Matthew 14

E Hëërot To Ip Vamët E Jon Tövapupui

Mak 6:14-29, me Luk 3:19-20; 9:7-9

Manih po poen pamëh ne Ieesuß to teß avoeß e non manih Nasarët, e Hëërot he sunön non manih pa muhin va Galiliß. Eß to pënton a ma vahutët va pe Ieesuß, pareß soe ke ra nap kiu peß pan, “E Jon kës kovëh to pupui non sih a napan pa ruen to sun taneß hah maß po vapeepe? Ivëh, neß to teß suk me non o kikis va pa nok a ma tah vatoksean.”

Moaan voh ne Hëërot to öt e Jon, pareß nohnoh poan po uris eh. Ko vahoß poan pa iuun nohnoh, suk e Hëëroteas e köövo pe kea soneß peß, Filip. E Jon to soe ke Hëërot pan, “Manih pa taateß pa kën sipuura, eß to hat rakah e non pa ö nën to he e köövo pe kea pën Filip, parën me.” E Hëërot to pënton a soe pe Jon, pareß kehkeh ip vamët e non peß, ivëhkëk eß to nanaöp non a napan, suk ee to vaman e ne e Jon a teß vanënën soe.

Manih po poen ne sinan e Hëërot to vahuh voh poan, ne Hëërot to nok a taëën va po poen pamëh, pareß vaoe na o upöm teß susunön kee nö maß pa vaeö me poë. Ke semon Hëëroteas pinoß vamanin rakah en pe Hëërot. E Hëërot to vaeö suntan rakah, pareß soe ke semon Hëëroteas a soe kikis neß to hikta onöt non a kök hah. Eß to soe pan, “E semon Hëëroteas se keh iu non tataeah, eöß se heß eoß peß.” Ke Hëëroteas soe ken pe semoneah pataeah neß se nö, pareß hin manih pe Hëërot. E semon Hëëroteas to nö pareß soe ke Hëërot pan, “Heß a neoß o kahoß pe Jon Tövapupui se pet non pa peret.”

E Hëërot to pënton a soe vaßih, pareß töhkak vahat rakah en, pareß tamak. Ivëhkëk, a hikta tah neß se nok hah, suk ataeah, eß to soe vu ken pe semon e Hëëroteas pa soe kikis, o upöm teß susunön neß to vaoe na he pënton i ne pa soe pamëh. Ivëh, ke Hëërot taß en pa nap vëvënsun peß, kee vatet ee pa soe pe semon e Hëëroteas. 10 E Hëërot to vanö en pa nap vëvënsun manuh pa iuun nohnoh, kee moes kurus ee maß po kahoß pe Jon. 11 Ee to teß ee maß po kahoß pe Jon to pet non pa peret, pare heß ee pe koaß sepeß pamëh, keß teß, ko heß en pe sinaneah. 12 Ka ma vamomhë pe Jon nö maß, pare teß ee pa sionin e Jon, ko pe ee peß, pare nö, ko hutët ke pe Ieesuß pa tah to tanok manih pe Jon.

E Ieesuß To Makën A 5,000 Teß

Mak 6:30-44, me Luk 9:10-17, me Jon 6:1-14

13 E Ieesuß to pënton o vahutët va pa tah to tanok manih pe Jon, pareß tok vaßpeh me ra ma vamomhë peß po paröß, kee nö ee pa ö no a hikta teß to teß non. Ivëhkëk, a napan peo to pënton a soe va pa ö ne Ieesuß to nö en, pare këh ee pa vöön vëh nee to teß ne, ko vatet koe ee peß manih hanan. 14 E Ieesuß to tatakin këh ko non o paröß, pareß ep a nap peo rakah to anoeh ne. Pareß kamöß en pee, ko vavatoß en po teß varih to haraß ne a ma vu mët.

15 Pa matanpoen no a ma vamomhë pe Ieesuß to nö ee maß manih peß. Pare soe ke poë pan, “Ahikta napan to teß ne manih pa muhin vaßih, keß vih non pea se vanö hah a napan varih, kee nö, pare voen koman ta ma taëën pee manih pa ma vöön to teß vatët ne.” 16 Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “Ee se nö suk ataeah, eöm koman se makën raoe.”

17 Ka ma vamomhë pe Ieesuß soe ke poë pan, “Ea to teß ro me no o tönim muß me ra poa iian.”

18 Ke Ieesuß soe pan, “Teß maß öm o tönim muß me ra poa iian poë varih.” 19 Ke Ieesuß taß en pa napan, kee ihoß ee pa karas, keß kon o tönim muß me ra poa iian, pareß ta peah na kin, ko soe vavihvih ke na e Sosoenën pa taëën pamëh, pareß kökök a ma muß, ko ki ken pa ma vamomhë peß, kee makën poß ee pa napan. 20 A napan to ëën, pare mahun vahik rakah ee, ka ma vamomhë pe Ieesuß ununun o havun me ro pöök kove pa ma ö taëën varih no a napan to ëën këh. 21 A napan to peo onöt ne a 5,000 teß to ëën a taëën pamëh, ee to hikta ëh vaßpeh voh o köövo me ro koaß.

E Ieesuß To Tet Maß A Tonon

Mak 6:45-52, me Jon 6:15-21

22 E Ieesuß to taß en pa ma vamomhë peß, kee vëvëhöß peah ee manih po paröß, pare vovoh pahan ee manuh pa pap tonon vöh. Ee to këh ee peß to vavanö hah non a napan pa ma vöön pee. 23 Eß to vanö vahik en pa napan, pareß ëp en pa siß ö tope pa hin. Eß to teß non nën ka muhin matanpoen en. 24 Manih po poen pamëh no paröß to vahuk këh en pa sinten a tonon. Ka supa töstös kov e non po paröß, suk a tuvuh to ipip koe ke non maß nën. 25 Topnin a 3 kirök me a 6 kirök pa pöstakah ne Ieesuß to nö maß manih pa ma vamomhë peß to tok ne po paröß. Eß to tet maß a tonon. 26 A ma vamomhë peß to ep i na poë to tetet nö non maß a tonon, pare rikrik rakah e ne po naöp. Pare pah tötö suntan e ne, suk ee to koman ne pan e Ieesuß a oraß. 27 Ivëhkëk, e Ieesuß to to vëvëhöß ken pee, pareß soe pan, “Teß vaes nem, paröm koe a naöp, eöß akuk kuru.”

28 Ke Pitaß soe ke Ieesuß pan, “Sunön eß se keh teß non pan eën e Ieesuß, kën soe ka maß neoß, köß tet nös a tonon ko nö nös pën.” 29 Ke Ieesuß soe ke maß e Pitaß pan, “Maß ah,” Ke Pitaß këh en po paröß, pareß tet en pa tonon ko nö en manuh pe Ieesuß. 30 Ivëhkëk, e Pitaß to ep a tuvuh me a supa pareß naöp en, ko taneo en pa rokoß, pareß kokoeß ke na e Ieesuß, ko soe pan, “Hehe a neoß ah, Topoan!”

31 Varuß rakah vakomanih ne Ieesuß to öt a koreneah, pareß soe pan, “Suk ataeah, kën koman vaponkiß nom? O vaman pën to parin a soneß.” 32 Vasuksuk ne Ieesuß pen Pitaß to peah ee manih po paröß, ka tuvuh hik en. 33 Ka ma vamomhë varih to tok vu ne po paröß vasunön e Ieesuß, pare soe pan, “Oman, eën vamaman rakah e Koaß pe Sosoenën.”

E Ieesuß To Vatoß Hah A Ma Nap Peo To Haraß Ne A Ma Vu Mët Manih Gënesaret

Mak 6:53-56

34 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to pahan ee pa tonon va Galiliß, pare takin ee pa ö muhin va Gënesaret. 35 Ka napan va pa muhin pamëh ep inan e Ieesuß, pare vanö ee pa soe vanat pa ma siß vöön to teß vatët ne nën. Kee teßteß ee maß po teß varih to haraß ne a ma vu mët manih pe Ieesuß. 36 Pare hin vakis rakah ee pe Ieesuß pan a napan varih to haraß ne a ma mët se hariun ro o ohop peß. Ka napan kurus varih to haraß ne a ma vu mët to hariun ro ohop peß, pare toß vahik rakah ee.

Copyright information for `TPZ