov e non maß
manih pa ma kupu pee.’”
39 E Ieesuß to sosoe suk voh non a Tuvuh Vasioß, pareß soe pan, a Tuvuh Vasioß to hikta nö avoeß voh non maß, suk ataeah, e Ieesuß to hikta mët avoeß non to kon o ëhnan apuh. Ivëhkëk, amot no teß varih to vaman ne e Ieesuß, ee se kon ee pa Tuvuh Vasioß.

A Napan To Taki Pare Nok O Pöök Kum Teß

40 A napan to tënan a ma soe pe Ieesuß, ka ma papaeh pee soe ee pan, “A teß vaßih eß a teß vanënën soe vamaman rakah.”

41 Ka ma meh pee soe ee pan, “A teß vaßih eß e Kristo, a teß ne Sosoenën to vanö voh maß.”

Ivëhkëk, o upöm to sosoe avoeß e ne pan, “Ahik, a teß vëh ne Sosoenën se vanö maß pa kon hah a napan peß, eß to hikta antoen non a koaß manih pa muhin va Galiliß,
42 suk ataeah, o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non pan,

‘E Kristo se koaß manih po vuteß pe Devit.
E koaß pamëh se koaß manih pa vöön pe Devit,
ka ëhnan a vöön vëh neß se tavus, ivëh Bëtrëhëm.’”
43 Ivëh, ka napan hikta vapöh kokoman suk ta pah soe. A ma papaeh pee to koman ne pan e Ieesuß eß e Kristo, ko upöm sosoe ne pan, “Ahik.” 44 Ko upöm pee kehkeh öt e ne pe Ieesuß, ivëhkëk, a hikta paeh pee to vaket manih peß.

45 Ko pirisman varih to nö pa öt e Ieesuß, ee to hah akuk ee manih po teß susunön ësës heß, me ro Parësiß. Kee hi ee pee pan, “Eöm hikta me suk maß e Ieesuß ataeah?”

46 Ko pirisman piun raoe, pare soe pan, “A soe no a teß vëh e Ieesuß to vavatvus non, no a hikta pah teß na to pënton voh, to vavaasis va non nën.”

47 Ko Parësiß piun o pirisman, pare hi raoe pan, “Eß kës to vapikpiuk me en maß peöm? 48 Eöm to ep voh e nem pemöm o Parësiß no a hikta paeh pemöm to vaman voh eah. 49 Ivëhkëk, a napan varih to vaman ne Ieesuß ee to hikta nat ne o Vavaasis pe Mosës. Ivëh, ne Sosoenën se vakmis amot suk raoe.”

50 E Nikodimus a teß vëh to nö voh pa ep e Ieesuß pa popoen, ke Nikodimus koman a teß to teß non komön o kum teß pamëh, to to vasukaß ke ro upöm peß, pareß soe pan, 51 “A taateß pea soe vaonöt kës e non pea pa vahoß akuk ta pah teß po vahutët pa ö na to hikta pënton avoeß no a soe peß para nat poß in ataeah neß to nok to hat non?”

52 Ko teß susunön po Jiuß, me ro Parësiß to pënton a soe pe Nikodimus, pare hi poë pan, “Eën me kës a to Galiliß, ha? Inan vavih voh ah pa soe to kiun non po Puk pe Sosoenën, parën nat vamanih pan ahikta pah teß vanënën soe se tavus manih pa muhin va Galiliß.”

Copyright information for `TPZ