bLo 6:5
cLev 19:18

Luke 10

E Ieesuß To Vanö O 72 Vamomhë Pa Kiu Vaßaus

Ka vasuksuk ne Ieesuß to vateß o 72 vamomhë, ko vamatop raoe pa ma tah nee se nö, ko nok, pareß vanö po pöök vovoh raoe pa ma vöön neß se nö amot. Ee to meß avoeß e ne pa nö, ke Ieesuß soe ke raoe pan, “A napan o pöh peo to vamatop ne a vaman a neoß pa ö söm vaßaus raoe. Ivëhkëk, a hikta nap peo pa vatvus ke raoe a Soe Vih. Ee to teß va ne manih pa voaß to vamatop manih koman a rak, ka hikta nap kiu peo pa oes a voaß. Ivëh, köm se hinhin nem e Sosoenën, keß se vamatop a ma napan peo, kee vaman a neoß. Eöm se hinhin nem e Sosoenën, keß vanö maß a nap kiu peo manih pa rak. Nö öm, eöß to vanö va ka neöm manih po sipsip soneß to teß ne topnin o këh poa. Eöm se nat nem teß ta moniß, me o kove, me ta meh poa suß, ko nat nem vaato me a napan varih hanan.

Eöm se keh ho pa ta pah iuun, eöm se hin na e Sosoenën, ko soe vamanih pan, ‘E Sosoenën se heß a taateß moomo manih pa napan to teß ne pa iuun pamëh.’

Ka pah teß moomo koman se keh teß non pa iuun nën to teß nom e Sosoenën se heß a taateß moomo pa teß pamëh, me a tapaiuun peß. Ivëhkëk, eß se keh hikta teß non a teß kamöß manih iuun, e Sosoenën se kon hah këh poë pa taateß moomo, me a tapaiuun peß. Eöm se teß varoe nem pa pah iuun, paröm ënëën nem a ma taëën nee to vamatop ka neöm. Suk ataeah, a teß to kiu vakis non pa vaßaus a napan, a, a napan se heß ee peß po voen peß. Eöm se nat nem oho totoën vah nem a ma meh iuun.

Eöm se keh vos pa ta pah vöön, ka napan vaeö me e ne peöm, eöm se ëën a taëën nee to heß a neöm. Eöm se vavatoß ro teß to teß me ne a mët pa vöön pamëh, paröm soe ke raoe pan, ‘A Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët en maß manih peöm.’ 10 Ivëhkëk, eöm se keh vos pa ta vöön, ka napan hikta kamöß a neöm pa ma iuun pee, eöm se nö, ko sun manuh noton hanan in a vöön pamëh, paröm soe pan, 11 ‘O kusan va pa vöön peöm ivëh to taop non pa ma monmöm, ivëhkëk, emöm to vahah em nös peß manih peöm.
A taateß pamëh to vataare non pan, a ma vamomhë to rës suk a napan to hikta vaman ko pënton. Ivëh, ke Sosoenën rës pet e non pa napan va pa vöön pamëh.
Pënton öm, eöm to koe em pe Sosoenën vamanih pa teß sunön peöm. Ivëhkëk, a ma poen va pa Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët ee maß.’
12 Eöß to soe ka neöm, manih po poen ne Sosoenën se kiiki a napan varih po oeh, a napan va pa vöön Södom neß se vakmis vasoneß en pee. Ivëhkëk, a napan va pa vöön vëh to koe ka neoß, e Sosoenën se vakmis oah raoe.”

Varenan Rakah Pa Ma Napan To Hikta Panih

Matiu 11:20-24

13 “Varenan rakah peöm a napan va pa poa vöön varih Korasin, me Bëtsaëtaß. Ta pah teß se keh nok voh ta tah vatoksean manih pa poa vöön varih Taëaß, me Saëdon vamanih pa ö nöß to nok vavoh topnineöm, a, a napan va Saëdon me Taëaß to se panih vahik voh ee pa ma taateß hat pee. Ko noh o rara pö va pa tamak, ko vauh o ö to vataare non a ö nee to tamak ne a ma taateß hat pee. Ivëhkëk, ee hikta panih a ma hat pee. 14 Amot po poen ne Sosoenën se kiiki non a ma napan, a punis va Saëdon me Taëaß hikta se teß apuh va non manih pa punis vëh nöm se taum, suk eöm to ep voh em pa ma tah vatoksean nöß to nok voh topnineöm, ivëhkëk eöm to hikta panih, ko vaman. 15 Ke eöm a napan va Kapaneam, eöm se nat nem kokoman nem pan, e Sosoenën se ta a no neöm, suk eöm to ep voh e nem peöß, ko pënton voh e nem peöß. Ivëhpëhkëk, eß se vi a neöm po suraß ësës tamoaan.”

16 Ke Ieesuß tarih hah na po 72 vamomhë, pareß soe ke raoe pan, “A teß to pënton a soe peöm, eß to pënton a soe peöß. A teß to heß tonun a neöm, eß to heß tonun a neoß. Ka teß to heß tonun a neoß, eß to heß tonun me en pe Sosoenën vëh to vanö voh a maß neoß.” E Ieesuß to heß vahik a soe peß manih po 72 vamomhë, kee nö poß ee.

O 72 Vamomhë To Hah Maß

17 Vasuksuk no o 72 vamomhë varih ne Ieesuß to vanö voh, to hah ee maß, pare vaeö rakah. Ee to soe ke Ieesuß pan, “Apuh, emöm to pokaß a ëhnöömah pa vavatoß o teß to haraß ne a mët, ivëh, ka ma oraß hat koman me to pënton ee pa soe pemöm, ko tavus këh ee maß po teß.”

18 Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Eöß to ep e susun po oraß hat to vuß taneß maß pa vöön va kin vamanih po tëkrea va pa kara. 19 Pënton öm, eöß to heß voh eoß peöm po kikis marën a komtön o kuruß, me o pipihkatan, me a ma taeah to mimiröß a non neöm, ivëh, keöß heß a neöm o kikis to teß oah e non po kikis pe susun po oraß hat. Ka hikta pah tah to antoen non a miröß a neöm.

20 Ivëh, ke eöm se nat nem vaeö varoe, paröm soe vamanih pan, ‘A ma oraß hat to vatet ee pa soe pemöm,’ ahik, eöm se vaeö suntan oah, suk e Sosoenën to kiun voh en pa ëhnëëneöm pa teß vaßpeh tamoaan me eah manuh pa vöön va kin.”

E Ieesuß To Vaeö, Ko Soe Vavihvih Ke Sosoenën

Matiu 11:25-27; 13:16-17

21 Manih po poen pamëh no a Tuvuh Vasioß to heß vaeö suntan e Ieesuß, keß soe pan, “Tamön, eën e Sunön va pa vöön va kin me po oeh. Eöß to vaeö rakah me nös oah, suk eën to koaan voh a ma tah varih pa nap nat me nap natsean va po oeh. Ivëhkëk, eën to vataare varoe o teß to teß va ne manih po siß koaß. Tamön, a tah vaßih to tanok suk e non po iu me o manin koman pën.”

22 E Ieesuß to hin vahik en, pareß tarih maß manih pa napan varih to pënton ne poë, pareß soe pan, “E Tamön to heß voh en peöß pa ma moeh tah kurus. A hikta teß to nat non pe Koaß, e Tamön varoe kuru to nat non pe Koaß, ka hikta pah teß to nat non pe Tamön, e Koaß varoe kuru to nat non pe Tamön. Ka napan ne Koaß to iu vataare non raoe e Tamön, eße me to nat e ne pe Tamön.”

23 E Ieesuß to tarih ko soe varoe ke a ma vamomhë peß pan, “O teß se ep in a ma tah nöm to ep, eße se vaeö. 24 Eöß to soe va ka neöm manih, suk moaan voh no a ma teß vanënën soe, me o teß sunön peo to iu ep voh ne a ma tah nöm to ep in kuru. Ivëhkëk, ee to hikta ep voh. Pare iu tënan rakah ne a soe pamëh. Ivëhkëk, ee to hikta tënan voh a soe pamëh.”

A Teß Va Samëriaß To Ururuan A Meh Teß

25 A pah teß vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës to sun, ko iu punöß non e Ieesuß, pareß hi pan, “Apuh, eöß se nok ataeah, paröß kon o toßtoß tamoaan?”

26 Ke Ieesuß piun, ko soe pan, “A soe taeah to teß non po Vavaasis pe Mosës, eën ëhëh, ko nat vah va e nom eah nih?”

27 Ka teß vavaasis pamëh piun, ko soe pan,

“Eöm se iu rakah nom e Sunön Sosoenën peöm manih pa ma kupu peöm,
me manih pa ma apeneöm,
me manih pa ma kikis kurus rakah peöm,
me manih pa ma kokoman peöm.” b 
Me,

“Eën se iu non a meh teß vamanih pa ö nën to iu hah va ka nom.” c 
28 Ke Ieesuß soe ke poan, “A, eën to piun vatotoopin rakah eom maß. Eën se nok va nën, kën se kon o toßtoß tamoaan.”

29 Ivëhkëk, a teß vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës to iu kë hah a non, ivëh, keß hi e Ieesuß pan, “Ka meh teß peöß eß eteh, nöß se kamöß noß eah?”

30 Ke Ieesuß piun a soe peß pa soe vapipinoß, ko soe pan, “A pah teß to këh maß a vöön Jerusalëm, pareß kukunah nö non manuh pa vöön Jerikoß, ka nap kakaveo ep in poë manih hanan, pare öt këh ee peß pa ma tah peß, pare ip suntan poë. Ee to ip poë, pare këh ee peß to koroh non hanan, a siß ö hat keß mët en. 31 Ka manih po poen pamëh no a pah teß ësës heß to suk kunah maß a hanan pamëh. Pareß ep in a teß pamëh, pareß keke, ko oah en, ko hikta vaßaus poan. 32 Keß teß pet va kov e non nën pa Livaë,
O Livaë o to Jiuß to vaßaus ne o teß ësës heß.
to nö maß, pareß ep in a teß pamëh, pareß keke, ko oah pet en peß.
33 Ivëhkëk, a teß va Samëriaß
A teß vëh to taneß maß pa muhin va Samëriaß. O Jiuß to vaman voh ne pan a napan va Samëriaß to hikta teß ne a ma napan pe Sosoenën, suk ee to hikta vasunön vatotoopin ne e Sosoenën. Ivëh, ko Jiuß me a napan va Samëriaß to hikta teß vaßpeh voh ne pa taateß vakum vaßpeh.
to suk kunah maß a hanan, pareß ep in a teß pamëh, pareß pah uruan suntan en peß.
34 Pareß huk vatët en manuh peß, pareß koßkoß en po vanom me o voaën manih pa ma takeo peß, pareß mon en, ko kë poan, ko vaihoß poan pa tönkiß koman peß, ko me poan pa iuun ananoeh teß, pareß matop vavih e non peß. 35 Po meoh poen neß to heß en pe tövaneah pa iuun pa moniß to antoen non a matop a teß pamëh, pareß soe ke tövaneah pa iuun pan, ‘Eën se matop nom a teß vëh, ka ta ma meh moniß peo pën se keh hik pa matop a teß vëh, a, eöß se hah maß, ko piun hah ka oah.’”

36 Ke Ieesuß hi a teß vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës pan, “Eën koman va nom nih? Eteh rakah manih pa kukön teß varih to iu suntan non a meh teß, manih pa teß vëh to takeo pa koreera ra nap kakaveo?”

37 Ka teß vavaasis to nat non o Vavaasis pe Mosës piun, ko soe pan, “A teß vëh to uruan, pareß vaßaus poan.”

Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Eën se nö, parën nok pet va nën.”

E Ieesuß To teß Non Pa Iuun pe Martaß Me E Mariaß

38 E Ieesuß me a ma vamomhë peß to nönö ne Jerusalëm, pare vos ee pa vöön pa köövo a ëhnaneah e Martaß. E köövo pamëh to vaoe e Ieesuß manuh pa iuun peß. 39 E Martaß to teß non e kea peß, e Mariaß. Eß to nö maß, pareß ihoß pa havin e Ieesuß, pareß pënton non o vavaasis peß. 40 Ivëhkëk, e Martaß to kiu vëhvaß rakah non pa vamatop a taëën. Ke Martaß hikta teß vaeö non pa ö ne Mariaß to vapehen non poan. Ivëh, keß nö manih pe Ieesuß, pareß soe, “Apuh, e kea peöß to vapehen ka neoß pa vamatop a taëën. Eën to hikta koman pöß nom a tah pamëh, ha? Eën se soe keah, keß nö maß, ko vaßaus a neoß, pa vamatop a taëën!”

41 Ivëhkëk, e Ieesuß to piun e Martaß, pareß soe, “Martaß, pënton nom ah, eën to karë suntan nom a ma tah peo. 42 Ivëhkëk, a siß pah tah to apuh oah rakah non. E Mariaß to iu kon non, o vavaasis peöß to vih oah non, ivëh, keöß hikta se kon hah këh noß eah.”

Copyright information for `TPZ