Revelation of John 10

A Ankeroß To Heß E Jon O Miu Pëpaß Vapenpen, Keß Ëën

A tah vëh to hik en, köß ep in a meh ankeroß eh to kunah taneß maß manuh pa vöön va kin. A unöh to kopös non poan, ka puto teß tatavi non a pasuneah, ka mataneah to tëtëkrea va non manih pa potan, ka poa moneah to ëman va ne manih po toon no suraß to tëkrea non. Eß to öt non o miu pëpaß soneß to teß takap e non manih pa koreneah. A papmatö va pa moneah to vakom non manih tahiß, ka papkiruk peß to vakom non po oeh. Eß to vaato vaßpuh va maß manih pa ö no a laëon to tötö va non. Keß hik en, ka kara kon en pa tönim me a pöök. A tönim me a pöök kara poë varih to kon vahik ee, köß iu kiun töön noß o vaato pee, ivëhkëk, eöß to tënan a soe to taneß maß pa vöön va kin to soe va non manih pan, “Koe a kiun töön a soe vaßih nën to tënan, eën se nat vatöön varoe nom po kokoman pën!”

Ka ankeroß vëh nöß to ep voh to vakom non tahiß me manih po oeh to kë a papmatö va pa koreneah manuh pa vöön va kin. Eß to soe a soe man kikis pa ëhnan e Sosoenën vëh, to teß tamoaan non to nok voh o oeh me a ma moeh tah varih to teß ne po oeh, eß me to nok a tahiß me a ma moeh tah varih to teß ne manih tahiß, eß me to nok a vöön va kin me a ma moeh tah varih to teß ne nën. Ka ankeroß soe pan, “O poen to öök en, ke Sosoenën hikta se anoeh vi non. O poen no a vatönim me a pöök ankeroß se piu en pa suvin peß, ka tah vëh ne Sosoenën to iu non me a soe peß vëh to vakoaan voh non, e Sosoenën se vatvus vateeraß poan. Eß a soe vih voh vëh neß to heß a ma teß kikiu peß o teß vanënën soe. Keß tavus va en pa ö ne Sosoenën to iu moaan va voh non e Ieesuß Kristo se nok.

Köß tënan hah eoß po vaato vëh nöß to tënan moaan voh to taneß maß pa vöön va kin, to soe maß pan, “Nö ah, parën kon o miu pëpaß soneß vëh to pet takap non manih pa koren a ankeroß vëh to vakom non tahiß me po oeh.”

Eöß to nö eoß manuh peß, ko hin o miu pëpaß soneß neß se heß a neöß. Keß soe ka neöß pan, “Kon ah, parën ëën, eß se ninin vih va non manih pa hunun in a tankekvö, ivëhkëk, eën se orom eah, keß se vakoskos en pa komömah.” 10 Eöß to kon taneß o miu pëpaß soneß manih pa ankeroß, paröß ëën eoß. Eß to ninin vih va e non manih po hunun in a tankekvö. Ivëhkëk, eöß to orom eah, keß vakoskos en pa komaneoß. 11 Ee to soe ka neoß pan, “Eën se vatvus hah a soe pe Sosoenën, suk a ma meoh upöm teß peo, me a ma meh muhin peo, me a ma meoh vu to peo, me a ma moeh teß susun peo.”

Copyright information for `TPZ