Philippians 3

A Teß To Vaman Non E Kristo Eß A Teß Totoopin

Kën kea me kën vamen, eöm se teß vaeö rakah nem manih pe Apuh. Eöß to hikta karauh noß pa kiun hah ka neöm a pah soe avoeß pamëh. Ka soe pamëh se vaßaus a neöm, ke eöm se teß vamatop nem. Eöm se ut vavih nem po teß varih to nonok ne a ma taateß hat, pare teß va ne manih po këh poa. O teß poë varih to eh rakah ne pa pe a ö kokoaan. Ea varoe ivarih, nee to pe voh a ma ö kokoaan pea. Ka vasunön koe no e Sosoenën manih pa Tuvuh peß, me ea to vaeö no pa ö na to vatös me no e Ieesuß Kristo. Ea to hikta vaman koman hah a no, pa ma tah na to nonok no, eöß tomeß antoen e noß, pa vaman koman hah öß. Tah pah teß se keh koman e non pan, eß to teß me non pa pusun in a vaman koman hah ea. Eß se nat va non manih pan, eöß to teß oah e noß pa ma pusun in a ö nöß se vaman koman hah a noß. Ee to pe voh a ö kokoaan peöß murin o tönim me o kukön poen to oah. Eöß a to Israël, po vuteß va pe Bënjamin. Eöß a to Hibru, ke sinan me e tamaneoß, ee me a poa to Hibru. Keöß to vavatet vaeh voh noß o Vavaasis po Jiuß. Ivëh, köß tavus voh a to Parësiß. Eöß to teß eh rakah voh e noß pa nok a kiu pe Sosoenën, ivëh, köß kiu vakis moaan voh e noß pa miröß o kum teß varih to vaman ne e Ieesuß. A hikta pah teß to onöt non a taum ta hat manih peöß, pa ö nöß to vavatet vavoh noß o Vavaasis pe Mosës.

A ma tah poë varih to teß apuh oah voh ne manih peöß, ivëhkëk, kuru eöß to koman noß pan, ee a ma tah akuk rakah. Suk eöß to vavatet varoe varuß noß e Kristo. Eß to hikta teß varoe non, pan a ma tah poë varih, ivëhkëk, eöß to koman noß pan, a ma tah kurus varih po oeh ee a ma tah akuk rakah. Eöß to nat e noß pe Ieesuß Kristo e Apuh peöß. Manih varoe rakah pe Kristo, neöß to koe rakah a ma tah poë varih. Ka kuru vëh a ma tah poë varih to teß rakah va ne manih po noß. Ivëh, ke eöß to vaonöt e noß pa vatet varoe varuß e Kristo, ke eöß varoe a teß peß. Kuru eöß a teß totoopin pa matan e Sosoenën, eöß hikta se tavus noß a teß totoopin pa vatet o Vavaasis pe Mosës, ivëhkëk, eöß to vaman noß e Kristo. Ke Sosoenën to ep non po vaman peöß, ivëh, keß pokaß a neöß a teß totoopin. 10 Eöß to iu nat rakah noß pe Kristo, me o kikis vëh to vasun taneß hah poan pa nap mët. Eöß to iu avë noß o kamis peß, paröß tavus vamanih pa ö neß to mët vavoh. 11 Keöß me to anoeh noß, a sun hah peöß pa nap mët.

E Pöl To Vaveo Vakis Ko Öök Po Noton

12 Eöß hikta se soe noß pan, eöß to kon vahik a taateß pe Sosoenën, ko tavus a teß totoopin rakah. Eöß to hikta tavus avoeß noß nën, ivëhkëk, eöß to pupunöß vakis e noß pa tavus va nën, keß se teß non a tah peöß. E Kristo to iu e non peöß pa nok a tah vih, eß a pusun in a tah neß to vateß suk a neöß. 13 Kën kea me kën vamen, eöß to nat e noß pan, eöß to hikta tavus avoeß noß po noton. Ivëhkëk, eß to teß non a pah tah, neöß to nonok tamoaan noß. Eöß se anoe kurus a ma tah vamoaan, ko kiu vakis varoe pa kon a ma tah varih se tavus amot maß. 14 Eöß to pupunöß avoeß e noß, pa tavus po noton ko kon o voen vëh, ne Sosoenën to vaoe koe voh a neöß manih pe Kristo, manuh po toßtoß vöh pa vöön va kin.

15 Ea kurus varih to kon voh ee pa Tuvuh, ko tavus ee ro teß natsean, para kokoman va no manih. Keß se keh teß non ta ma tah neöm to hikta vapöh kokoman me nem, e Sosoenën se vamaaka ken peöm. 16 Ivëhkëk, ea se punöß vakis pa vatet a soe man, ne ea to kon voh ee.

17 Kën kea me kën vamen, eöm kurus se punöß pa vatet a taateß peöß, paröm ep vavih ko vavatet nem a taateß no teß varih to vavatet ne, nemöm to vataare voh a neöm. 18 A napan peo to teß va ne manih po tövakihat pa kuruse pe Kristo. Eöß to sosoe tamoaan ke noß peöm pa taateß pee. Keß a tah pamëh nöß to okook suk noß kuru, nöß se soe ka neöm. 19 Vasuksuk, ee se nö po suraß ësës tamoaan. Ee to nonok ne a ma tah no a sioniire to iu non. Ee to vaeö vörep me ne a ma taateß vapoet, nee to nonok ne, pare kokoman varoe ne a ma tah va po oeh vëh. Ivëh, ka ma tah va po iu va po sionin teß va ne manih pe sosoenën pee. 20 Ivëhkëk, ea ro teß va pa vöön va kin to anoeh no A Teß Va Pa Hehe A Ra, eß e Apuh pea, e Ieesuß Kristo, se taneß maß manuh pa vöön va kin. 21 Po kikis koman peß pa matop in a ma moeh tah, eß se panih o sionin va po oeh vëh to antoen e non pa mët, ko sionin pamëh se panih ko vih oah en, ko teß va non manih po sionin maaka pe Ieesuß.

Copyright information for `TPZ