Mark 9

Ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a ma pah teß to sun ne manih kuru, se meß avoeß e ne pa mët, ee heh ep ee pa Matop Vih pe Sosoenën se tavus me maß o kikis.”

A Sionin E Ieesuß To Tarih Kakaare

Matiu 17:1-13, me Luk 9:28-36

O tönim me o pöh poen to oah ee, ke Ieesuß me e Pitaß, me ra poa tom kea e Jëmis pen Jon. Ee varoe to peah pa tope a pah va kin. Ee varoe kuru to teß vaßpeh me ne e Ieesuß, ka sionin e Ieesuß tarih, ko matan ke en. Ko ohop peß kakaare oah rakah en pa ö no a teß va po oeh to pupui o rara peß, keß teß va non. Ke Elaëjaß, pen e Mosës tavus ee maß, pare vavaato me e ne pe Ieesuß. Ke Pitaß soe ke Ieesuß pan, “Eeh, Apuh, eß to vih rakah e non pea to teß no manih kuru, vaonöt ka möm ah, kemöm u a kukön tanu manih. A teß pën, ka teß pe Mosës, me a teß pe Elaëjaß.” E Pitaß me a meh poa vamomhë peß to pah naöp vörep ee, ivëh, ke Pitaß toksean en, pareß hikta maaka vavih vi non pa soe neß to soe. Ka unöh pöm en pee, ka to taneß maß manih pa koman a unöh to soe va non manih pan, “Eß ivaßih e Koaß peöß, ne eöß to iu oah vi noß eah sih, ivëh, köm sih pënton vavih a soe peß.” Ka varuß rakah vakomanih nee to vaveves vah ko ne, pare hikta ep hah ne ta meh teß. E Ieesuß varoe a paeh to teß vaßpeh me non raoe. Ee to këh kunah hah ee maß pa tope pamëh, ke Ieesuß vuhvuh raoe, ko soe ke rapoë pan, “A tah vaßih nöm to ep vu maß manuh pa tope, ne eöm se nat nem soe tavus ke ta meh teß, eß se teß non, ko onöt rakah po poen ne eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se toß hah maß.” 10 Ee to koaan vakis rakah e ne pa ma soe ne Ieesuß to soe ke raoe pa ma kokoman pee. Ivëhkëk, manih koman pee, nee to vaiihi koman hah a ne pan, “A toß hah maß, soe non ataeah?” 11 Ke Pitaß, ke Jëmis pen kea peß Jon hi ee pe Ieesuß pan, “Suk ataeah ko teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës sosoe ne pan e Elaëjaß se vovoh maß?” 12 E Ieesuß to piun raoe, pareß sosoe suk non e Jon Tövapupui, ko soe ke rapoë pan, “A soe pee a man, e Elaëjaß to vovoh voh en maß, pareß vatotoopin vahik voh en pa ma moeh tah kurus. Eß teß vah va poß non nih ko Puk Vapenpen soe va non manih pan, eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus to se teß o kamis, kee heß tonun a neoß, pare miröß a neoß, ko ip vamët ee peöß? 13 Ivëh, köß se soe keoß peöm pan, a teß vëh no a napan to koman voh ne pan e Elaëjaß, eß to nö voh en maß. Ivëhkëk, a ma napan to vatet voh ee pa ma iu pee, pare nok a ma taateß hat manih peß, keß tavus va en manih pa ö no Puk Vapenpen to soe va non.”

E Ieesuß To Vatoß Hah E Koaß Oeteß No A Oraß Hat To Teß Non Peß

Matiu 17:14-21, me Luk 9:37-43

14 Ke Ieesuß me a kukön vamomhë tavus vatönun hah me ee maß po upöm pee, pare ep i ra napan peo rakah to tönun maß. O teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës to vavaato vasukaß me ne a ma vamomhë pe Ieesuß. 15 A napan to ep in e Ieesuß to nö maß, pare pah töhkak vahat ee, pare nö vëhöß ee manuh pe Ieesuß pare vaöt koren me ee peß. 16 Ke Ieesuß hi en pa ma vamomhë peß pan, “Ataeah ne eöm to vavaato vasukaß suk me nem o teß vavaasis poë varih?” 17 Ka pah teß to teß non topnin a napan poë varih piun maß a soe pe Ieesuß, pareß soe maß pan, “Apuh, eöß to me vu maß e koaß oeteß peöß manih pa ma vamomhë pën, pan ee se veo këh poë pa oraß hat to teß non manih peß, keß hikta toto non. 18 A ma poen kurus rakah no a oraß hat sih öt sih poan ko vi en peß manih po oeh. Ko poe kakaare tatavus ke non maß manih pa rivoneah, keß vakuskus rivon e non. Ke eöß hin vu a ma vamomhë pën, pan ee se veo tavus a oraß hat pamëh, ivëhkëk, ee hikta onöt ne a veo poë.” 19 Ke Ieesuß soe ke ra vamomhë peß pan, “Eöm varih to hikta vaman avoeß rakah nem e Sosoenën se vatoß en po teß, O tovih poen ne eöß se teß vaßpeh tamoaan me a noß neöm? A tovih poen ne eöß se teß a ma punis peöm? Me maß öm e koaß manih peöß.” 20 Kee me ee maß pe koaß pamëh manih pe Ieesuß, ka oraß hat pamëh ep in e Ieesuß, pareß pah kö suntan en pe koaß, ke koaß vuß en po oeh ko vakuku vah e non, ko poe tavus ke maß manih pa rivoneah. 21 Ke Ieesuß hi en pe tamaneah pan, “E koaß haraß varë vi voh en pa mët vëh ëh?” Ke tamaneah piun va en manih pan, “Eß to taneo rakah voh en pa ö neß to teß non a koaß. 22 A ma tamoaan rakah no a oraß hat pamëh to kehkeh ip vamët e non sih peß. Eß to viivi non sih poan po suraß me manih koman ruen. Ivëhkëk, eën se nom onöt nom a vatoß hah e koaß peöß, kën ururuan a möm, parën vaßaus eom pemöm.” 23 Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Eën se koe a soe vamanih pan, ‘Eën se nom onöt nom.’ Suk ataeah, eöß to onöt rakah e noß pa nok va nën po teß varih to vaman a non neoß sih.” 24 Ivëhkëk, e taman e koaß pamëh to hin vakis en maß pan, “Eöß to vaman e noß pën. Ivëhkëk, o vaman peöß hikta teß apuh non, sën vaßaus a neoß ko vaman peöß sih apuh.” 25 E Ieesuß to ep a napan to vavahuk nö e ne maß manih pee, ivëh, keß siröß a oraß hat pamëh to teß non sih pe koaß, pareß soe pan, “Papön, eöß to taß a nös oah, këh tavus maß e koaß manem, parën nat nom hah hop manih peß.” 26 Ka oraß hat pamëh kokoeß, pareß vi en na pe koaß manuh po oeh, ko këh tavus en pe koaß, ke koaß koroh ke non pan eß to mët en. Ka nap peo soe e pan, “Eß to mët en.” 27 Ivëh, ke Ieesuß öt pa koreneah ko kë vasun poan, keß sun en pareß toß hah en. 28 Vasuksuk poß ne Ieesuß to nö en manuh iuun, pareß teß aven e non, ka ma vamomhë varoe peß hi ee peß pan, “Emöm hikta onöt suk nem a veo tavus a oraß hat pamëh ataeah?” 29 Ke Ieesuß piun raoe, pareß soe pan, “A hin varoe kuru to onöt non a veo tavus o vu oraß hat to teß va ne manih. Ahikta meh tah to onöt non.”

E Ieesuß To Vapöök Soe A Ö Neß Se Mët, Pareß Sun Hah En

Matiu 17:22-23, me Luk 9:43-45

30 Ke Ieesuß me ra ma vamomhë peß këh ee pa vöön vëh neß to vatoß hah e koaß pamëh, pare teß ne topnin a muhin va Galiliß. Ke Ieesuß rës rakah e non pa ta pah teß se nat a ö neß to teß non. 31 Suk ataeah, eß to vavaasis non a ma vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus no a teß se vikuh en peöß manih pa koreera nap hat, kee sih ip vamët e peöß, ka kukön poen sih oah, köß toß hah, ko sun hah eoß.” 32 Ivëhkëk, a ma vamomhë peß to hikta maaka i ne a pusun in a soe pamëh, ivëh, kee nanaöp e ne pa hi poë.

A Teß Vëh To Teß Me Non A Tasun Apuh Oah

Matiu 18:1-5, me Luk 9:46-48

33 Kee vos hah ee manuh Kapaneam, pare ho e manuh iuun, ke Ieesuß hi en pa ma vamomhë peß pan, “Ataeah nöm to vavaasoe vasukaß suk nö vu nem maß manuh hanan?” 34 Ivëhkëk, ee to hikta piun a hi pe Ieesuß, suk ataeah, ee to poet suk a ö nee to vavaato vasukaß nö vu ne maß manuh hanan suk eteh se teß non a tasun apuh oah manih pee. 35 Ivëh, ke Ieesuß ihoß en, pareß vaoe en na pa ma vamomhë peß, pareß soe ke raoe pan, “Ta pah teß se keh iu non a tasun apuh oah manih pa matan e Sosoenën, eß a teß pamëh se vöknah hah ea, pareß kikiu va non manih pa teß to kiu akuk non pa napan.” 36 Ke Ieesuß vaoe na a siß koaß soneß, pareß vasun poan manih pa topnin in a ma vamomhë peß, pareß vaket non peß, ko soe ke raoe pan, “A teß vëh to koman non a ëhnaneoß, pareß kamöß non e koaß soneß to teß va non manih pe siß koaß vaßih, eß kuru to kamöß me e non peöß. Ka teß to kamöß a non neoß, eß to hikta kamöß varoe a non neoß, eß to kamöß me e non pe Tamön vëh to vanö voh a maß neoß.”

A Teß To Hikta Vakihat Me A Rora Eß A Teß Pea

Luk 9:49-50

38 Ke Jon soe ken pe Ieesuß pan, “Apuh, emöm to ep in a pah teß to veveo tavus non sih o oraß hat këh o teß manih pa ëhnöömah. Ivëh, kemöm soepip em peß, suk eß to hikta teß non po kum pea.” 39 Ivëhkëk, e Ieesuß to soe ke raoe pan, “Eöm se nat nem soepip in eah, eß se nonok e non pa tah vatoksean manih pa ëhnaneoß, me o kikis peöß. Suk ataeah, eß to hikta sosoe vahat non a ëhnaneoß. 40 A teß to hikta hat ka rora sih, eß kuru a teß pea. 41 Pënton vavih nem pa soe vaßih, se röß soe ka neöm, eteh se keh ep ka neöm, pareß heß a neöm a ruen kaak, suk eöm to vatös me a non neoß, e Kristo. A teß pamëh ne Sosoenën se heß en peß po voen vëh to hikta onöt non ahik.”

A Taateß Hat To Mimiröß Non Sih O Vaman Pa Teß

Matiu 18:6-9, me Luk 17:1-2

42 “Ivëhkëk, ta pah teß se keh koman non pan, eß se rëh ke o vaman pa ta siß pah koaß soneß, keß kuß manih pa taateß hat, eß to vih rakah non pa vahan a vös topoan manih pa koßkoneah, ko varokoß eah tahiß. 43 Ivëh, ka koreomah se keh vakuß a oah manih pa taateß hat, moes kurus eah! Eß to vih oah non pa ö nën se teß ro me nom ö pöh koren, kën sih kon o toßtoß tamoaan. Peß to hat non pa ö nën to teß me nom o pöök koren, ee se rëh ke pën pa hat, kee vi ee na pën manuh po suraß ësës tamoaan. Manuh pa vöön pamëh no ves sosoneß to hikta onöt ne a mët, ka suraß pamëh to hikta mumuteß non sih. 45 Ka momah se keh vakuß a oah manih pa taateß hat, moes kurus eah! Eß to vih oah non pa ö nën se teß me nom o pöh mon ro, kën sih kon o toßtoß tamoaan. Peß to hat non pa ö nën to teß me nom o pöök mon, ee se rëh ke pën pa hat, kee vi ee na pën manuh po suraß ësës tamoaan. 47 Ka matömah se keh vakuß a oah manih pa taateß hat, të kon eah, ko vi na! Eß to vih non pa ö nën se teß me nom o pöh matan varoe, kën sih teß hop nom manih pa Matop pe Sosoenën. Eß to hat non pa ö nën se teß me nom o pöök tök matan, kee rëh ke pën pa hat, kee vi ee na pën manuh po suraß ësës tamoaan. 49 Eöm se teß a ma punis, paröm sun vakis ko vaman e Sosoenën, köm sih tavus o teß totoopin manih pa matan e Sosoenën, vamanih pa gol ne to ës po suraß keß kakaare hah, pareß voon en. 50 Me eöm to teß va e nem manih pa sö tetehean, nee to sö a taëën keß ninin vih. Ivëhkëk, o tetehean va pa sö pamëh se keh hikta teß non, eß se vaninin vih vah va in taëën pamëh nih? Eöm se teß rakah vako nem manih pa sö tetehean, a ma kokoman peöm se teß vatö ne, köm vakamöß me ra ma upöm peöm.”

Copyright information for `TPZ