aAis 40:3

Matthew 3

E Jon Tövapupui to Vavatvus Non A Soe

Mak 1:1-8, me Luk 3:1-18, me Jon 1:19-28

Manih po poen pamëh ne Jon Tövapupui teß to tavus maß, pareß teß non pa moeh upin va Jiutiaß. Eß to taneo en pa vavaasis a napan varih to nö maß manih peß, pareß soe ke rapoë pan, “Panih öm a ma taateß hat peöm, paröm vatet a taateß vih, suk ataeah, a Matop Vih va pa Vöön va Kin to öök vatët en maß!” E Jon pamëh no a teß vanënën soe vëh eß Aisaëaß, to soe suk voh pan,

“Manih pa moeh upin no a pah teß to vavaoe non maß pan,
‘Vamatop öm a hanan pe Sunön,
paröm vatotoopin a ma hanan peß.’” a 
Ko ohop ne Jon to ohop non nee to nok voh pa uvin këmol, pareß voh non o voh to tavi non a vuvuhuneah, pareß ënëën non sih o kokaß, ko kakaaktön non po hun tankekvö va muhin. Eß to këh maß a moeh upin, pareß nö ko teß non pa muhin to teß non sinten a ruen Jödën, ka napan varih to nönö ne maß manih peß to tataneß ne maß manuh Jerusalëm me a ma ö kurus va Jiutiaß me manih pa muhin vëh neß to teß non. Ee to nö maß, pare soe tavus a ma hat pee, ke Jon pupui raoe manih pa ruen Jödën.

E Jon to ep in o Jiuß varih to vavatet vakis ne sih a taateß pa kën sipun, me ro Sëdiusi to nö maß manih peß pan eß se pupui rapoë, ivëhkëk, ee to hikta soe tavus momoaan a ma hat pee. Ke Jon soe ke raoe pan, “Eöm to teß rakah va e nem manih po kuruß to rurusin këh ne o suraß. Eteh to kömköm a neöm, köm rurusin këh e nem po heve pe Sosoenën neß to se vanö maß? Eöm se panih, paröm këh a ma taateß hat, ko vataare a panih manih pa taateß peöm. Paröm nat nem soe vamanih pan, ‘E Abraham e sipuura, ivëh, ke Sosoenën hikta se vakmis a rora a ma vuteß peß.’ Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, e Sosoenën to onöt e non pa vateß a ma vös varih, kee tarih ee a ma pus koaß pe Abraham. 10 A ipoaß pe Sosoenën to vamatop e non pa taka a ma aan in a ma naon kurus varih to hikta vovoaß ne a ma voaß vih, a ma naon poë varih se moes, ko vi ee po suraß, kee ës ee. Ke tövaneah pa rak taka en pee, pareß vi en pee po suraß kee ës ee. E Sosoenën se nok va ka neöm nën.”

11  “Eöß to pupui a noß neöm pa ruen to vëknöm e non peöm to panih em pa ma taateß hat peöm. Ivëhkëk, a teß vëh se suk a maß neoß, no o kikis peß to teß oah e non po teß kikis peöß. Eöß to hikta vih onöt noß a ihan këh eah o uris vëh pa poa suß peß. Eß se pupui a neöm pa Tuvuh Vasioß me o suraß. 12 Eß se nö maß, ko pitöß këh a kon hat manih pa kon vih peß. Pareß ununun a kon vih peß manih pa iuun vavahoß kon. Ko ës en pa kon hat manih po suraß ësës tamoaan.”

E Jon To Pupui E Ieesuß

Mak 1:9-11, me Luk 3:21-22

13 Manih po poen pamëh ne Ieesuß to këh maß a muhin va Galiliß, pareß nö en manuh pa ruen Jödën. Eß to nö manuh pe Jon pareß iu non a ö ne Jon se pupui poan. 14 Ivëhkëk, e Jon to punöß poan teß panih o kokoman peß, pareß hi poan pan, “Eß to vih non pa ö nën se pupui varoe a neoß. Vahvanih kën nö maß parën taß a neoß a pupui a oah?” 15 Ivëhkëk, e Ieesuß to piun a soe pe Jon pareß soe ke poan pan, “Koe ah, parën nok vamanih pa ö nöß to sosoe va noß. Ea se keh nok va nën, ea se vapuh rakah ee pa tah ne Sosoenën to iu non na se nok.” Ivëh, ke Jon vatet en pa soe pe Ieesuß, pareß pupui en peß.

16 E Jon to pupui vahik en pe Ieesuß, keß tatakin nö non, pareß ep in a akis to nö vakëh. Ka Tuvuh Vasioß pe Sosoenën kunah va maß manih pa panuh, ko atantön e non peß. 17 Ka to taneß maß manuh pa vöön va kin to soe va non manih pan,

“Ivaßih e koaß peöß nöß to iu oah vi noß eah,
paröß vaeö me noß eah.”
Copyright information for `TPZ