aJen 1:27; 5:2
bJen 2:24
cEks 20:12-16; Lo 5:16-20
dLev 19:18

Matthew 19

E Ieesuß To Vavahutët Suk Non A Taateß Va Pa Kök O Vaen

Mak 10:1-12, me Luk 16:18

E Ieesuß to teß avoeß e non manih pa muhin va Galiliß, pareß vavaasis non a napan a ma soe peß. Eß to vavaasis vahik en pee, pareß pahan en pa ruen vëh nee to pokaß ne sih a Jödën, ko takin en manih pa muhin va Jiutiaß. Ka nap peo rakah vatet ee peß nën, keß vavahik këh en pee pa ma mët nee to haraß ne.

Ko Parësiß nö ee maß manih peß, pare kehkeh punöß ne poë, pare hi poë pan, “O Vavaasis pe Mosës soe vaonöt kës e non pe voe se kök o vaen, pareß veo e köövo peß manih po kokoman koman peß?”

Ke Ieesuß piun a hi pee pareß soe pan, “Vahvapoßnih köm pupunöß e nem peöß? Eöm to hikta ëh pöß voh a soe vëh to kiun non manih po Puk Vapenpen to soe non pan,

‘Moaan rakah voh ne Sosoenën to nok o oeh me a ma moeh tah kurus,
pareß pah nok poß a teß, a teß oeteß, me e köövo.’” a 
“Ivëh ne Sosoenën to soe suk vavoh manih pan,

‘E voe se këh maß e sinaneah pen tamaneah,
pareß teß vatös me e non pe köövo peß,
kee tavus ee pon a paeh.’” b 
“Ivëh, ke ee pon to hikta se teß hah ne a pöök. Ahik. Ee to tavus ee o pöh sionin. E Sosoenën to vatös voh en pee pon, ka hikta pah teß to antoen non a ki vakëh hah raoe pon.”

Ko Parësiß hi hah ee pe Ieesuß pan, “Eß teß vahvapoß non nih, ke Mosës heß voh en pa soe to soe vaonöt e non pa teß se kiun o kiun marën a kök o vaen peß, pareß veo en pe köövo peß?”

Ke Ieesuß piun en pa hi pee, pareß soe ke rapoë pan, “E Mosës to vaonöt suk voh ka neöm a taateß pamëh, suk eöm o teß o pöh vatösoe rakah. Paröm hikta iu tënan nem a soe pe Sosoenën. Ivëhkëk, moaan voh ne Sosoenën to nok voh a ma moeh tah kurus, pareß hikta nok voh a taateß va pa kiun o kiun va pa kök o vaen. Ivëh, köß se soe vaman rakah keoß peöm. E voe se keh veo akuk e köövo to hikta teßteßvaasiß non, pareß me a meh köövo, a, e voe ko pamëh to nok en pa taateß rëhrëh.”

10 O vamomhë to pënton a soe vaßih pare soe ke Ieesuß pan, “Eß se keh teß va non nën, ataeah poß ne voe se veo suk pe köövo? Keß vih non pa ö ne voe se nat non vaen.”

11 Ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “O vavaasis va pa taateß hikta vaen, eß to hikta teß non pan a napan kurus ivarih se vatet. Ahik, e Sosoenën to heß ro a ma pah teß marën a vatet a taateß pamëh. 12 Eöm nat e nem eh? Eß to teß non a ma vu teß to teß ne to hikta onöt ne a vaen. Ka ma paeh va po vu teß poë varih no a ma sinëëre to vahuh voh en pee no ma sioniire to hikta teß vih ne pa tataman koaß. Ko upöm to hikta onöt ne a tataman koaß, suk a ma meh to pe a sioniire. Ko upöm to koman voh a nok a kiu manih pa Matop Vih va pa Vöön va Kin, pare soepip ee rea pa vaen. A teß vëh to koman rakah non a ö neß se hikta vaen, eß se kon rakah o vavaasis va pa taateß hikta vaen.”

E Ieesuß To Tapui O Siß Koaß Sosoneß

Mak 10:13-16, me Luk 18:15-17

13 Ka napan meeme ee maß po siß koaß sosoneß manih pe Ieesuß, pan eß se vahoß a koreneah manih pee, ko hin suk raoe. Ivëhkëk, a ma vamomhë peß to siröß ee pa napan poë varih. 14 Ivëhkëk, e Ieesuß to pënton, pareß soe ke rapoë pan, “Eöm se koe a sunpip o siß koaß varih, paröm koe raoe, kee nö maß peöß. Suk ataeah, a Matop Vih va pa Vöön va Kin to teß suk non o teß to teß va ne manih po siß koaß varih.” 15 E Ieesuß to vaket non po koaß, pareß tapui en pee, ko këh en pee, ko nö en.

A Teß To Vaneah Non A Ma Tah Peo

Mak 10:17-31, me Luk 18:18-30

16 Ka pah teß nö maß manih pe Ieesuß, pareß hi poan pan, “Apuh, ataeah to vih non nöß se nok, paröß kon o toßtoß tamoaan?”

17 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Vahvanih kën hi a neoß pan, ataeah to vih non? E Sosoenën varoe ko a paeh to vih non. Ivëhkëk, eën se iu kon nom o toßtoß tamoaan, eën se vatet rakah a taateß pe Sosoenën.”

18 Ka teß pamëh hi en pe Ieesuß pan, “A taateß poanheh?” Ke Ieesuß piun, pareß soe pan,

“Koe a ip vamët a meh teß,
koe a nok a taateß rëhrëh,
koe a kaveo,
koe a piuk a meh teß pën manih po vahutët,
19 parën ta nom e tamömah pen e sinömah, c 
ko iu a meh teß vamanih pö nën to iu hah va ka nom.” d 
20 A teß pamëh to soe hah en pan, “A ma taateß kurus varih nöß to vavatet e noß sih, ka meh taeah poß nöß se nok?”

21 Ke Ieesuß soe ke poß poan pan, “Eën se keh iu kon nom o toßtoß tamoaan, eën se nö, parën vavoen vahik a ma tah varih nën to vaneah nom, parën kon a moniß, ko vaßaus o teß arus. Eën se keh vatet rakah a ma taateß varih nöß to soe, parën suk a maß neoß. A, a ma tah kokoek pën nën se kon amot eom peß manuh pa vöön va kin.

22 Ka teß pamëh pënton a soe pe Ieesuß, pareß pah tamak suntan en, suk eß to vaneah non a ma tah to parin a peo vörep.

23 Ke Ieesuß soe ke ra ma vamomhë peß pan, eöß to soe vaman rakah keoß peöm, “Eß to hivaß rakah ke non pa teß öt ö pa ho manih pa koman a Matop Vih va pa Vöön va Kin, suk o toßtoß peß to pet vaviß e non pa moniß.” 24 Eöß se soe haha kuru, eß to teß tö rakah ke non pa këmol pa hop koe manih pa töhkoß vëh to teß non pa ni kunkun. Ivëhkëk, eß to hivaß oah rakah e non pa teß öt ö to kehkeh hop non manih pa Matop Vih pe Sosoenën.”

25 Ka ma vamomhë peß pënton a soe vaßih, pare pah töhkak ee pare soe pan, “Eß se keh teß va non nën, keteh se poß kon o toßtoß tamoaan?”

26 Ke Ieesuß ves rakah non manih pee, pareß soe ke rapoë pan, “A ma tah varih no a napan to hikta onöt ne a nok, ivëhkëk, e Sosoenën to onöt e non pa nok a ma moeh tah kurus.

27 E Ieesuß to soe vamanih ke Pitaß piun poan, pareß soe pan, “Ep ah! Emöm se poß kon ataeah manih pa ö nemöm to këh voh maß a ma tah pemöm, pamöm suk maß oah?”

28 Ke Ieesuß piun poan pareß soe pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm. O poen no oeh me akis vëh se tavus vavoon hah, eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se kon o ëhnan apuh, paröß ihoß pa ö ihihoß peöß, peöß e Sunön. Ke eöm kurus varih to vatet voh a maß neoß, eöm se ihoß me em pa havun me ra poa ö ihihoß pa teß sunön. Paröm matop e nem po havun me ro pöök vuteß va Israël. 29 Ka napan varih to vatet voh a maß neoß, pare këh maß a ma iuun pee, me ra ma kën kea pee, me ra kën vameere, me a ma sinëëre, me ra ma tamëëre, me ra ma pus koaß pee, me ra ma tökiu pee. Ee se kon oah rakah ee pa ma tah varih nee to këh voh maß, pare kon me ee po toßtoß tamoaan. 30 Ivëhkëk, o teß varih to vovoh ne kuru manih po oeh, amot nee se vasuksuk varuß hah ne maß, ko teß varih to vasuksuk ne kuru, amot nee se vovoh varuß ne.”

Copyright information for `TPZ