Luke 5

E Ieesuß To Soe Ke Pitaß Keß Rëh O Iian

Matiu 4:18-22, me Mak 1:16-20

O pöh poen ne Ieesuß to sun non pa sinten a tonon va Gënesaret, ka napan peo rakah to tönun ko vatotot maß marën a pënton a soe pe Sosoenën. Ke Ieesuß ep o pöök paröß to atan ne sinten a tonon, no o teß tatanaß iian to kunah këh ee po pöök paröß, pare pupui ne a ma kë pee. Ke Ieesuß peah en po pöh paröß, eß o paröß pe Saëmon, ko soe ke Saëmon pan eß se vapeah amot o paröß manuh pa ö ruruvun. Ke Ieesuß ihoß non po paröß, pareß vavaasis non a ma napan.

E Ieesuß to vahik vaato pareß soe ke Saëmon pan, “Hoaß peah nös öm manuh pa ö ruruvun, ke eën me a ma upöm pën se vöknah a kë peöm ko rëh ta ma iian.”

Ke Saëmon piun e Ieesuß, pareß soe pan, “Apuh, pa popoen rë vaßih ne möm to kiu vëhvaß rakah em, ivëhkëk, emöm to hikta rëh ta pah iian. Ivëhkëk, peß eën to soe ka möm, emöm se vöknah em pa kë.” Ee to vatet ee pa ö ne Ieesuß to soe ava, pare rëh ee po iian o pöh peo rakah. Ka siß ö hat ka ma kë pee tötökurus ee. Ivëh, kee vaoe o upöm pee po meoh paröß, kee nö maß ko vaßaus rapoë. Ee to nö maß, pare rëh o iian o pöh peo vörep, pare vapuh o pöök paröß ka siß hat ö ko pöök paröß rokoß ee tahiß.

Ke Saëmon Pitaß ep a tah vaßih, pareß vatokon pa sinten mon e Ieesuß, pareß soe pan, “Apuh, këh na neoß ah. Eöß a teß nonok hat.” E Saëmon Pitaß me a ma upöm peß to ep o iian peo varih nee to rëh, ko pah toksean ko vavamui e ne. 10 A poa koaß pe Sëbëdiß, e Jëmis pen Jon, eße a poa vakamöß pe Saëmon to pah toksean ee.

Ke Ieesuß soe ke Saëmon, “Koe a naöp, taneo non kuru nën se me hop maß a napan, kee vatet a neoß.”
11 Kee hoaß takin hah ee manuh po kösan, pare këh ee pa ma tah kurus pee, pare vatet ee pe Ieesuß.

E Ieesuß To Vatoß Hah A Pah Teß To Teß Me Non A Mët Töpaß

Matiu 8:1-4, me Mak 1:40-45

12 E Ieesuß to teß non vöön, ka pah teß to teß me non a mët töpaß nö maß manih peß, ko vatokon ko vuß rakah manih po oeh, ko hin pan,

“Apuh, eën se keh iu nom kën vatoß hah eom peöß.”

13 Ke Ieesuß vaket poan, pareß soe pan, “Eöß to iu e noß. Voon ah.” Ka varuß vakomanih no a mët töpaß to hik këh en peß keß toß hah en.

14 Ke Ieesuß vuhvuh vakis poan pan, “Eën se nat nom vavatët ta meh teß a tah vaßih to tanok manih pa sioniumah. Ivëhkëk, eën se nö ko vataare a sioniumah manih pa teß ësës heß, parën heß o heß pën. Ka napan se nat ne a ö no a mët pën to hik hah en, vamanih pa ö no Vavaasis pe Mosës to soe vavoh.” 15 Ivëhkëk, o vahutët va pa ma tah ne Ieesuß to nok nö vavah en pa ma ö kurus. Ka napan o pöh peo rakah to nö maß manih peß pa tënan o vavaasis peß, me e Ieesuß se vahik a ma mët pee. 16 Ivëhkëk, e Ieesuß to nönö tamoaan non pa moeh totomin, pareß hinhin non nën.

E Ieesuß To Vatoß A Teß Tëtënkun

Matiu 9:1-8, me Mak 2:1-12

17 O pöh poen ne Ieesuß to vavaasis non a napan ka ma Parësiß, me ro teß vavaasis to ihoß ne. Ee to taneß maß pa ma vöön va pa muhin va Galiliß, me a muhin va Jiutiaß, me a vöön apuh pee Jerusalëm. Ko kikis pe Sosoenën teß non manih peß, marën a vahik a ma mët pa napan. 18 Ka ma pah teß, teß ee maß pa pah teß to koroh non po pan peß. A sionin a teß pamëh to teß me voh non a mët tëtënkun. Ee to iu teß ho ne poë manuh koman iuun pa vahoß poë pa havin e Ieesuß. 19 Suk ataeah, a napan to peo kee hikta onöt ne a teß ho a teß. Ivëh, kee peah tonun iuun, pare tai ee pa ma pah si vös in a tonun iuun pamëh, pare vöknah poß a teß pamëh to koroh non po pan topnin a napan, pare vahoß poë matan e Ieesuß. 20 E Ieesuß to inan o vaman pee, pareß soe pan, “Teß peöß, eöß to ihan anoe eoß pa ma hat pën.”

21 O teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës me ro Parësiß to ep a tah vaßih, pare vavasoe koman e ne pan, “A teß rakah vëh eteh, pareß sosoe oßoah e non pe Sosoenën? A hikta pah teß rakah to onöt non a ihan anoe a hat pa meh teß. E Sosoenën varoe to antoen non a ihan anoe a ma hat po teß.”

22 E Ieesuß to nat vahik vur en po kokoman pee, ivëh, keß piun a soe pee, pareß soe pan, “Eöm kokoman vakëkëh va nem manih suk ataeah? 23 Eß hikta teß hivaß non pa soe ke a teß tëtënkun pan, ‘A ma hat pën nöß to ihan anoe’. Suk ataeah, o upöm teß hikta antoen ne a inan vamanih pan a ma hat peß to hik ee. Ivëhkëk, eß to hivaß oah e non pa soe ke a teß tëtënkun pan, ‘Eën se sun, ko nö eom.’ Suk ataeah, a ma napan se ep ne pan a teß pamëh to toß hah en. 24 Ivëhkëk, eöß se vamaaka ka neöm ta pah tah, köm se vaman, ko nat ka neoß e Koaß Teß Pa Napan Kurus to teß me noß pa tasun manih po oeh marën a ihan anoe a ma hat.” Ivëh, ke Ieesuß soe ke a teß tëtënkun pamëh pan, “Eöß to soe ka oah, sun ah, parën kon o pan pën, parën nö eom manuh pa iuun pën.”

25 Ka varuß vakomanih a napan to ut ne a teß pamëh to sun vëvëhöß rakah en, pareß kon o pan neß to koroh vu non, ko nö en pa iuun peß. Pareß kë rakah en pa ëhnan e Sosoenën. 26 Ka ma napan varih to ut ne vatötöhkak rakah ee, pare kë rakah ee pa ëhnan e Sosoenën, ka ma kokoman pee nun, kee toksean rakah ee. Ee to soe, “Kuru, nea to ep a tah to matan ke rakah e non.”

E Ieesuß To Vaoe E Livaë

Matiu 9:9-13, me Mak 2:13-17

27 Vasuksuk ne Ieesuß to nö, pareß ep in a pah teß kokon takis to ihoß non pa iuun kokon takis. A ëhnaneah e Livaë. E Ieesuß to soe ke poan pan, “Suk a maß neoß ah.” 28 Ke Livaë sun, pareß këh en pa ma tah kurus peß, ko vatet en pe Ieesuß.

29 E Livaë to vamatop a taëën apuh pe Ieesuß manih pa iuun peß. A nap kokon takis peo me a ma upöm teß, ee kurus to vavaëën me ne Ieesuß pen Livaë. 30 Ko Parësiß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës to pah vavasoe vörep suk e ne pa ma vamomhë pe Ieesuß pan, “Eöm vavaëën vaßpeh me nem a nap kokon takis, me ro teß no a ma taateß pee to hat, suk ataeah?”

31 Ke Ieesuß piun raoe va manih pan, “O teß varih to hikta haraß ne a mët, eße to hikta nönö ne pa ep e röktaß. Ahik. A napan varoe varih to haraß ne a mët to nönö ne pe röktaß. 32 Eöß to hikta nö voh maß pa vaßaus o teß varih to koman ne pan ee ro totoopin. Ahik. Eöß to nö voh maß pa vaßaus o teß varih to nat va ne manih pan ee ro teß hat. Ivëh, kee se panih o kokoman me a taateß pee.”

A Taateß Va Pa Vapenpen A Taëën

Matiu 9:14-17, me Mak 2:18-22

33 A ma pah teß to soe ke Ieesuß va manih pan, “O vamomhë pe Jon to vapenpen ne a taëën, pare hinhin tamoaan rakah ne sih. Ko vamomhë po Parësiß to vapenpen pet me e ne pa taëën. Ivëhkëk, a ma vamomhë pën to ënëën e ne, pare kakaak e ne.”

34 Ke Ieesuß heß raoe a soe vapipinoß, pareß soe pan, “Eß to vih pöß e non pa ma teß pe voe tövaen vavoon se vapenpen ne pa taëën? Ahik rakah. E voe tövaen vavoon se keh teß vaßpeh me non raoe, ee hikta se vapenpen ne pa taëën. Suk ataeah, ee to vaeö me ne e voe tövaen vavoon. 35 Ivëhkëk, a ma poen se tavus maß no a ma meh teß se me ke a teß tövaen vavoon, keß hikta teß hah me non a ma teß peß. Manih pa ma poen poë varih eße se vapenpen ee pa taëën. Suk ataeah, ee to tamak ne poë.”

36 Ke Ieesuß heß raoe a meh soe vapipinoß, pareß soe pan, “A hikta pah teß to onöt non a kurus a tah rara voon marën a kun pip a töhkoß manih po rara vamoaan. Ta pah teß se këh nok va nën eß se miröß en po rara voon, ko rara voon pamëh hikta se matan vatoe me non o rara vamoaan.”

37 Eß to vatoe me e non po pëk no a napan to kun po kap sipsip pa isu o voaën. Ahikta teß se isu o voaën voon manih po pëk vamoaan nee to kun po kap sipsip. Eß se keh isu en po voaën voon, o voaën voon se kurus en po pëk vamoaan. Suk o pëk vamoaan to hikta onöt non a tëptot. Ivëh, ko pëk se tökrus en ko voaën takoß en. Ahik, eöm se isu o voaën voon manih po pëk voon nee to kun po kap sipsip. A napan hikta iu kaak ne o voaën voon, pee to atö voh ee pa kaak o voaën vamoaan. Suk ee to koman va ne manih pan, o voaën vamoaan to vih oah e non po voaën voon.”

Copyright information for `TPZ