aEks 20:12; Lo 5:16
bEks 21:17
cAis 29:13

Matthew 15

A Taateß Pe Sosoenën To Teß Oah E Non Pa Taateß Pa Kën Sipun

Mak 7:1-13

E Ieesuß to teß avoeß e non manih Gënesaret, ko Parësiß me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës taneß maß Jerusalëm, ee to nö maß pa ep in e Ieesuß, pare hi poë pan, “Vahvanih ka ma vamomhë pën hikta vavatet ne o vavaasis no a kën sipuura to soe voh ka ra pan ea se vavatet no? Ea se kehkeh ëën no, ea se pupui momoaan a ma koreera.”

Ke Ieesuß piun varuß a soe pee, pareß soe pan, “Vahvapoßnih köm vavatet vaviß nem o vavaasis peöm, paröm hikta vavatet nem a teß taateß pe Sosoenën? E Sosoenën to soe voh ka ra pan,

“Ta e tamömah pen e sinömah. a 
Keteh se keh veveot e tamaneah pen e sinaneah, ea se ip vamët ee peß.” b 
Ivëhkëk, eöm to vavaasis nem sih pan ta pah teß se keh soe ke tamaneah pen e sinaneah a ö neß to teß me e non a tah marën a vaßaus rapoë pon, ivëhkëk, eß to hikta heß raoe, suk eß se heß na e Sosoenën a tah pamëh. Eöm o teß o pöh mokoß rivon, suk eöm to vavaasis nem a teß pamëh pan eß se nat non vaßaus e tamaneah pen e sinaneah. Paröm sosoe me nem pan eß to nonok non a ma tah ne Sosoenën to sosoe non. Manih po vavaasis pamëh eöm to vöknah rakah e nem pa soe pe Sosoenën, paröm kë vaviß rakah e nem pa taateß nöm to kon taneß maß pa kën sipun. A soe pe Sosoenën to man rakah en, ne Aisaëaß a teß vanënën soe to vatvus suk voh a neöm o teß teßteß vapoßkan, pareß soe vamanih pan,

“A napan varih to kë varoe ne sih a ëhnan neoß pa rivoeere,
ivëhkëk, manih pa ma kupu pee,
ee to teß varo rakah këh e ne peöß.
Eße to vavaasis varoe ne sih a taateß po teß va po oeh vëh,
pare pikpiuk ne sih pan,
‘Ivaßih a taateß pe Sosoenën’.
Pare vasunön a ne sih peöß po rivon varoe.” c 

A Tah To Mimiröß Non Sih A Teß

Mak 7:14-23

10 E Ieesuß to vaoe a napan, kee tönun ee maß manih peß, keß soe ke rapoë pan, “Eöm kurus varih se pënton a soe peöß, paröm kokoman vavih. 11 A tah nën to öt pa koreomah, parën hikta pupui, parën ëën, eß to hikta miröß non o toßtoß pën, ahik, a tah nën to koman momoaan, parën to tavus eah manih pa rivomah, eß a tah pamëh to miröß e non po toßtoß pën.” 12 O Parësiß to pënton a soe pe Ieesuß, pare heve ov e ne peß. Ka ma vamomhë peß nö maß pare hi poë pan, “Eën hikta nat nom o Parësiß to heve ov e ne pën, suk a ma soe varih nën to vavatvus nom oh?”

13 E Ieesuß to piun a hi pa ma vamomhë peß pareß soe pan, “E Tamön vöh pa vöön va kin to vaneah non pa rak, ka ma tah kurus varih to teß ne pa koman a rak, ne Tamön to hikta nep voh, eß koman se tai vaßpeh me en pee pa ma aan.
A ma tah kurus ne Tamön to hikta nep voh, to teß va ne manih po vavaasis piuk po Parësiß, me ro teß nat in a taateß. E Tamön se tai vaßpeh me en pa ma aan to teß va non manih pan, amot no a ma vavaasis piuk pee se hik akuk ee.
14 Eöm se koe a koman vatëh o heve po Parësiß, ee ro teß o kekehoß. Ta pah teß kehoß se keh meeme nö non a meh teß kehoß, ee vapöök pon se vuß hop ee manih pa koman a koveß.” 15 Ke Pitaß hi e Ieesuß pan, “Eën onöt e nom pa vamaaka ka möm a pusun in a soe vapipinoß vëh nën to soe ke ra napan ah?”

16 Ke Ieesuß soe, “Eöm me to hikta nat vavih nem pa tah vëh to mimiröß non sih po toßtoß pa teß, ha? 17 A ma moeh tah kurus varih na to ënëën no sih se kunah manih pa komaara, ka pepeak vi ee pee. 18 Ivëhkëk, a tah to teß non manih po kokoman pa teß, keß to tavus in poan, eß a tah ko pamëh to miröß en pa apen a teß 19 A ma taateß hat varih to tatavus taneß ne maß po kokoman pa teß, ee ivarih, ip vamët a meh teß, me e voe to nok a taateß rëhrëh. Me e köövo to nok a taateß teßteßvaasiß, me a ma meh taateß rëhrëh, me a taateß kaveo, me a taateß piuk, me a taateß va pa vasoe aven a meh teß. 20 Ee ivarih a ma taateß poë varih to vapö ne sih a apen a teß manih po epep pe Sosoenën. Ka manih pa ö no a teß to hikta pupui momoaan a koreneah, pareß ëën, a taateß pamëh to hikta vapö non a apen a teß.

A Köövo Va Keenan To Vaman E Ieesuß

Mak 7:24-30

21 E Ieesuß to këh en pa vöön va Gënesaret vëh neß to teß non, pareß nö en manuh pa ma vöön to teß ne pa muhin va Taëaß me Saëdon. 22 A pah köövo to hikta teß non pan eß a mu Jiuß, eß a köövo va Keenan to teß non sih pa muhin pamëh, eß to nö maß pe Ieesuß, pareß hin poan, pareß soe pan, “Sunön, Koaß supnaiß pe Devit ururuan a neoß ah, a oraß hat to miröß voh e semoneoß, keß kamis voh en pa ma tamoaan.” 23 Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta piun avoeß non a hin pe köövo pamëh. Ka ma vamomhë peß nö maß, pare soe ke poë pan, “Taß e köövo vëh, keß nö na. Eß to kokoeß suk avoeß nö e non maß pea.”

24 Ke Ieesuß piun a ma vamomhë peß pareß soe pan, “E Sosoenën to vanö voh a maß neoß, pan eöß se vaßaus a napan va Israël, suk ee to teß va ne manih po sipsip to nun.” 25 Ke köövo pamëh hah en maß manih pe Ieesuß, pareß vatokon manih pa mataneah, pareß soe ke poan pan, “Sunön vaßaus a neoß ah!” 26 Ke Ieesuß piun e köövo pareß soe pan, “Eß to hikta matan vavih non pa kon a taëën po koaß, ko heß ro këh.” E Ieesuß to soe vamanih, suk o Jiuß to koman ne pan o upöm teß to teß va e ne manih po këh. 27 Ke köövo va Keenan pamëh soe varuß ke Ieesuß pan, “Oman Sunön, ivëhkëk, o këh to nat e ne pa ëën a ma ö kukuvun taëën, ëën këh pa kën poëëre to vußvuß taneß ne maß pa pok ënëën.” 28 E Ieesuß to pënton a soe pe köövo pamëh, pareß soe va in poan manih pan, “Köövo o vaman pën to parin apuh, eöß se nok eoß pataeah nën to iu nom.” Ka varuß vakomanih ne semoneah to toß hah en.
E Ieesuß to hikta iu vöknah non e köövo pamëh. Ivëhkëk eß to iu non a ö no a napan va Israël se kon vovoh voh a Soe Vih pe Sosoenën, vasuksuk poß no a napan varih to hikta teß ne pan ee ra napan va Israël se kon suksuk. Ivëh, ne Ieesuß to nok suk pa soe vapipinoß pamëh. O koaß, ee to vëknöm ne a napan va Israël. Ko këh, ee to vëknöm ne a napan to hikta teß ne pan ee a napan va Israël. Ivëhkëk, e Ieesuß to ep in o vaman pe köövo pamëh to kikis, ivëh neß to vaßaus suk poan.


E Ieesuß To Vavatoß Hah A Ma Napan To Haraß Ne A Ma Vu Mët

29 E Ieesuß to këh en pa ö neß to teßteß non, pareß hëhë nö non pa sinten a tonon va Galiliß, pareß ep in a siß ö tope, pareß nö ko ihoß en nën. 30 Ka nap peo rakah nö ee maß manih pe Ieesuß, ee to nö vaßpeh me maß o teß hathat ma moe, me ro teß kekehoß, me ro teß tëtënkun, me ro teß varih to hikta antoen ne a to. Me ro upöm teß to haraß ne a ma vu kamis. Pare vahoß ee pee manih pa havin mon e Ieesuß. Ke Ieesuß vavatoß vahik rakah en pee. 31 A napan to ep in a nap hikta toto to vaato hah ee, ka nap tëtënkun to vihvih hah ee. Ko teß hathat ma moe nö vavavih hah ee, me o teß kekehoß to opoep hah ee, pare toksean rakah ee. Ko kë ee pa ëhnan e Sosoenën pee.

E Ieesuß To Makën O 4,000 Teß

Mak 8:1-10

32 E Ieesuß to vaoe a ma vamomhë peß, kee nö maß manih peß, keß soe ke rapoë pan, “Eöß to kamöß rakah e noß pa napan varih, suk ee to teß vaßpeh me a neoß po kukön poen. Pare hikta teß hah me ne ta ma taëën nee se ëën, suk a ma taëën pee to hik këh en pee. Köß rës e noß pa vanö maë hah raoe manuh pa ma vöön pee. Ee tomeß tötöspan ee po maë, ko sunë këh ee pa nö hah manuh hanan.” 33 Ka ma vamomhë peß hi poë pan, “Ea to teß varo rakah këh e no pa ma vöön apaßpuh, ka se poß kon maß ta taëën nih, para makën a nap peo varih?” 34 Ke Ieesuß hi poß en pa ma vamomhë peß pan, “O tovih muß poß nöm to teß me nem?” Kee piun va ee manih pan, “O tönim me ro pöök muß, me ra ma siß iian.”

35 Ke Ieesuß taß en pa napan, kee ihoß ee manih po oeh. 36 Ke Ieesuß kon a tönim me ro pöök muß, me a ma siß iian, pareß ta peah na kin ko soe vavihvih ke na e Sosoenën. Pareß ki vakëkëh ke ra ma vamomhë peß, kee makën poß ee pa napan. 37 A napan kurus to ëën, pare mahun vahik rakah ee, ka ma vamomhë pe Ieesuß ununun o tönim me ro pöök kove pa ma ö taëën varih nee to mahun këh. 38 A kën voe to peo onöt ne a 4,000 teß, ee to hikta ëh vaßpeh me voh o köövo me ro koaß. 39 E Ieesuß to vanö vahik en pa napan, pareß peah en po paröß, ko taneß manih pa muhin va Dekapolis, ko pahan a tonon, ko vos en manuh pa muhin vëh ne to popokaß ne Magadan.

Copyright information for `TPZ