Mark 8

E Ieesuß To Makën A 4,000 Teß

Matiu 15:32-39

Manih po poen pamëh no a napan to tönun ha kov e maß, ka manih po poen pamëh nee to hikta teß me ne ta taëën, ke Ieesuß vaoe ununun a ma vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Eöß to uruan rakah e noß pa napan varih. Suk ataeah, eße to teß vaßpeh me a neoß po kukön poen, ka varuß rakah vakomanih no ahikta taëën to teß non, na se makën raoe. Ivëh, köß se keh vanö maë hah eoß pee manuh pa ma vöön pee, eöß he hikta makën raoe, eße se tötöspan rakah ee po maë manih pa ö nee to nönö hah ne, suk ataeah, a ma upöm pee to taneß varo voh ee maß.” Ka ma vamomhë peß piun poë pare soe pan, “Manih pa moeh upin vëh na se kon taneß maß a taëën nih, to antoen non a ö na se makën a nap peo varih?” Ke Ieesuß piun a soe pee, pareß soe pan, “O tovih muß ne eöm to teß me nem?” Kee soe ke poë pan, “O tönim me ro pöök muß ro.”

Ke Ieesuß soe ke ra napan, kee ihoß ee po oeh, keß kon o tönim me ro pöök muß poë varih, pareß soe vavihvih ke na e Sosoenën, pareß kökök en pa ma muß, pareß ki vakëkëh ken pa ma vamomhë peß, kee makën poß ee pa napan. Ee to teß me ee maß pa ma siß iian sosoneß, ke Ieesuß tapui raoe, pareß soe vavih ke na e Sosoenën, pareß soe ke ra ma vamomhë peß, kee ki ke ra napan kurus a ma soneß iian poë varih. Kee ëën ee, pare mahun vahik rakah ee, a napan to peo onöt ne a 4,000 teß. A napan to ëën vahik ee, ko vamomhë peß ununun o tönim me o pöök kove manih pa ma ö taëën nee to ëën këh.

Ke Ieesuß vanö hah en pee pa ma vöön pee.
10 Ka varuß vakomanih ne Ieesuß to peah hah en manuh po paröß, me ra ma vamomhë peß, kee nö ee manuh pa muhin va Dalmanuta.

Ee To Soe Ke Ieesuß A Ö Neß Se Nok Ta Tah Vatoksean

Matiu 16:1-4

11 Ko Parësiß nö ee maß manih pe Ieesuß, pare taneo ee pa vaato vasukaß me poë. Pare kehkeh punöß ne poë, ko hi ee peß pan, eß se nok a tah vatoksean va pa vöön va kin to vataare non, pan e Sosoenën to soe vaonöt ke non peß pa nok a kiu pamëh. 12 Eß to haraß rakah en pa punis manih pa tuvuh peß, pareß soe en pan, “Vahvanih ka napan va kuru iu ep ne a tah vatoksean? Eöß to soe vaman rakah keoß peöm. Eöß to hikta onöt rakah noß a nok hah ka neöm to meoh tah vatoksean.” 13 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to këh ee pa napan, pare peah ee po paröß, ko taneo ee pa pahan hah pa pap tonon vöh, pa tonon va Galiliß.

A Taateß Hat Po Parësiß Ke Hëërot

Matiu 16:5-12

14 Ko vamomhë peß vanun ee pa teß maß ta ma taëën, ee to teß varoe me ne a siß pah ö taëën to pet non po paröß. 15 Ke Ieesuß vakömköm va i raoe manih pa soe vapipinoß peß pan, “Ut vavih nem, paröm matop vavih nem pa taateß hat po Parësiß me a taateß hat pe Hëërot. Ee tomeß vamahun a neöm pa ma piuk pee vamanih po is na to hovën a praoaß. Eöm se nat nem kon a taateß piuk pee.” 16 Ko vamomhë peß taneo ee pa vaiihi koman pan, “Eß to sosoe poß va non manih pan ea to hikta teß maß ta taëën.” Ivëhkëk, ee to hikta nat vamaaka ne pa pusun in a soe vëh ne Ieesuß to sosoe suk non. 17 Ke Ieesuß nat en pataeah nee to vaiihi suk ne, ivëh, keß hi en pee pan, “Eöm vaiihi suk nem ataeah, ea hikta teß vu maß ta taëën ëh? Eöm hikta maaka avoeß nem eh? A ma kupu peöm vösvös öh?” E Ieesuß to soe va nën, suk ee to anoe voh ee pa taëën vëh ne Ieesuß to makën voh o 4,000 teß. 18 E Ieesuß to ihi avoeß e non pee, pareß soe pan, “Eöm to teß me e nem pa matëëneöm, paröm hikta ep nem ta tah, ha? Me eöm to teß me e nem pa tenëneöm, paröm hikta pënton nem, ha? 19 Vahvapoßnih po 5,000 teß varih nöß to makën voh raoe po tönim muß? O tovih kove va pa ma ö taëën ëën këh to oah voh, nöm to ununun hah?” Ko vamomhë peß piun poë, pare soe pan, “O havun me ro pöök.” 20 Ke Ieesuß hi hahah kov en pee pan, “Eöß kökök voh o tönim me ro pöök muß, paröß makën o 4,000 teß, köm ununun hah o tovih kove va pa ma ö taëën ëën këh varih to oah ne?” Ko vamomhë peß piun va in poë manih pan, “O tönim me ro pöök kove.” 21 Ke Ieesuß hi raoe pan, “Eöm hikta ep inan avoeß nem eh?”

E Ieesuß To Vatoß A Teß Kehoß Va Bëtsaëtaß

22 E Ieesuß me a ma vamomhë peß to nö, pare vos ee manuh Bëtsaëtaß, ka napan teß ee maß pa teß kehoß manih pe Ieesuß. Pare hin vakis ee peß, pan eß se vaket poan, keß toß hah. 23 E Ieesuß to öt a koreneah, pareß kees këh en peß pa vöön, pareß teo pip a mataneah, ko hi poan pan, “Eën onöt e nom pa ep eh?” 24 Ka teß pamëh ta peah maß, pareß soe en, “A, eöß to ep e noß pa napan, ivëhkëk, eße to matan ke ne pan, a naon to nönö vah ne.” 25 Ke Ieesuß vaket hahah kov en manih pa mataneah, keß kap vaßpuh en pa mataneah, pareß ep vamaaka hah en pa moeh tah kurus. 26 Ke Ieesuß vanö hah en peß manuh iuun peß, pareß vuhvuh poan, pan eß se nat non vos manuh pa vöön apuh.

E Pitaß To Soe Tavus E Ieesuß E Kristo

Matiu 16:13-20, me Luk 9:18-21

27 E Ieesuß me a ma vamomhë peß to këh e maß pa vöön va Bëtsaëtaß pare nö ee manuh pa ma siß vöön to teß vatët ne pa vöön apuh va Sisariaß Filipaë. Manih po poen nee to nönö ne, ke Ieesuß hi rapoë pan, “A ma napan popokaß a no neoß, eteh?” 28 Kee soe ee pan, “E Jon Tövapupui, ka ma upöm popokaß a nom oah e Elaëjaß, keß, eën a pah teß va pa nap vanënën soe to toß hah maß.” 29 Keß hi pet en pee pan, “Ke eöm koman poß, eöm popokaß poß a nem neoß, eteh?” Ke Pitaß piun poan, pareß soe pan, “Eën e Kristo.” 30 Ke Ieesuß vuhvuh vakis raoe pan, ee se nat ne soe ke ta meh teß. “Eöß a teß ne Sosoenën to vateß voh.”

E Ieesuß To Sosoe Suk Non O Kamis Me A Mët Peß

Matiu 16:21-28, me Luk 9:22-27

31 E Ieesuß to taneo en pa vavaasis a ma vamomhë peß pareß soe pan, “Eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se kon o kamis apuh rakah manih pa koreera nap susunön po Jiuß, me ro teß susunön ësës heß, me ro teß vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. pare ip vamët ee peöß, ko vakön poen nöß se sun taneß hah eoß manih po vapeepe.” 32 Eß to soe a soe vaßih, keß maaka rakah ke non pee. Ivëh, ke Pitaß me ke poan, pareß siröß en peß pan, “Eën se nat nom sosoe va nom manih.” 33 Ke Ieesuß tarih, pareß kukuteß o vamomhë peß, pareß siröß e Pitaß, ko soe pan, “Susun po oraß hat, këh a na neoß ah! A soe pën to hikta teß non pan a soe pe Sosoenën, ahik, a soe pën, eß a soe pa teß.” 34 E Ieesuß to vaoe ununun en na pa napan me ra ma vamomhë peß kee tönun vatët rakah ee maß manih pa havineah. Keß soe ke rapoë pan, “Ta pah teß se iu vatet a no neoß, eß se vöknah o iu koman peß, pareß teß a kuruse peß, pareß teß o kamis ko vatet a maß neoß. 35 Ta pah teß se keh matop tamoaan non o toßtoß peß, pareß hikta vatet a neoß, o toßtoß peß se ro amot en. Ka ta pah teß se keh koman a no neoß, pareß mët suk a neoß, me a Soe Vih peöß, a, amot eß se kon en po toßtoß tamoaan. 36 Ta pah teß se keh kon en pa ma tah kurus va po oeh vëh, pareß vanun en po toßtoß tamoaan peß, a ma tah poë varih se poß vaßaus vah va in o toßtoß peß nih? Ahik rakah! 37 Ahik ta pah tah no a teß to onöt non a voen hah o toßtoß peß. 38 A napan va kuru to heß tonun ne pe Sosoenën, ko nonok e ne pa ma taateß hat. Ta pah teß se keh haraß vapoet a no neoß, me o vavaasis peöß, a, eöß me e Koaß Teß Pa Napan Kurus se haraß vapoet e noß peß po poen ne eöß se nö vaßpeh me maß o ankeroß vivihan pe Sosoenën, me o maaka pe Tamön.”

Copyright information for `TPZ