Mark 6

A Napan Va Nasarët To Heß Tonun E Ieesuß

Matiu 13:53-58, me Luk 4:16-30

E Ieesuß to këh hah en pa vöön vëh Kapaneam, pareß hah en manuh pa vöön peß Nasaret, ka ma vamomhë peß to nö vaßpeh me ee peß. Eß to taneo en pa vavaasis a napan a soe pe Sosoenën po Poen Apaapo manih pa iuun hinhin soneß po Jiuß. A nap peo rakah to pënton ne poë to vavaasis non, pare pah töhkak vahat ee. Pare soe vamanih pan, “A teß vëh kon taneß maß a ma soe varih nih? Me o nat vëh neß to kon taneß maß nih? Eß nonok vah va in non a ma tah vatoksean nih? A teß vëh, eß a teß ekeok, eß e koaß pe Mariaß, pareß teß non e kea pe Jëmis, ke Jeosëp, ke Jiutas, ke Saëmon. A ma vameneah to teß vaßpeh me e ne pea manih.” Keß ivëh, a tah no a napan va pa vöön peß to heß tonun suk poë. Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe ke rapoë pan, “Manih pa ma ö kurus me pa vöön apuh no a napan to ta e ne po teß vanënën soe, ivëhkëk, manih pa vöön koman peß me manih pa ma poaneah, me manih pa tapaiuun peß, ee to hikta ta ne poë, ee to heß tonun e ne peß.” Ivëh, keß hikta onöt non a nok ta pah tah vatoksean apuh manih pa vöön pamëh, ee to hikta vaman ne poë. Ivëhkëk, eß to vatok varoe a koreneah pa ma pah teß varih to haraß ne a ma mët, ka ma mët pee hik këh en pee, kee toßtoß hah ee. Eß to töhkak, suk a ma napan to hikta vaman ne poë. Ivëh, keß vavih vah en pa ma meh vöön pa vavaasis a napan pa soe pe Sosoenën.

E Ieesuß To Heß A Havun Teß Me A Pöök A Kiu, Pareß Vanö Raoe

Matiu 10:5-15, me Luk 9:1-6

E Ieesuß vaoe ununun en pa havun me ra poa vamomhë peß, pareß vanö pöpöök raoe pa ma vöön, pareß heß en pee pa tasun peß, marën a veo këh a napan po oraß hat. Pareß soe ke rapoë pan, “Eöm se nat nem teß vaßpeh ta ma meh tah manih pa nö peöm, eöm se nat nem teß ta taëën, me to kove, paröm nat nem teß to meoh ohop. Ivëhkëk, eöm se teß varoe o toknon me a suß peöm. Suk a napan se matop e ne peöm pa taëën me a ma meh ohop.” 10 Eß to soe vamatop avoeß ken pee pan, “Eöm se keh ho pa ta pah iuun, eöm se teß nem nën pa iuun pamëh, keß antoen po poen nöm se këh a vöön pamëh. 11 Ka manih pa ma meh vöön no a napan se keh hikta vaoe a neöm pa ma iuun pee, pare hikta pënton a ma soe peöm. A, këh maß a iuun me a vöön pamëh, paröm susunuh o kusan vëh to teß non pa ma moeeneöm, paröm nö em pa meh vöön, ko nat nem vos amot koe hah maß nën. Eß a soe vanat va pa ö no a napan va pa vöön pamëh to hikta iu pënton ne a soe peöm. Ivëh, ke Sosoenën se vakmis raoe.” 12 Ivëh, ko vamomhë peß nö ee pa vavaasis a napan pan, ee se panih a ma kokoman me a ma taateß hat pee. 13 Pare veo tavus o oraß hat këh a napan, pare hë o vanom manih pa napan varih to haraß ne a ma mët. Kee vih hah ee.

E Jon Tövapupui to Mët En

Matiu 14:1-12, me Luk 3:19-20; 9:7-9

14 A teß sunön vëh e Hëërot to pënton en pa ma tah varih, suk ataeah, a ëhnan e Ieesuß to nö vavah en pa ma ö kurus. A ma paeh teß to soe vamanih pan, “E Jon Tövapupui to sun taneß hah maß po vapeepe. Ivëh, neß to teß suk me non o kikis va pa nok a tah vatoksean.” 15 Ka ma upöm teß soe ee pan, “Eß a teß vanënën soe vëh e Elaëjaß.” Ko upöm sosoe e ne pan, “Eß a teß vanënën soe to teß va non manih pa ma teß vanënën soe vamoaan voh.” 16 E Hëërot to pënton a tah vaßih, pareß soe pan, “E Jon Tövapupui nöß to moes kurus voh eoß pa koßkoneah. Ivëhkëk, kuru neß to toß hah en maß.”

17 E Hëërot koman voh to vanö a ma teß peß, kee öt e Jon, pare nohnoh poë po uris eh, ko vahoß poë pa iuun nohnoh. E Hëërot to nok vamanih, suk eß to me e töveneah, Hëëroteas, e köövo pe kea soneß peß, Filip. 18 Ivëh, ke Jon Tövapupui soe ke voh e Hëërot pan, “Manih pa taateß pa kën sipuura, eën se nat nom me e köövo pe kea pën pa tëëm neß to teß toßtoß avoeß e non.” 19 E Hëëroteas to poet voh, ko heve non e Jon Tövapupui, pareß iu ip vamët e non peß. Ivëhkëk, eß to hikta antoen non. Suk ataeah, e Hëërot to nanaöp e non pa ip vamët e Jon, suk eß to nat e non pe Jon a teß vih, no a taateß peß to totoopin rakah manih pa matan e Sosoenën, pareß vivihan. Ivëh, keß ut vavih e non peß. Ko poen neß to pënton a soe pe Jon, eß to pah kokoman vörep e non, pareß pah haraß vapunis rakah e non. Ivëhkëk, eß to pah iu rakah e non pa pënton a soe peß.

21 Po vasuksuk ne Hëëroteas to taum en pa hanan va pa ip vamët koe e Jon Tövapupui manih pa ö ne Hëërot to kehkeh nok non a taëën apuh, suk o poen ne sinaneah to vahuh voh poan. A ma vu susunön va pa muhin va Galiliß, me ro teß varih to vovoh ne manih pa nap vëvënsun, me o teß varih to kiu ne pa kaman, ee ra ma teß poë varih ne Hëërot to vaoe raoe marën a vaeö me poë pa taëën peß. 22 Ke semon Hëëroteas nö maß, pareß pinoß vamanin en pe Hëërot, me ra ma napan varih to ënëën vaßpeh me ne poë. Ivëh, ke Hëërot soe ke koaß sepeß pamëh pan, “Ataeah nën to iu nom. Eöß se heß eoß pën.” 23 Ke Hëërot soe en pa soe vaman kikis peß manih pe koaß sepeß pamëh pan, “Man rakah non pe Sosoenën, eöß se heß eoß pën pataeah nën to iu nom. Eën se keh iu nom a ö nöß se kök vakëh a muhin nöß to matop noß, paröß heß a oah ta ö, a, eöß se nok va eoß nën.”

24 Ke koaß sepeß pamëh tavus, pareß hi en pe sinaneah pan, “Eöß se hin ataeah manih pe Hëërot?” Ivëh, ke sinaneah Hëëroteas taum poß en pa hanan va pa ö ne se ip vamët koe in e Jon Tövapupui, pareß soe ke semoneah pan, “A, eën se nö hah manuh pe Hëërot, parën soe va in eah manih pan, ‘Eöß to iu noß o kahoß pe Jon Tövapupui neß se heß maß oah.’” 25 Ke koaß sepeß pamëh vëvëhöß hah rakah en manuh pe Hëërot, pareß hin vakis rakah en pan, “Eöß to iu noß a ö nën se heß ohoß a neoß o kahoß pe Jon Tövapupui se pet non pa peret.” 26 Ke Hëërot pënton a soe vaßih ko pah toksean rakah en, pareß teß me e non po tamak. Ivëhkëk, a hikta tah neß se nok, suk ataeah, eß to soe vu ken pe semon Hëëroteas pa soe kikis, o upöm teß susunön neß to vaoe na he pënton i ne pa soe pamëh. Ivëh, neß hikta onöt suk non a kök hah a soe kikis neß to soe ke vu e koaß sepeß. 27 Ka teß sunön pamëh veo ohoß en pa teß vëvënsun peß, keß nö en pa iuun nohnoh, pareß moes kurus en maß po kahoß pe Jon. 28 Eß to teß maß o kahoß pe Jon to pet non pa peret, pareß heß en pe koaß sepeß pamëh, ke koaß sepeß pamëh teß, ko heß en pe sinaneah.

29 Ka ma vamomhë pe Jon Tövapupui pënton a ö ne Jon to mët en, pare nö maß, ko teß ee pa sionin e Jon, ko pe ee peß po vapeepe.

E Ieesuß To Makën A 5,000 Teß

Matiu 14:13-21, me Luk 9:10-17, me Jon 6:1-13

30 A ma aposol pe Ieesuß to hah ee maß, pare tönun vaßpeh hah me ee pe Ieesuß, pare vahutët ke poë a ma kiu me a ma soe nee to vavaasis ne maß a ma napan. 31 A nap peo rakah to nönö kov e ne maß, ko upöm vaahah e ne, ke Ieesuß me a ma vamomhë peß hikta antoen ne a ëën. Ivëh, ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “Ep öm, ka nö ee pa ta ö ne ea se teß varoe no, köm sih vanot, ko ëën ta taëën.” 32 Keße varoe kuru to peah ee po paröß, pare nö ee pa ö no a hikta teß to teß non.

33 Ka ma napan ep i raoe to nönö ne, pare ep inan ohoß ee pee. Ivëh, kee taneß ee maß pa ma vöön, ko vavaveo vovoh, pare tavus momoaan kee pe Ieesuß, me a ma vamomhë peß. 34 E Ieesuß to tatakin këh ko non o paröß, pareß ep a napan peo rakah, ko pah uruan en pee, suk eße to teß va i ne manih po sipsip varih no ahikta teß to matop non rapoë. Ivëh, keß taneo en pa vavaasis raoe pa ma soe pe Sosoenën. 35 A siß ö hat ka muhin poen en, ka ma vamomhë peß nö ee manuh peß, pare soe ke poë pan, “A moeh hikta teß ivëh. 36 Ivëh, ka se ep, ko vanö hah a ma napan varih, kee nö, pare voen ta ma taëën pa ma vöön to teß vatët ne manih, ko ëën.” 37 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “Eöm koman se makën raoe.” Kee hi poë pan, “Eën to iu pöß nom a ö nemöm se nö, ko voen maß ta ma taëën pa ta moniß to onöt va non manih po 200 voaß moniß, ha?” 38 Ke Ieesuß hi rapoë pan, “O tovih muß ne eöm to öt nem? Nö öm ko hi voh na a napan.” Kee nö ko nat maß, pare hah maß ko soe ke poë pan, “O tönim muß me a poa iian.”

39 Ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Eöm se soe ke ra napan, kee ihoß pa ma kum manih pa karas.” 40 Ka napan ihoß nö ee pa ma kum to antoen ne a ma 50 teß, ka ma meh pa ma 100 teß. 41 Ke Ieesuß kon o tönim muß me a poa iian, pareß ta peah na kin, ko soe vavihvih ken na pe Sosoenën. Eß to kökök a ma muß, pareß heß a ma vamomhë peß, pan ee se ki vakëkëh ke ra napan. Ka poa iian me neß to kök, pareß nok pet va en nën. 42 Ka napan kurus ëën, ko mahun vahik rakah ee. 43 Ko vamomhë pe Ieesuß ununun o havun me o pöök kove pa ma ö muß me a ma ö iian varih no a napan to ëën këh. 44 A napan varih to ëën a taëën pamëh to onöt voh ne o 5,000 teß oeteß.

E Ieesuß To Tet Maß Pa Tonun A Tonon Va Galiliß

Matiu 14:22-33, me Jon 6:16-21

45 Ke Ieesuß vëvëhöß vapeah en pa ma vamomhë peß manih po paröß, kee vovoh pahan këh ee peß manuh pa pap tonon va Bëtsaëtaß. E Ieesuß koman se vanö hah a ma napan manuh pa ma vöön pee. 46 E Ieesuß to vanö vahik en pa ma napan, pareß peah en manuh pa tope pa hin nën. 47 Pa matanpoen rakah no o paröß to atan non manih pa tonon, ke Ieesuß teß varoe e non maß pehen manuh sinten a tonon. 48 Ke Ieesuß ep in a ma vamomhë peß to me ohoaß o paröß, suk a tuvuh to ipip koe ke non maß nën. Pa pöstakah rakah topnin a 3 me 6 kirök, ne Ieesuß to nö maß manih pee. Eß to tet maß a tonon, ka siß ö hat keß oah en pee. 49 A ma vamomhë peß to ep i na poë to tetet nö non maß a tonon, pare pah tötö suntan e ne, suk eße to koman ne pan e Ieesuß a oraß. 50 Ee kurus rakah to ep in poë pare pah rikrik e ne po naöp. Ivëhkëk, e Ieesuß to vaato vëvëhöß me en pee, pareß soe ke raoe pan, “Teß vaes nem, ko koe a naöp, eöß akuk kuru.” 51 Ke Ieesuß peah en po paröß ko teß me e non pee, ka tuvuh hik en. Ka ma vamomhë peß pah töhkak ee, suk ataeah, ee to ep in a tuvuh to hik en me a ö nee to meß avoeß e ne pa nat vamaaka a ö ne Ieesuß to makën a napan po tönim muß me a poa iian. Suk, a ma kokoman pee to teß nun avoeß voh e ne.

E Ieesuß To Vaatoß Hah A Ma Napan To Haraß Ne A Ma Mët Manih Gënesaret

Matiu 14:34-36

53 Ee to pahan ee pa tonon va Galiliß, pare takin ee pa muhin va Gënesaret, pare noh töön ee po paröß. 54 Ee to këkëh tavus ko ne maß o paröß, ka napan inan vëvëhöß rakah ee pe Ieesuß. 55 Ka napan va pa ma vöön kurus vëvëhöß ee maß pa pënton e Ieesuß, ko upöm teß teßteß ee maß po teß varih to koroh ne pa ma tevan to haraß ne a ma mët. Ka manih pa ma ö kurus ne Ieesuß to vos manih pa ma vöön apaßpuh, ka napan teßteß ne maß o teß varih to haraß ne a ma mët manuh pa ö totoaan, pare hinhin vakis ne poë pan a napan varih to haraß ne a ma mët se hariun ro o ohop peß. Ka napan kurus varih to haraß ne a ma vu mët to hariun ro ohop peß, pare toß vahik rakah ee.

Copyright information for `TPZ