Mark 2

E Ieesuß To Vatoß A Teß Tëtënkun

Matiu 9:1-8, me Luk 5:17-26

Ka ma siß poen oah ee, ke Ieesuß vos hah en maß manih Kapaneam, ka napan pënton a soe to soe non pan, e Ieesuß to teß non pa iuun kokoroh peß. Ka nap peo tönun maß, ka koman iuun puh rakah en, ka hikta siß ö to teß akuk non, o matan hopaß me o puh rakah, manih po poen ne Ieesuß to vavaasis non raoe. Ka taanaß teß, teß ee maß pa teß tëtënkun manih pe Ieesuß. Suk ataeah, a napan to peo, ivëh, kee hikta antoen ne a teß ho a teß tëtënkun pamëh manuh pe Ieesuß. Ivëh, kee teß peah ee pa teß tëtënkun pamëh manuh pa tonun iuun vëh ne Ieesuß to teß non. Pare tai ee pa ma si vös in a tonun iuun pamëh, pare vöknah totoopin ee na pa teß pamëh to koroh non po pan peß manuh pe Ieesuß. E Ieesuß to inan o vaman pee, ivëh, keß soe ke a teß tëtënkun pamëh pan, “Koaß peöß, a ma hat pën nöß to ihan anoe eoß pee.”

Ka ma teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës to pët ihoß e ne nën, ka manih pa ma kokoman pee nee to koman aven e ne pan, “Eß teß vah va non nih, ka teß vëh sosoe va non manih? A teß vëh to sosoe oßoah e non pe Sosoenën, ahikta pah teß to onöt non a ihan anoe a hat pa meh teß. E Sosoenën varoe to antoen non a ihan anoe a ma hat po teß.” E Ieesuß to nat ohoß en na pa ma kokoman vakoaan pee, ivëh, keß soe ke raoe pan, “Suk ataeah nöm to teß me nem a ma vu kokoman varih? Eß hikta teß hivaß non pa soe ke a teß tëtënkun pan, ‘A ma hat pën nöß to ihan anoe’. Suk ataeah, o upöm teß hikta antoen ne a inan vamanih pan a ma hat peß to hik ee. Ivëhkëk, eß to hivaß oah e non pa soe ke a teß tëtënkun pan, ‘Eën se sun, parën kon o pan pën, ko nö eom’. Suk ataeah, a ma napan se ep ne pan a teß pamëh to toß hah en. 10 Ivëhkëk, eöß se vamaaka ka neöm ta pah tah, köm se vaman, ko nat ka neoß e Koaß Teß Pa Napan Kurus to teß me noß pa tasun manih po oeh marën a ihan anoe a ma hat.” 11 Ivëh, keß soe ke a teß tëtënkun pamëh pan, “Eöß to soe ka oah, sun ah, parën kon o pan pën, ko nö eom manuh pa iuun pën.” 12 Manih pa matëëra napan varih to ep ne, no a teß tëtënkun pamëh to sun vëvëhöß rakah en, pareß kon o pan peß ko nö en. Ka napan kurus varih to ep ne to pah töhkak vahat rakah ee. Ko kë ee pa ëhnan e Sosoenën, pare soe pan, “Ea to hikta ep moaan voh no ta ma meh tah to matan va ne manih!”

E Ieesuß To Vaoe E Livaë

Matiu 9:9-13, me Luk 5:27-32

13 E Ieesuß to këh en maß pa vöön va Kapaneam, pareß hëhë vah non pa sinten a tonon va Galiliß, ka nap peo nö ee maß manih peß, keß taneo en pa vavaasis raoe. 14 Ko poen neß to nönö nö non, pareß ep in a teß kokon takis to ihoß non pa iuun kokon takis. A ëhnaneah e Livaë, eß e koaß pe Apias. Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Suk a maß neoß ah.” Keß sun, ko vatet en pe Ieesuß

E Ieesuß To Vaëën Vaßpeh Me Ra Napan No A ma Taateß Pee To Hat

15 O poen ne Ieesuß to ënëën non pa koman iuun pe Livaë, a nap kokon takis o pöh peo rakah, me ro upöm teß no a ma taateß pee to hat, eße to ënëën vaßpeh me ne Ieesuß me ra ma teß vamomhë peß. Ee a ma napan poë varih to vavatet tamoaan vah ne e Ieesuß. 16 O teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, eße o Parësiß, ee to ep in e Ieesuß, me ra napan no a ma taateß pee to hat to ënëën vaßpeh me ne e Ieesuß. Ivëh, kee hi a ma teß vamomhë peß pan, “Eß teß vah va non nih ke Ieesuß ënëën vaßpeh me e non pa nap kokon takis, me ro teß no a ma taateß pee to hat?” 17 E Ieesuß to tënan a soe pe pareß piun a soe pee ko soe pan, “O teß varih to hikta haraß ne a mët, eße to hikta onöt ne a nönö pa ep e röktaß. Ahik. A napan varoe varih to haraß ne a mët to nönö ne sih pa ep pe röktaß. Eöß to hikta nö voh maß pa vaßaus o teß varih to koman ne pan ee ro totoopin. Ahik. Eöß to nö voh maß pa vaßaus o teß varih to nat va ne manih pan ee ro teß hat.”

E Ieesuß To Sosoe Suk Non A Taateß Vapenpen Pa Taëën

Matiu 9:14-17, me Luk 5:33-39

18 O pöh poen no a ma vamomhë pe Jon Tövapupui, me ro Parësiß to vapenpen ne pa ëën. Ka ma pah to Parësiß me a ma pah teß vamomhë pe Jon Tövapupui to nö maß pe Ieesuß, ko hi poë pan, “Vahvanih, ko teß vamomhë pe Jon Tövapupui me ro teß vamomhë po Parësiß vapenpen e ne pa ëën, ivëhkëk, o teß vamomhë pën to kök ee pa taateß pea, pare hikta vapenpen ne pa ëën a taëën, suk ataeah?” 19 Ke Ieesuß piun, ko soe ke raoe pan, “Eß kës to vih e non pa ö no a ma teß pe voe tövaen vavoon se vapenpen e ne pa ëën? Ahik rakah. E voe tövaen vavoon se keh teß vaßpeh me non raoe, eße hikta se vapenpen ne pa ëën. Suk ataeah, ee to vaeö me e ne pe voe tövaen vavoon. 20 Ivëhkëk, a ma poen se tavus maß no upöm teß se me ke ee pe voe tövaen vavoon keß këh en pa ma teß peß. Manih po poen pamëh eße se vapenpen ee pa taëën. Suk ataeah, eße to tamak e ne poë.

21 “Ke Ieesuß heß a meh poa soe manih koman a soe vapipinoß, pareß soe pan, “Manih po vavaasis vamoaan ea se nat no vahovën me no o vavaasis voon peöß.” Pareß soe pet en pan, “A teß to hikta onöt non a ö seß kon a ta rara voon marën a kun pip a töhkoß vëh to teß non po rara vamoaan. Eß se keh nok va nën, o rara voon se kurus vaßpuh en pa töhkoß va po rara vamoaan, suk o rara voon se soneß en.” 22 Ke Ieesuß vavaato avoeß e non pareß soe pan, “A hikta teß me se isu o voaën voon manih po pëk vamoaan nee to kun po kap sipsip. Eß se keh isu en po voaën voon o voaën voon se kurus en po pëk vamoaan. Suk o pëk vamoaan to hikta onöt non a tëptot. Ivëh, ko pëk se tökrus en, ko voaën takoß en. Ahik. Eöm se isu o voaën voon manih po pëk voon nee to kun po kap sipsip.”

Ivëh, ka se nat no öt vatös in o vavaasis vamoaan me o vavaasis voon pe Ieesuß.

A Soe Va Pa Vapenpen A Taëën Po Poen Apaapo

Matiu 12:1-8, me Luk 6:1-5

23 Po pöh Poen Apaapo ne Ieesuß to nönö vah non manih pa koman a rak vëh nee to nep voh a kon. A ma vamomhë pe Ieesuß to nönö vaßpeh vah me e ne peß, ka ma vamomhë peß kökök a ma voaß kon pan ee se ëën. 24 Ivëh, ko Parësiß soe ke Ieesuß pan, “Ep ah, a taateß pea to vapenpen e non pa nok vamanih po Poen Apaapo. Eöm nonok suk va nem manih ataeah?”

25 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöm kës to ëh voh em po vahutët va pa tah ne Devit to nok voh me ra ma vamomhë peß, pa ö nee to maë voh, ha? 26 O poen neß to ho voh pa koman iuun vapenpen pe Sosoenën, e Abaëataß he teß non e susun po teß ësës heß, pareß ëën voh en pa taëën pamëh. E Devit to ëën a taëën pamëh no teß ësës heß varoe to ënëën ne, pareß heß me en pa ma vamomhë peß to teß me ne poë. A taëën pamëh nee to heß voh ee na pe Sosoenën.”

27 Ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “E Sosoenën to hikta nok voh a napan marën a vaßaus o Poen Apaapo, ahik, eß to nok voh o Poen Apaapo marën a vaßaus a napan. 28 Ivëh, keöß koman e Koaß Teß Pa Napan Kurus to Sunön ke noß po Poen Apaapo.”

Copyright information for `TPZ