Matthew 6

A Taateß Va Pa Vaßaus A Meh Teß

“Matop nem, eöm se nat nem nok a ma taateß vaßaus peöm marën a ö no teß se ep. Eöm se keh nonok va nem nën, eöm to hikta onöt nem a kon o voen vih peöm, manih pe Tamëneöm vöh pa vöön va kin. Eën se kehkeh heß nom ta tah pën manih po teß arus, koe a piu vovoh a suvin vamanih pa ö no teß möhmöh to nonok va ne sih manih pa ma koman iuun hinhin soneß me manih pa ma hanan. Ee a pap teß pikpiuk möhmöh poë varih to iu ne pan a napan se kë ne a ma ëhnëëre. Eöß to soe vaman rakah keoß peöm, a pap teß poë varih to kon vahik voh ee pa ma voen pee. Eën se kehkeh vaßaus nom o teß arus, ka papkiruk nat non a nat pataeah no a papmatö pën to nonok non. Ivëh, ka taateß vaßaus pën sih teß vakoaan non, eën tomeß teß va nom manih pa teß möhmöh. Ke Tamömah sih nat non a ma vaßaus pën a vakoaan, pareß piun ken pën pa ma vaßaus poë varih.”

A Taateß Va Pa Hin

Luk 11:2-4

“O poen nöm to hinhin nem, eöm se nat nem nonok va nem pa ö no teß mokoß rivoe to nonok va ne sih, ee to iu rakah ne a ö nee se sun ne koman a ma iuun hinhin soneß, me manih pa ma hanan. Pare hinhin ne pan a napan se inan ne pee o teß va pa hin. Pare ta ne rapoë. Keöß to soe rakah keoß peöm, a pap teß poë varih to kon vahik voh ee po voen pee.

“Ivëhkëk, eöm se kehkeh hin nem, eöm se ho manih pa koman a ö teßteß peöm, paröm papanih maß o hopaß paröm hin na pe Tamëneöm vöh na to hikta epep no eah. Ke Tamëneöm pamëh to nat non pa inan a tah to tatanok vakoaan non.

“Ko poen nöm se hin, eöm se nat nem soe ta ma moeh soe peo, vamanih po teß mokoß rivoe, ee to sosoe akuk rakah e ne pa tah to hikta teß non ta pusun eah. Ee to koman ne pan ee se nok ta ma soe peo ke Sosoenën sih pënton a ma hin pee. Koe rakah a vatet a ma taateß pee. Eöm se kehkeh hin nem ta pah tah manih pe Tamëneöm, e Tamëneöm to nat momoaan vur en pataeah nöm to kökööt e nem. O poen nöm se hin, eöm se soe vamanih pa hin peöm,

‘Tamamöm eën to teß nom vöön va kin.
Emöm to hin nem pan a ëhnöömah se teß vasioß tamoaan non.
10 A Matop Vih pën se nö maß.
Kemöm sih vatet vavih o iu pën manih po oeh,
vamanih pa ö nee to vavatet va ne sih manuh pa vöön va kin.
11 Heß a maß möm a taëën to onöt non a ma poen kurus.
12 Ihan anoe a ma hat pemöm,
vamanih pa ö nemöm to ihan anoe va voh in a ma hat
no upöm teß to nok ka möm.
13 Parën nat nom vaonöt a punöß,
keß tavus manih pemöm,
kon këh a möm a ma punöß pe susun po oraß hat.’”
14 “Oman rakah! Eöm se keh ihan anoe a hat pa meh teß neß to nok manih peöm, ke Tamëneöm vöh pa vöön va kin me se ihan anoe en pa ma teß hat peöm. 15 Eöm se keh hikta ihan anoe a ma hat po upöm teß, e Tamëneöm me to hikta se ihan anoe non a ma teß hat peöm.”

A Taateß Va Pa Vapenpen Pa Taëën

16 “Eöm se keh vapenpen nem pa taëën, eöm se nat nem ep vatamak va nem po teß mokoß rivoe. Ee se ep vatamak ne pan a napan se ep ne rapoë to vapenpen ne pa taëën. Ivëh, köß soe rakah keoß peöm. Ee to kon vahik voh ee pa ma voen pee. 17 Ivëhkëk, eöm se keh vapenpen rakah nem pa taëën, huip a uvineöm ko pupui a matëëneöm. 18 Ivëh, ka napan sih ep ka no neöm pare koman ne pan eöm to hikta vapenpen nem pa taëën. E Tamëneöm vöh no a napan to hikta epep ne sih poë, eß varoe a paeh to ep non, eß ro ko to ep non pa tah vakoaan ko se piun ken peöm.”

A Taateß Va Pa Teß, To Teß Me Non A Ma Tah Peo Manuh Pa Vöön Va Kin

Luk 12:33-34

19 E Ieesuß to toto avoeß e non pareß soe pan, “Eöm se nat nem ununun nem ta ma moeh tahkoek peöm manih po oeh vëh. Manih po oeh vëh no pui me o ratoß to mimiröß vi ne a ma moeh tah. A nap kakaveo to onöt rakah e ne pa kök a iuun peöm, ko kaveo vahik ee pa ma moeh tavahoß peöm. 20 Ivëhkëk, eöm se vatet a ma taateß vih manih po oeh, a ma taateß poë varih to ununun a tahkoek peöm manuh va pa vöön va kin. Suk ataeah, manuh va pa vöön va kin no o pui me o ratoß to hikta teß ne nën marën a miröß a ma moeh tahkoek peöm. Me a nap kakaveo to hikta teß ne nën marën a kök a iuun ko kaveo a ma moeh tahkoek peöm. 21 A ö poanheh no a ma moeh tahkoek peöm to pet ne, no o kupu peöm se pah pet vakis e ne na nën.”

A Teß Heßheß To Teß Me Non O Maaka

Luk 11:34-36

22 “O matan to teß va non manih po ram va pa sionin. Ivëh, ka matömah se keh teß maaka non, eën se ep vavih e nom, ka sioniumah teß me e non po maaka. 23 Ivëhkëk, a matömah se keh hat, eën hikta se ep vavih nom, ka sioniumah teß me e non pa popoen. Ivëh, kën se matop nom, suk ataeah, eën se keh teß me nom pa popoen, eën se miröß suntan hah eo.”

A Hikta Pah Teß To Onöt Non A Kiu Manih Pa Poa Torara

Luk 16:13

24 “A hikta pah teß to onöt non a matop a kiu pa poa torara, eß se hat ke non pa paeh, pareß iu e non pa meh. Eß se pëpënton e non pa soe pa paeh, pareß heß tonun e non pa meh. Eöm to hikta onöt nem tavus a teß kikiu pa poa teß, e Sosoenën me a moniß.”

A Taateß Va Pa Kokoman Vörep Me O Kokoman Punis

Luk 12:22-31

25 Ke Ieesuß sosoe avoeß ke non pa ma vamomhë peß pan, “Ivëh, köß soe ka neöm, eöm se nat nem koman vörep nem o toßtoß peöm, paröm soe vamanih pan, ‘Ea se ëën nös ataeah, keß ea se kaak nös ataeah?’ Paröm nat nem koman vörep nem a sionineöm, paröm soe pan, ‘Ea se rara ataeah?’ A taateß va pa vatet o iu pe Sunön ko teß vavih oah e non pa taateß va pa ëën vamhun. O toßtoß to apuh oah rakah e non pa sioniumah me eß to apuh oah e non pa tah ohop. 26 Ep këk öm po növan varih to nönö vah ne sih, ee to hikta nepnep taëën ne sih, ko osoes ne. Pare hikta ununun taëën ne sih pa ta ma iuun vavahoß taëën. Ivëhkëk, e Sosoenën to mamakën e non pee. Ke eöm varih o teß eöm to apuh oah e nem po növan. 27 Eöm se nat nem karë vörep suk nem a ma tah varih po oeh, ee to hikta se varë pet ne a pop peöm.

28 “Vahvanih köm koman vörep nem a ohop peo? Eöm se inan voh pa ö no a töpkaß to pupu va ne manih pa ma supui. Ee tötöpkaß vah va ne sih nih? Ee to hikta kikiu vëhvaß ne sih pa vatëk hah rea. 29 Ivëhkëk, eöß to soe voh keoß peöm, moaan voh e Solomon to ohop non a ma ohop mamatan vavih peß, ivëhkëk, a matan vavih pa ma töpkaß varih to matan vavih oah e ne pa ma ohop pe Solomon. 30 E Sosoenën to vavatëk vavih e non po meon vëh. Ka sinup nee se puit ko vi ee po suraß. Ko meon to teß va non nën, e Sosoenën to rara non sih poan. Ivëh, köm se nat va nem manih pan, e Sosoenën to matop vavih oah e non peöm vamanih pa ö neß to matop va i non o meon. O siß vaman peöm to soneß vörep. 31 Eöm se nat nem koman va nem manih pan, ‘Ea se ëën ataeah, para kaak ataeah, para ohop ataeah?’ 32 Ahik, a napan varih to hikta teß me ne o vaman to kokoman vörep ne a ma tah poë varih. Ivëhkëk, e Tamëneöm va pa vöön va kin to nat e non pa ö nöm to kökööt nem a ma tah poë varih. 33 Ivëhkëk, a tah to apuh oah non pa ö nöm se iu nem a ma tah vih to heß vaeö non e Sosoenën e Sunön peöm. Paröm vatet a taateß totoopin peß. Keß se heß a neöm a ma tah nöm to kökööt nem manih pa matop vih peß. 34 Ivëh, köm se nat nem kokoman vörep nem ataeah se tavus sinup me pa ma papaeh poen. A ma poen poë varih to teß me ne a ma punis koman pee.”

Copyright information for `TPZ