aAis 29:13
bEks 20:12; Lo 5:16
cEks 21:17

Mark 7

A Taateß Pe Sosoenën To Teß Oah E Non Pa Taateß Va Pa Kën Sipun

Matiu 15:1-9

Ka ma upöm Parësiß, me ro teß vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to taneß maß Jerusalëm, pare nö, ko tönun töön ee pe Ieesuß marën a vahutët me poë. O Parësiß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës to ep a ma vamomhë pe Ieesuß to ënëën ne a taëën pee, a ma koreere he kukusan. Suk ataeah, eße to hikta pupui momoaan a ma koreere vamanih pa ö no a taateß pa kën sipun to soe va non. O Parësiß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, se keh hikta pupui momoaan a ma koreere, eße hikta antoen ne a ëën. Me ee se keh hah taneß maß manuh po toaan, pare keh hikta pupui momoaan a ma tah varih, nee to teß taneß maß manuh po toaan, ee hikta onöt ne a ëën a ma tah poë varih. Ee me to vavatet ne sih, a ma upöm taateß to parin a peo, nee to kon taneß voh maß manuh pa kën sipuiire. Eße to pupui ne sih o kap, sospen, me ro peret, me a ma tah vavahoß taëën. Ivëh, ko Parësiß me o teß vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, to hi ee pe Ieesuß pan, “Eß teß vah va non nih, ko vamomhë pën hikta vavatet ne a taateß no a kën sipun to heß voh a ra? Eße to ënëën me e ne pa ma koreere to kukusan.” Ke Ieesuß piun va in a soe pee manih pan, “A teß vanënën soe vëh e Aisaëaß to nat voh e non peöm o teß teßteß vapoßkan, eß to vanënën vavoh in a soe to taneß non maß pe Sosoenën, to soe va non manih pan,

“A napan varih to kë varoe ne sih a ëhnan neoß po rivon,
ivëhkëk, manih pa ma kupu pee,
ee to teß varo rakah këh e ne peöß.
Eße to vavaasis varoe ne sih a taateß po teß va po oeh vëh,
pare pikpiuk ne sih pan,
‘Ivaßih a taateß pe Sosoenën.’
Pare vasunön e ne sih peöß po rivon varoe.” a 
Eöm to heß tonun voh em pa taateß vih pe Sosoenën, paröm vaman varoe ko nem a ma vavaasis po teß.”

Ke Ieesuß soe pet en pan, “Eöm to nat vavih rakah e nem pa taateß pënton varo a taateß pe Sosoenën. Ivëh, nöm to öt vakis suk nem o vavaasis koman peöm. 10 E Mosës to kon taneß voh a soe manuh pe Sosoenën, pareß soe pan,

“Ta e tamömah, pen e sinömah. b 
Keteh se keh veveot e tamaneah pen e sinaneah, ea se ip vamët ee peß.” c 
11 Ivëhkëk, eöm to vavaasis nem pan, ta pah teß se keh soe ke tamaneah pen e sinaneah pan, eß to teß me e non a tah marën a vaßaus raoe pon, ivëhkëk eß to hikta heß raoe, suk eß se heß na e Sosoenën a tah pamëh. 12 A, a teß pamëh to vamanman hah non e sinaneah pen e tamaneah, suk a ö neß to piuk raoe, pan eß se vaßaus raoe pon. 13 Ivëh, nöm vavatet suk nem sih a taateß nöm to kon taneß voh maß manuh pa kën sipuneöm, paröm vövöknah e nem sih pa soe pe Sosoenën. Me a ma meh taateß to teß ne nöm to nonok nem sih.”

A Tah To Mimiröß Non Sih A Teß

Matiu 15:10-20

14 Ke Ieesuß vaoe en na pa napan, kee nö maß, ko tönun ee manih peß, keß soe ke rapoë pan, “Eöm kurus se pënton a soe peöß, paröm kokoman vavih. 15 Ahik ta taëën se taneß manih mahën, pareß vapö a apen a teß. Ahik. A tah varoe to taneß maß po kokoman pa teß, ivëh, to vapö non a apen a teß. A ma tah to teß ne manih pa koman a teß, keß vavatvus non pa rivoneah, ee a ma tah poë varih to vapö e ne pa apen a teß. 17 E Ieesuß to këh en maß pa napan mahën, pareß ho en koman iuun, ka ma vamomhë peß hi ee peß pa pusun in a soe vapipinoß pamëh. 18 Ke Ieesuß hi varuß en pee pan, “Eöm me to hikta nat rakah ko nem, ha? A ma tah kurus varih to teß ne manih mahën se keh hop manih pa koman a teß, ee hikta onöt ne a vapö a apen a teß manih po epep pe Sosoenën. 19 Suk ataeah, eß to hikta teß hop non manih po kokoman peß, eß to nö varoe en manuh po kokea peß. Keß pepeak vi en peß.” Manih pa soe vaßih ne Ieesuß to sosoe non pan, a ma taëën kurus to vih e ne pa ëën manih po epep pe Sosoenën. 20 E Ieesuß to vatom pet en na pa soe peß, pareß soe vamanih pan, “A tah no a teß to koman non, pareß soe tavus taneß manih po kokoman peß. Eß kuru a tah pamëh to mimiröß non sih a apen a teß. 21 A ma tah to tavus taneß maß manih po kokoman pa teß, to rëh e ne peß manih po kokoman hat, ka ma taateß poë varih, ivarih, taateß rëhrëh, taateß manin, taateß va pa ip vamët a meh teß. 22 Taateß va pa miröß o vaen, taateß puhioß, taateß piuk, taateß peat, taateß möhmöh, soe vahat e Sosoenën, taateß vatösoe, me a taateß papön. 23 A ma taateß kurus varih to teß ne sih manih po kokoman pa teß. Pare tatavus ke ne maß sih manih pa rivoneah, eße to vapö e ne pa apen a teß manih po epep pe Sosoenën.”

E Köövo Va Fonisiaß To Vaman E Ieesuß

Matiu 15:21-28

24 E Ieesuß to këh maß a muhin va Galiliß, pareß nö en manuh pa ma vöön to teß ne pa muhin va Taëaß me Saëdon. E Ieesuß to ho en iuun, pareß hikta iu non a ö no ta pah teß se nat in poan to teß non nën. Ivëhkëk, a napan to nat e ne pe Ieesuß to teß e non nën. 25 Ka pah köövo no a oraß hat to teß non sih manih pe semoneah, to pënton a soe va pe Ieesuß to teß non nën, pareß vëvëhöß rakah en maß manih peß, pareß vuß vatët en manih pa moneah. 26 E köövo pamëh to hikta teß non pan e köövo va Israël. E sinaneah to vahuh voh poan manih pa siß ö muhin va Fonisiaß, a siß ö muhin pamëh to teß non koman a muhin va Siriaß. Eß to hin vakis rakah en pan e Ieesuß se veo tavus këh e semoneah pa oraß hat pamëh. 27 Ivëh, ke Ieesuß piun e köövo pamëh, pareß soe vapipinoß va in poan manih pan, “Eß to hikta vih non pa kon a taëën po koaß, ko heß ro këh.” E Ieesuß to soe vamanih, suk o Jiuß to koman ne pan o upöm teß to teß va e ne manih po këh.

28 Ivëh, ke köövo pamëh nat en pa pusun a soe vapipinoß pe Ieesuß ko vaman en, pareß nat en peß to hikta teß non pan eß a mu Jiuß. Ivëhkëk, eß to nat e non pe Ieesuß se vaßaus en peß. Ivëh, keß soe vapipinoß varuß ke Ieesuß pareß soe pan, “Apuh, a soe pën to paraß man. Ivëhkëk, o këh varih to teß ne paan a pok ënëën se ëën ee po kukuvun taëën, ëën këh po koaß to taru maß paan a pok ënëën.”

29 Ke Ieesuß soe va in e köövo pamëh manih pan, “Eën to vataare eom peöß po vaman pën, ivëh, kën se nö hah eom na manuh vöön me o vaeö, a oraß hat to këh tavus vur en pe semomah.” 30 Eß to vos hah en manuh vöön, pareß ep en pe semoneah to koroh vatotomin e non tevan, pareß nat en pa oraß hat to këh tavus vur en peß, keß vih hah en.

E Ieesuß To Vatoß Hah A Teß Papön Tenan

31 E Ieesuß to taneß hah en maß manuh pa muhin va Taëaß me Saëdon, ko koe ken Dekapolis, pareß kunah en pa tonon va Galiliß. 32 Ka napan teß ke maß peß pa pah teß papön tenan, pareß toto vövößpë. Ee to hin vakis rakah e pe Ieesuß pan, eß se vahoß a koreneah manih pa teß pamëh. 33 Ee Ieesuß to me vakoaan ke këh en pe pa teß pamëh, pareß pöök a poa tenaneah pa poa kumis koreneah, pareß teo a ma kumis koreneah ko pöök en pa meaneah. 34 Ivëh, ke Ieesuß ta peah en na manuh kin, pareß pah vavuriah suntan rakah en, suk o kokoman peß to puh rakah en po tamak, keß soe pan, “Ëpapëta.” A soe pamëh to soe va non manih pan, “Takap ah.” 35 Ka varuß rakah vakomanih no a tenaneah to maaka en, keß pënton vavih rakah en, ka tah vëh to sunpip non sih a meaneah ro en. Keß taneo en pa vaato vavih hah. 36 Ke Ieesuß vuhvuh vakis rakah en pa napan, pan ee se nat ne vatvus a tah vaßih manih pa tah meh teß. Eß to vuhvuh raoe, ivëhkëk, ee to söë rakah ee, ko vatvus ee pa tah pamëh. 37 Ka napan varih to pënton a tah vaßih ne Ieesuß to nok pah töhkak vahat ee, pare soe ee pan, “Vahvanih ke Ieesuß nok vavavih hah a ma teß varih? Eß to nok vavavih hah o teß papön, kee tëtënan vavih hah ee pa to, me o teß pos rivoe, kee vavaato hah ee!”

Copyright information for `TPZ