Matthew 20

A Soe Vapipinoß Va Pa Napan To Kiu Ne Pa Rak Voaën

E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “A Matop Vih va pa Vöön va Kin to teß va non manih. Pa pöstakah rakah ne tövaneah pa tökiu voaën to nö pa kon ta ma teß se nö maß, pare kiu manih po tökiu peß. E tövaneah po tökiu to vaonöt ke ra nap kiu a ö nee se kiu keß voen rapoë pa ma 1 kinaß pa pah potan. Pareß vanö en pee, kee nö ee pa kiu manuh po tökiu peß. Pa pöstakah avoeß pamëh pa 9 kirök neß to hah en manuh pa ö totoaan, pareß taum o upöm teß to susun pinpiun vah ne nën. Eß to soe ke rapoë pan, ‘Eöm se nö manuh po tökiu voaën peöß, paröm kiu köß voen antoen eoß peöm pa ma kiu nöm to nok. Ee to nö ee pa kiu. Pa 12 kirök me pa 3 kirök pa matanpoen ne tövaneah po tökiu voaën to nö hah en pa ep këh ta ma meh teß se nö maß ko kiu manih po tökiu peß. A potan to vatët non pa 5 kirök neß to hah en manuh pa ö totoaan. Pareß taum o upöm teß to susun pinpiun avoeß vah e ne nën, pareß soe ke rapoë pan, ‘Vahvanih köm susun pinpiun vah va nem manih pa potan avoes vëh?’ Kee soe ke poë pan, ‘Suk ahikta teß to kon a möm temöm kiu manih peß.’ Keß soe poß ke rapoë pan, ‘A, eöm se nö manuh po tökiu voaën peöß, paröm kiu nën.’

“Pa 6 kirök pa matanpoen e tövaneah po tökiu voaën to soe ke susun pa nap kiu peß pan, ‘Vaoe na a nap kiu kee nö maß kën voen raoe. Eën se taneo maß manuh pa nap kiu suksuk, parën vahik manih pa nap kiu vovoh.’ Ko teß varih to taneo kiu pa 5 kirök pa matanpoen to nö maß, pare kon ee pa ma 1 kinaß pee. 10 Ko teß teß varih to kiu vovoh to nö maß pare koman ne pan ee se kon vaßpuh. Ivëhkëk, ahik, ee me to kon ee pa ma 1 kinaß. 11 Ee to kon vahik ee pa ma voen pee, pare taneo ee pa vaato vasukaß me tövaneah po tökiu. 12 Ee to soe ke poë pan, ‘O teß varih to kiu suksuk, pare kiu ro a paeh aoaß, ee to kon ee po voen nemöm to kon. Emöm to kiu rakah em pa potan avoes, taneo non pa pöstakah, pareß öök non pa matanpoen, a potan to pa vakmis rakah en pemöm. Ivëhkëk, eën to voen va eom pee manih pa ö nën to voen va ka möm.’ 13 Ivëhkëk, e tövaneah po tökiu to piun a pah teß kikiu, pareß soe ke poan pan, ‘Kea, eöß to hikta nok vahat a neöm, ea to vaonöt pöß vur ee pa 1 kinaß nöm se kiu suk ko kon, keß ataeah? 14 Kon o voen pën, parën nö na vöön. O iu koman peöß köß voen eoß po teß varih to suk tavus maß pa kiu po vu voen vëh nöm to kon. 15 Eß kök kës e non pa taateß pö nöß to ki va in a moniß peöß manih po iu koman peöß, keß ataeah? Eöß to kehkeh vataare noß a taateß vih peöß manih pa napan kurus, kën heheve suk poß nom ataeah?’ 16 Ke Ieesuß soe pan, “Eß to teß akuk va kov e non manih po teß varih to vöknah ne a ma taateß pee, amot ne Sosoenën se vahoß en pee manih po vovoh. Ko teß varih to kë koman hah a ne, amot ne Sosoenën se vahoß rakah en maß pee manuh po suksuk.”

E Ieesuß To Vakön Soe A Ö Neß Se Mët Ko Sun Hah

Mak 10:32-34, me Luk 18:31-33

17 E Ieesuß to soe vahik a soe vapipinoß vaßih, pareß nönö avoeß nö e non manuh Jerusalëm, ko me en pa ma vamomhë peß. Ee to nönö nö ne, keß me ke en pa havun me ra poa vamomhë peß, pareß soe ke rapoë pan, 18 “Pënton öm pa tah söß soe ka neöm. Kuru na to nönö no Jerusalëm. Ka napan varih to hat ov a no neöß e Koaß Teß pa Napan Kurus se heß ee peöß manih pa koreero teß susunön ësës heß, me ro teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës. Kee vahoß ee peöß po vahutët, pare vaonöt ee pa ip vamët a neoß. 19 Ee se heß a neoß manih pa koreero upöm teß to hikta teß ne pan ee ro Jiuß. Ko teß poë varih se kö a neoß, pare rëp a neoß po uris. Pare ni ee peöß pa kuruse. Ivëhkëk, po vakön poen ne eöß se sun taneß hah eoß maß po vapeepe.”

E Jëmis Pen Jon To Iu Ne A Tasun Apuh

Mak 10:35-45

20 E Ieesuß to soe vahik ke ra ma vamomhë peß a ma soe varih, ke köövo pe Sëbëdiß nö vaßpeh me en maß pa poa sunaißeah, pareß vatokon manih pa matan e Ieesuß, pareß hi poan a ö neß se heß a poa koaß peß ta tah. 21 Ke Ieesuß hi poan pan, “Eën iu nom ataeah?” Ke köövo pe Sëbëdiß piun a hi peß, pareß soe pan, “Soe vaman rakah ka neoß ah, amot nën se tavus a teß sunön va Israël, ka poa koaß peöß teß vaßpeh me a nom oah manih pa Matop Vih pën. A paeh se ihoß non manih pa papmatö pën, ka meh ihoß non manih pa papkiruk pën.”

22 Ke Ieesuß pënton a hi pamëh, pareß tarih manih pe Jëmis pen Jon, ko soe ke rapoë pan, “Eöm to hikta nat vavih nem pataeah nöm to ihi nem pom. Eöm antoen kës e nem pa kaak pa kap vëh nöß se kaak manih peß. Paröm antoen kës e nem pa teß o kamis vëh nöß se teß?” Kee soe ee pan, “A, emöm to onöt e nem.” 23 Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “Oman, eöm to onöt e nem pa kaak taneß manih pa kap peöß. Ivëhkëk, eöß to hikta teß me noß to kikis marën a kon eteh se ihoß manih pa papmatö peöß me a papkiruk peöß. Ahik! E Tamön koman se heß a poa ö ihihoß poë varih manih pe retereh neß to vamatop keon ke voh en pee.

24 A meh havun vamomhë to pënton a soe vaßih, pare pah heve ov e ne pa poa tom mahin. 25 Ivëhkëk, e Ieesuß to vaoe ununun en pa ma vamomhë peß, kee tönun ee maß manih peß, keß soe ke rapoë pan, “Eöm nat e nem, po teß susunön va po teß varih to hikta teß ne ro Jiuß to hikta vaman ne e Sosoenën, pare matop vakis rakah e ne pa napan pee. Me o upöm teß apaßpuh pee to kikis rakah ov e ne pa napan pee se vavatet ne a ma soe pee. 26 Köß iu noß a taateß teßteß vasusunön se nat non teß non topniineöm. Ivëh, keteh to kehkeh tavus non a teß sunön manih peöm, eß se teß non a teß kikiu peöm kurus. 27 Keteh to kehkeh vovoh non manih peöm, eß se tavus a teß kikiu akuk manih peöm. 28 Eß to teß akuk va kov e non manih peöß e Koaß Teß pa Napan Kurus to hikta nö voh maß pan a napan se kiu vaßaus a ne neoß. Ahik, eöß to nö voh maß pa vaßaus raoe, me eöß se heß o toßtoß peöß manih pa ö ne eöß se mët marën a hehe a napan varih no a taateß hat to nohnoh non rapoë.”

E Ieesuß To Vatoß Hah A Poa Teß Kehoß

Mak 10:46-52, me Luk 18:35-43

29 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to këh ee pa vöön va Jerikoß ka nap peo rakah suk ee maß peß. 30 A poa teß kehoß to ihoß ne sinten hanan to pënton a soe to soe non pan e Ieesuß to oßoah nö non. Ee to taneo ee pa kokoeß suk na poë pan, “Koaß supnaiß pe Devit, ururuan a möm ah.” 31 A napan to pënton rapoë pon to kokoeß suk nö ne maß, pare siröß rapoë pon ko soe pan, “Vatotomin öm pom.” Ivëhkëk, ee pon to pah kokoeß suntan avoeß suk nö e ne maß pan, “Sunön Koaß supnaiß pe Devit, ururuan a möm ah.” 32 E Ieesuß to sun en, pareß vaoe en na pee pon, pareß hi rapoë pan, “Eöm iu nem ataeah ne eöß se nok manih peöm?” 33 Kee soe maß pan, “Sunön, emöm to iu nem a ö nën se kap hah a ma matanmöm.”

34 Ke Ieesuß tamak rakah en pee pon, pareß vaket pa poa matëëre, ka varuß rakah vakomanih, no a ma matëëre to takap hah ee, kee ep vavih hah ee. Pare vatet ee pe Ieesuß.

Copyright information for `TPZ