cEks 13:2
dLev 12:8

Luke 2

E Mariaß To Vahuh E Ieesuß

Matiu 1:18-25

Manih po poen pamëh ne Jon to teß koaß voh non e Sisaß Agastas to sunön non manih pa kaman va pa ma muhin va Room. Pareß vahoß a pah taateß marën a ma napan kurus rakah va Room se vahoß a ma ëhnëëre manih po puk pa kaman. O vahoß ëhnan vëh to taneo po poen ne Kwirinius to teß non a teß susun paan e Sisaß Agastas, pareß matop non a muhin va Siriaß. Ivëh, ka ma napan nö vakëkëh ee pa ma vöön pee marën a vahoß a ma ëhnëëre manih pa vöön no a ma sipuiire to teß voh ne.

E Jeosëp a teß va po vuteß va pe Devit, ivëh, keß këh en maß pa vöön vëh neß to teß non Nasarët manih pa muhin va Galiliß, pareß nö en pa muhin va Jiutiaß manih pa vöön pe Devit, a ëhnaneah Bëtrëhëm. E Jeosëp to nö pa vahoß a ëhnaneah pen köövo peß Mariaß vëh, nee to soe vaman voh a ö se vaen pon. E Mariaß he han e non pe koaß. Ee to teß avoeß e ne manih Bëtrëhëm, ko poen ne Mariaß se vahuh e koaß vatët en. Ke Mariaß vahuh en pa koaß oeteß vamomoaan peß, pareß mon poan po rara, ko vökroh poan pa koman a pokis ënëën taëën po purmakaöß, suk a ma iuun ananoeh teß to puh vahik ee.

O Ankeroß Me A Nap Mamatop Sipsip

Manih pa muhin pamëh no a ma pah teß to matop ne o sipsip, ee to ut ne o sipsip pee pa popoen. Ka ankeroß pe Sosoenën nö maß manih pee, ke Sosoenën vanö maß o maaka peß, keß kopös raoe, kee pah naöp vörep rakah ee. 10 Ivëhkëk, a ankeroß pe Sosoenën to soe ke rapoë pan, “Eöm se koe a naöp, paröm pënton, eöß to teß maß a soe vih manih peöm, eß se vavaeö a ma napan kurus, kee vaeö suntan rakah ee. 11 Manih po poen pamëh pa vöön apuh pe Devit no a pah köövo to vahuh a koaß oeteß, eß a teß marën a kon hah a neöm, e Sosoenën to vateß maß keß nö maß, eß e Sunön. 12 Ko vëknöm neöm se ep in to teß va non manih, eöm se ep in a koaß ne sinaneah to mon poan po rara, keß koroh non koman a pokis ënëën taëën po purmakaöß.”

13 A ankeroß to vaato vahik en, ka varuß vakomanih, no o ankeroß peo rakah va kin to tavus maß, pare kë a ëhnan e Sosoenën vamanih pan,

14 “Vaeö ko kë e Sosoenën vöh pa vöön va kin,
vih rakah non po teß varih ne Sosoenën to vaeö non a pop pee,
ko heß raoe o kokoman tö,
pare teß me ne a taateß tö.”

O Teß Mamatop Sipsip To Nö Pa Ep E Ieesuß

15 O ankeroß to këh hah ee pee manuh pa vöön va kin, ka nap utut sipsip vavasoe koman e ne pan, “Aeoh! Nös öm, ka nö ee manuh vöön Bëtrëhëm, para ep voh pa tah pamëh to tavus kuru ne Sosoenën to soe ka ra manih pa ma rivoeero o ankeroß.” 16 Ivëh, kee nö vëvëhöß rakah ee, pare ep ee pe Mariaß pen Jeosëp to teß ne, ke koaß koroh non pa ö ënëën taëën po purmakaöß. 17 Ee to taum ee pee, pare pah hutët poß ee pa soe nee to pënton voh suk e koaß pamëh. 18 Ka ma napan kurus pënton a soe vaßih no a nap mamatop sipsip to vahutët ne, ko pah toksean ee, pare pah kokoman vörep e ne. 19 Ivëh, ke Mariaß ötöön e non pa ma soe poë varih po kokoman peß. 20 Ka nap mamatop sipsip hah ee, pare kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën. Ee to vaeö ko kë e Sosoenën pa ma tah kurus nee to pënton, pare ep vamanih pa ö no a ankeroß pe Sosoenën to soe ke voh maß raoe.

Ee To Vëhnan E Ieesuß

21 Ko tönim me o pöök poen to oah ee, kee pe ee pa ö kokoaan vëh pe koaß, pare vëhnan poë e Ieesuß. O ëhnan pamëh no a ankeroß pe Sosoenën to vëhnan voh poan e sinaneah he meß avoeß e non pa han e koaß.

E Ieesuß Nee To Me Manuh Pa Iuun Hinhin Apuh

22 O poen to tavus en pa ö nee se vatet o Vavaasis pe Mosës
[... o Vavaasis pe Mosës] E Sosoenën to heß koe a ma Vavaasis varih pe Mosës manih pa napan va Israël. Ep na pa tonun o Puk to teß non a Kölösöriß pa maaka vavih a tah no o Vavaasis pe Mosës to soe non.
pa uhu kokoe e Mariaß keß teß voon non matan e Sosoenën.
O Vavaasis pe Mosës to soe non pan e köövo to vahuh se anoeh voh non o 40 poen pareß heß o heß peß marën a vavoon hah ea.
Ivëh, ke Jeosëp pen e Mariaß me ee pe koaß manuh Jerusalëm, pare heß na poë manuh pe Sosoenën.
23 Eß to teß va non manih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to kiun va non,

“A ma koaß oeteß vahuh vamomoaan,
o koaß poë varih ne eöm se heß na e Sosoenën.” c 
24 Ee pon to iu heß ne o heß pee manuh pe Sosoenën vamanih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to soe va non,

“A poa panuh apuh,
ivëhkëk ee se keh hikta teß me ne ta poa panuh apuh,
ee se heß a poa panuh soneß.” d 
25 A pah teß to teß non manih Jerusalëm, to puh non pa Tuvuh Vasioß, a ëhnaneah e Simeon. Eß a teß to ta non e Sosoenën, ka pop peß manih po oeh to vih vörep, me eß a teß va pa hin. Eß to anoeh voh non a teß vëh se hehe a napan va Israël, suk ee to haraß vapunis ne. 26 A Tuvuh Vasioß to soe voh kën peß pan, eß hikta se mët ohoß non, eß se ep momoaan voh in e Ieesuß Kristo a teß ne Topoan se vanö maß. 27 Ka Tuvuh Vasioß kuin en po kokoman pe Simeon, keß ho en manuh pa Iuun Hinhin Apuh. Ke Mariaß pen Jeosëp me ee maß pe Ieesuß, pa heß na manuh pe Sosoenën pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe va non. 28 Ke Simeon pët en pe koaß, ko soe vavihvih ken pe Sosoenën va manih pan,

29 “Varuß vamanih Sunön Topoan sën varakah poß ka neoß ah, a teß kikiu pën,
köß mët eoß me o vaeö,
vamanih pa ö nën to soe vaman vavoh.
30 Suk ataeah, a mataneoß to ep en pa teß nën to soe voh marën a hehe a möm.
31 Eën to vamatop voh a taateß hehe a napan,
ka taateß pamëh tavus vamaaka en kuru.
32 Eß o maaka pamëh,
se heß o ëman manih pa napan to hikta teß ne ro Jiuß,
pareß heß non o ëhnan apuh manih pa napan pën varih, Israël.”
33 E taman pen sinaneah to pah toksean e ne pa ma soe varih ne Simeon to sosoe ke non raoe suk e koaß Ieesuß. 34 Ke Simeon tapui en pa kën tom taman, pareß soe ke Mariaß pan, “Pënton ah, e koaß vëh no a nap peo va Israël se keh koe in poë, ko ro ee. Ivëhkëk, o upöm teß se keh vaman poë, keß kon hah en pee. Eß se teß va non manih po vëknöm, suk eß se vamaaka manih pa napan a ma tah to taneß rakah maß manih pe Sosoenën, ka nap peo se koe ee peß. 35 Ivëh, ka ma kokoman vakoaan pa ma napan se tavus vateeraß ee. Ko tamak o pöh apuh to teß va non manih po rapis rë kakakni se ruk en po kupu pën.”

36 Varuß no a pah köövo vanënën soe to nö maß, a ëhnaneah e Anaß, eß e koaß mon pe Panuel, eß to taneß maß po vuteß pe Asaß. Moaan voh eß a vaen, ko teß me voh non e voe peß po tönim me o pöök kirismas. Ke voe peß mët en, ke köövo teß e non po 84 kirismas. E köövo to hikta këkëh tavus non sih a Iuun Hinhin Apuh. Eß to vapenpen non a taëën, pareß hinhin varoe non sih, pareß nonok non a kiu pe Sosoenën pa popoen me pa potan. Eß to soe vavihvih ke Sosoenën, pareß vatvus a soe suk e Ieesuß manih pa napan to anoeh voh ne e Sosoenën se hehe a napan va Israël këh a ma taateß hat.

E Jeosëp To Nö Hah Vöön Nasarët

39 Ee to nok vahik ee pa ma tah kurus vamanih pa ö no Vavaasis pe Sosoenën to soe va non, pare hah ee pa vöön pee Nasarët pa muhin va Galiliß. 40 Ke koaß apuh vaeh en, pareß natsean en. Ke Sosoenën vaeö me non poan, ko tapui en peß.

E Ieesuß To Nö Pa Iuun Hinhin Apuh

41 E taman me sinan e Ieesuß to nönö ne sih Jerusalëm pa ma kirismas kurus pa teß vaßpeh me o upöm teß po poen vapenpen vëh o Pasovaß. 42 E Ieesuß to teß non o havun me o pöök kirismas, kee pët nö ee Jerusalëm po poen vapenpen pamëh, pa ö neß to teß tamoaan va non. 43 Ka ma poen va po Pasovaß oah ee, ke Mariaß pen Jeosëp taneo hah ee manuh Nasarët, ivëhkëk, e koaß Ieesuß to teß avoeß e non maß manih Jerusalëm, ka poa manot hikta nat ne. 44 Ee to koman e ne, pan e Ieesuß to pët hah vaßpeh me en pa napan, ivëh, kee nö ee pa potan avoes, pare vavaiu vah e ne poë topnin a napan me a ma poëëre. 45 Ee to me vavaiu poë, ivëh, kee hah ee manuh Jerusalëm pa vaiu. 46 A poa manot to vavaiu ne poë, keß onöt o kukön poen, pare ep in poë to teß non koman a Iuun Hinhin Apuh, eß to teß topnin e non po teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Eß to pënton non a ma soe pee, pareß ihi non raoe a ma hi. 47 A ma napan to pënton a ma soe peß, pare töhkak in o nat me a ma soe peß, me a ma piun neß to pinpiun non raoe.

48 Ka poa manot ep in poë, pare pah töhkak ee, ke sinaneah soe ke poan, “Eën nok va ka möm manih suk ataeah? E tamömah me eöß to pah karë e nem, suk a ö nemöm to me iu vah ka oah.”

49 Ke Ieesuß piun raoe ko soe pan, “Eöm vaiu suk vah nem neoß ataeah? Eöm hikta nat nem, a ö nöß to teß e noß pa iuun pe Tamön, öh?” 50 Ivëhkëk, a poa manot to hikta nat vamaaka ne pa pusun in a soe ne Ieesuß to soe ke raoe.

51 Ivëh, ke Ieesuß hah me en pe sinan pen tamaneah manuh pa vöön pee Nasarët, eß to vavatet rakah non a ma soe pe sinan pen tamaneah. Ke sinaneah ötöön kurus rakah e non pa ma tah manih po kupu peß. 52 Ke Ieesuß apuh en, ko nat vih peß tavus vateeraß rakah en, ke Sosoenën me a napan pah iu rakah e ne peß.

Copyright information for `TPZ