aJen 1:27
bJen 2:24
cEks 20:12-16, me Lo 5:16-20

Mark 10

E Ieesuß To Vavahutët Suk Non A Taateß Va Pa Kök O Vaen

Matiu 19:1-12, me Luk 16:18

E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to sun, pare këh ee pa muhin va Galiliß, pare pahan ee pa ruen vëh Jödën, ko tavus ee pa muhin va Jiutiaß. Ka nap peo tönun hahah kov ee maß manih peß. Keß vatet hahah kov en pa ma taateß peß. Eß to vavaasis hahah kov en pee pa soe pe Sosoenën. Ko Parësiß nö ee maß manih pe Ieesuß, pare punöß poë pa ma soe, pare soe pan, “Soe ka möm mah. O Vavaasis pe Mosës soe vaonöt kës e non pe voe se kök o vaen, pareß veo e köövo peß, ha?” Ke Ieesuß piun vaßpeh me a hi, pareß soe pan, “A taateß taeah ne Mosës to heß voh a neöm?” Ko Parësiß soe ke Ieesuß pan, “E Mosës to vaonöt voh en pa teß se kiun o kiun marën a kök o vaen peß, pareß veo en pe köövo peß.”

Ivëhkëk, e Ieesuß to soe ke raoe pan, “E Mosës to kiun voh ka neöm a taateß pamëh, suk ataeah, eöm o teß o pöh vatösoe rakah. Ivëhkëk, manih pa taneo in a ma moeh tah, a soe to kiun non manih po Puk Vapenpen to soe non pan,

“E Sosoenën to nok voh a teß, a teß oeteß, me e köövo.” a 
Ivëh, ne voe se këh suk maß e tamaneah pen e sinaneah,
pareß teß vatös me e non pe köövo peß,
kee tavus ee pon a paeh.’” b 
“Ivëh, kee pon to hikta se teß hah ne a pöök, Ahik. Ee to tavus ee o pöh sionin. E Sosoenën to vatös voh en pee pon, ka hikta pah teß to onöt non a kök vakëh hah raoe pon.” 10 Vasuksuk, nee to ho hah ee koman iuun, ko vamomhë peß hi hah ee peß pa pusun in a tah pamëh. 11 Ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Ta pah teß se keh veo e köövo peß, pareß me a meh köövo, a teß pamëh to nok rakah en pa taateß rëhrëh, eß to vöknah e non pe köövo vamomoaan peß manih pa matan e Sosoenën. 12 Manih pa paeh a taateß pamëh, ne köövo se keh veo e voe peß, pareß me a meh voe, e köövo pamëh to nok rakah me en pa taateß teßteßvaasiß.

E Ieesuß To Tapui O Siß Koaß Sosoneß

Matiu 19:13-15, me Luk 18:15-17

13 Ka napan meeme ee maß po koaß sosoneß manih pe Ieesuß, pan eß se vaket, ko tapui raoe. Ivëhkëk, o vamomhë peß to siröß ee pa napan poë varih. 14 Ivëhkëk, e Ieesuß to ep in a taateß pamëh, pareß heve en, pareß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Koe raoe, kee nö maß manih peöß, paröm koe a sunpip raoe. Suk ataeah, a Matop Vih pe Sosoenën to teß suk non o teß to teß va ne manih po siß koaß varih. 15 Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, ta pah teß se keh hikta kon a Matop Vih pe Sosoenën vamanih po siß koaß sosoneß varih, eß to hikta onöt rakah non a hop pa Matop Vih pamëh.” 16 E Ieesuß to pëtpët o siß koaß, pareß vaket non po koaß, ko tapui en pee.

A Teß To Teß Me Non A Ma Tah Peo

Matiu 19:16-30, me Luk 18:18-30

17 Ke Ieesuß me ra ma vamomhë peß taneo hahah kov ee pa suk a hanan, ka pah teß vavaveo maß manih peß, pareß vatokon en manih pa matan eah, ka teß pamëh hi poan, pareß soe pan, “Apuh vih, eöß se nok ataeah, paröß kon o toßtoß tamoaan?” 18 Ke Ieesuß hi poan pan, “Vahvanih kën pokaß a neoß a vih? Ahikta pah teß vih. E Sosoenën varoe a paeh a vih. 19 Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Eën to nat e non pa ma taateß ne Sosoenën to heß voh e Mosës,

‘Koe a ip vamët a meh teß,
koe a nok a taateß rëhrëh,
koe a kaveo,
koe a piuk in a meh teß pën manih po vahutët,
koe a piuk marën a öt akuk a tah pa meh teß,
parën ta non e tamömah pen e sinömah.” c 
20 Ka teß pamëh soe ke Ieesuß pan, “Apuh, taneo voh non maß po poen ne eöß to teß voh noß a koaß ko öök non kuru, eöß to vavatet kurus voh e noß pa ma taateß varih.” 21 E Ieesuß to ves rakah non manih pa mataneah, pareß pah iu rakah e non peß, pareß soe pan, “A pah tah ro ne eën to kökööt avoeß nom ivëh, eën se nö, parën vavoen vahik rakah a ma tah kurus pën, parën kon a moniß ko heß o teß varih o arus. Ivëh, kën sih teß amot me nom a ma tah kokoek manuh pa vöön va kin, parën vatet poß a maß neoß.” 22 A teß pamëh to pënton a soe vaßih ko pah ep vahat en, pareß pah nö me en po tamak, suk ataeah, eß to vaneah non a ma tah to parin a peo. 23 E Ieesuß to kukuteß a ma vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Eß to hivaß rakah ke non po teß öt ö pa hop manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 24 Ko vamomhë pe Ieesuß pah töhkak vahat rakah ee pa soe pe Ieesuß, ivëh, ke Ieesuß soe ke raoe pan, “Pus koaß peöß, a teß se kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën, eß to hivaß rakah ke non peß. 25 Eß to teß tö rakah ke non pa këmol pa hop koe manih pa töhkoß in a ni kunkun. Ivëhkëk, eß to hivaß oah rakah e non pa teß öt ö to kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 26 A ma soe varih no a ma vamomhë to pënton, pare pah töhkak vahat ee, pare vaiihi koman hah e ne pan, “Eß se keh teß va non nën, keteh se poß kon o toßtoß tamoaan?” 27 E Ieesuß to ves rakah non manih pee, pareß soe ke raoe pan, “A ma tah varih no a napan to hikta onöt ne a nok, Ivëhkëk, e Sosoenën onöt e non pa nok a ma moeh tah kurus.” 28 Ke Pitaß soe ke Ieesuß pan, “Ep ah! Emöm to këh kurus voh em maß pa ma tah pemöm, pamöm vatet em maß pën.” 29 Ke Ieesuß soe ke raoe pan, ‘Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm. A napan varih to koman voh a maß neoß, me a soe vih peöß, pare këh maß a ma iuun pee, me a ma kea pee, me a ma vameere, me a ma tamëëre, me a ma sinëëre, me a ma rak pee, 30 ee se kon oah ee pa ma 100 tah va pa ma tah nee to këh maß. Ko poen nee se teß avoeß ne manih po oeh, ee se kon ee pa ma iuun peo, me ra ma kea peo, me ra ma sinan peo, me a ma vamen peo, me a ma pus koaß peo, me a ma rak peo, me ee se kon ee o toßtoß tamoaan. 31 Ivëhkëk, o teß varih to vovoh ne kuru manih po oeh, amot nee se vasuksuk varuß hah ne maß, ko teß varih to vasuksuk ne kuru, amot nee se vovoh varuß ne.”

E Ieesuß To Vakön Soe En Pa Ö Neß Se Mët, Pareß Sun Hah En

Matiu 20:17-19, me Luk 18:31-34

32 Ko poen nee to suksuk nö ne a hanan to nö non manuh Jerusalëm, ke Ieesuß vëhöß vovoh ken pee, ka ma vamomhë peß pah naöp suntan ee. Ka napan me varih to suksuk nö ne raoe vananaöp pet ee, pare koman ne pan, ta pah tah hat se tavus raoe manuh Jerusalëm. Ke Ieesuß me ke en pa havun me ra poa vamomhë peß, pareß soe vanat en pee pataeah se tavus manih peß manuh Jerusalëm. 33 E Ieesuß to soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Pënton vavih nem, ea to ëpëp nö e no manuh Jerusalëm, ka pah teß se heß en peöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus manih pa koreero teß susunön ësës heß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Kee se vahoß ee peöß po vahutët, pare vaonöt ee pa ip vamët a neoß. Ee se heß a neoß manih pa koreera napan varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. 34 Ee se kö a neoß, pare teteo a neoß, ko rëp a neoß, pare ip vamët a neoß, köß mët eoß. Ko kukön poen sih oah, köß toß hah, paröß sun taneß hah eoß maß po vapeepe.”

E Jëmis Pen E Kea Peß Jon To Kehkeh Sunön Ne

Matiu 20:20-28

35 A poa sunaiß Sëbëdiß e Jëmis pen e Jon to nö maß manih pe Ieesuß, pare soe pan, “Apuh, emöm to iu nem a siß pah tah, ne eën se nok manih pemöm.” 36 Ke Ieesuß hi raoe pan, “Eöm iu nem ataeah ne eöß se nok manih peöm pom?” 37 Ke Jëmis pen kea peß Jon soe kee pe Ieesuß pan, “Amot ne eën se kon a tasun apuh, kemöm iu nem ta paeh pemöm se ihoß non manih pa papmatö pën ka meh ihoß non pa papkiruk pën.” 38 Ivëhkëk, e Ieesuß to piun a soe pee pareß soe pan, “Eöm to hikta nat vavih nem pataeah nöm to ihi a no neoß pom. Eöm antoen kës e nem pa kaak pa kap vëh nöß se kaak manih peß? Paröm onöt kës e nem pa teß o kamis vëh ne eöß se teß? Keß eöm onöt e nem pa mët vamanih pa ö ne eöß se mët vah ava manih pa kuruse ha?” 39 Ke Jëmis pen e Jon piun ee pa soe pe Ieesuß, pare soe pan, “Emöm to antoen e nem poß pa nok a ma tah varih nën to sosoe nom.” Ke Ieesuß soe varuß ke raoe pon a soe vapipinoß, pareß soe pan, “Oman rakah! A kap vaßih ne eöß se kaak manih peß, ne eöm se kaak me em. Eöm me to onöt e nem pa mët vamanih pa ö ne eöß se mët vah ava manih pa kuruse.” 40 “Ivëhkëk, eöß to hikta teß me noß to kikis marën a kon eteh se ihoß manih pa papmatö peöß, me a papkiruk peöß. Ahik! E Sosoenën koman se heß a poa ö ihihoß poë varih manih pe retereh neß to vamatop keon ke voh en pee.” 41 A meh havun vamomhë to pënton a soe vaßih, pare pah heve ov ee pe Jëmis pen e Jon. 42 Ivëh, ke Ieesuß vaoe ununun en pa ma vamomhë peß, kee tönun ee maß manih peß, keß soe ke raoe pan, “Eöm nat e nem po teß varih to hikta teß ne pan ee ro Jiuß, ee to matop vakis rakah e ne pa napan pee. Me o upöm teß apaßpuh pee to kikis rakah ov e ne pa napan pee se vavatet ne a ma soe pee. 43 Ivëhkëk, a taateß teßteß vasusunön to hikta se teß non topnineöm. Ivëh, keteh to kehkeh tavus non a teß sunön manih peöm eß se teß non a teß kikiu peöm kurus. 44 Ka teß se keh vovoh ka no neöm, eß se teß rakah ko non a teß to kiu akuk non manih pa napan kurus. 45 Suk ataeah, eöß E Koaß Teß Pa Napan Kurus ne Sosoenën to hikta vanö voh maß marën a napan se kiu vaßaus a ne neöß. Ahik. eöß to nö voh maß pa vaßaus raoe, me eöß se heß o toßtoß peöß manih pa ö ne eöß se mët marën a hehe a napan varih no a taateß hat to nohnoh non rapoë.”

E Ieesuß To Vatoß Hah A Pah Teß Kehoß

Matiu 20:29-34, me Luk 18:35-43

46 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to vos ee manuh pa vöön va Jerikoß. Pare oßoah nö e ne pa vöön pamëh, ka nap peo rakah nö vaßpeh me ee pee. Ke Batimeus eß a teß kehoß, eß e koaß pe Timeus, eß to ihoß non sinten hanan, pareß hinhin moniß non sih a ma napan. 47 Eß to pënton a napan to sosoe ne a ö ne Ieesuß va Nasarët to nönö non maß pareß taneo en pa hin vakis na pan, “Ieesuß Koaß supnaiß pe Devit, ururuan a neoß ah.” 48 Ka ma napan siröß poë, pare soe pan, “Vatotomin ah.” Ivëhkëk, eß to pah kokoeß vakis oah en na pan, “Koaß supnaiß pe Devit, ururuan a neoß ah.” 49 Ke Ieesuß sun en, pareß soe pan, “Vaoe na öm eah, keß nö maß manih peöß.” Kee vaoe ee na pe Batimeus a teß kehoß, pare soe ke poë pan, “Sun ah, parën vaeö, pe Ieesuß to vaoe en maß pën.” 50 Ke Batimeus vi en po o hop vatonun peß, pareß sun vëvëhöß rakah en, pareß vaveo en manuh pe Ieesuß, ke Ieesuß hi poan pan, 51 “Eën iu nom ataeah ne eöß se nok manih pën?” Ka teß kehoß pamëh soe pan, “Apuh, eöß to iu opoep hah noß.” 52 Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Eën se nö hah na manuh pa vöön pën, o vaman pën to vatoß hah en pën.” Ka varuß rakah vakomanih no a mataneah to takap hah en, keß ep vavih hah en, ko vatet en pe Ieesuß manih hanan.

Copyright information for `TPZ