bAis 13:10; 34:4

Matthew 24

E Ieesuß To Soe Pan A Iuun Hinhin Apuh Se Takök

Mak 13:1-2, me Luk 21:5-6

E Ieesuß to këkëh ko non a sinten a Iuun Hinhin Apuh, ka ma vamomhë peß nö ee maß manih peß. Ko vataare poë a ma iuun va pa Iuun Hinhin Apuh. Ivëhkëk, e Ieesuß to soe ke rapoë pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a ma iuun kurus varuh na to ep no, ee kurus se tatakök ee. Ahikta pah vös to onöt non a tok pa tonun a meh. Ahik. Eße se taru kunah kurus ee maß.”

E Ieesuß To Soe Pan A Ma Punis Peo Se Tavus Maß

Mak 13:3-13, me Luk 21:7-19

Vasuksuk ne Ieesuß to ihoß non Tope Öliv, ka ma vamomhë varoe peß nö ee maß manih peß, pare hi poë pan, “Soe ka möm ah o poen poanheh no a ma tah poë varih se tavus. Me o vëknöm taeoh nemöm se inan suk to tavus maß, pamöm nat poß o poen hah pën me o poen no oeh vëh se hik.”

Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “Matop vavih nem, ta pah teß tomeß piuk ka neöm. A nap peo rakah se nö maß, pare popokaß ne a ëhnaneoß, pare soe vamanih pan, ‘Eöß ivëh e Kristo’, pare piuk ee pa napan. Eöm se tënan o vapus me o vahutët va po vapus, to nönö non maß. Ivëhkëk, eöm se koe a naöp. A ma tah kurus poë varih se tavus ee. Ivëhkëk, o poen no oeh se hik to meß e non pa tavus maß. A napan va pa pah muhin se sun, pare vapus me ee pa napan va pa meh muhin. Ka matop vih pa pah teß sunön se sun, pareß vapus me en pa teß matop vih pa meh teß sunön. Ka manih pa ma meh muhin no o maë apuh se tavus, ka rikrik kö en. A ma tah poë varih se tavus momoaan vamanih pa ö ne köövo to haraß o kamis va pa ö neß to kehkeh vahuh non.”

“O teß se öt a neöm, pare vakmis ee peöm ko ip vamët ee peöm. A ma muhin kurus se heve ov e ne peöm, suk eöm to vaman, paröm vatet a nem neoß. 10 Manih po poen pamëh, a nap peo rakah to vaman voh ee peöß se tarih, ko vikuh ee peöm pa nap hat. 11 Ko teß vanënën soe pikpiuk se tavus maß, pare piuk a ma nap peo rakah. 12 Ka napan heß tonun ee pa taateß vih vëh, a taateß iu teß, suk a taateß hat to pupu vaßpuh nö e non maß. 13 Ivëhkëk, o teß varih to teß vakis ne pa teß a ma punis, pare öök na po poen no o oeh se hik, e Sosoenën se hehe en pee. 14 Ka Soe Vih va pa Matop Vih Pe Sosoenën no a napan se vavaasis manih po oeh avoes, ka napan sih tenan voh, ko oeh pah hik poß en.”

A Punöß Hat Rakah Se Tavus

Mak 13:14-23, me Luk 21:20-24

15 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “Eöm se ep rakah em pa Tah A Pah Hat Rakah no a teß vanënën soe vëh e Dëniël to sosoe suk voh non. A Tah Hat pamëh to sun non pa iuun pe Sosoenën. Ka teß to ëhëh non a soe, eß se maaka vavih rakah non pa pusun in a soe pamëh. 16 Manih po poen no a Tah Hat pamëh se tavus maß ka napan varih to teß ne manih pa muhin va Jiutiaß, ee se rusin ee manuh pa moeh totope. 17 Ka ta pah teß se keh tok non pa tonun iuun peß, ka Tah Hat pamëh tavus eß to hikta onöt non a kunah taneß tonun iuun pa kokon tavus a ma tah peß to pet ne koman iuun, eß se rusin en. 18 Ka teß vëh to teß non pa rak peß, eß to hikta onöt non a tapiun vos hah iuun pa kon ohop rë peß. 19 Varenan rakah po köövo kikiuk me ro teß köövo varih to vasisiß ne o koaß pee manih po poen pamëh, suk ee to hikta onöt ne a rusin vëhöß. 20 Manih po Poen Apaapo me o poen no a tuvuh apuh rakah se tavus maß, eöm hikta onöt nem a rusin vëhöß këh a punis apuh pamëh, ivëh, köm se hinhin vakis nem manih pe Sosoenën, keß se vaßaus a neöm. 21 Manih po poen pamëh no a punis apuh rakah se tavus. Moaan voh po poen ne Sosoenën to nok voh o oeh, pareß nö non maß, ko tavus non manih kuru no a punis to matan va non manih to hikta tavus voh. Ka amot me no o vu punis pamëh to hikta onöt non a tavus hah. 22 Ke Sosoenën se keh hikta moes a ma poen va pa ma punis poë varih, a napan kurus se ro vahik voh ee. Ivëhkëk, e Sosoenën to koman non a napan varih to vaman ne e Ieesuß. Ivëh, neß to vakökööt suk voh pa ma poen poë varih.

23 “Manih pa ma poen poë varih, no teß se keh soe ka neöm pan, ‘Ep këk öm, e Ieesuß Kristo ivëh, keß, eß ivöh.’ Eöm se koe a vaman raoe. 24 Suk ataeah, o Kristo vapikpiuk, me ro teß vanënën soe vapikpiuk se tavus maß, pare vatvus a ma kiu apaßpuh me a ma tah vatoksean. Ee to hikta onöt ne a nok a ma tah poë varih manih pa napan ne Sosoenën to soe a ö neß se kon hah raoe. Ee se piuk vahok ee pa napan. 25 Kuru, nöß to kömköm vovoh a noß neöm a tah pamëh he meß e non pa tanok.

26 “Ivëh, ka napan se keh soe ka neöm pan, e Kristo to teß non manuh po meoh oeh, köm nat nem nö nën. Kee se keh soe ka neöm pan, eß to teß vakoaan non manuh, koe a vaman. 27 Eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se nö maß, ka napan se ep a neoß. Eß se matan va non manih pa ö no a vakës to vavakës non manuh pa akis. Ka napan se ep a tah pamëh pa ma muhin kurus.

28 Manih pa ö poanheh no a tah koa to pët non, manih pa ö pamëh a ma növan ënëën tah koa to tötönun ne sih nën.”
E Ieesuß to soe vapipinoß a ö no a soe peß se tavus vamaaka pa matëëra napan. Eß to teß va non manih pa taateß po növan ënëën tah mët. A ëhnëëro növan poë varih, o valjah. O növan poë varih to ënëën varoe ne sih a ma tah mët to taneo ne a koa. A ma valjah peo to nönö ne maß marën a ëën a tah mët. O teß se keh ep a ma valjah peo to vatvi ne kin, ee to nat ee pan a tah mët to teß non nën. Eß to teß akuk va kov e non manih pa ö no a napan se ep e Ieesuß se hah vamaaka va maß, eß to hikta se vavakoaan nö non maß.


A Hah Pe Koaß Teß Pa Napan Kurus

Mak 13:24-27, me Luk 21:25-28

29 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe vamanih pan, “O poen no a ma punis poë varih to hik ee, ka ma teß tah varih tanok pet,

‘A potan se popoen,
ka sivö hikta se paapa non.
O vesun se vußvuß taneß ee maß akis.
Ko kikis vöh akis se panih,
ko takö ee.’” b 
30 “Manih po poen pamëh, eß se teß non o vëknöm se tavus manuh pa akis to vateeraß a no neoß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se nö maß, ka napan kurus va po oeh se vaokook. Ee se ep a neoß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se nö vaßpeh me maß a unöh manuh pa akis. Eöß se nö me maß o kikis apuh me o maaka. 31 A suvin se tanih, pareß kopös rakah en po oeh kurus, ke eöß se vanö maß o ankeroß peöß, kee ununun taneß maß a napan ne Sosoenën to soe a ö neß se kon hah raoe po taanaß ö noton in o oeh.”

O Vavaasis Va Po Naon Vëh O Fik To Vamaaka Non A Hah Pe Kristo

Mak 13:28-31, me Luk 21:29-33

32 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pare soe pan, “Eöm se kon taneß o vavaasis manih po naon vëh o fik. A ma pean se keh koos maß, pare pau vavoon hah maß, a, köm nat em po poen no a potan se pa, to taneo en. 33 Keß teß akuk va kov e non manih pan, o poen ne eöm se ep in a ma tah poë varih se tavus, eöm se nat em po poen hah peöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus to öök vatët en maß manih po hopaß. 34 Eöß to soe vaman rakah keoß peöm. A ma napan va kuru to hikta se mët vahik ne, ka ma tah poë varih se tavus ee maß. 35 A akis me o oeh se hik ee, ivëhkëk, a soe peöß to hikta se hik non, eß se teß tamoaan e non.”

Ahikta Teß To Nat Non Po Poen Me A Aoaß No A Ma Tah Poë Varih Se Tavus

Mak 13:32-37, me Luk 17:26-30; 17:34-36

36 “Ivëh, ka hikta pah teß to nat non, po poen me a aoaß ne eöß to sosoe suk noß. O ankeroß va pa vöön va kin, me eöß e koaß pe Sosoenën, emöm to hikta nat nem po poen ne eöß se hah maß, e Tamön varoe to nat non. 37 A ma taateß varih to tanok voh manih po poen pe Noaß se tanok pet ee manih po poen ne eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se hah maß. 38 O poen no a unat apuh to hikta tavus avoeß voh non maß, a napan to ënëën e ne ko kakaak e ne. Pare vavaen e ne, keß antoen rakah po poen ne Noaß to hop en po paröß me ra kën tom sinan peß. 39 Ee to posean voh ne pa ma taateß varih, pare hikta nat ne pataeah se tavus manih pee. Ee to teßteß pinpiun vah ne ka unat tavus maß ko kopös rapoë, kee mëtmët vahik ee. A ma taateß poë varih to se vatoe e non po poen ne eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se nö maß. 40 Manih po poen pamëh no a poa teß to kikiu ne pa rak, ke Sosoenën se me en pa paeh, ko këh en pa meh. 41 A poa köövo se nonok praoaß, ke Sosoenën se me en pa paeh, ka meh neß to këh en.

42 Ivëh, köm se ut vavih nem ko teß vamatop nem, suk eöm to hikta nat nem po poen poanheh ne Sunön peöm Ieesuß Kristo se hah maß manih po oeh vëh. 43 Eöm se nat va nem manih pan, e tövaneah pa iuun se keh nat momoaan en po poen no a teß kakaveo se nö maß, eß hikta se vatö ke non a teß kakaveo a iuun, keß kök, pareß ho. 44 Ivëh, köm se teß vamatop nem pa ma poen kurus, suk eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus tomeß vöhnun a maß neöm.”

A Soe Vapipinoß Va Pa Poa Teß Kikiu, A Teß A Vih Me A Teß A Hat

Luk 12:42-46

45 E Ieesuß to vavaato avoeß e non, pareß soe pan, “A teß kikiu to teß me pöß e non po kokoman vih, pareß matop vavih e non pa kiu peß? E sunön koman peß se kon poan e susun po teß kikiu peß, pareß heßheß non raoe a taëën po poen ne sunön to vateß. 46 Amot no e sunön peß se hah maß, pareß këh taum a teß kikiu peß to teß avoeß va e non pa ö neß to soe va voh in poan, a, a teß sunön se heß poan o voen vih peß. 47 Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a teß sunön se vahoß en pa teß kikiu peß pa matop a ma tah kurus peß. 48 Ivëhkëk, ataeah poß se tavus pa ö no a teß kikiu se keh teß non a teß kikiu hat, pareß keh koman va non manih pan, ‘E sunön peöß hikta se nö vëhöß hah no maß.’ 49 Ivëh, ka teß kikiu pamëh taneo en pa ip o upöm teß kikiu, pareß vavaëën me e non po teß kakaak vatëh. 50 A teß sunön peß se vöhnun maß poan po poen neß to hikta vamatop non, me a aoaß neß to hikta nat non. 51 Ka teß sunön se vakmis rakah en pa teß kikiu pamëh. Pareß veo en peß, keß nö ko teß vaßpeh me non pa nap mokoß rivon. Manuh nën no a napan se vaokook kov e ne, pare vakuskus rivon kov e ne po kamis.

Copyright information for `TPZ