Revelation of John 14

O 144,000 Teß To Vahëh O Vahëh Voon

Eöß to ep hah ko ep in a Soneß Sipsip to sun non Tope Saëon, ko 144,000 teß sun vaßpeh me ne poë. Ka ëhnan a Soneß Sipsip me a ëhnan e Tamaneah to kiun ne manih pa naire. Eöß to tënan o vatoeßnën vih to taneß maß manuh pa vöön va kin to teß va non manih po vatoeßnën in a ruen to koko non me o vatoeßnën apuh va pa kara. O vatoeßnën pamëh nöß to tënan to teß va non manih pa ma tah nee to sußsuß ne, ka tanih pee teß va non manih pa tanih va pa ma gitaß, a tanih pamëh to parin a tanih vavih. O 144,000 teß varih to sun ne matan a ö ihihoß pe Sosoenën, me a taanaß tah toßtoß, me o 24 teß sunön to teß ne paan e Sunön. Ee varoe a napan varih ne Sosoenën to voen hah voh to vaëhëh ne o vaëhëh voon no a hikta meh teß to nat non. Ee o teß poë varih o matian, no a pop pee to totoopin ko vih rakah. Ee to vavatet vah voh ne a Soneß Sipsip pa ma ö neß to nönö non. Ke Sosoenën to kon hah voh raoe topnin a ma moeh napan varih po oeh, kee teß va ne manih po vakum teß vamomoaan pe Sosoenën me a Soneß Sipsip. Ee to hikta teß voh ne pa taateß piuk, ka hikta hat voh manih pa pop pee.

A Kukön Ankeroß To Heß A Soe

Eöß to ep in a meh ankeroß to nönö va kin vah non manih akis. Eß to teß me non a kiu va pa vatvus a Soe Vih teßteß tamoaan manih pa ma napan varih to teß ne po oeh. Eß to vatvus ke non a ma napan kurus va pa ma meh muhin, me a ma vu to kurus, me a ma vuteß kurus. Eß to soe vakis vamanih pan, “Vasunön nem e Sosoenën, paröm soe vamanih pan, ‘Sosoenën, eën a kikis parën teß nom e Apuh’, suk o poen to tavus en, neß se vateß a neöm po vahutët. Eöm se vasunön nem e Sosoenën, suk ataeah, eß to nok voh o oeh, me a akis, me a tahiß, me a ma moeh ruen sosoneß!”

A vapöök ankeroß to suk en pa ankeroß vamomoaan ko soe pan, “A Vöön apuh Babiron to hat voh en! A napan to teß ne nën to rëh ke o kokoman pa napan pa taateß hin suk a ma sosoenën va pikpiuk, ko heß tonun ee pe Sosoenën vamaman. Eß to teß va non manih pe köövo to öt non a kap voaën, ko vakaak a napan ke nok a taateß rëhrëh. Ivëh, ke Sosoenën se vakmis raoe.”

A vakön ankeroß to suk en maß pa meh pöök, ko soe vamanih pan, “A teß se keh vasunön a tah poa vëh me a tah nößnës va peß, pareß kon o vëknöm manih pa naineah, keß, pa koreneah, 10 ivëh, ke Sosoenën se vakmis vaßpuh oah poan. Eß to vamatop moaan voh en ko se koep maß o heve peß manih pa kap, a kap pamëh to teß va non manih po heve peß, ka teß pamëh kaak. Ka manih pa matëëro ankeroß pe Sosoenën me a Soneß Sipsip, a teß pamëh se kon a punis apuh manih po suraß to ësës non po vös salpaß. 11 A suraß se vakmis tamoaan non poan, ko öh to pepeah tamoaan e non. Ka napan varih to vasunön ne sih a ëhnan a tah poa, me a tah nößnës va peß, pare teß me ne o vëknöm va pa ëhnaneah, a suraß hikta se muteß non pa popoen me pa potan, eß se ësës tamoaan e non.”

12 O poen no a ma vu taateß poë varih se tavus maß, a ma napan pe Sosoenën varih to vaman ne ko vatet ne a Taateß pe Sosoenën, ko öt vakis ne o vaman pee manih pe Ieesuß, ee se sun vakis.

13 Eöß to tënan a soe pa teß to taneß maß pa vöön va kin to soe maß pan, “Eën se kiun va in a soe manih pan, ‘Kuru me amot a ma napan varih to vaman voh ne e Apuh, pare mët, ee se vaeö rakah!’” A Tuvuh Vasioß me to soe vanën, “Ee se vaeö rakah, suk ataeah, ee to këh ee pa kiu vëhvaß vëh, nee to nonok voh ne, ko nö ee maß pa vanot. Ee to hikta nö akuk maß, ahik, a taateß vih vëh nee to nonok voh ne to nö vaßpeh me maß raoe manih.”

O Poen Oes A Voaß Vuvui Manih Po Oeh

14 O vaato to hik en, köß ep in a tah unöh kakaare, ka manih pa unöh, a tah to matan va non manih pe Koaß Teß Pa Napan Kurus to ihoß non. Ka manih pa pasuneah, to teß non o uvan va pa teß sunön nee to nok voh pa gol, ka manih pa koreneah, eß to öt non o rapis kakakni.
[... o rapis kakakni.] O rapis kakakni neß to öt non to matan va non manih pa vuhun. O vu rapis pamëh nee to moesmoes ne a vuit.
15 Ka meh ankeroß to tavus taneß maß manuh pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën, pareß kokoeß ke maß a teß vëh to ihoß non pa unöh pan, “Eën se kon o rapis pën parën moes a voaß vuvui, suk o poen va pa moes a voaß manih po oeh to tavus en.” 16 Ka teß vëh to ihoß non pa unöh to öt non o rapis, sun ko moes en pa voaß vuvui vëh to teß non manih po oeh.

17 Ka meh ankeroß tavus taneß en maß pa Iuun Hinhin Apuh pe Sosoenën vöh pa voon va kin. Eß me to öt non o meoh rapis kakakni rakah. 18 Ka meh ankeroß, a teß pamëh to matop non o suraß, pareß taneß maß pa pok vapenpen. Eß to kokoeß ken na pa teß vëh to öt non o rapis kakakni pan, “Eën se kon o rapis kakakni pën parën moes a ma voaß voaën vuvui to teß ne manih po oeh, parën ununun!” 19 Ivëh, ka ankeroß vëh to öt non o rapis kakakni moes en pa voaß voaën vuvui pareß ununun en. Pareß vahoß hop en pa voaß voaën manih koman a ö kokon voaën. A tah pamëh to vëknöm non a ö ne Sosoenën se nok vahat va in a ma napan varih neß to heve non raoe. 20 Ee to kokon ee pa voaß voaën pa nöh kokon voaën vëh to teß tavus këh non a vöön apuh. Ko hunun voaën pamëh tarih va en manih po eraß, ko tavus këh en maß pa nöh apuh ko nö en maß pa 300 kiromitaß, ka ruruvun to onöt non a pah mitaß me a ö kök.

Copyright information for `TPZ