aAis 40:3-5

Luke 3

O Vavaasis Pe Jon Tövapupui

Matiu 3:1-12, me Mak 1:2-8, me Jon 1:19-28

O pöh havun me o tönim kirismas ne Taëberius Sisaß to teß non a teß sunön pa matop a kaman va pa ma muhin kurus va Room. Ko va 16 kirismas peß manih pa kaman e Ponsius Paëlat to teß non a teß susun va pa muhin va Jiutiaß. Ke Hëërot to teß non a teß susun to matop non a muhin va Galiliß. Ke kea peß e Filip to teß non a teß susun to matop non a muhin va Ituriaß me Trakonitis, ke Lisanias to teß non a teß susun to matop non a muhin va Abilene. Ke Anas pen Kaëfas to teß nee o Teß Susun po Teß Ësës Heß pa ö ne Jon e sunaiß Sëkaraëaß to teß non pa moeh upin, ka soe pe Sosoenën nö maß manih peß. Ivëh, ke Jon nö en pa ma ö kurus to teß ne sinten a ruen Jödën, pareß vavatvus non a soe pe Sosoenën, pan a ma napan se pënton, ko panih a ma taateß hat, pare pupui rea, ke Sosoenën se ihan anoe rapoë pa ma hat pee. Eß to teß va non manih pa ö no a teß vanënën soe eß Aisaëaß to kiun vavoh po Puk pe Sosoenën pan,

“Manih pa moeh upin a pah teß to vavaoe no maß pan,
‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,
paröm vatotoopin a ma hanan peß.
A ma ö kokoveß söm peepe kee totoopin,
ko hohoe a ma tope apaßpuh me tope sosoneß, kee riun,
ka ma hanan kikirun neöm se vatotoopin.
Ka ma ö puhpuh neöm se een variriun.
Ka ma napan se ep in a kiu vih pe Sosoenën pa ö neß se kon hah a ma napan kurus.’” a 
A ma napan peo rakah to nö maß manih pe Jon, pan e Jon se pupue raoe, ke Jon soe ke raoe pan, “Eöm to teß rakah va e nem manih po kuruß to rurusin këh ne o suraß. Eteh to kömköm a neöm, köm rurusin këh e nem po heve pe Sosoenën neß to se vanö maß? Eöm se panih, paröm këh a ma taateß hat, ko vataare a panih manih pa taateß peöm. Paröm nat nem soe vamanih pan, ‘E Abraham e sipuura, ivëh, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora a ma vuteß peß.’ Eöß to soe vaman rakah ka neöm, e Sosoenën to onöt e non pa vateß a ma vös varih, kee tarih ee a ma pus koaß pe Abraham. A ipoaß pe Sosoenën to vamatop e non pa taka a ma naon manih pa ma aan in a ma naon kurus varih to hikta vovoaß ne a ma voaß vih, a ma naon poë varih se moes, ko vi po suraß, kee ës.”

10 E Jon to soe vamanih ka napan to teß ne, hi poë pan, “Emöm se poß nok ataeah, ko vaniu këh po vakmis vëh ne Sosoenën se nok manih po teß hat?”

11 Ke Jon piun raoe, pareß soe pan, “A teß to vaneah non o pöök ohop, eß se heß o paeh ohop manih pa teß arus, ka teß to öt non a taëën peo, eß se aavë me a teß to kökööt non.”

12 A ma pah teß kokon takis to nö maß, pan e Jon se pupui raoe, pare hi e Jon pan, “Tövavaasis, emöm se poß nok ataeah?”

13 Ke Jon piun raoe, pareß soe pan, “Eöm se kokon varoe nem a ma moniß pa ö neß to onöt va non, paröm koe a kon oah ta ma meh moniß koman peöm.”

14 A nap vëvënsun to teß ne nën to hi poë pan, “Emöm poß se nok ataeah?”

Ke Jon piun raoe, pareß soe pan, “Eöm se koe a piuk ro teß ko vaßnaöp raoe ko kon akuk a ma moniß pee. Eöm se teß vaeö me nem po voen peöm.”
15 A ma napan to anoeh tamoaan voh ne, pan e Kristo se nö maß. Ivëh, kee ep ko pënton a ma tah ne Jon to nonok non pare kokoman vapiun e ne pan e Jon e Kristo, ko vaiihi koman e ne pan, “A teß kovëh eß e Kristo, oh?” 16 Ivëh ke Jon piun raoe, pareß soe pan, “Eöß to pupui a noß neöm pa ruen, ivëhkëk, amot a pah teß se suk a maß neoß no o kikis peß to teß oah e non po teß kikis peöß. Eöß to hikta teß vih onöt noß a ihan këh eah o uris vëh pa poa suß peß. Eß se pupui a neöm pa Tuvuh Vasioß me o suraß. 17 Eß se nö maß, ko pitöß këh a kon hat manih pa kon vih peß. Pareß ununun a kon vih manih pa iuun vavahoß kon peß. Ko ës en pa ma kon hat manih po suraß ësës tamoaan.” 18 E Jon to heß a ma vavaasis peo pa vamaaka o kokoman pa napan, me a ma soe vih manih pa ma napan.

E Jon To Pupui E Ieesuß

Matiu 3:13-17, me Mak 1:9-11

19 A ma napan kurus varih to panih to nö maß, ke Jon pupui vahik en pee. E Ieesuß me ne Jon to pupui poan. Ke Ieesuß to hinhin avoeß e non ka akis nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioß kunah maß manih pe Ieesuß, vamanih pa panuh. Ka to taneß maß manuh pa vöön va kin to soe va non manih pan,

“Eën e koaß rakah peöß,
eöß to iu oah vi ka nom oah,
paröß vaeö me nom oah.”
E Jon to siröß e Hëërot, a teß susun to matop non a kaman va Galiliß, suk e Hëërot to vaen pen e Hëëroteas e töveneah, e köövo pe kea soneß peß, Filip, me a ma meh tah hat peo neß to nonok voh non sih. E Hëërot to nok voh a ma meh hat apaßpuh, ivëhkëk, a hat vëh pa ö neß to vahoß e Jon pa nohnoh to teß apuh oah rakah e non.

Ëhnëëra Ma Sipun E Ieesuß

Matiu 1:1-17

23 E Ieesuß to taneo a kiu peß eß he teß non o 30 kirismas. A ma napan to sosoe ne pan e Ieesuß e koaß pe Jeosëp,

 • ke Jeosëp e koaß pe Heliß,
24 
 • ke Heliß e koaß pe Matat,
 • ke Matat e koaß pe Livaë,
 • ke Livaë e koaß pe Mëlkiß,
 • ke Mëlkiß e koaß pe Janaëß,
 • ke Janaëß e koaß pe Jeosëp,
 • 25 
 • ke Jeosëp e koaß pe Matatias,
 • ke Matatias e koaß pe Amos,
 • ke Amos e koaß pe Nahum,
 • ke Nahum e koaß pe Ësliß,
 • ke Ësliß e koaß pe Nagaëß
 • 26 
 • ke Nagaëß e koaß pe Mat,
 • ke Mat e koaß pe Matatias,
 • ke Matatias e koaß pe Semen,
 • ke Semen e koaß pe Josëk,
 • ke Josëk e koaß pe Jodaß,
 • ke Jodaß e koaß pe Joanan,
 • 27 
 • ke Joanan e koaß pe Resaß,
 • ke Resaß e koaß pe Serubabël,
 • ke Serubabël e koaß pe Sealtiël,
 • ke Sealtiël e koaß pe Neriß
 • 28 
 • ke Neriß e koaß pe Mëlkiß,
 • ke Mëlkiß e koaß pe Adiß,
 • ke Adiß e koaß pe Kosam,
 • ke Kosam e koaß pe Elmadam,
 • ke Elmadam e koaß pe Er,
 • 29 
 • ke Er e koaß pe Josuaß,
 • ke Josuaß e koaß pe Eliësaß,
 • ke Eliësaß e koaß pe Jorim,
 • ke Jorim e koaß pe Matat,
 • ke Matat e koaß pe Livaë,
 • 30 
 • ke Livaë e koaß pe Simeon,
 • ke Simeon e koaß pe Judaß,
 • ke Judaß e koaß pe Jeosëp,
 • ke Jeosëp e koaß pe Jonam,
 • ke Jonam e koaß pe Eliakim,
 • ke Eliakim e koaß pe Meleaß,
 • 31 
 • ke Meleaß e koaß pe Menaß,
 • ke Menaß e koaß pe Matataß,
 • ke Matataß e koaß pe Netan,
 • ke Netan e koaß pe Devit,
 • 32 
 • ke Devit e koaß pe Jësiß,
 • ke Jësiß e koaß pe Obet,
 • ke Obet e koaß pe Boas,
 • ke Boas e koaß pe Salmon,
 • ke Salmon e koaß pe Nason,
 • 33 
 • ke Nason e koaß pe Aminadëp,
 • ke Aminadëp e koaß pe Atmin,
 • ke Atmin e koaß pe Ani,
 • ke Aniß e koaß pe Hësron,
 • ke Hësron e koaß pe Perës,
 • ke Perës e koaß pe Judaß,
 • 34 
 • ke Judaß e koaß pe Jekop,
 • ke Jekop e koaß pe Aësak,
 • ke Aësak e koaß pe Abraham,
 • ke Abraham e koaß pe Tëraß,
 • ke Tëraß e koaß pe Nehöß,
 • 35 
 • ke Nehöß e koaß pe Seruk,
 • ke Seruk e koaß pe Reuß,
 • ke Reuß e koaß pe Pelek,
 • ke Pelek e koaß pe Ibaß,
 • ke Ibaß e koaß pe Siraß,
 • 36 
 • ke Siraß e koaß pe Kaënan,
 • ke Kaënan e koaß pe Apaksat,
 • ke Apaksat e koaß pe Siëm,
 • ke Siëm e koaß pe Noaß,
 • ke Noaß e koaß pe Lemëk,
 • 37 
 • ke Lemëk e koaß pe Mëtusulaß,
 • ke Mëtusulaß e koaß pe Inök,
 • ke Inök e koaß pe Jërët,
 • ke Jërët e koaß pe Mahalalel,
 • ke Mahalalel e koaß pe Kenan,
 • 38  ke Kenan e koaß pe Inös, ke Inös e koaß pe Sët, ke Sët e koaß pe Adam, ke Adam e koaß pe Sosoenën.
  Copyright information for `TPZ