Luke 21

A Köövo Arus To Heß O Heß Peß Manih Pe Sosoenën

Mak 12:41-44

E Ieesuß to teß non koman a Iuun Hinhin Apuh ko epep vah non, pareß ep in a ma teß öt ö to vahoß a ma heß pee manih pa pokis vavahoß moniß. Pareß ep in e köövo amop arus to nö maß, pareß vahoß o siß pöök voaß moniß to matan va non manih pa poa toeaß. Ke Ieesuß soe pan, “Eöß to soe vaman rakah ka neöm, e köövo amop vëh to heß oah rakah a moniß to apuh oah e non pa ma napan. Ka napan varih to teß me ne a ma moniß peo, to vahoß ro a ma paeh manih pa ö vavahoß moniß. Ivëhkëk, e köövo vëh to kökööt rakah non pa moniß, eß to heß vahik rakah en pa siß moniß neß to öt non, pareß hikta teß hah me non ta meh moniß marën a voen taëën.”

E Ieesuß To Soe A Iuun Hinhin Apuh Se Takök En

Matiu 24:1-2, me Mak 13:1-2

A ma pah vamomhë pe Ieesuß to vavasoe suk ne a Iuun Hinhin Apuh, ko soe pan, “O teß to kon voh o vös ep vavih me a ma heß no a napan to heß manuh pe Sosoenën, pare vatëk vavih a iuun vëh.” Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “A ma tah varih kuru nöm to ep nem, o poen se tavus maß no a hikta pah vös to onöt non a tok pa tonun a meh. Ahik. Eße se taru kunah kurus ee maß.”

Kee hi e Ieesuß pan, “Apuh, o poen poanheh no a tah vëh se tavus? O vëknöm taeah se tavus momoaan maß kemöm se nat nem a tah pamëh to öök vatët en maß?”

E Ieesuß To Soe Pan A Ma Punis Peo To Se Tavus Maß

Matiu 24:3-14, me Mak 13:3-13

Ke Ieesuß soe pan, “Eöm se matop vavih nem, o upöm teß tomeß piuk ka neöm. A nap peo rakah se nö maß, pare popokaß ne a ëhnaneoß, pare soe vamanih pan, ‘Eöß a teß pamëh’, me ‘O poen to öök vatët en’, ivëhkëk, eöm se koe a vaman raoe. Ka amot nöm se pënton a soe va po vapus, o vapus o pöh apuh rakah, a, paröm nat nem töhkak. A ma tah kurus varih se tavus momoaan ee, ivëhkëk, o poen hik po oeh to hikta se tavus ohoß no maß.”

10 Pareß soe pet ke raoe pan, “A napan va pa pah muhin se sun, pare vapus me ee pa napan va pa meh muhin. Ka matop vih pa pah teß sunön se sun, pareß vapus me en pa teß matop vih pa meh teß sunön. 11 A rikrik se kö en pa ma meh muhin, ko maë apuh tavus en, me a ma nën mët apuh se tavus maß pa ma pah muhin. Ka manih pa akis eöm se ep in a ma vëknöm apuh vaßnaöp me a ma moeh tah se tavus maß.

12 Ivëhkëk, a ma tah kurus poë varih se meß avoeß e ne pa tavus ee he öt a neöm ko pah miröß rakah ee peöm. Ee se vateß a neöm po vahutët koman a ma iuun hinhin soneß, ko vahoß a neöm pa nohnoh. Ee to iu vöknah ne a ëhnaneoß, pare me a neöm pa matëëro teß susunön me manuh pa matëëra ma vu susunön va pa kaman, suk eöm to vaman paröm vavatet a nem neoß. 13 Ka tah vaßih se vataare non a hanan nöm se vatvus ke raoe a Soe Vih peöß. 14 Ivëh, köm se nat nem karë vovoh nem ataeah nöm se piun ke raoe, 15 eöß koman se heß a soe manih peöm, paröß heß a neöm o nat vih. Ko teß varih nöm to vakihat me nem hikta antoen ne a pënton varo a soe peöm, me vöknah a soe vëh nöß to heß a neöm. 16 A ma teß to vatët ne peöm vamanih pe tamëneöm, me sinaneöm, teß poëëneöm, me kea peöm, me ra ma vamomhë peöm, ee se heß a neöm manih pa ma teß varih nöm to vakihat me nem. Ee se ip vamët a ma paeh peöm. 17 Amot no a ma napan peo se heve ov e ne peöm, suk eöm to vaman, paröm vatet a nem neoß. 18 Ivëhkëk, ahik rakah ta paeh peöm no apeneah se ro. 19 Eöm se keh vaman vakis nem ko vatös me nem e Sosoenën, eöm se kon em po toßtoß tamoaan.”

E Ieesuß To Soe A Ö No A Vöön Jerusalëm Se Taseök En

Matiu 24:15-21, me Mak 13:14-19

20 “O poen nöm to ep in a vöön Jerusalëm no a nap vëvënsun to tavi poë, eöm se nat em, o poen taseök pa vöön to öök vatët en. 21 A napan varih to teß ne manih pa muhin va Jiutiaß ee se rusin manuh pa moeh totope. Ka napan varih to teß ne koman vöön Jerusalëm ee se tavus këh maß a vöön, ka napan varih to teß tavus ne se koe a vos varuß manih pa vöön pamëh. 22 O poen pamëh ne Sosoenën se piun hah a ma hat, ivëh, ka ma soe varih to teß ne po puk vapenpen se tavus vaman. 23 Varenan rakah po köövo kikiuk me o köövo to vasisiß ne ro koaß sosoneß! Manih po poen pamëh a punis o pöh apuh rakah se tavus manih po oeh. Suk o vakmis pe Sosoenën se nö maß pa ma napan va Israël. 24 A nap peo se mët po rapis rë, ka ma meh nee se me varo pa meh muhin pa nohnoh, ko teß varih to hikta teß ne ro Jiuß se miröß a vöön, pare vaneah varuß e ne pa vöön Jerusalëm, keß onöt po poen vateß pe Sosoenën.

A Hah Pe Koaß Teß Pa Napan Kurus

Matiu 24:29-31, me Mak 13:24-27

25 E Ieesuß to soe pan, “A ma vëknöm se tavus maß manih pa potan, me sivö me po vesun. Manih pa ma muhin kurus a napan se karë, pare naöp pa ö no a tahiß to susupa va non. 26 A ma napan kurus se kokoman vörep e ne pa ep a ma tah varih se tavus maß. Ka ma napan se vavito matan, suk ee to ep vaßnaöp a ma tah varih pa akis se vußvuß maß suk e Sosoenën se kö o kikis vöh akis. 27 A ma tah varih se tavus, ka napan se ep a neoß e Koaß Teß pa Napan Kurus se nö me maß o kikis me o maaka apuh manih pa koman a unöh. 28 Ka amot no a ma tah poë varih se taneo pa tavus. Manih po poen pamëh eöm se sun, paröm ta peah na. Suk o poen ne Sosoenën se hehe a neöm to öök vatët en maß.”

O Naon Vëh O Fik To Vëknöm E Non Po Poen Va Pa Ëh O Poen

Matiu 24:32-35, me Mak 13:28-31

29 Ke Ieesuß heß raoe a soe vapipinoß, pareß soe pan, “Eöm se ep po naon vëh o fik me a ma meh naon. 30 Eöm se keh ep a ma naon to töpkaß vavoon, eöm se nat em, a parëm potan to taneo en. 31 Keß teß akuk va kov e non manih pa ö nöm se ep a ma tah varih se tavus maß, eöm se nat em a Matop Vih pe Sosoenën to öök vatët en maß.

32 Eöß to soe vaman rakah ka neöm. A ma napan va kuru to hikta se mët vahik ne, ka ma tah poë varih se tavus ee maß. 33 A akis me o oeh se hik ee, ivëhkëk, a soe peöß to hikta se hik non, eß se teß tamoaan e non.”

Ea Se Vamatop Vavih No

34 Ke Ieesuß soe pan, “Eöm se matop vavih rakah nem, tomeß eöm kakaak vah nem ko sipak, paröm kokoman vörep nem a ma tah va po sionin. A vu taateß pamëh se keh vöknah a neöm, köß hah vöhkak a maß neöm ko öt va ka neöm manih po vasuß. 35 O poen pamëh se tavus manih pa napan kurus rakah varih to teß ne manih po oeh. 36 Eöm se teß vamatop tamoaan rakah nem, paröm hinhin nem pa ma poen kurus, ke Sosoenën se heß a neöm o kikis. Ivëh, köm se vaniu këh a ma tah varih to se tavus maß, ivëh köm se sun pa mataneoß e Koaß Teß pa Napan Kurus.”

37 Pa ma potan kurus ne Ieesuß to vavaasis non a ma napan manih mahën koman a Iuun Hinhin Apuh. Pa vameomin matan pa ma poen kurus ne Ieesuß to nönö non manuh pa Tope Öliv. 38 Ka ma pöstakah kurus no a napan to nönö ne maß ko tötönun ne manih mahën koman a Iuun Hinhin Apuh pa tënan o vavaasis peß.

Copyright information for `TPZ