Luke 1

Eën A Teß Topoan Tiopiras, A napan peo to puta voh pa kiun vavih suk hah o vahutët vëh ne Ieesuß Kristo to nok voh marën a vakikis o vaman pea. Ee to kiun suk hah voh o vahutët po teß varih to ep momoaan voh ne pa ma tah poë varih, keß ee voh ivarih to vatvus voh ka ra a kiu me o vavaasis pe Ieesuß Kristo a teß vëh ne Sosoenën to vateß maß, keß nö maß manih po oeh. Eöß e Luk to iu kiun meß noß o vahutët pamëh to vanö ka nös oah. Ko poen neöß to kehkeh nat vavih noß pa pusun in a soe pamëh, ka kuru neöß se kiun suk hah va eoß manih pa ö nea to pënton moaan vavoh no. Ivëh kën sih nat vavih eom pa soe vaßih nee to vavaasis voh ne oah a man rakah.

A Ankeroß To Soe Vanat E Sëkaraëaß E Lisabet Se Han Koaß

O poen ne Hëërot to matop non a muhin va Jiutiaß, keß teß voh non a teß ësës heß a ëhnaneah e Sëkaraëaß. E Sëkaraëaß voh a teß ësës heß va po vu teß va pe Apaësaß to taneß maß pe Aron. Ka ëhnan e köövo peß e Lisabet, eß me e köövo va po vuteß va pe Aron. Ka manih pa matan e Sosoenën nee to pah teß vavih rakah e ne pon, pare vavatet vavih rakah kov e ne pa ma taateß pe Sunön, pare hikta teß me ne ta siß hat manih pa matan e Sosoenën. Ivëhkëk, ee to hikta teß me ne ta koaß, suk ataeah, o ihoßpaeß to pos voh en, keß hikta onöt non a han koaß. E Sëkaraëaß pen e Lisabet to manot varo rakah voh ee. O poen no vakum teß pe Sëkaraëaß to vovoh ne pa matop a kiu va pa ës a tah avoavuh vih ke na e Sosoenën manih koman a Iuun Hinhin Apuh, ke Sëkaraëaß nö pa ës a tah avoavuh vih vamanih peß a teß ësës heß manih pa matan e Sosoenën. Ka manih pa taateß va po teß ësës heß, o teß ësës heß va po kum teß pe Sëkaraëaß to vi a saatuß pa ep këh peteh se ho manuh pa koman a siß piprom vasioß, pareß ës ke na e Sosoenën a tah avoavuh vih. Kee kon ee pe Sëkaraëaß se ho. 10 Ko poen no a tah avoavuh vih pamëh to ësës non, a nap peo rakah he hinhin ne manih mahën.

11 Ka pah ankeroß tavus e Sëkaraëaß, pareß sun non manih pa papmatö in a pok vëh no a tah avoavuh vih pamëh to ësës non. 12 Ka ankeroß to tavus maß, ke Sëkaraëaß ep in poan, pareß pah töhkak ko naöp suntan en. 13 Ivëhkëk, a ankeroß to soe ke poan pan, “Sëkaraëaß koe a naöp, Sosoenën to pënton en maß pa hin pën. E köövo manot pën se han a pah koaß oeteß, kën vëhnan eah e Jon. 14 O kokoman pën se vih vörep, me eën se puh rakah nom po vaeö. Amot no a napan se vaeö rakah po poen ne sinaneah se vahuh poan.”

15 “Eß se teß rakah o ëhnan apuh manih pa matan e Sunön, pareß hikta se kaak non to voaën me a ma ruiß pais, pö ne sinaneah to han non poan ka Tuvuh Vasioß to puh rakah non peß. 16 Eß se kon hah maß a napan va Israël, kee tarih hah maß manih pe Sunön Sosoenën pee.”

17 “Eß se kon a taateß me o kikis vëh ne Elaëjaß to teß me voh non, pareß vovoh ke maß e Sunön. Eß se panih a ma kokoman po taman, kee tarih hah ke maß manih pa ma koaß pee, kee vapöh kokoman hah ee. Pareß panih me en pa ma kokoman po teß vatösoe, kee kon taneß a taateß me o kokoman natsean manih po teß no a taateß pee to teß totoopin non sih manih pa matan e Sunön, pareß vavaasis a napan pa taateß vih, kee sih anoeh ne e Sunön, pare pënton a soe peß.”

18 Ke Sëkaraëaß hi poan pan, “Eöß se vaman vah va in a soe pën nih? Emöm poß e köövo peöß to pah manot varo em.” 19 Ka ankeroß piun poan, pareß soe pan, “Eöß e Gebriël, to sun noß sih pa matan e Sosoenën. Eß koman ivëh to vanö maß neoß köß teß maß a soe vih vaßih manih pën. 20 A ma soe peöß se tavus vaman. Ivëhkëk, eën to hikta pënton a soe peöß, parën hikta vaman nom, ivëh, kën se hikta vaato me ro upöm teß, keß onöt rakah po poen ne koaß se tavus.”

21 Komön o poen pamëh ne Sëkaraëaß to teß non maß manuh pa koman a piprom vapenpen pe Sosoenën, a nap peo to anoeh ne poë to pah kokoman vörep e ne pataeah to tavus vu peß? 22 E Sëkaraëaß to tavus maß, pareß hikta onöt non a vaato me ra napan, pareß vauhioß koren me non raoe, ivëh, kee nat e ne peß to ep vu maß ta tah manuh koman a piprom vapenpen. 23 Ka ma poen kiu peß manih pa Iuun Hinhin Apuh hik ee, ke Sëkaraëaß hah en manuh pa vöön peß.

24 Ko vasuksuk ne köövo manot peß to kiuk en, pareß teß varoe ko non iuun peß pa tönim sivö. 25 Ke Lisabet soe en pan, “Sunön to vaßaus a neoß po poen vëh, pareß vahik këh en peöß po poet vëh manih pa matëëra ma napan, suk moaan voh eöß to hikta han koaß noß.”

A Ankeroß To Soe Vanat E Mariaß A Ö Neß Se Han Koaß

26 O kiuk pe Lisabet to onöt non a tönim sivö me a paeh, ke Sosoenën vanö hah en pe ankeroß Gebriël manuh pa siß vöön va pa muhin va Galiliß, a ëhnaneah Nasarët. 27 Ka ankeroß teß a soe manuh pa koaß sepeß a ëhnaneah e Mariaß, nee to soe vaonöt voh, pan eß se vaen pen e Jeosëp a teß va po vuteß pe sunön peß e Devit. 28 Ka ankeroß tavus e Mariaß, pareß soe pan, “Potan avih Mariaß, Sosoenën to ep vavih ko nom oah, ke Sunön to teß vaßpeh me a nom oah.” 29 E Mariaß to pënton a soe pe Gebriël, pareß pah töhkak vahat en, pareß koman pan, “A soe vaßih, eß a soe taeah?” 30 Ka ankeroß soe ke poan pan, “Mariaß koe a naöp, o kokoman pe Sosoenën to vih vi rakah ka nom oah. 31 Pënton nom ah, eën se han koaß, parën vahuh a pah koaß oeteß, parën vëhnan rakah eah e Ieesuß. 32 Eß se teß rakah non a teß Sunön, ka napan se popokaß ne poë e Koaß pe Sosoenën va pa vöön va kin. E Sunön Sosoenën se vateß poan a teß Sunön rakah vamanih pe sipun voh eah e Devit. 33 Eß me se teß tamoaan non e Sunön va po vuteß va pe Jekop, ka Matop Vih peß hikta onöt rakah non ahik.”

34 Ke Mariaß hi a ankeroß pan, “A tah vaßih se tavus vahvanih? Eöß to hikta vaen avoeß noß.” 35 Ka ankeroß piun a soe pe Mariaß, pareß soe pan, “A Tuvuh Vasioß se nö maß manih pën, ko kikis pe Sosoenën se kopös a oah. E koaß vivihan pamëh, nee se popokaß ne poë, e Koaß pe Sosoenën. 36 Eën to nat e nom e pömah Lisabet no a napan to sosoe voh ne pan, eß to hikta onöt voh non a han koaß. Ivëhkëk kuru vëh, a tönim sivö me a paeh to oah ee peß to teß me non o kiuk. 37 Ahikta pah tah ne Sosoenën to hikta onöt non a nok.” 38 Ke Mariaß soe en pan, “Eöß e köövo kikiu pe Sosoenën, ke Sosoenën se nok va en peöß manih pa ö nën to soe ava.” Ka ankeroß këh en pe Mariaß ko hah en.

E Mariaß To Nö Pa Ep Pe Lisabet

39 A ma siß poen to oah ee ke Mariaß vamatop, pareß vëhöß en pa vöön to teß non pa ma tope muhin va Jiutiaß, pa ö ne Sëkaraëaß pen Lisabet to teß ne, pareß ho en manuh pa iuun pee, pareß not en pe Lisabet. 41 E Mariaß to not e Lisabet me o vaeö apuh, ke koaß vëh ne Lisabet to teen non variu en maß. E Lisabet to puh rakah non pa Tuvuh Vasioß. 42 E Lisabet to vaato vaßpuh en, ko soe pan, “Sosoenën to heß a oah o vaeö apuh to oah e non po upöm köövo, pareß heß pet en po vaeö apuh pe koaß vëh nën se vahuh.” 43 Ke Lisabet soe pet en pan, “Suk ataeah, ke sinan e Sunön peöß nö maß pa ep peöß? 44 Eöß to pënton a soe vaeö pën, ke koaß vëh to teß non pa komaneoß vaeö vörep, pareß variu en maß.” 45 Ke Lisabet soe vamanih pan, “Eën to vaman vi voh eom, ivëh, kën se vaeö, amot ne Sosoenën se nok va en pën manih pa ö neß to soe vaman va voh ka oah.”

O Vaëhëh Vaeö Pe Mariaß

46 E Mariaß to soe pan,

“O kokoman peöß to kë vakin rakah a ëhnan e Sunön.
47 Ka apeneoß vaeö rakah ke non pe Sosoenën to vaßaus a neoß.
48 Eß to koman non e köövo to teß non pa taateß teß vöknah to kiu non peß.
Taneo non kuru no a napan va kuru me a napan se tavus amot maß se soe pan, eöß e köövo to teß vaeö tamoaan noß,
Suk a tah apuh vëh ne Sosoenën kikis to nok manih peöß ka ëhnaneah vivihan,
50 A ma vu koaß va kuru me a ma teß se tavus amot maß, se keh ta ne poë,
ivëh, ko ururuan peß teß rakah non manih pee.
51 Eß to vataare voh en po kikis peß pa ma kiu apaßpuh neß to nok voh.
Ka nap vatösoe neß to veo vavah voh en pee.
52 Eß to vöknah en po teß sipoan këh a ma tasun apaßpuh pee,
pareß kë varuß en pa napan to teß vöknah ne.
53 Eß to makën vamhun en pa nap maë pa ma taëën vihvih.
Ka napan varih to vaneah ne a ma tah peo neß to kokon hah këh en pee.
Ko vahah koraß en pee.
54  Ivëh, keß soe ke voh a kën sipuura pan,
‘Eöß se ururuan e Abraham me ro vuteß peß varih se tavus amot maß,
keß nö ko tavus amot na manuh.
Pareß nat avoeß e non po ururuan voh peß.
Eß to nat e non pa soe vaman neß to soe ke voh a kën sipuura,
Ko vaßaus en pa napan peß Israël.’”
O vaëhëh pe Mariaß to hik en.

56 Keß teß vaßpeh me Lisabet pa kukön sivö, pareß hah en Nasarët.

E Lisabet To Vahuh en Pe Jon

57 Ko poen vahuh pe Lisabet öök en, keß vahuh en pa koaß oeteß. 58 Ka ta vöön peß me o vuteß peß tënan a ö ne Sunön to ururuan va in e Lisabet, ko heß poan e koaß, ivëh, kee pët vaeö me ee peß.

59 E Jon to onöt non o pöh nënkikiu, kee pe ee pa ö kokoaan peß, pare iu vëhnan ne poë e Sëkaraëaß, pa ëhnan e tamaneah. 60 Ivëhkëk, e Lisabet to soe pan, “Ahik, ea se vëhnan eah e Jon.” 61 Ivëhkëk, a kën poan e Lisabet to soe ke poë pan, “Ahik voh ta pah teß va po vuteß pën to vëhnan voh non e Jon.” 62 Ivëh, kee vauhioß koren me e Sëkaraëaß pan, “O ëhnan poanheh nën se vëhnan e sumuißah?” 63 Ke Sëkaraëaß hin poß a tah neß se kiun, pareß kiun vamanih pan, “A ëhnaneah e Jon.” Kee pah kokoman vörep rakah e ne. 64 Ka varuß rakah vakomanih e Sëkaraëaß to vaato vavih hah en, pareß taneo en pa kë a ëhnan e Sosoenën. 65 Ka kën poaneah pah vananaöp ee, ko vahutët va pa tah pamëh vatvi vëvëhöß vavah en pa ma vöön kurus to teß ne pa moeh totope va Jiutiaß. 66 A napan kurus to pënton o vahutët pamëh pah kokoman tamoaan e ne, pare vaiihi e ne pan, “Amot ne koaß vaßih se teß non a koaß taeah?” Ee to nat e ne po kikis pe Sunön to teß vaßpeh me non poan.

E Sëkaraëaß To Vanënën Soe

67 E taman e Jon, e Sëkaraëaß to puh rakah non pa Tuvuh Vasioß ko soe vanënën pan,

68 “Ea se kë a ëhnan e Sunön Sosoenën va Israël,
suk eß to nö maß pa vaßaus a ra a napan peß,
pareß voen hah a ra.
69 Eß to vanö maß a pah teß to öt non a tasun apuh va po vuteß va pa teß kikiu peß, Devit,
marën a voen hah a ra.
70 Vamanih pa ö neß to soe vaman vavoh,
manih pa rivoeero ro teß vanënën soe voh peß.
71 Eß to soe vaman voh en pan,
eß se kon taneß hah a ra manih po teß to vakihat me a rora,
me manih po kikis po teß varih to rës ka rora sih.
72  Eß to ururuan a kën sipuura,
pareß vaßaus raoe,
ko nat avoeß e non po vatom poan vivihan,
neß to nok me voh e sipuura, Abraham.
74 Ea hikta se naöp no po poen na to nonok no a kiu peß,
suk eß se hehe hah këh a ra pa napan varih to vakihat me a rora.
75 Ka sih teß vivihan tamoaan no pa mataneah.”
76 “Ke eën e Jon e koaß peöß,
amot nee se popokaß a nom oah a teß vanënën soe pe Sosoenën va pa vöön va kin.
Eën se vovoh ke Sunön,
parën vamatop a hanan peß.
77 Eën se vavaasis a ma napan peß,
kee nat poë.
Eß se ihan anoe a ma hat pee,
pareß kon hah raoe.
78 Manih po ururuan apuh pe Sosoenën pea,
eß se nok vamanih,
eß se vanö maß o maaka va pa vöön va kin,
keß kunah maß manih pea.
79 Eß se heß a soe man maaka manih pa napan varih to teß ne sih pa popoen,
pare vapeaapen ne pa mët.
Ko me a napan pa hanan totoopin,
me a taateß tö pe Sosoenën.”
80 Ke Jon apuh, ko natsean en, ka Tuvuh Vasioß puh non manih peß, keß nö, pareß teß non pa moeh upin to anoeh non a ö neß se vatvus a soe manih pa napan va Israël.

Copyright information for `TPZ