aLo 11:1
bSng 91:11-12
cLo 6:16
dLo 6:13
eAis 9:1-2

Matthew 4

E Susun Po Oraß Hat To Punöß E Ieesuß

Mak 1:12-13, me Luk 4:1-13

Manih po poen pamëh no a Tuvuh Vasioß to me en pe Ieesuß manuh pa moeh upin, pan e susun po oraß hat se punöß poan. Manih pa ma poen poë varih ne Ieesuß to hikta ëën po 40 potan me o 40 poen. Ko vasuksuk neß to maë vörep en. Ka teß va pa punöß o teß nö maß ko tavus en peß, pareß soe ke poan pan, “Eën se keh teß nom pan eën e Koaß pe Sosoenën, kën taß a ma vös varih, kee panih, pare tarih varuß ee a ma muß.” Ivëhkëk, e Ieesuß to piun va in a soe pe susun po oraß hat pamëh manih pan, “O Puk Vapenpen to soe ka rora sih pan,

‘O muß to hikta onöt non a heß o toßtoß tamoaan manih pa napan,
a ma soe varoe pe Sosoenën to antoen ne pa heß a ra o toßtoß pamëh.’” a 
E Ieesuß to soe va in poan manih, ke susun po oraß hat me vos en peß manuh Jerusalëm, ko me peah en peß manuh pa ö noton in a Iuun Hinhin Apuh. Pareß soe ke poan pan, “Eën se nom teß nom pan eën e Koaß vamaman pe Sosoenën, kën surap taneß manih, parën vuß kunah eom na manuh po oeh. Suk o Puk Vapenpen to soe non pan,

‘E Sosoenën se soe ke ro ankeroß peß,
kee ut vavih rakah e ne pën.
O ankeroß se öt ee pën pa ma koreere,
ka hikta pah vös to onöt non a ruk a momah.’ b 
E Ieesuß to piun poan, pareß soe, “O Puk Vapenpen to soe pet e non pan,

‘Eën se nat nom pupunöß nom pa vöknah e Sunön pën e Sosoenën.’” c 
E susun po oraß hat to me peah hahah kov en peß manuh pa tope a pah va kin vörep, pareß vataare vahik rakah en peß pa ma muhin kurus, me a ma moeh tah vihvih peß. Pareß soe ke poan pan, “Eën se keh vatokon, parën vapeoß pasun ko vasunön a neoß, a, eöß se heß vahik rakah eoß pën pa ma moeh tah kurus varih.” 10 Ke Ieesuß piun varuß va in a soe pe susun po oraß hat pamëh vamanih pan, “Susun po oraß hat, nö na, o Puk Vapenpen pe Sosoenën to soe non pan,

‘Eën se vasunön varoe ko e Sunön Sosoenën pën.
Parën vatet varoe ko o iu peß.’” d 
11 Ivëh ke susun po oraß hat këh en pe Ieesuß, ko ankeroß pe Sosoenën nö maß, pare matop e ne peß.

E Ieesuß To Taneo En Pa Kiu Peß

Mak 1:14-15, me Luk 4:14-15

12 E Ieesuß to pënton en pa soe va pa ö nee to vahoß ee pe Jon pa nohnoh, pareß hah en manuh pa muhin va Galiliß. 13 Eß to këh en pa vöön va Nasarët, pareß nö ko teß non manuh Kapaneam, a vöön pamëh no a napan to hikta teß ne o Jiuß to teß ne. Eß to teß vatët non pa sinten a tonon va Galiliß. Eß a ö muhin pee Sebulun pen Naptaliß. 14 E Ieesuß to nok a tah vaßih marën a vapuh a soe ne Sosoenën to to tavus voh manih pa rivon a teß vanënën soe peß, Aisaëaß,

15  “A muhin va Sebulun,
me a teß muhin va Naptaliß,
to vënton ke ne tahiß manih sinten a ruen Jödën.
Manih Galiliß no a napan to hikta teß ne o Jiuß to teß ne nën.
16 A napan poë varih to teß ne sih pa popoen,
ee se ep ee po maaka apuh.
Ee to teß ne pa ö to parin a popoen,
ivëhkëk, o maaka se vaëman en pee.” e 

E Ieesuß To Vaoe A Taanaß Teß

Mak 1:16-20, me Luk 5:1-11

17 Manih po poen pamëh ne Ieesuß to teß avoeß e non manih Kapaneam pareß taneo en po vavaasis peß manih pa napan. Eß to soe ke rapoë pan, “Eöm se panih a ma taateß hat peöm, paröm vatet a ma taateß vih, suk ataeah, a Matop Vih va pa Vöön va Kin to öök vatët en maß.” 18 E Ieesuß to ëhë nö non pa sinten a tonon va Galiliß, pareß ep a poa tom kea, e Saëmon, nee to pokaß ne poë e Pitaß pen e kea peß Ëndruß. Eße pon to tatanaß iian ne sih pa kë pee manih pa tonon va Galiliß, ov in a vavoen. 19 Ke Ieesuß soe ke rapoë pan, “Suk a maß neoß öm pom, köß sih vavaasis a neöm pa vaon a napan, kee hop maß manih pa Matop Vih pe Sosoenën.” 20 Ka varuß rakah vakomanih ne ee pon to këh ee maß pa kë pee, pare vatet ee pe Ieesuß. 21 Eß to hë en pa meh siß ö, pareß taum en pa meh poa tom kea, e Jëmis pen kea peß Jon a poa koaß oeteß pe Sëbëdiß, eße to tok ne po paröß ke tamëëre. Pare vunvun hah ne a kë pee to tökrus, ke Ieesuß vaoe en na pee pon. 22 Ka varuß rakah vakomanih nee to këh ee maß pe tamëëre me o paröß, pare vatet ee pe Ieesuß.

E Ieesuß To Vavatoß Hah A Nap Peo

Luk 6:17-19

23 E Ieesuß to vatvi vahik rakah en pa ma vöön varih to teß ne pa muhin va Galiliß. Pareß vavaasis non a ma napan manih koman a ma iuun hinhin soneß pee. Eß to vavaasis non a soe va pa Matop Vih pe Sosoenën manih pa ma napan. Pareß vavatoß hah nö non a ma napan varih to haraß ne a ma vu mët. 24 Manih Siriaß no a napan to vavahutët suk vaviß e ne pa ma tah ne Ieesuß to nonok non, ko teßteß kov e ne maß po teß to haraß ne a ma vu mët, me a ma vu kamis. O teß me varih no o oraß hat to öt ne rapoë, me ro teß mëtsioni me ro teß kokonoh. Ke Ieesuß vavatoß vahik rakah en pee. 25 A nap peo poë varih to taneß maß pa muhin va Galiliß, me manih pa teß muhin va Dekapolis, me manih Jerusalëm, me manih pa ma vöön to teß ne pa koman a muhin va Jiutiaß, me pa pap tonon vöh. Ee kurus to vatet ee pe Ieesuß.

Copyright information for `TPZ