Matthew 18

Eteh Se Teß Non A Tasun Apuh Oah Manih Pa Matop Vih Va Pa Vöön Va Kin?

Mak 9:33-37, me Luk 9:46-48

E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to teß avoeß e ne manih pa vöön va Kapaneam, ka ma vamomhë peß nö maß, pare hi poë pan, “Eteh se teß non a tasun apuh oah manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin?”

Ke Ieesuß vaoe en na pa siß koaß soneß, keß nö en maß manih peß, keß vasun en peß manih po topnin in a ma vamomhë peß, pareß soe ke rapoë pan, “Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, eöm se keh hikta panih a ma taateß hat peöm, paröm teß va nem manih pe koaß soneß vaßih, eöm to hikta antoen nem a ho manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin. A teß vëh to apuh non manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, ivëh a teß to vöknah non a taateß peß, pareß teß va non manih pe siß koaß vaßih, eß kuru a teß pamëh se teß o ëhnan apuh manuh pa vöön va kin. Keteh to koman non a kamöß e koaß soneß to teß va non manih pe siß koaß vaßih, eß to kamöß me en peöß.”

A Taateß Hat To Mimiröß Non Sih O Vaman Pa Teß

Mak 9:42-48, me Luk 17:1-2

E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “Ta pah teß se keh koman non, pan eß se rëh ke o vaman po pus koaß varih to vaman voh ee peöß, kee kuß manih pa taateß hat, eß to vih rakah non pa vahan a vös apuh manih pa koßkoneah, ko vöknah eah manuh koman tahiß, keß mët këh a ö rih.

Varenan rakah pa napan varih po oeh vëh to nanansoe ne o upöm teß, kee nonok ne a ma taateß hat. Oman, a ma taateß hat poë varih se tavus ee. Ivëhkëk, varenan oah rakah pa teß vëh to vavatvus non a ma taateß hat poë varih.

A koreomah keß a momah se keh vakuß a oah manih pa taateß hat, moes kurus eah, ko vi na. Eß to vih oah non pö nën se teß ro me nom o pöh koren, me o pöh mon, kën si kon o toßtoß tamoaan. Peß to hat non pën se teß me nom o pöök koren me o pöök mon, ee tomeß me ke ee pën manuh po suraß ësës tamoaan. Me a matömah se keh vakuß a oah manih pa taateß hat, të kon eah, parën vi na. Eß to vih non pën se teß me nom o pöh tök matan kën sih kon o toßtoß tamoaan. Peß to hat non pö nën se teß me nom o pöök matan, kee rëh ke ee pën manuh po suraß ësës tamoaan.

10 Matop vavih o siß koaß varih, pee to vaman voh ee peöß, paröm nat nem koman nem, pan ee ro siß tah pinpiun. Ahik, manuh pa vöön va kin no a ma ankeroß pee to teß tamoaan ne manih pa matan e Tamön.
O upöm teß nat to koman ne pan a meh ö soe va po to soe va non manih pan, “Eöß e Koaß Teß pa Napan Kurus to nö maß pa hehe o teß varih to nat va ne manih pan ee to ro voh ee.”


A Soe Vapipinoß Va Pa Sipsip To Ro

Luk 15:3-7

12 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “Eöm koman va po nem nih pa ö no a pah teß to teß me non a 100 sipsip ka paeh ro. E tövaneah se kës këh en pa 99 to teß ne pa ö tope ko ënëën ne a karas, pareß nö en pa vaiu këh a teß vëh to teß varo non? 13 Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, e tövaneah po sipsip se keh taum hah maß a teß vëh to ro non, eß se pah vaeö suntan rakah en. A ma tamoaan neß to haraß vaeö suk e non pa 99 varih to hikta ro voh. Ivëhkëk, eß se keh taum hah maß a teß vëh to ro voh, eß se pah vaeö suntan oah rakah kov en. 14 Eß to teß akuk va kov e non manih pe Tamëneöm vöh pa vöön va kin to hikta iu non ta paeh va po pus koaß varih po oeh vëh se ro, pare nö manuh po suraß ësës tamoaan.

A Taateß Va Pa Vatotoopin Hah E Kea Pën To Nok Voh A Hat

15 “E kea pën vëh to vatet a no neoß se keh nok vahat a oah, nö ah manuh peß, parën soe aven keah pan, ‘Kea, a hat vaßih eß a hat koman pën nën to nok ka neoß.’ Keß se keh pënton en pa soe pën, a, eën to vaßaus eah, keß tavus hah en e kea pën. 16 Ivëhkëk, eß se keh hikta pënton a soe pën, nö parën me maß ta meh poa teß, kee nö vaßpeh me maß oah köm sih teß nem a poa teß keß a kukön teß marën a vavaßaus a soe keß sih teß eh non. 17 Ka teß pamëh se keh hikta pënton raoe, soe ke ra nap susunön varih to vovoh ne po rotuß. Keß se keh hikta pënton a soe pee, ep va in eah manih pa teß kokon takis,
A nap kokon takis no a napan to nat va e ne raoe manih po teß o hat rakah, suk ee to hinhin oah ne a takis moniß.
keß a teß vëh to hikta vaman non e Sosoenën.

18 “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a ma tah kurus nöm to hikta vaonöt manih po oeh, e Sosoenën me to hikta se vaonöt non maß manuh pa vöön va kin. Ka ma tah kurus nöm to vaonöt manih po oeh, ne Sosoenën me se vaonöt en maß pee manuh pa vöön va kin.

19  “Eöß to sosoe avoeß ke noß peöm pan, ta poa teß va po vaman se keh vapöh kokoman suk ta pah tah, pare hin suk, a, e Tamön vöh pa vöön va kin se heß en pee pon. 20 Eß se keh teß non ta poa teß, keß, a kukön teß to tönun pa pah ö, pare hin manih pa ëhnaneoß, a, eöß to teß e noß manih pa topniire.”

A Soe Vapipinoß Va pa Teß Kikiu To Hikta Ihan Anoe A Ötop Pa Meh Teß Kikiu Peß

21 Ke Pitaß huk vatët rakah en manih pe Ieesuß, pareß hi poan pan, “Sunön, a tovih tëëm ne kea peöß se nok ka neoß a hat köß ihan anoe a hat peß, o tönim me ro pöök tëëm ëh?” 22 Ke Ieesuß to piun poan, pareß soe pan, “Eöß to hikta soe a ö nën se ihan anoe a hat peß po tönim me o pöök tëëm, ahik, eöß to soe ka oah a ö nën se ihan anoe a hat peß pa 490 tëëm. 23 A Matop Vih va pa Vöön va Kin na se vëknöm va in eah manih pa teß sunön to hinhin hah non a ma moniß peß varih no a nap kikiu peß to ötop voh. 24 O poen no a teß sunön to taneo pa hin hah a ma moniß peß, ka napan me ee maß pa teß vëh to ötop voh a 10 milion kinaß manih peß. 25 Ivëhkëk, a teß pamëh to hikta teß me non ta moniß marën a piun hah a ötop peß manih pa teß sunön. Ivëh, ka teß sunön soe en pan, ‘Eöß se vavoen a teß kikiu vëh me ra kën tom sinan peß me a ma moeh tah neß to vaneah non. Köß sih kon a moniß nën, to piun non a ötop peß.’ 26 Ivëhkëk, a teß kikiu pamëh to pënton a soe pa teß sunön peß, pareß nö ko vatokon manih pa havin a poa moneah, pareß soe ke poan pan, ‘Sunön, ururuan voh a neoß ah, parën heß voh a neoß ta ma siß poen. Eöß se piun vahik eoß pa ma moniß varih nöß to ötop voh manih pën.’ 27 Ka teß sunön pa teß kikiu pamëh tamak poan, pareß koe en pa vavoen poan ko ihan anoe en pa ötop peß.

28 “Ivëhkëk, a teß kikiu pamëh to tavus pareß taum a meh teß kikiu to ötop voh a teß moniß peß to onöt non a 10 kinaß. Eß to not poan pareß nom vakmis rakah en po ororom peß, pareß soe ke poan pan, ‘Eën se piun vëvëhöß rakah a moniß peöß nën to ötop voh.’ 29 Ivëhkëk, a teß kikiu pamëh to vuß manih pa moneah, pareß soe ke poan pan, ‘Kea, ururuan a neoß ah, parën heß a neoß ta ma meh siß poen, peöß se piun vahik eoß pa moniß vëh nöß to ötop voh manih pën.’ 30 Ivëhkëk, a teß kikiu vamomoaan vëh to hikta iu tamak non e meh peß. Eß to vateß poan po vahutët, pareß vahoß en peß pa nohnoh. Keß teß non nën, keß onöt rakah pa ö neß se piun hah a ötop peß. 31 Ko upöm teß kikiu to ep a tah vaßih to tanok, pare tamak ko heve rakah ee. Ee to nö hah ee manuh pe sunön pee, pare vavatët ee peß pa ma taneah to tanok manih pa meh poa teß kikiu pee. 32 Ivëh, ka teß sunön vaoe ho en na pa teß kikiu peß pamëh, pareß soe ke poan pan, ‘Eën a teß a pah hat rakah, eën to ook voh ka neoß pan eöß se ihan anoe a ötop pën. Köß soe keoß pën pan eën se nat nom piun a ötop pën. 33 Vamomoaan nöß to ururuan voh eoß pën, vahvapoßnih kën hikta ururuan e meh siß teß pën?’ 34 A teß sunön to pah heve suntan en, pareß vahoß en pa teß pamëh pa iuun nohnoh, keß teß non nën ko antoen rakah en pa ö neß se piun vahik a ötop peß.” 35 Ke Ieesuß soe, “A teß sunön vëh to nok en pa taateß to vatoe me e non pa taateß ne Tamön vöh pa vöön va kin se nok manih peöm pö nöm se keh hikta ihan anoe a ma hat pa ma kën kea peöm me ra ma kën vameneöm.

Copyright information for `TPZ