Mark 3

E Ieesuß To Vatoß A Teß No A Koreneah To Tënkun

Matiu 12:9-14, me Luk 6:6-11

E Ieesuß to ho hah en pa iuun hinhin soneß manuh pa ö no a pah teß tënkun koren to teß non nën. A napan to ut vavih rakah e ne pe Ieesuß, pan eß se nok vavih a teß tënkun koren pamëh po Poen Apaapo, ivëh, kee se pokaß poë pa hat, ko vahoß poë po vahutët. Ke Ieesuß soe ken pa teß vëh no koreneah to tënkun pan, “Maß ah manih.” Ivëh, ke Ieesuß hi en pa napan pan, “Ea se nok a taateß vih po Poen Apaapo, keß ea se nok a taateß hat? Eß to vih pöß e non pea se vaßaus ro teß, kee teß vavih ne, keß ea se koe a vaßaus eah, keß mët en?” Ivëhkëk a napan to hikta soe ta soe. E Ieesuß to kuteß i ra napan, ko pah heve en, ko tamak en pee, suk a ö nee to paraß vatö vaasis, pare kokoman pinpiun. E Ieesuß to taß a teß tënkun koren pamëh pan, “Putot a koreomah.” Keß putot en pa koreneah, keß totoopin, ko vih hah en. Ko Parësiß këh ee pa iuun hinhin soneß, pare tönun ohoß me ee po teß kum teß pe Hëërot, kee vavaiu vah këh e ne ta hanan nee se ip vamët koe in e Ieesuß.

A Napan Peo Rakah To Tönun Sinten A Tonon Va Galiliß

Luk 6:17-19

Ke Ieesuß me a ma vamomhë peß këh ee pa vöön nee to teß ne, ko nö ee manuh pa sinten a tonon va Galiliß, ka napan o pöh peo rakah to suk poë. A napan peo poë varih to taneß maß Galiliß, Jiutiaß, me manuh Jerusalëm, me ra napan va pa muhin va Itumiaß, me manuh pa pap Jödën vöh, me a ma napan va pa poa vöön varih Taëaß me Saëdon. A nap peo rakah to nö maß pa pënton e Ieesuß, suk eße to tënan a ma kiu neß to nonok non, no a hikta teß akuk to antoen non a nok, e Ieesuß varoe. Ke Ieesuß taß a ma vamomhë peß pan, eße se rëh vatët maß to paröß, keß se tok, suk a napan to peo tomaß tot vavah in poë. 10 E Ieesuß to vavatoß a nap peo, ko teß varih to teß me ne a ma mët iu hariun ne e Ieesuß. Ivëh, kee pipihih nö e ne maß pa napan, suk eße to iu hariun ne e Ieesuß pan a ma mët pee se hik. 11 Ka napan varih no oraß hat to teß hop ne pee, to ep i na e Ieesuß, pare pah vatokon ee manih pa mataneah, pare sosoe ne pan, “Eën e Koaß pe Sosoenën.” 12 Ke Ieesuß vuhvuh vakis rakah en po oraß hat pan, o oraß hat poë varih se nat ne vatvus vateeraß a ëhnaneah manih po upöm teß.

E Ieesuß To Kon A Havun Me A Poa Vamomhë Peß

Matiu 10:1-4, me Luk 6:12-16

13 E Ieesuß to peah en manuh pa tope, pareß vaoe ununun koman en na pa ma teß neß to iu non. Ka ma teß poë varih nö ee maß manih peß. 14 Ke Ieesuß vateß en po havun teß me a pöök, pareß vëhnan raoe o aposol. E Ieesuß to soe ke raoe pan, “Eöß to kon a neöm pan eöm se teß vaßpeh me a no neoß. Eöß se vanö a neöm, köm vatvus a soe manuh pa ma napan.” 15 E Ieesuß to heß raoe a tasun peß, marën a nok a kiu va pa veo këh a napan po oraß hat. 16 Eße varih o havun teß me a pöök neß to vateß, e Saëmon vëh ne Ieesuß to vëhnan poan e Pitaß, 17 ke Jëmis pen kea peß Jon, ee a poa sunaiß Sëbëdiß, e Ieesuß to vëhnan raoe pon e Poaanesis, a pusun in o ëhnan pamëh to teß va non manih pan, “A poa koaß to toto va ne manih pa kara”. 18 Ke Ëndruß, ke Filip, ke Batromioß, ke Matiu, ke Tömas, ke Jëmis e sunaiß Apias, ke Tëdius, ke Saëmon, a teß vëh to taneß voh maß po kum nee to popokaß ne o Sërat.
A ma teß to taneß maß po kum nee to popokaß ne o Sërat, ee to vapus me ne a kaman va Room pan ee se matop koman hah a ne.
19 Ke Jiutas Iskariot, to taneß maß Kariot, eß a teß pamëh se vikuh e Ieesuß manuh pa koreera napan varih to hat ov e ne poë.

A Napan To Sosoe Ne Pan E Ieesuß To Kikiu Vaßpeh Me Non E Belsebu

Matiu 12:24-32, me Luk 11:14-23; 12:10

20 E Ieesuß to vos hah en Kapaneam, me ra ma vamomhë peß. A nap peo rakah to tönun haha kov ee maß, ke Ieesuß me ra ma vamomhë peß hikta onöt rakah ne a ëën, suk eße to posean ne pa vaßaus a napan. 21 Ka ma poan e Ieesuß nat in a tah vaßih, pare nö ee maß, pan eße se me poë, suk ataeah, a napan to sosoe ne pan, “E Ieesuß to papön.”

22 Ka ma teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to taneß maß Jerusalëm to sosoe ne pan, “Eß to teß me non e Belsebu, e susun po oraß hat, ivëh to heß kikis non poan, keß veveo këh non o teß po oraß hat.” 23 Ke Ieesuß vaoe huk en maß pa napan varih to nat ne pa taateß, pareß vahutët ken pee pa ma soe vapipinoß. Eß to soe ke raoe pan, “Eß teß vah va non nih ke susun po oraß hat antoen e non pa veo e susun po oraß hat? 24 Ka ma napan to teß ne paan a matop pa paeh susun, eße se keh taki vakëh ko nok o pöök vuteß, pare vapus koman hah, a matop pamëh hikta onöt rakah non a teß vakis. 25 Keß teß pet me va e non manih po vutom taman varih to teß ne sih koman a paeh iuun. Eße se keh taki vakëh, pare vapus koman hah, o vutom taman poë varih to hikta se teß kikis ne. 26 Ivëh, ke susun po oraß hat se keh vakihat koman hah me a non, ko kum peß takök vakëkëh, kee hikta onöt ne a teß vaßpeh tamoaan, eße se hik rakah ee.”

27 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe suk e susun po oraß hat, pareß soe pan, “A pah teß to hikta onöt rakah non a ho akuk manuh pa iuun pa teß söë, pareß kokon a ma tah peß, ahik, eß se këk nohnoh vavih momoaan a teß söë po uris, pareß pah kokon poß a ma tah kurus va pa koman iuun peß.

28 Eöß se soe vaman rakah keoß peöm, e Sosoenën se ihan anoe a ma hat me a ma soe viivi kurus rakah varih no a napan to nonok ne. 29 Ivëhkëk, a teß se keh soe viivi a Tuvuh Vasioß, e Sosoenën to hikta se ihan anoe non a hat peß, suk ataeah, eß to nok en pa hat teßteß tamoaan.” 30 E Ieesuß to soe va nën suk a ma teß varih to nat ne pa taateß, eße to sosoe ne pan, “Eß to teß me non a oraß hat.”

E Sinan Me A Ma Kea Pe Ieesuß

Matiu 12:46-50, me Luk 8:19-21

31 Ke sinan me a ma kea pe Ieesuß nö ee maß. Ee to sun ne maß mahën, pare vanö na a soe pan e Ieesuß se nö maß, eße to iu ep i ne poë. 32 A napan o pöh peo rakah to ihoß me ne e Ieesuß ka napan poë varih soe kee peß pan, “E sinömah, me a ma kea pën, me a ma vameomah, to teß ne mahën, ee to iu ne maß oah.” 33 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eteh e sinaneoß, me eteh e kea peöß?” 34 Keß kukuteß en pa ma napan varih to ihoß tatavi ne poë, pareß soe pan, “A ma napan varih, eße to teß va e ne manih pe sinaneoß, me a ma kea peöß. 35 A napan varih to nonok ne a ma tah ne Sosoenën to iu non sih, eße a ma kea peöß, me a ma vameneoß, me e sinan vamaman neoß.”

Copyright information for `TPZ