aEks 3:6
bLo 6:5
cLev 19:18
dSng 110:1

Matthew 22

A Soe Vapipinoß Va Pa Taëën Va Po Vaen

Luk 14:16-24

E Ieesuß to vavaato avoeß me e non pa napan, pareß hutët hah ken pee po moeh vahutët pa soe vapipinoß, eß to soe ke rapoë pan, “A Matop Vih va pa Vöön va Kin to teß va non manih pa teß sunön to vamatop o vaënëën va po vaen pe sunaißeah. Eß to vamatop vahik en, pareß vanö en po vipuh manuh pa napan varih se nö maß manih pa taëën pamëh. Ko poen no a taëën to vamatop vahik en, keß vanö en pa nap kiu peß, kee nö ee ko vaoe ee maß po teß varih neß to vanö voh o vipuh manih pee. Ivëhkëk, ee to koe ee pa nö maß. Vasuksuk neß to vanö en po upöm teß kikiu peß, pareß soe ke rapoë pan, “Soe ke ro teß varih na to vanö voh o vipuh manih pee, pan, “A taëën to vamatop vahik en. Emöm to ip em pa kaöß vusvus, ka ma moeh tah kurus vamatop vahik ee. Ke sunön peöß to iu non a ö söm nö maß pa taëën va po vaen pe sunaißeah.” ’ Ivëhkëk, a napan to hikta nö maß. E tövaneah pa taëën to vanö voh o vipuh manih pa napan, kee pënton varo ee pa soe peß, pare vanönö ee pa nok a ma kiu pee. A paeh to nö en po tökiu peß. Ka meh nö en pa matop a sitoaß peß. Ko upöm öt a ma teß kikiu pe tövaneah pa taëën, pare ip naon rapoë, kee mëtmët ee. A teß sunön to pënton a tah vaßih to tanok manih pa nap kiu peß, pareß pah heve suntan en. Eß to vanö en pa nap vëvënsun peß, kee ip vahik rakah ee pa napan varih to ip a nap kiu peß, pare ës ee pa ma vöön pee.

“Ivëh, ka teß sunön soe ke ra nap kiu peß pan, ‘A taëën va po vaen pe koaß peöß to vamatop vahik en. Ivëhkëk, a napan varih nöß to vanö o vipuh peöß manih pee, ee to hikta vih onöt ne a nö maß pa taëën pamëh. Ivëh, köß iu noß a ö nöm se nö manuh pa ma sinten hanan, paröm vaoe maß ere tereh nöm to ep. Paröm soe ke raoe kee nö maß pa taëën peöß.’ 10 Ka nap kiu pa teß sunön suk ee pa ma hanan. Pare meeme ee maß pere tereh nee to onöt ne a taum. O teß vihvih me ro teß o hathat, kee nö ee maß ka iuun no a taëën va po vaen to teß non puh rakah en pa napan.

11 “Ka teß sunön ho en koman iuun pa ep pa napan varih to nö maß, pareß ep in a pah teß to teß non nën to hikta hop maß to ohop va pa taëën va po vaen. 12 Ka teß sunön pamëh soe ka teß pamëh pan, ‘Kea, eën ho vah va maß nih manih? Eën to hikta ohop nom o ohop va pa taëën va po vaen.’ Ivëhkëk, a teß pamëh to hikta soe ta tah. 13 Ivëh, ka teß sunön soe ke ra nap kiu peß pan, ‘Öt öm a teß vëh, paröm nohnoh a poa koreneah me a poa moneah, paröm vi tavus na eah manuh pa vöön popoen. Manih pa vöön popoen pamëh no a napan se vaokook kov e ne, pare vakuskus rivon kov e ne po kamis.’

14 E Ieesuß to heß vahik a soe vapipinoß peß, pareß vamaaka en pa pusun in a soe pamëh, pareß soe ke ra napan pan, “E Sosoenën to iu non sih a nap peo se nö maß manih pa iuun peß. Ivëhkëk, a ma siß pah teß ro to tënan o vipuh peß, ee o teß poë varih ne Sosoenën to pitöß koman voh en pee.”

A Nap Susunön Po Jiuß To Kehkeh Punöß Ne E Ieesuß

Mak 12:13-17, me Luk 20:20-26

15 O Parësiß to këh ee pe Ieesuß to vavaasis non a napan, pare nok ee po kokoman va pa ö nee se punöß poë po vahutët, ko vahoß poë po vahutët suk a ma soe koman peß. 16 Ee to nö, pare vanö ee maß pa ma teß vamomhë koman pee, me ro teß varih to vavatet ne sih o kum pe Hëërot. Kee nö maß manih pe Ieesuß, pare soe pan, “Apuh, emöm to nat e nem pën a teß sosoe man rakah. Pamöm nat e nem pën to vavaasis nom sih a napan a taateß pe Sosoenën. Parën hikta nat nom pa koman varoe ta pah teß, ko hikta nat nom pa soe ta pah soe manih pa teß hikto ëhnan, me a teß to teß me non o ëhnan. 17 Soe ka möm ah, eß vih kës e non pea pa heß a takis manih pe Sisaß, keß a hik?”

18 Ivëhkëk, e Ieesuß to nat momoaan en pa ma kokoman po teß poë varih to kehkeh punöß ne poë, ivëh, neß to soe suk va i ra poë manih pan, “Eöm o teß o pöh pikpiuk rakah, eöm pupunöß suk a no neoß ataeah? 19 Vataare suk voh a neoß öm ta pah moniß va pa moniß vëh nöm to tatakis nem sih.” Kee vataare ee peß po pöh voaß moniß. 20 Ke Ieesuß hi en pee pan, “A ëhnan me o kahoß peteh ivëh to teß non pa moniß vëh?”

21 Kee piun e Ieesuß, pare soe pan, “Pe Sisaß.” Ke Ieesuß soe ke poß rapoë pan, “A tah to vaneah non pe Sisaß nöm se heß e Sisaß. Ka tah to vaneah non pe Sosoenën nöm se heß e Sosoenën.”

22 Ee to pënton a soe pe Ieesuß, pare töhkak vahat rakah ee, ko këh ee peß, pare vanönö ee.

Ee To Hi E Ieesuß Pa Mët Me A Sun Hah Pa Teß

Mak 12:18-27, me Luk 20:27-40

23 Manih po poen avoeß pamëh o Sëdiusi to nö maß manih pe Ieesuß. O Sëdiusi, ee o kum teß to hikta vaman ne pan, a nap mët se sun taneß hah ee manih po vapeepe, to hi poë a hi, pare soe pan, 24 “Apuh, e Mosës to soe voh ka ra pan, ‘Ta pah teß se keh mët akuk eß hikta vatvus ta pah koaß manih pe köövo peß, ke kea peß me hah e köövo amop peß, pareß vatvus a koaß se kon a ëhnan e kea peß.’ 25 Eß to teß voh non a kën tom mahin, a tönim koaß me ra pöök. Ka teß apuh vaen en, pareß hikta vatvus ta koaß eß he mët en. Ivëh, ke kea peß me hah en pe köövo ne kea apuh peß to mët këh. 26 Ke vapöök kea peß mët pet en. Eß he hikta vatvus avoeß non ta koaß, ka vakön kea pee nok pet va en nën. Keße kurus rakah to mët vahik akuk rakah ee. Ee hikta vatvus ta pah koaß. 27 Ke köövo amop pamëh pah mët suk poß en pee kurus. 28 Ivëh, ka nat e no pa tönim me ra poa teß to vameeme petpet voh e ne pa pah köövo. Ko poen no a nap mët se sun taneß hah manih po vapeepe, eteh rakah poß se vaneah totoopin non pe köövo vëh, no a kën tom mahin varih to me voh ne?”

29 Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “Eöm o teß o nun rakah to hikta nat vavih nem pataeah no Puk Vapenpen to sosoe non sih, paröm hikta nat vavih me nem po kikis pe Sosoenën. 30 O poen no a nap mët se sun taneß hah maß po vapeepe, a napan kurus hikta se vavaen hah ne. Suk ataeah, eße se teß va e ne manih po ankeroß manuh pa vöön va kin. 31 Eöm hikta ëh pöß voh a soe ne Sosoenën to sosoe voh ka non neöm pan, a nap mët se toßtoß hah, pare sun hah ee. 32 E Abraham, ke Aësak, ke Jekop to mët moaan rakah voh ee po poen ne Sosoenën to soe voh pan,

‘Eöß e Sosoenën pe Abraham,
me eöß e Sosoenën pe Aësak,
me eöß e Sosoenën pe Jekop.’ a 
Ke Sosoenën pamëh, eß hikta teß non pan eß e Sosoenën pa nap mët. Ahik. Eß e Sosoenën pa nap toßtoß.”

33 A napan to pënton a soe vaßih, pare pah toksean rakah ee po vavaasis pe Ieesuß.

A Taateß To Apuh Oah Non A Ma Meh Taateß

Mak 12:28-31, me Luk 10:25-28

34 O Parësiß to pënton ee pa ö ne Ieesuß to sunpip rakah en po Sëdiusi pa ma soe peß. Ko Sëdiusi hikta onöt ne a soe ta tah, suk e Ieesuß to nok raoe, kee nun rakah ee. Ivëh, ko Parësiß tönun hah me ee pe Ieesuß, 35 manih pee to teß non a pah teß to nat suntan rakah non o Vavaasis Pe Mosës. Ka to Parësiß pamëh to kehkeh punöß non e Ieesuß. 36 Pareß soe pan, “Apuh, a taateß taeah to apuh oah non manih po Vavaasis pe Mosës?” 37 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan,

“Eöm se iu rakah nem e Sunön Sosoenën peöm manih pa ma kupu peöm,
me manih pa ma apeneöm,
me manih pa ma kokoman peöm.” b 
38 Ee ivarih, a ma taateß to apuh oah ne a ma meh taateß. 39 Ka vapöök taateß to vatoe e non pa ma taateß vamoaan to soe va ne manih pan,

‘Eën se iu nom a meh teß vamanih pa ö nën to iu hah va ka nom.’ c 
40 A poa taateß poë varih, ee a pusun rakah kov in a ma Vavaasis kurus pe Mosës, me a ma Soe po Teß Vanënën Soe.”

E Ieesuß To Hi O Parësiß, Pan E Kristo Eteh

Mak 12:35-37, me Luk 20:41-44

41 O Parësiß to teß tönun avoeß e ne, ke Ieesuß hi rapoë a hi vaßih, 42 “Eöm koman va nem nih pe Kristo, eß e koaß peteh?”

Ko Parësiß piun poë, pare soe pan, “E Kristo, eß e koaß pe Devit.”

43 Ke Ieesuß hi hah en pee pan, “Suk ataeah, ka Tuvuh Vasioß heß voh o kokoman manih pe Devit, keß pokaß en pa teß pamëh e Sunön peöß? E Devit to soe vavoh manih komön a Puk Vaëhëh vamanih pan,

44 ‘E Sosoenën to soe ke Devit pan,
“E Kristo e Sunön pën.”
‘Ke Sosoenën sosoe avoeß ke non pe Kristo pan,’
“Ihoß ah manih pa papmatö peöß,
ko teß nom nën keß onöt po poen nöß se vahoß o teß varih to vakihat me a nom oah manih paan a matop pën.’” d 
45 “E Devit to popokaß non sih e Ieesuß Kristo e Sunön, ivëh, ke Kristo hikta teß varoe non pan eß e koaß pe Devit. Ahik! Eß to teß me e non e Sunön peß.” 46 Ahik rakah ta paeh va po Parësiß to piun a soe pe Ieesuß. Taneo rakah non po poen pamëh no a hikta pah teß nat to onöt non a hi hah e Ieesuß ta ma meh hi.

Copyright information for `TPZ