Revelation of John 5

E Jon To Ep In O Miu Pëpaß Nee To Vakop Voh Ee

Eöß to ep in o miu pëpaß rë to miu non to teß non pa papmatö pe Sosoenën, to ihoß non pa ö ihihoß pa teß sunön. Keß teß non o kiun to kiun non pa poa papan, ko vaßtop töön non po tönim me ro pöök kok in o këntör. Eöß to ep me a ankeroß eh to vaato vaßpuh maß vamanih pan, “A teß vih rakah eteh to teß me non a tasun pa pureß o miu pëpaß vëh, pareß kap me a ma kok in o këntör?” Ivëhkëk, a hikta pah teß to teß non manih pa voon va kin, me manih po oeh, me manih po komön o oeh, to teß me non a tasun pa pureß o miu pëpaß pareß ep manih koman. Eöß to okook noß, suk ataeah, a hikta pah teß na to ep no, to teß me non a tasun pa pureß o miu pëpaß, pareß ep manih koman. Ka pah teß va pa 24 teß susunön to teß ne paan e Sunön soe ka neoß pan, “Koe a ook. Ep ah, a Laëon vëh to tavus voh po vuteß pe Judaß, eß a teß vëh to vaveoh taneß po vuteß pe sipuneah, e Devit, a teß sunön. Eß to onoah voh o vapus. Eß varoe to teß me non a tasun pa pureß o miu pëpaß ko kap o tönim me o pöök kok in o këntör varih to vaßtop töön ne o miu pëpaß.”

E Jon To Ep A Soneß Sipsip

Eöß to ep in a Soneß Sipsip to ep va non manih, pee to ip voh poë to sun vatët non pa ö ihihoß pa teß Sunön, ka taanaß tah toßtoß to teß ne, me o 24 teß susunön to teß ne paan e Sunön, to ihoß tatavi ne a ö ihihoß pa teß Sunön. A Soneß Sipsip pamëh to teß me non a tönim me ra poa köm, me o tönim me o pöök matan, ee o tönim me a pöök tuvuh pe Sosoenën neß to vanö voh maß manih po oeh kurus. A Soneß Sipsip pamëh to nö ko kon en po miu pëpaß vëh to pet non pa papmatö pe Sosoenën, to ihoß non pa ö ihihoß pa teß Sunön. Eß to kon o miu pëpaß, ka taanaß tah toßtoß me o 24 teß susunön to teß ne paan e Sunön, ee kurus to vatokon pa havin a Soneß Sipsip. Ee to öt papaeh nö ne a ma tah sußsuß to teß va non manih pa gitaß, me a toep nee to nok pa gol. A toep pamëh to puh non pa ma tah na to ës keß ovoavuh vih, ee a ma hin pa napan pe Sosoenën. Ee to vaëhëh ke ne na a Soneß Sipsip o vahëh voon, to teß va non manih pan,

“Eën a teß to teß me nom a tasun va pa kon o miu pëpaß,
parën kap a ma kok in o këntör varih.
Suk ataeah,
ee to ip voh ee pën.
Ka manih po eraß pën,
eën to voen hah voh a ma napan,
marën a heß raoe manih pe Sosoenën.
Eën to voen hah a ma pöh teß to taneß maß pa ma vuteß kurus,
me a ma vu to, to teß ne po oeh,
me o sionin vakëkëh,
me o oeh ovoes.
10 Eën to vateß raoe, kee tavus o vuteß teß va po teß ësës heß pe sunön.
Kee teß ne o teß ësës heß pe Sosoenën pea,
kee se teß ne a ma teß sunön pa matop a napan manih po oeh.”

Ee To Kë A Ëhnan A Soneß Sipsip

11 Eöß to ep hah, paröß tënan o vaato po ankeroß peo rakah. Ea to hikta onöt no a ëh raoe, suk ee to peo va ne manih po kösan. Ee to sun tatavi ne a ö ihihoß pa teß sunön, vaßpeh me a taanaß tah toßtoß, me a 24 teß sunön to teß ne paan e Sunön. 12 Ee to vaëhëh vaßpuh va ne manih pan,

“A Soneß Sipsip vëh moaan voh nee to ip,
eß to vih rakah non pa kon a tasun,
me a ma tah vihvih me o nat vih,
me o kikis apuh.
A napan kurus se vaeö me ne eah,
pare kë rakah ne a ëhnaneah,
ko vaeö me a soe vavihvih ke poë.”
13 Eöß to tënan me a ma tah toßtoß kurus varih ne Sosoenën to nok to teß ne pa vöön va kin, me po oeh, me komön o oeh, me manih koman tahiß, ee to vaëhëh ne, pare vavaeö va ne manih pan,

“E Sosoenën to ihoß non pa ö ihihoß pa teß sunön vaßpeh me a Soneß Sipsip.
Ee pon se kokon tamoaan ne a soe vavihvih,
me a heß raoe o ëhnan apuh,
me a taateß kë a ëhnëëre.
O kikis apuh to teß tamoaan non manih pee!”
14 Ka taanaß tah toßtoß piun maß, pare soe vamanih pan, “Oman!” Ko 24 teß susunön to teß ne paan e Sunön vatokon, pare vasunön e Sosoenën me a Soneß Sipsip.

Copyright information for `TPZ