Matthew 16

O Parësiß To Iu Ep Ne Ta Tah Vatoksean Se Taneß Maß Manuh Pa Vöön Va Kin

Mak 8:11-13, me Luk 12:54-56

O Parësiß me ro Sëdiusi to nö maß, pare kehkeh punöß ne e Ieesuß, pare soe ke poë pan, “Ieesuß, nok ah ta tah vatoksean va pa vöön va kin to vataare a no möm a ö nën to nonok nom a kiu pe Sosoenën.” Ivëhkëk, e Ieesuß to piun rapoë pareß soe pan, “Pa matanpoen nöm to sosoe nem sih pan, a akis se keh kakaaroen, ka nat ee pa muhin se poen vavih en nös. Pa pöstakah nöm se keh ep a muhin to popoen, pareß ep vasup non. A, eöm se nat em pa uhön se nus en nös. Eß to teß akuk va kov e non manih, peöm to inan vavih e nem sih po vëknöm va pa akis. Suk ataeah poß, köm hikta inan vavih nem pa pusun in a ma tah nöß to nonok noß kuru. Eöm a napan va kuru, eöm ro hat rakah. Paröm heß tonun in e Sosoenën, eöm to kehkeh ep varoe nem ta tah vatoksean nöß se nok. Ivëhkëk, eöm hikta se ep nem ta tah vatoksean. O pöh tah vatoksean varoe ko vëh nöm se ep, ivëh, pa ö no a iian apuh to orom voh e Jonaß a teß vanënën soe. Eß to teß voh non manih pa koman a iian pamëh pa kukön potan me ra kukön poen, pareß teß toßtoß e non.” E Ieesuß to soe vahik vakomanih, pareß këh en pee to sun ne, ko nö en.

A Taateß Hat Po Parësiß Me Ro Sëdiusi

Mak 8:14-21

E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to taneß maß pa vöön ne to pokaß ne Magadan, pare pahan ee pa pap tonon vöh, ko vos ee pa vöön va Bëtsaëtaß. Ivëhkëk, ee to vanun ee pa teß maß ta taëën. Ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “Ut vavih nem paröm matop vavih nem pa taateß hat po Parësiß me ro Sëdiusi. Ee tomeß vamahun a neöm po piuk vamanih po is na to hovën o praoaß. Eöm se nat nem kon a taateß piuk pee.”

A ma vamomhë peß to kokoman këh ne a pusun in a soe vaßih, pare vaiihi e ne pan, “Eß to sosoe pöß non a soe vaßih suk ea to hikta teß vu maß ta taëën.” Ke Ieesuß nat en pataeah ne to vaiihi suk ne, ivëh, keß hi en pee pan, “O vaman peöm to parin a soneß varo, vahvanih köm vaiihi nem pan, ea to hikta teß me no ta taëën? Eöm hikta maaka avoeß nem eh? Kokoman hah voh na öm po tönim muß varih na to makën voh o teß to peo oah e ne pa 5,000 teß. O tovih kove ivarih na to vapuh hah pa ma ö taëën ëën këh? 10 Me eöm to vanun pöß voh em pa tönim me ro pöök muß varih na to makën voh a napan to peo oah e ne pa 4,000 teß. O tovih kove ivarih na to vapuh hah pa ma ö taëën ëën këh? 11 Eöm hikta koman hah rakah ko nem eh? Eöß to hikta koman voh noß a taëën, paröß sosoe noß a soe vaßih, ahik, eöß to kömköm voh a noß neöm pan, eöm se matop vavih nem po is po Parësiß me ro Sëdiusi. 12 Ka ma vamomhë peß nat poß ee pataeah neß to kömköm suk voh non rapoë, eß to hikta sosoe ke voh non rapoë, pan ee se ut vavih ne po is vëh, nee to hohovën ne sih a praoaß. Ahik, eß to kömköm voh non rapoë, pan ee se matop vavih ne po vavaasis hat po Parësiß me ro Sëdiusi.

E Pitaß To Soe Tavus E Ieesuß E Kristo

Mak 8:27-30, me Luk 9:18-21

13 E Ieesuß to nö en manuh pa vöön va Sisariaß Filipaë. Pareß hi en pa ma vamomhë peß pan, “A napan popokaß ne sih e Koaß Teß pa Napan Kurus, eteh?” 14 Ka ma vamomhë peß piun a hi peß, pare soe pan, “A ma pöh teß to popokaß a nom oah sih pan eën e Jon Tövapupui, ka ma meh popokaß a nom oah e Elaëjaß, ko upöm popokaß a nom oah e Jeremaëaß, keß, eën a pah teß va pa nap vanënën soe to toß hah maß.” 15 Ke Ieesuß hi hah en pee pan, “Ke eöm koman poß, eöm popokaß poß a nem neoß, eteh?” 16 Ke Saëmon a meh ëhnaneah e Pitaß to piun a hi pe Ieesuß, pareß soe pan, “Eën e Kristo e Koaß Teß pe Sosoenën toßtoß tamoaan.” 17 E Ieesuß to piun a soe pe Pitaß, pareß soe ke poan pan, “Saëmon sunaiß Jonaß, e Sosoenën to tapui a oah. A hikta pah teß va po oeh vëh to vataare a oah a soe vaßih. E Tamön varoe ko vöh pa vöön va kin to vataare a oah a soe vaßih. 18 Ke eöß se soe vaman rakah keoß pën, eën e Pitaß. Ka pusun in a ëhnöömah to soe va non manih pan a vös. Köß se vasun o vakum vivihan peöß, manih pa tonun a vös pamëh. Ko kikis va pa mët hikta antoen non a vöknah o vakum vivihan pamëh. 19 Ke eöß se heß a oah oßo kiß va pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. Ka tah nën to vaonöt manih po oeh, e Sosoenën me se vaonöt en maß peß manuh pa vöön va kin. Ka tah nën to hikta vaonöt manih po oeh, e Sosoenën se hikta vaonöt manuh pa vöön va kin.” 20 E Ieesuß to vuhvuh vakis rakah en pa ma vamomhë peß pan ee se nat nee soe vanat tah meh teß, pan eß e Kristo, a Teß ne Sosoenën to vanö voh maß.

E Ieesuß To Soe A Ö Neß Se Mët, Pareß Sun Hah

Mak 8:31-38; 9:1, me Luk 9:22-27

21 Taneo non po poen pamëh ne Ieesuß to soe ke ra ma vamomhë peß, pan eß se nö manuh Jerusalëm, pareß kon o kamis apuh rakah manih pa koreera nap susunön po Jiuß, me ro teß susunön ësës heß, me ro teß vavaasis varih to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Ee se ip vamët poë, ko vakön poen neß se sun taneß hah en manih po vapeepe. 22 Ke Pitaß me ke en pe Ieesuß, pareß siröß en peß pan, “Eën se nat nom sosoe va nom manih, suk a ma tah kurus varih nën to sosoe nom se hikta tavus manih pën.”

23 Ke Ieesuß tarih pareß piun a soe pe Pitaß, pareß soe pan, “Susun po oraß hat, këh a na neoß ah! Eën to hikta vavaßaus a nom neoß! A soe pën to hikta teß non pan a soe pe Sosoenën, ahik, a soe pën, eß a soe pa teß.”

24 Ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Ta pah teß se iu vatet a non neoß, eß se vöknah o iu koman peß, pareß teß a kuruse peß, pareß teß o kamis, ko vatet a maß neoß. 25 O teß varih to koman vakis ne a ma toßtoß pee, pare hikta vavatet a ne neoß, a, a ma toßtoß pee se ro akuk ee. Ivëhkëk, o teß varih to vavatet a ne neoß, pare mët suk a neoß, ee se kon ee po toßtoß tamoaan. 26 A napan se keh kon kurus a ma tah va po oeh, pare vanun ee po toßtoß tamoaan, a ma tah kurus poë varih se poß vaßaus vah va in o toßtoß pee nih? Ahik rakah! Ahik ta pah tah no a napan to onöt ne a voen hah o toßtoß pee. 27 Eöß e Koaß Teß pa Napan Kurus se nö me maß o maaka pe Sosoenën me ro ankeroß peß, paröß heß ra napan kurus o voen to onöt ro non a ma taneah nee to nonok ne. 28 Eöß to soe vaman rakah keoß peöm. A ma pöh teß to sun ne manih kuru, se meß avoeß e ne pa mët, ee heh ep ee peöß e Koaß Teß pa Napan Kurus se nö va maß manih pa Teß Sunön.

Copyright information for `TPZ