Mark 15

Ee To Me E Pe Ieesuß Manuh Pe Paëlat E Susun Pa Kaman Va Room

Matiu 27:1-2; 27:11-14, me Luk 23:1-5, me Jon 18:28-38

Pa pöstakah rakah no o teß susunön ësës heß, me ro teß susunön po Jiuß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to vatötönun me o Kum Teß Susunön po Jiuß. Ee to nohnoh poë, pare me e peß manuh pe Paëlat. Ke Paëlat hi en peß pan, “Eën kov e sunön po Jiuß, ha?” Ke Ieesuß piun a soe peß, pareß soe pan, “Eën koman to soe va eom nën.” Ko teß susunön ësës heß pokaß poë pa ma soe peo. Ivëh, ke Paëlat hi hahha kov en peß pan, “Eën hikta pinpiun nom ta pah soe toh? Ep e nom oh, ee to vateen e pën pa ma vu soe.” Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta piun ta pah soe. Ivëh, ke Paëlat pah toksean rakah en.

E Paëlat To Soe Kee Ni Ee Pe Ieesuß Pa Kuruse

Matiu 27:15-26, me Luk 23:13-25, me Jon 18:38-40; 19:1-16

Pa ma kirismas kurus manih pa Taëën Apuh va po Pasovaß, ne Paëlat to vavatvus taneß hah non sih a pah teß manih pa nohnoh, pa ö no a napan se hin poë. Manih pa ma poen poë varih nee to vahoß voh a ma pah teß manih pa nohnoh. Suk ataeah, a ma teß poë varih to kunkuin voh o vapus, kee vapus me a kaman va Rom, ko ip vamët rakah ee pa ma pah teß va Room. Ka paeh va pa napan poë varih to kunkuin o vapus ivëh, e Barabas. A nap peo to tavus maß, pare taneo ee pa hin e Paëlat pan, eß se nok vamanih pa ö neß to nonok moaan vavoh non manih pee. Eß to vavatvus taneß voh non sih a ma pah teß manih pa nohnoh. Ke Paëlat hi en pee pan, “Eöm iu nem a ö ne eöß se vatvus nös e sunön po Jiuß, ha?” 10 E Paëlat to soe vamanih, suk eß to nat e non po teß susunön ësës heß to puhioß ne e Ieesuß, ivëh, nee to vahoß suk maß poë manih pa koreneah. 11 Ivëhkëk, o teß susunön ësës heß to kunkuin e ne pa ma kokoman pa napan, pan e Paëlat se vahah ke maß raoe e Barabas, ke Ieesuß mët varoe. 12 Ke Paëlat hi hah en pee pan, “Keöß se poß nok ataeah manih pa teß vëh ne eöm to popokaß nem eah e sunön po Jiuß?” 13 Ka napan taoa maß, pare pët soe maß pan, “Ni öm eah pa kuruse.” 14 Ke Paëlat hi hah en pee pan, “Suk ataeah, a hat taeah neß to nok?” Ivëhkëk, a napan to taoa suntan rakah ee ko soe ke Paëlat pan, “Ni öm eah pa kuruse.” 15 E Paëlat to kehkeh vamanman vah non a napan, ivëh, keß vanö toßtoß hah en maß pe Barabas. Ivëhkëk, eß to heß e Ieesuß manih pa nap vëvënsun, pan ee se rëp poë po uris rëprëp teß, pare ni poë pa kuruse.

A Nap Vëvënsun To Kö E Ieesuß

Matiu 27:27-31, me Jon 19:2-3

16 Ka nap vëvënsun me ho ee pe Ieesuß manuh pa ö vavahutët manuh pa iuun pa kaman, pare vaoe ununun na a ma meh pee, kee tönun ee maß. 17 Pare ohop ee pe Ieesuß po ohop rë ereraß, pare nok o uvan po uris toßtoß, ko uvan ee peß. Ee to nok va nën marën a hinën in poë, vamanih peß e sunön. 18 Pare taneo ee pa vaeö me a kë vapikpiuk poë, ee to soe pan, “Potan avih Sunön po Jiuß.” 19 Ee to navuh ee pa pasuneah po toknon. Pare teteo poë, pare vatokon, ko vavövöneß in poë. 20 Kee vahik kö poë, pare ihan këh poë o ohop rë ereraß vëh nee to ohop moaan vu poë, pare ohop hah ee peß po ohop koman peß, ko me ee peß pan ee se ni poë manih pa kuruse.

Ee To Vahan E Ieesuß Manih Pa Kuruse

Matiu 27:32-44, me Luk 23:26-43, me Jon 19:17-27

21 Manuh hanan nee to akeh a pah teß va Saëriniß to vovos nö non Jerusalëm, to taneß maß muhin, a ëhnaneah e Saëmon eß e taman, ere Alëksantaß, pen e Rufus. Ka nap vëvënsun ep poë, pare toon vakis rakah ee peß pan eß se teß vaßaus e Ieesuß pa kuruse. 22 Kee me ee pe Ieesuß manuh pa tope nee to popokaß ne a Gölgötaß, a pusun in a ö soe pamëh to soe va non manih pan, “A ö no a ma kahoß teß to pet ne.” 23 Manuh nën nee to kehkeh vakaak ne e Ieesuß po voaën nee to hovën pa ëtoß vatö kamis, Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta kaak a ëtoß pamëh. 24 Ee to vahan ee pe Ieesuß pa kuruse, pare ki vakëkëh a ma ohop peß manih topniire, pare vi a saatuß, ko ut ne peteh ivëh se kon a ma papaeh va pa ma ohop peß. 25 Pa 9 kirök pa pöstakah, nee to ni ee pe Ieesuß pa kuruse. 26 Ka manuh kin pa pasun in a kuruse ne Paëlat to kiun a soe to vataare non ataeah nee to vateß suk voh poë pa hat. Eß to kiun vavoh manih pan, “IVAßIH A TEß SUNÖN PO JIUß.” 27 Manih pa havin e Ieesuß nee to ni a meh poa teß kakaveo, a paeh to han ke non pa papmatö, ka meh han ke non pa papkiruk pe Ieesuß. 28 Keß a tah pamëh to vapuh en pa pah soe va po Puk Vapenpen, keß tavus vaman en. Ka soe pamëh, to teß va non manih pan, “Ee to ëh vaßpeh me e Ieesuß pa nap hat.” 29 Ka napan to vaoah ne, pare vavövöneß ne poë, ko vaviivi pasun, pare soe pan, “Hahah! Eën kov ivëh to sosoe voh nom pan, eën se kök a Iuun Hinhin Apuh, parën eok hah eom peß po kukön poen ro, ha? 30 Varuß rakah vakomanih sën këh kunah maß a kuruse parën vaßaus koman hah eo.” 31 O teß susunön ësës heß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to vavövöneß e ne pe Ieesuß, pare vavaasoe aven e ne pan, “Eß to vavaßaus voh non o upöm teß, ivëhkëk, eß to hikta onöt non a vaßaus koman hah ea. 32 Ka ep voh no pe Kristo vëh e sunön pa napan va Israël, kuru neß se këh kunah maß a kuruse, ka ep, para vaman poß eah.” A poa teß kakaveo varih nee to ni sinten a teß kuruse pe Ieesuß. Ee me to vavövöneß e ne peß.

E Ieesuß To Mët En

Matiu 27:45-56, me Luk 23:44-49, me Jon 19:28-30

33 Pa topnin potan pa 12 kirök no a popoen to kopös avoes en pa muhin, ko hik pa 3 kirök pa matanpoen. 34 Pa 3 kirök ne Ieesuß to tötö suntan rakah va en manih pan, “Eloi, Eloi, rama sapaktani?” Eß to sosoe va non manih pan, “Sosoenën peöß, Sosoenën peöß, eën varakah ka neoß toh?” 35 Ka napan to sun vatët ne manih pa ö ne Ieesuß to han non to pënton a ö neß sosoe va non, pare soe pan, “Eß to vavaoe non e Elaëjaß pan eß se vaßaus poan.” 36 Ka pah teß vavaveo, pareß vahoß na ta tah rö ötöt ruen manih po vinikaß, pareß vakapis poan po noton a tanaon, pareß heß e Ieesuß, pan eß se kaak, ka teß pamëh soe en pan, “Anoeh voh, ka ep voh no, e Elaëjaß se pöß ihan en peß keß këh kunah en maß pa kuruse, keß ahik.” 37 Ke Ieesuß pah tötö suntan en, ka apeneah këh en peß, keß mët en. 38 Ko rara vëh to han non koman a Iuun Hinhin Apuh tasi taneß maß manuh po pasun, pareß öök en manih po kusin, pareß tavus en a poa tan. 39 Ke susun pa nap vëvënsun to sun non matan in a kuruse ep in a ö ne Ieesuß to mët vah ava, pareß soe en pan, “A teß vëh eß vamaman rakah e Koaß pe Sosoenën.” 40 A ma meh köövo me to sun varo amot e ne maß, pare ut ne, ka paeh va pee ivëh, e Mariaß va pa vöön va Makdalaß, me Mariaß e sinan e Jëmis, e kea soneß pe Jeosëp, pen Salomeß. 41 Moaan voh ne Ieesuß to teß voh non Galiliß, ko köövo poë varih nönö vaßpeh vah me voh ne poë, pare vavaßaus ne poë, o köövo peo rakah me to teß ne nën to nö vaßpeh me voh e Ieesuß manuh Jerusalëm.

Ee To Vahoß A Sionin E Ieesuß Pa Koveß Nee To Top Voh Pa Vös

Matiu 27:57-61, me Luk 23:50-55, me Jon 19:38-42

42 Pa matanpoen, po vatönim, eß o poen nee to vamatop ne a ma taëën va po Poen Apaapo. 43 E Jeosëp va Arimatiaß, eß a teß va po Kum Teß Susunön po Jiuß no a napan to ta ne sih poë. Eß me to anoeh non sih a Matop Vih pe Sosoenën, eß to hikta nanaöp non, pareß nö manuh pe Paëlat, ko hinhin non a sionin e Ieesuß pan eß se herep taneß maß pa kuruse. 44 E Paëlat to pah kokoman vörep e non, pareß hi e Jeosëp pan, “Eß kës to mët en, ha?” Eß to vaoe en na pa teß susun pa nap vëvënsun, pareß hi eah pan, “E Ieesuß mët en, keß ahik?” 45 E Paëlat to tënan vahik en pa ma vahutët pa teß susun po teß vëvënsun, pareß taß en pe Jeosëp pan eß se herep taneß maß a sionin e Ieesuß manih pa kuruse. 46 E Jeosëp to voen maß o pöh rara kakaare, pareß herep en pa sionin e Ieesuß këh a kuruse, pareß pöm poan po rara kakaare. Eß to teß hop en pa sionineah po vapeepe nee to top voh a pa vös apuh. Ke Jeosëp vahuk a meh vös to teß va non manih po ipapanih, pareß sunpip en pa matan a top pamëh ne Ieesuß to pet non. 47 E Mariaß va Makdalaß, me e Mariaß sinan e Jeosëp, ee pon to ut me e ne, pare ep e ne pa ö vëh nee to vahoß a sionin e Ieesuß.

Copyright information for `TPZ