Revelation of John 1

A Soe Ne Kristo To Heß E Jon

A soe vëh ne Sosoenën to heß voh e Ieesuß Kristo, keß heß pet a teß kikiu peß e Jon pa vataare poan a ma tah se tavus ohoß ee. E Sosoenën to vanö maß a ankeroß peß manih pa teß kikiu vëh e Jon, pan eß se vataare pet a ma meh teß kikiu peß. E Jon to soe tavus en pa ma soe neß to tënan, me a tah neß to ep voh en. Eß a ma soe poë varih to taneß maß manuh pe Sosoenën, me a ma soe to vatvus vateeraß ne e Ieesuß Kristo. Vaeö rakah po teß varih to ëhëh ne, ko vavatet ne a soe vanënën pe Sosoenën to kiun non manih po Puk peß. Suk ataeah, o poen to öök vatët en no a ma tah poë varih se tanok.

E Jon To Kiun Ke A Ma Napan

Eöß e Jon to kiun nös o kiun vëh manih peöm, o tönim me o pöök kum teß varih to vaman nem e Ieesuß, ko teß nem manih pa muhin va Esiaß. E Sosoenën to teß tamoaan voh e non, me kuru, me eß se hah en maß, eß se heß a neöm o ururuan me a taateß moomo. A tönim me a poa tuvuh varih to teßteß ne sih pa matan a ö ihoß pa teß sunön e Sosoenën, ee me se heß a neöm o ururuan me a taateß moomo. Me e Ieesuß Kristo a teß to vatvus vatotoopin a soe pe Sosoenën, se heß a neöm o ururuan me a taateß moomo. Eß to sun vovoh hah ke voh a nap mët, pareß teß e non e Sunön po teß susunön kurus varih po oeh. Ka manih po ururuan peß eß to mët, pareß hehe a ra po eraß peß. Ivëh, keß vateß a ra, ka tavus o vuteß va po teß ësës heß pe Sosoenën e Tamaneah. Aiah! Ka pët kë a ëhnan e Ieesuß Kristo, keß se teß tamoaan non, eß e Apuh, ko öt non o kikis va pa matop tamoaan in a ma moeh tah kurus. Oman.

Ep öm! Eß se nö vaßpeh me maß a unöh, ka napan kurus se pët ep in poë. Me o teß varih to ruk voh poë. A napan kurus varih po oeh se ep in poë, ee se vaokook. Suk ataeah, ee to hinën voh poë po poen neß to teß voh non manih po oeh. A ma tah poë varih se tavus vamaman rakah ee. Oman.

E Sunön Sosoenën to soe pan, “Eöß a Taneo, me eoß a Vahik. Eöß e vatamoaan, eöß to teß e noß kuru, me eöß se hah eoß maß. Eöß e Sosoenën A Kikis Vi.”

E Jon To Ep E Kristo

Eöß e Jon, e kea rakah peöm to teß vaßpeh me voh a neöm pa ma kamis, paröß teß me noß a taateß anoeh va pa sun vakis, ea se teß no a ma teß pe Ieesuß. Ko teß hop no pa Matop Vih pe Sosoenën. Eöß to vavatvus voh noß a soe pe Sosoenën, me o vaman peöß manih pe Ieesuß. Ivëh, kee vanö voh a neoß manuh pa to va Patmös. 10 Ka manih po poen vamomoaan in o nënkikiu eß o poen pe Apuh, a Tuvuh Vasioß to nö maß manih peöß, köß tënan a soe apuh to tanih va non manih pa suvin manih pa tonuneoß. 11 Eß to soe vamanih pan, “Kiun töön ah, a ma tah kurus nën se ep, parën vanö manuh pa tönim me o pöök kum teß varih to vaman ne e Ieesuß manih pa ma vöön varih, Ëfësus, Smernaß, Pergamum, Taëataëraß, Sardis, Filadëlfiaß, me Laodisiaß.”

12 Ivëh, köß tarih eoß to ep in a teß vëh to vavaato me a no neoß. Eöß to ep in o tönim me o pöök ram ne to nok voh pa gol to sun ne. 13 Paröß ep in a pah teß to sun non topnin a ma ram poë varih. Eß to matan va non manih pe Koaß Teß Pa Napan Kurus to ohop non o ohop rë to kopös e non pa sionineah, pareß voh non o voh manih pa poeneah, nee to nok voh pa gol. 14 A uvin me a pasuneah to paraß kakaare va non manih pa uvin a sipsip, ka mataneah to ëman va non manih po tëkrea in a suraß. 15 A poa moneah to totonaß va ne manih pa bras, nee to nan po suraß. Paröß tënan o vaato peß to kukuruh va non manih po totruen. 16 Eß to öt non a tönim me ra poa vesun manih pa papmatö peß, ko rapis rë kakakni vapon to taneß maß pa rivoneah, ka mataneah ëman va non manih pa ö no a potan kikis to ëman va non.

17 Eöß to ep in eah, ko vuß eoß pa havin moneah, vamanih pa teß a mët. Ivëhkëk, eß to öt a neöß pa papmatö peß, pareß soe pan, “Koe a naöp! Eöß a Taneo me eoß a Vahik. 18 Eöß a teß toßtoß! Moaan voh eöß to mët, ivëhkëk, eöß to teß toßtoß tamoaan e noß. Paröß öt noß o kikis va pa heß o toßtoß manih pa nap mët. 19 Ivëh, kën se kiun töön a ma tah nën to ep in, me a ma teß varih kuru, me a ma teß se tavus amot maß. 20 Eën to ep voh nom a tönim me ra poa vesun to teß ne pa papmatö peöß, me o tönim me ro pöök ram nee to nok pa gol. Eß a soe vapipinoß pamëh ivëh, a tönim me ra poa vesun to vëknöm i ne a ma ankeroß varih to matop ne o tönim me ro pöök kum teß varih to vaman ne e Ieesuß. Ko tönim me ro pöök ram gol to vëknöm i ne o tönim me ro pöök kum teß varih to vaman ne e Ieesuß.

Copyright information for `TPZ