Matthew 28

E Ieesuß To Sun Taneß Hah Po Vapeepe

Mak 16:1-10, me Luk 24:1-10, me Jon 20:1-18

O Poen Apaapo to oah en, ka muhin takah en po poen vamomoaan in o meoh nënkikiu, ne Mariaß va Makdalaß, me e meh Mariaß vëh e sinan e Jëmis pen e Jeosëp, to nö ee pon pa ep pa ö ne Ieesuß to pe non. Ka varuß rakah vakomanih no a rikrik to ip en. Ka ankeroß pe Sosoenën taneß maß pa vöön va kin, pareß nö ko vahuk en pa vös vëh to sunpip non a matan a top vëh ne Ieesuß to pet non, ko ihoß e non pa vös pamëh, pareß ëman va e non manih pa vakës pa kara, ko ohop peß kakaare va e non manih pa unöh kakaare. Ka nap vëvënsun varih to ut ne pa koveß ep a ankeroß, pare töhkak, ko naöp rakah ee, pare teß ke ne pan a nap mët.

Ka ankeroß soe ke ra poa köövo pan, “Koe a naöp. Eöß to nat e noß peöm to nö maß pa ep këh e Ieesuß vëh, nee to ni voh poë pa kuruse. Eß to hikta pet non manih. Eß to sun taneß hah en po vapeepe vamanih pa ö neß to soe vavoh. Nö maß öm, paröm ep pa ö no a sionineah to pet voh non, paröm nö vëhöß na manuh pa ma vamomhë peß, ko soe ke raoe pan, ‘E Ieesuß to sun taneß hah en po vapeepe. Eß se vovoh ken peöm manuh Galiliß. Ke eöm se nö, paröm ep eah nën.’” A ankeroß to vavaato avoeß me e non pa poa köövo, pareß soe pan, “Eöm se nat nem anoe a soe vëh nöß to heß a neöm kuru.”

Ivëh, ka poa köövo poë varih këh vëvëhöß rakah ee po vapeepe. Ee to karë, pare vaeö suntan rakah ee, ko nö ee pa soe vanat a ma vamomhë pe Ieesuß pataeah to tavus vu.

A poa köövo to vavaveo nö ne manuh pa ep pa ma vamomhë pe Ieesuß. Ke Ieesuß akeh rapoë, pareß soe pan, “Pöstakah rakah.” Ka poa köövo huk vatët ee manih peß, ko vaket ee pa moneah, pare kë ee pa ëhnaneah. 10 Ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “Koe a naöp, ko nö, paröm soe ke ra ma vamomhë peöß. Kee nö manuh pa muhin va Galiliß, pare ep ka neoß nën.”

A Soe Vanat Pa Nap Vëvënsun

11 A poa köövo to nönö avoeß nö e ne pa soe ke ra ma vamomhë pe Ieesuß, ka ma meh teß vëvënsun varih to ut ne pa koveß vos ee manuh Jerusalëm pa soe vanat o teß susunön ësës heß pataeah to tanok. 12 Ko teß susunön ësës heß tönun vaßpeh me ee po teß susunön po Jiuß, pare nok ee po kokoman vakoaan. Ee to voen a nap vëvënsun pa moniß a pah apuh rakah, 13 pare soe ke rapoë pan, “Soe vanat a napan a ö no a ma vamomhë pe Ieesuß to nö maß pa popoen, pare kaveo a sionineah, ko teß varo ee peß pa ö nöm to koroh varo. 14 A teß susun va pa kaman se keh pënton a ö no vamomhë pe Ieesuß to kaveo a sionin e Ieesuß pa ö nöm to koroh varo, emöm se vaato me em peß, ko vatotoopin em pa tah pamëh. Köm hikta se teß me nem ta punis.”

15 Ivëh, ka nap vëvënsun öt ee pa moniß no teß susunön ësës heß, me ro teß susunön po Jiuß to voen rapoë, pare vatet ee pa soe pee. Ko vahutët pamëh no o Jiuß to nat avoeß e ne peß kuru.

E Ieesuß To Vavaato Me Non A Ma Vamomhë Peß

Mak 16:14-18, me Luk 24:36-49, me Jon 20:19-23

16 A havun me a pah vamomhë to nö ee Galiliß. Ee to nö ee manuh pa tope vëh ne Ieesuß to soe ke voh rapoë pan ee se nö. 17 Pare ep ee e Ieesuß manuh pa tope, ko kë ee pa ëhnaneah. Ivëhkëk, o upöm pee to hikta vaman tiroëß ne pan eß e Ieesuß. 18 Ke Ieesuß huk vatët en maß manih pee, pareß soe ke rapoë pan, “E Sosoenën to heß voh en peöß pa tasun apuh va pa matop a vöön va kin, me o oeh. 19 Ivëh, köm se nö, paröm vavaasis a napan pa ma ö kurus va po oeh. Kee tavus a ma vamomhë peöß, paröm pupui raoe pa ëhnan e Taman, me Koaß, me a Tuvuh Vasioß. 20 Eöm se vavaasis raoe pa vatet a ma taateß kurus nöß to vavaasis voh a neöm. Eöß to soe vamaman rakah ke eoß peöm, eöß se teß vaßpeh tamoaan me e noß peöm pa ma poen kurus, keß onöt rakah këk po poen no oeh vëh se hik.”

Copyright information for `TPZ