bSek 13:7

Matthew 26

A Nap Susunön Po Jiuß To Nok O Kokoman Va Pa Ip Vamët E Ieesuß

Mak 14:1-2, me Luk 22:1-2, me Jon 11:45-53

E Ieesuß to vavaasis vahik a napan, pareß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Eöm nat e nem eh? O pöök poen to meß avoeß e ne, ka Taëën Apuh va po Pasovaß se tavus en. Manih pa Taëën Apuh pamëh ne eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus, nee se vahoß ee peöß pa koreera napan varih to hat ov a ne neoß, pare ni a neoß, ko vahan ee peöß pa kuruse.”

Manih po poen pamëh no teß susunön ësës heß, me o teß apaßpuh po Jiuß to tönun manih pa iuun pa Teß Susun po Teß Ësës Heß, a ëhnaneah e Kaëfas. Manih po ihoß pamëh, nee to nok o kokoman va pa ö nee se öt koe e Ieesuß, ko ip vamët poë. Ivëhkëk, ee to soe pan, “Ea se nat no nok a tah pamëh, ea se anoeh no ka Taëën Apuh va po Pasovaß oah voh. Eß to hat non pa ö no a napan se ep a tah vëh ko kunkuin to vapus.”

A Köövo To Uh A Pasun E Ieesuß Po Vanom

Mak 14:3-9, me Jon 12:1-8

E Ieesuß to teß non pa vöön nee to popokaß ne Bëtaniß. Eß to teß non pa iuun pe Saëmon vëh to teß me voh non a mët töpaß. Eß to teß non koman iuun ka köövo nö maß manih peß. Eß to teß maß o puto vanom o pöh voen vapeah. Pareß koß o vanom pamëh manih pa pasun e Ieesuß pa ö neß to ënëën non. A ma vamomhë peß to ep a tah to tanok manih pe Ieesuß, pare pah haraß vahat e ne, pare soe ee pan, “Vahvanih ke köövo koß vakit akuk o vanom vëh? Ea se keh vavoen o vanom vëh, ea se kon a moniß a pah apuh. Ka moniß pamëh na se vaßaus o teß arus.”

10 Ivëhkëk, e Ieesuß to nat en pataeah nee to sosoe suk ne, pareß soe ke rapoë pan, “Suk ataeah, köm vatamak e köövo vëh, a tah neß to nok manih peöß to vih, pareß matan vavih. 11 A nap arus se teß tamoaan me e ne peöm. Ivëhkëk, eöß to hikta se teß tamoaan me a noß neöm. 12 E köövo vëh to koßkoß o vanom manih pa pasuneoß, eß to vamatop non a ö nöß se mët, kee pe ee peöß. 13 Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, manih po oeh avoes no a napan se keh vavatvus ne a Soe Vih pe Sosoenën. Ee se vavasoe suk vaviß e ne pa tah ne köövo vëh to nok manih peöß, ka napan sih koman hah ne poë.”

E Jiutas Va Iskariot To Vikuh E Ieesuß Manih Po Teß Susunön Ësës Heß

Mak 14:10-11, me Luk 22:3-6

14 Manih po poen pamëh no a paeh va pa havun me ra poa vamomhë pe Ieesuß to nö en manuh po teß susunön ësës heß, a ëhnaneah e Jiutas Iskariot. 15 E Jiutas to nö, pareß soe pan, “Eöm se poß voen a neoß pataeah pa ö nöß seß heß a neöm e Ieesuß? Kee heß ee peß po 30 voaß moniß silvaß.
O voen in o 30 voaß moniß silvaß to onöt non a K2,400.00.
16 Taneo non po poen pamëh ne Jiutas Iskariot to iu vah këh non ta hanan neß se vikuh vah va in e Ieesuß.

E Ieesuß To Vaëën Me Ra Ma Vamomhë Peß Pa Taëën Apuh Va Po Pasovaß

Mak 14:12-21, me Luk 22:7-14; 22:21-23, me Jon 13:21-30

17 O poen vamomoaan in a Taëën Apuh va pa Taëën Hikto Is vëh, o Pasovaß to tavus en, ka a ma vamomhë nö ee manih pe Ieesuß, pare hi poë pan, “Eën iu nöm a ö nemöm se vamatop a Taëën Apuh va po Pasovaß nih?”

18 Ke Ieesuß soe ken pee pa pah teß, pareß soe pan “Eöm se nö na pa vöön va Jerusalëm, paröm nö manuh pa teß vëh, paröm soe keah pan, ‘E Apuh to soe maß pan, o poen mët peß to öök vatët en, ke eß me ra ma vamomhë peß se ëën a Taëën Apuh va po Pasovaß manih pa iuun pën.’”

19 O vamomhë to nok va ee manih pa ö ne Ieesuß to soe va i rapoë, pare vamatop ee pa taëën va pa Taëën Apuh va po Pasovaß nën.

20 A muhin to matanpoen en, ke Ieesuß ihoß, ko vaëën vaßpeh me ra ma vamomhë peß. 21 Ee to ënëën ne ke Ieesuß soe pan, “Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a paeh koman va peöm varih o vamomhë peöß ivëh, se vikuh ka neoß.”

22 A soe vaßih to vatamak rakah en pa ma vamomhë peß, kee taneo ee pa hi papaeh poë pan, “Sunön, eöß pöß, ha?”

23 Ke Ieesuß piun rapoë, pareß soe pan, “Eöm se keh ep a teß vëh to vahoß vaßpeh a koreneah me a teß koreneoß manih pa hun taëën vëh pa tis, eß ko a teß pamëh se vikuh ka neoß pa nap hat. 24 Eöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus se mët eoß, vamanih pa ö no Puk Vapenpen to soe va non. Ivëhkëk, varenan rakah pa teß vëh to vikuh ka neoß po teß varih to hat ov a no neoß sih. Eß to vih non pa ö no e sinan a teß pamëh se hikta vahuh voh poan.”

25 Ke Jiutas soe ke Ieesuß pan, “Apuh, eöß pöß, ha?”

Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Eß to teß va i non nën.”

E Ieesuß To Vaëën Me A Ma Vamomhë Peß

Mak 14:22-26, me Luk 22:15-20, me 1 Körin 11:23-25

26 E Ieesuß me ra ma vamomhë peß to ënëën ne, keß kon a ö taëën, pareß hin na e Sosoenën, ko soe vavihvih ke na eah, pareß kök a ö taëën pamëh, ko ki vakëkëh ke ra ma vamomhë peß, pareß soe ke rapoë pan, “Kon öm a ö taëën vëh, ko ëën. A ö taëën vaßih eß a sionineoß.”

27 Pareß kon pet en na pa kap voaën, pareß soe vavihvih ke na e Sosoenën, pareß heß raoe, ko soe pan, “Eöm kurus varih se kaak manih pa kap vaßih, 28 eß vaßih o eraß peöß, o eraß pamëh to vataare non o vatompoan voon. O eraß pamëh se takoß marën a voen hah a neöm a ma napan kurus. Eß to vataare non a napan pan e Sosoenën se ihan anoe en pa ma hat pa nap peo, vamanih pa ö neß to soe vaman vavoh. 29 Eöß to soe vamaman rakah keoß peöm, eöß hikta se kaak hah noß o voaën vaßih keß onöt non po poen nöß se kaak vaßpeh me a neöm po voaën voon manuh pa Matop Vih Pe Tamön.”

30 Kee nok ee po vaëhëh, ko no ee Tope Öliv.

O Vamomhë Se Heß Tonun Kurus Ee Pe Ieesuß

Mak 14:27-31, me Luk 22:31-34, me Jon 13:36-38

31 E Ieesuß to soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Kuru po poen vëh, ne eöm kurus se rusin këh em peöß, suk ataeah, o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non pan,

‘E Sosoenën to se ip vamët en pa teß utut sipsip,
ko sipsip se rusin vakëkëh ee.’ b 
32 Ivëhkëk, eöß se sun taneß hah po vapeepe, paröß vovoh keoß peöm manuh Galiliß.”

33 Ke Pitaß piun a soe peß, pareß soe pan, “O upöm vamomhë se keh ep ataeah to tavus manih pën, pare varurusin ee, suk o vaman pee to hikta teß kikis non. Ivëhkëk, eöß hikta onöt noß a rusin këh a oah.”

34 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “Nös pa popoen e toaß oeteß se meß avoeß e non pa tötö, eën se kukön soe eom pan, eën to hikta nat nom peöß.”

35 Ke Pitaß soe ke Ieesuß pan, “Eöß hikta onöt rakah noß a soe vamanih pan, ‘Eöß to hikta nat noß pën.’ Eß to onöt e non pa napan se ip vamët ee peöß, köß mët vaßpeh me eoß pën.”

Ko upöm vamomhë soe kurus pet va ee nën.

E Ieesuß To Hinhin Non Manih Pa Rak Va Gëtsëmaniß

Mak 14:32-42, me Luk 22:39-46

36 E Ieesuß to nö vaßpeh me ra ma vamomhë peß pa ö muhin va Gëtsëmaniß. Pareß soe ke ra ma vamomhë peß pan, “Ihoß nem manih. Köß nö, ko hin manuh pa ö vöh.” 37 Ke Ieesuß me en pe Pitaß, pen a poa sunaiß Sëbëdiß, e Jëmis pen Jon, kee nö vaßpeh me ee peß. Eß to tamak vörep rakah en, ko haraß vapunis rakah e non. 38 Pareß soe ke rapoë pan, “O kupu peöß to puh rakah non po tamak, köß haraß ke noß pan eöß se mët eoß. Teß nem manih, paröm hinhin vaßpeh me a no neoß.”

39 Ke Ieesuß huk amot këh en pee. Pareß vahoß rakah en pa pasuneah po oeh, pareß hinhin va non manih pan, “Tamön eß to vih non pën se nat nom heß a neoß o kamis vaßih. Ivëhkëk, Tamön eën se nat nom suk o iu peöß, ahik, eën se vatet varoe o iu koman pën.”

40 Eß to taneß hah maß pa ö neß to hinhin non, pareß ep in a ma vamomhë peß to koroh, pareß soe ke Pitaß pan, “Eöm hikta onöt rakah ko nem a ut vaßpeh me voh a neoß pa ta pah aoaß, ha? 41 Ut nem, paröm hinhin nem, eöm tomeß kuß em pa ö no a punöß se tavus a neöm. O apen to iu e non pa vatet a ma taateß vih, ivëhkëk, o sionin to susunë e non pa vatet.”

42 Eß to hah en, pareß vapöök hin va en manih pan, “Tamön, eß to vih non pa ö söß vaniu këh eoß po kamis vaßih, keß, eöß se keh teß eoß po kamis pamëh. Köß iu noß ataeah nën to iu nom se tanok va en manih pa ö nën to iu va nom.” 43 E Ieesuß to hah taneß maß pa hin, pareß nö en manuh pa ma vamomhë peß. Pareß taum raoe to koroh ne, suk ee to mët rakah ee po mamaasoe.

44 Eß to këh hah en pee, pareß hah ko vakön hin hahah kov en. Pa pah ta hin vëh neß to nonok moaan non. 45 Vasuksuk neß to hah en manuh pa ma vamomhë peß, pareß soe ke rapoë pan, “Eöm koroh vavuriah avoeß e nem, ha? Pënton öm! O poen peöß to tavus en no a napan se heß ee peöß e Koaß Teß Pa Napan Kurus manih pa koreera nap hat. 46 Sun öm, ka nö ee. A teß vëh to vikuh a neoß to nö en maß pa öt a neoß.”

E Jiutas To Heß E Ieesuß Pa Koreero Teß To Vakihat Me Ne Poë

Mak 14:43-50, me Luk 22:47-53, me Jon 18:3-12

47 E Ieesuß to vavaato avoeß me non pa ma vamomhë peß, ke Jiutas a paeh va pa havun me ra poa vamomhë peß öök en maß. Eß to nö vaßpeh me maß a nap peo rakah to teß me ne a ma rapis rë, me a ma tanaon. O teß susunön ësës heß, me a nap susunön po Jiuß to vanö maß rapoë. 48 Ke Jiutas a teß vëh to vikuh in e Ieesuß pa koreera nap hat, to heß maß o vëknöm manih pa napan pan, “A teß vëh nöß se keh umaß eah, eß kuru a teß pamëh, söm öt eah.”

49 Ka varuß vakomanih ne Jiutas to tavus manih pe Ieesuß, pareß soe ke poan pan, “Poen avih, Apuh!” Pareß umaß en peß.

50 Ke Ieesuß soe ke poan pan, “Kea, nok vëvëhöß a tah nën to nö maß pa nok manih peöß.”

Ka napan varih to nö me maß e Jiutas, öt poë, ko nohnoh ee peß.
51 Ka pah teß to teß vaßpeh me non e Ieesuß, eß e vamomhë koman peß to ep a tah to tanok manih pe Ieesuß, pareß rëh taneß o rapis rë pa ö pepet peß, ko moes kurus en pa tenan a teß kikiu pa Teß Susun po Teß Ësës Heß. 52 Ke Ieesuß soe ke vamomhë peß pan, “Vahoß hah o rapis rë pën manih pa ö pepet peß. O teß varih to vavapus me ne o rapis rë, o rapis rë pamëh se miröß koman hah en pee. 53 Eöm to nat pöß e nem, eöß se keh hin e Tamön a ö neß se heß a maß neoß o pöh havun me ro pöök kum ankeroß vëvënsun, kee vaßaus a neoß, eß se heß en peöß. 54 Ivëhkëk, eöß se keh nok va nën, a soe to kiun non po Puk pe Sosoenën to hikta onöt non a tavus vaman. O Puk pe Sosoenën to soe non pan, a ma tah kurus rakah poë varih se tavus ee manih peöß.”

55 Ke Ieesuß soe ke ra napan varih to nö maß pa öt poë pan, “Eöm nö maß pa öt a neoß, paröm teß em maß pa ma rapis rëërë, me a ma tanaon ke pan, eöß a teß kakaveo toh? A ma poen kurus nöß to teß tamoaan e noß koman a Iuun Hinhin Apuh, paröß vavaasis noß sih. Ivëhkëk, eöm hikta iu öt poß voh a nem neoß nën toh? 56 Ivëh, ka ma tah poë varih tavus marën a vapuh a soe no a nap vanënën soe to kiun voh manih po Puk pe Sosoenën.” Ko vamomhë pe Ieesuß varurusin këh ee peß.

Ee To Vahoß Ee Pe Ieesuß Po Vahutët

Mak 14:53-65, me Luk 22:54-55; 22:63-71, me Jon 18:13-14; 18:19-24

57 O teß varih to öt e Ieesuß to me ee peß manuh pa iuun pa Teß Susun po Teß Ësës Heß vëh e Kaëfas. A iuun pamëh no o teß vavaasis to nat i ne o Vavaasis pe Mosës, me ra nap susunön po Jiuß to vatönun ne nën. 58 E Pitaß to suksuk amot nö e non maß pa napan to meeme nö ne e Ieesuß. Pareß ho en koman a eean vëh to tavi non a iuun pa Teß Susun po Teß Ësës Heß. Pareß ihoß vaßpeh me e non po teß utut, suk eß to kehkeh ep non pataeah se tavus manih peß Ieesuß. 59 Ko teß susunön ësës heß, me ro Kum Teß Susunön po Jiuß vaoe ee na pa ma meh teß, kee nö ee maß, pare vavaßaus ee pa vatvus maß a ma soe piuk ov in a ma tah ne Ieesuß to nok voh. Suk ee to kehkeh taum ne ta hanan nee se ip vamët koe vah va in poë. 60 Ka nap peo rakah nö maß, pare vapokaß ee peß pa ma piuk peo. Ivëhkëk, o Vakum Teß Susunön po Jiuß to hikta taum ta soe man to vih non nee se ip vamët suk poë. Ivëhkëk, a meh poa teß to nö maß, 61 pare soe ee pan, “A teß vëh to soe voh pan, ‘Eöß se miröß eoß pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, paröß eok hah eoß peß po kukön poen.’”

62 Ka Teß Susun po Teß Ësës Heß sun, pareß soe pan, “Eën hikta pinpiun suk nom a ma soe varih ataeah no a napan to popokaß a nom oah?” 63 Ivëhkëk, e Ieesuß to hikta tooto non, ka Teß Susun po Teß Ësës Heß hi hah en peß pan, “Eöß to soe rakah ka oah pa ëhnan e Sosoenën toßtoß tamoaan, soe vaman rakah ka möm ah. Eën kov e Kristo Koaß pe Sosoenën, ëh?” 64 Ke Ieesuß piun poan, pareß soe pan, “A ma soe varih, ee ma soe koman pën, ivëhkëk, eöß to soe vaman rakah keoß peöm, amot nöm se ep ka neoß e Koaß Te Pa Napan Kurus se ihoß noß pa papmatö pe Sosoenën a Kikis Vi, paröß kunah vaßpeh me maß a unöh vöh pa akis.”

65 Ka Teß Susun po Teß Ësës Heß pënton a soe vaßih ne Ieesuß to soe, pareß töhkak rakah en, ko si en po ohop peß,
A taateß va pa si o ohop to vataare non pan a Teß Susun po Teß Ësës Heß to tamak, pareß heve suk eß to koman non pan e Ieesuß to sosoe oßoah e non pe Sosoenën.
pareß soe pan, “A teß vaßih to sosoe oßoah e non pe Sosoenën. Ea hikta se vaiu hah no ta ma meh teß se vatvus maß ta ma meh soe, suk eöm to pënton koman e nem peß to sosoe oßoah e non pe Sosoenën.”
66 Ka Teß Susun po Teß Ësës Heß hi en po Vakum Teß Susunön po Jiuß pan, “Eöm koman poß nem pan, ea se nok va in a teß vëh nih?”

Kee soe maß pan, “Eß to vih non peß se mët rakah en.”

67 Ka napan varih to teß ne nën teteo ee pa matan e Ieesuß, pare töstös ee peß, ko upöm tatapan poë, 68 pare soe ke poë pan, “Pokaß oon ka möm ah. Eën poß e Kristo toh! Eteh rakah ivëh to tös a oah?”

E Pitaß To Soe Pan Eß To Hikta Nat Non E Ieesuß

Mak 14:66-72, me Luk 22:56-62, me Jon 18:15-18; 18:25-27

69 Manih po poen avoeß pamëh ne Pitaß to ihoß non koman a eean pa ö pëpënton vahutët, ka pah köövo sepeß to kiu non nën, nö maß manih peß, pareß soe ke poan pan, “Eën me poß kuru a meh teß to teß vaßpeh me voh nom e Ieesuß va Galiliß toh.”

70 Ivëhkëk, e Pitaß to vonih, pareß soe pan, “Eöß to hikta nat noß pataeah nën to vavaato suk nom.” 71 Eß to këh en pa ö pëpënton vahutët, pareß nö en manuh po hopaß va pa eean. Ka meh köövo kikiu ep poan, pareß soe ke ra napan to sun vatët ne pan, “A teß vëh to teß vaßpeh me voh e non pe Ieesuß va Nasarët.”

72 Ke Pitaß soe hahah kov en pan, “Eöß to soe vamaman rakah eoß, peöß to hikta nat rakah noß pa teß vëh.”

73 Ka meh siß ö oah en ka napan varih to sun vatët ne nën to nö ee maß manih pe Pitaß, pare soe ke poë pan, “Oman rakah, eën a meh va pee, a to pën to vataare e non pën a meh va pee.”

74 Varuß vakomanih ne Pitaß to soe vakis rakah en pan, “Eöß to hikta teß vaßpeh me voh noß eah, paröß hikta nat rakah noß pa teß vëh. Oman rakah, e Sosoenën se vakmis en peöß pa ö ne eöß se keh hikta sosoe noß, oman!

Ka varuß vakomanih no e toaß oeteß to tötö en.
75 Ke Pitaß koman hah poß en pa soe ne Ieesuß to soe ke voh poan pan, “Vamomoaan in a ö no e toaß oeteß se meß avoeß e non pa tötö, eën se kukön soe eom pan, eën to hikta nat nom peöß.” Eß to vamösru, ko tavus hah ken manih po hopaß va pa eean pamëh, pareß pah ook suntan rakah en.

Copyright information for `TPZ