John 9

E Ieesuß To Vatoß Hah A Teß Kehoß

E Ieesuß to nönö nö non, pareß ep a pah teß kehoß to teß non ne sinaneah to vahuh voh poan a kehoß. Ka ma vamomhë peß hi poë pan, “Tövavaasis, a hat peteh ivëh to nok voh a teß vëh ke sinaneah vahuh voh poan a kehoß? A hat peß, keß, a hat pe sinaneah pen tamaneah?”

Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eß to hikta teß non pan a hat voh pa teß vëh pen sinaneah, ke tamaneah, nee to nok voh ka teß vëh tavus a teß kehoß. Ahik, A teß vëh to tavus kehoß voh, pan a napan se ep a kiu me o kikis pe Sosoenën se tavus vateeraß manih peß. Kuru no a potan to teß avoeß e non ka se kikiu avoeß e no pa ma kiu pe Sosoenën vëh, a Teß to vanö voh a maß neoß. A muhin se poen ka hikta teß to antoen non a nok hah ta kiu. Kuru nöß to teß noß manih po oeh vëh, eöß to teß va e noß manih po ëman va po oeh.”

E Ieesuß to soe vahik vakomanih, pareß teo en manih po oeh. Ko vapuputoß en pa siß ö oeh, pareß kon ko vahoß en pa ö putoß pamëh manih pa matan a teß kehoß pamëh. Pareß soe ke poan pan, “Nö ah, parën pupui a matömah manuh pa koveß ruen va Siroam.” A pusun in a ö soe vëh Siroam to soe va non manih pan, “Vanö eah. Keß nö.” Ivëh, ka teß pamëh nö ko pupui a mataneah pa koveß ruen pamëh. Ka mataneah vih en, keß ep vavih en.

Ivëhkëk, a ma meh peß me ro upöm teß to inan poë a teß vëh to hinhin tah voh non a napan, pare soe pan, “Eß kës ko vëh a teß vëh to ihoß voh non sinten hanan, pareß hinhin tah non sih a ma napan, ha?”

Ko upöm soe maß pan, “A, eß akuk kës kuru a teß pamëh.” Ivëhkëk, o upöm to soe ee pan, “Ahik, a meh teß ivëh to matan ro va non manih peß.”

Ka teß pamëh soe koman ken pa napan poë varih pan, “Ahik, eöß akuk kuru a teß pamëh.”

10 Ka napan poë varih hi ee peß pan, “A matömah vih vahvanih?”

11 Keß piun raoe, pareß soe pan, “A teß vëh nee to popokaß ne poë e Ieesuß to vapuputoß o oeh, pareß vahoß manih pa mataneoß. Pareß soe ka neoß pan, eöß se nö ko pupui a mataneoß manuh pa koveß ruen va Siroam. Ivëh, köß nö ko pupui eoß pa mataneoß nën, ka mataneoß vih en, köß ep vavih eoß.”

12 Kee hi hah ee peß pan, “Ka teß pamëh teß poß non nih?”

Keß piun raoe, pareß soe ke raoe pan, “Eöß to hikta nat noß peß me a ö neß to teß non.”

13 Ka napan me ee maß pa teß voh vëh a kehoß manih po Parësiß. 14 O poen ne Ieesuß to nok vavih hah voh a matan a teß pamëh, eß o Poen Apaapo. 15 Ivëh, ko Parësiß hi ee pa teß pamëh pan, “A matömah vih vahvanih?”

Ka teß pamëh piun raoe, pareß soe pan, “A teß pamëh to vahoß a ö putoß manih pa mataneoß. Köß pupui eah pa koveß ruen va Siroam, ka varuß vakomanih no a mataneoß to takap en, köß ep vavih eoß.”

16 Ivëhkëk, a ma meh to Parësiß to soe pan, “A teß vëh e Ieesuß to hikta vavatet vavih non a taateß va po Poen Apaapo pea.”

Ivëhkëk, o upöm Parësiß to soe pan, “A teß vatösoe va pa nok vatëh a ma taateß hat to hikta onöt non a nok a ma tah vatoksean varih.” O Parësiß to hikta vapöh kokoman me ne o upöm pee.

17 Ko Parësiß hi hahah kov ee pa teß pamëh pan, “Eën koman va nom nih pa teß vëh to nok vavih pa matömah?”

Ka teß pamëh piun raoe, pareß soe pan, “Eöß to koman noß pan eß a teß vanënën soe.”

18 Oman! Moaan voh no a teß pamëh to teß kehoß voh e non. Ivëhkëk kuru no a mataneah to vih en. O teß susunön po Jiuß to hikta vaman ne a soe pa teß pamëh, pare vaoe ee na pe sinaneah pen tamaneah, kee nö ee maß. 19 A poa manot to nö ee maß, ko teß susunön po Jiuß hi ee pee pan, “E koaß ko peöm ivëh ne eöm to sosoe nem pan eß to tavus voh e koaß a kehoß, ha? Vahvapoßnih no matan e koaß peöm to vih hah?”

20 Ka poa manot piun raoe, pare soe pan, “Emöm to nat rakah e nem pe koaß vaßih, eße koaß pemöm to koaß voh en maß a koaß kehoß. 21 Ivëhkëk, emöm to hikta nat nem a mataneah vih vahvanih, hi öm eah, peß to apuh onöt e non pa vaato koman.” 22 E tamaneah pen sinaneah to soe vamanih, suk ee to nanaöp e ne po teß susunön po Jiuß. O teß poë varih to noh ee pa soe to soe non pan, eteh se keh pokaß e Ieesuß e Kristo a teß ne Sosoenën to vanö maß, ee se veo tavus këh ee peß pa iuun hinhin soneß pee. 23 Eß akuk kuru a ö no a poa manot to soe suk vamanih pan, “Hi öm eah, peß to apuh onöt e non pa vaato koman.”

24 Ivëh, ko teß susunön po Jiuß vapöök vaoe ee na pa teß pamëh, pare soe ke poë pan, “Eën se kë rakah a ëhnan e Sosoenën pa ö nën se nok a soe kikis pën, a man. Emöm to nat vahik voh em pa teß vëh nën to sosoe suk nom. Eß a teß va pa nok vatëh a ma taateß hat.”

25 Ka teß vëh to koaß voh maß a kehoß soe en pan, “Eöß to hikta nat vavih noß peß, eß a teß nonok hat, keß ahik. A pah tah ro ko nöß to nat noß ivëh, moaan voh eöß a kehoß, ka kuru neß to nok vavih hah en pa mataneoß köß ep vavih eoß.”

26 Ko teß susunön po Jiuß hi hahah kov ee peß pan, “Eß nok vah va ka oah nih? Ka matömah vih hah?”

27 Keß soe ke raoe pan, “Eöß to soe vahik ke vur eoß peöm, eöm to hikta pënton vavih pöß vu nem. Eöm kehkeh nat vavih suk nem ataeah? Eöm to kehkeh tavus me pöß nem o vamomhë peß, ha?”

28 Ko teß susunön po Jiuß vavovoeak poë, pare soe pan, “Eën me poß pöß a meh vamomhë peß, toh? Pemöm varih, emöm o vamomhë pe Mosës. 29 Emöm to nat e nem pe Sosoenën to vavaato me voh non sih e Mosës. Ivëhkëk, emöm to hikta nat rakah nem a teß vëh to vavih hah a matömah, taneß maß nih.”

30 Ka teß voh vëh a kehoß piun raoe, pareß soe pan, “Eöm to nok a soe vaßih a vatoksean rakah, paröm soe pet em pan, eöm to hikta nat nem a teß pamëh taneß maß nih. Pareß nok vavih a mataneoß. 31 Ea kurus to nat e no pe Sosoenën to hikta onöt non a pënton a soe pa teß vëh to nonok vatëh non a ma taateß hat. Ivëhkëk, eß se pënton varoe a hin po teß varih to pënton ne a soe peß, pare vavatet ne. 32 Moaan voh, pareß öök non manih kuru, na to hikta tënan voh no ta pah teß ne sinaneah to vahuh voh poan a kehoß ka meh teß nok vavih hah a mataneah, keß ep vavih hah. 33 E Sosoenën se keh hikta vanö voh maß a teß pamëh, keß hikta onöt non a nok ta pah tah.”

34 Ko teß susunön po Jiuß piun a soe pa teß voh vëh a kehoß, pare soe, “E sinömah to vahuh voh oah, no a hat to puh rakah non manih pën. Eën kehkeh vavaasis a no möm öh?” Ee to soe vahik vakomanih, pare veo tavus këh ee peß pa iuun hinhin soneß pee. Keß nö en.

A Teß To Hikta Vaman Non, Eß To Teß Va Non Manih Pa Teß Kehoß

35 E Ieesuß to pënton en pa ma soe va pa ö no teß susunön po Jiuß to veo ee pa teß voh vëh a kehoß. Ke Ieesuß taum poan, pareß soe ke poan pan, “Eën vaman kës e nom pe Koaß Teß pa Napan Kurus?”

36 Ka teß voh vëh a kehoß pamëh piun a soe pe Ieesuß, pareß soe pan, “Topoan, eteh e Koaß Teß Pa Napan Kurus, nöß se vaman eah?”

37 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Eën to ep voh eom peß, eß e Koaß Teß Pa napan Kurus ivëh to vavaato me a no moah.”

38 Ka teß pamëh piun, pareß soe pan, “Topoan, eöß to vaman e noß pën.” Ka varuß vakomanih neß to vatokon ko kë en pa ëhnan e Ieesuß.

39 Ke Ieesuß soe pan, “Eöß to nö maß manih po oeh vëh, to kiiki a taateß pa ma napan, me eöß to nö voh maß pan, o teß kekehoß se opoep hah. Ko teß varih to opoep voh ne se tavus varuß o teß kekehoß.”
O poen ne Ieesuß to soe vamanih pan “o teß kekehoß, ka pusun in a soe vapipinoß vaßih to soe suk non o kokoman pa napan. E Ieesuß to peret o kokoman pa ma pah teß varih to nat ne sih poë, pan eß e Kristo. Ko upöm to koman vapiun ne pan ee to nat e ne po poen ne Kristo se nö maß. Ivëh, ne Ieesuß to vanun suk a ma kokoman pee, kee tavus va ee manih po teß kekehoß.


40 Eß to teß non a ma pah teß susunön po Jiuß to sun vatët ne to pënton a ma soe varih ne Ieesuß to sosoe non, pare hi poë pan, “Eën kës to sosoe nom pan emöm me o kekehoß, ha?”

41 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöm se keh teß vavoh nem manih po teß kekehoß, eöm to hikta onöt nem a teen ta hat. Ivëhkëk, kuru eöm to sosoe nem pan, ‘A ma matanmöm to opoep e ne.’
A pusun in a soe vaßih, “Emöm to ep vavih e nem pa ma matanmöm”, to soe va non manih pan, “A ma taateß pemöm to vihvih”.
Ivëh, no a ma hat peöm se teß tamoaan suk ne.”

Copyright information for `TPZ